Nghị định 91/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
2
download

Nghị định 91/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 91/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 91/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91/2003/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2003 NGH NH C A CHÍNH PH S 91/2003/N -CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN TÔN GIÁO CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a Trư ng ban Ban Tôn giáo Chính ph và B trư ng B N i v , NGH NH: i u 1. V trí và ch c năng Ban Tôn giáo Chính ph là cơ quan thu c Chính ph , th c hi n m t s nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tôn giáo trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c lĩnh v c tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ban Tôn giáo Chính ph có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và d th o văn b n quy ph m pháp lu t khác v lĩnh v c tôn giáo; 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, các chương trình, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm, các d án quan tr ng thu c lĩnh v c tôn giáo; 3. Trình B trư ng ư c Th tư ng Chính ph phân công ký ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a Ban;
  2. 4. Ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, chương trình, k ho ch sau khi ư c phê duy t; 5. Ch trì, ph i h p v i các b , ngành, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i và t ch c khác có liên quan: a) Th c hi n các ch trương, chính sách tôn giáo c a ng và Nhà nư c v b o m quy n t do tín ngư ng, tôn giáo, theo ho c không theo m t tôn giáo nào c a công dân, quy n sinh ho t tôn giáo bình thư ng theo úng pháp lu t; b o m s bình ng gi a các tôn giáo trư c pháp lu t; ch ng m i hành vi xâm ph m t do tín ngư ng, tôn giáo ho c l i d ng tín ngư ng, tôn giáo làm trái pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c; b) Gi i quy t theo th m quy n ho c trình Th tư ng Chính ph gi i quy t các v n c th v tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t; c) i m i và tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n, v n ng th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c v tôn giáo. 6. Hư ng d n và h tr chính quy n a phương các c p v công tác tôn giáo và gi i quy t nh ng v n quan tr ng v tôn giáo. Làm u m i liên h v i các t ch c tôn giáo; 7. Th m nh h sơ trình Th tư ng Chính ph công nh n t ch c tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t; 8. Th ng nh t qu n lý v xu t b n các lo i sách kinh, các tác ph m, giáo trình gi ng d y, văn hoá ph m thu n tuý tôn giáo c a các t ch c tôn giáo ư c Nhà nư c cho phép ho t ng; 9. Tham gia qu n lý các khu di tích văn hoá l ch s , danh lam th ng c nh liên quan n tôn giáo; 10. Th c hi n công tác khen thư ng theo th m quy n và xu t v i c p có th m quy n khen thư ng và áp d ng chính sách ãi ng i v i các t ch c, cá nhân tôn giáo; 11. Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c tôn giáo; hư ng d n, giúp các t ch c tôn giáo th c hi n quan h i ngo i theo quy nh c a pháp lu t; 12. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý vi ph m pháp lu t v lĩnh v c tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t; 13. T ch c ch o và th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c nghiên c u tôn giáo; t ng k t th c ti n, cung c p lu n c khoa h c cho vi c xây d ng và th c hi n các ch trương, chính sách i v i tôn giáo;
  3. 14. Hư ng d n và ki m tra th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong lĩnh v c tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c Ban; 15. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a Ban theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 16. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v iv i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i làm công tác tôn giáo; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a Ban; 17. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a Ban a) Các t ch c giúp Trư ng ban th c hi n các nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c: 1. V Công giáo; 2. V Ph t giáo; 3. V Tin lành; 4. V Cao ài; 5. V các tôn giáo khác; 6. V T ch c cán b ; 7. V Pháp ch - Thanh tra; 8. V H p tác qu c t ; 9. Văn phòng. b) Các t ch c s nghi p thu c Ban: 1. Trung tâm Nghiên c u, b i dư ng nghi p v công tác tôn giáo; 2. Nhà xu t b n Tôn giáo; 3. T p chí Công tác tôn giáo; 4. Trung tâm Tin h c.
  4. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 37/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy Ban Tôn giáo c a Chính ph , Quy t nh s 235/1998/Q -TTg ngày 01 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s t ch c thu c Ban Tôn giáo c a Chính ph . i u 5. Trách nhi m thi hành Trư ng ban Ban Tôn giáo Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản