Nghị định 92/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
90
lượt xem
4
download

Nghị định 92/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 92/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 92/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  92 /1999/N§­C P  n g µ y  04 th¸ng  9 n¨ m  1999 V Ò  x ö   h ¹t vi p h ¹ m   h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c h µ n g   ¶i p c h C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Hµng    ÖtNam   µy  th¸ng7  cø  Lu   h¶iVi   ng 12    n¨m  1990;   C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Giao  th«ng  Ën  , v t¶i Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh 1.  ph¹m  µnh  Ýnh  Vi  h ch trong  Ünh  ùc  µng    µ nh÷ng  µnh      l vh h¶i l   h vi vi ph¹m  quy  ¾c  t qu¶n  ýnhµ  íc trong lÜnh  ùc  µng    tæ  l  n    vh h¶ido  chøc,c¸ nh©n     thùc hiÖn  ét    m c¸ch  è    c ý hoÆc   ý  µ   a  n   v«  m ch ®Õ møc     truycøu tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù  µ  s v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtph¶ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.      ph     h ch 2. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  µng      vh h¶iquy  nh  ®Þ trong NghÞ     ®Þnh  µy  n bao  å m: g a) Vi ph¹m     trongho¹t®éng     khaith¸cc¶ng  Ón;    bi b) Vi ph¹m     trong ho¹t®éng  µng    ña  µu thuyÒn     h h¶ic t   trong ph¹m      vic¶ng  biÓn  µ  v khu  ùc  µng    vh h¶i; c) Vi  ¹m    ph trong  ¹t®éng  ho   kinh doanh  Ën    Ón  µ  Þch  ô  µng  v t¶ibi v d vh h¶i; d) Vi ph¹m     trongho¹t®éng  ×m  Õm     t ki cøu  ¹n hµng  n  h¶i; ®)    ¹m  Vi ph trong ho¹t®éng  ôcvít µi    tr       t s¶n  × m   m; ch ®¾ e) Vi ph¹m     trongho¹t®éng     b¶o  ¶m   toµn  µng  ® an  h h¶i. §i Ò u    èit ng ¸p dông 2. §  î     1. M äi  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    tæ     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc    v hµng    u   Þ   ö  ýtheo  h¶i®Ò b x l   quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   ö  ýviph¹m hµnh  Ýnh  ã  ªnquan.     x l      ch c li  
 2. 2 Tæ  chøc,c¸ nh©n  ícngoµicã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     n   h viviph h ch trong lÜnh    vùc  µng    ¹ c¸cc¶ng  Ón  µ  h h¶it     i bi v khu  ùc  µng    ña  ÖtNam   õc¸ckhu  vh h¶ic Vi   (tr     vùc c¶ng  µ  ïng nícc¶ng  ïng cho  ôc  ch  ©n  ù)còng  Þ  ö  ¹ttheo  vv     d  m ®Ý qu s  b x ph   quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy, trõtr ng  îp  Òu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ®Þ n     ê h §i í   t m Vi   ®∙  ý  Õt  k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. 2. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi êicha  µnh    ã  µnh    x ph     h ch ®è    ng   th niªnc h viviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  µng    ùc hiÖn    vh h¶ith   theo quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  vµ  Òu  cña  a  1  5  §i 6  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch (sau ®©y  äichung  µPh¸p  Önh).   g  l  l §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  ö  ¹t t x ph 1. Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t x ph     h ch trong lÜnh  ùc  µng    îc   vh h¶i®   ¸p dông    theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 3  Ph¸p  Önh. l 2. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  µng    ngêicã    vh h¶ido    thÈm  Òn  îcquy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu    Òu  cña  quy ®  ®Þ ti §i 27, §i 28, §i 29, §i 30  NghÞ   ®Þnh  µy  ùc hiÖn. n th   3. Kh«ng  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  i  íihµnh      ¹m  x ph     h ch ®è v   vi vi ph x¶y    ra trong tr ng  îp bÊt kh¶   ê h     kh¸ng hoÆc   trong nh÷ng  êng  îp khÈn  Êp        tr h  c ®Ó b¶o ®¶m   toµn  an  sinh m¹ng    con  êi,b¶o  ¶m   toµn  ng   ® an  cho  µu thuyÒn,hµng    t    ho¸ vµ c«ng  ×nh giao th«ng. tr     §i Ò u    ×nh  Õtgi¶m  Ñ,    4. T ti   nh t¨ngnÆng 1. T×nh  Õtgi¶m  Ñ     ti   nh trong lÜnh  ùc  µng    µ nh÷ng  ×nh  Õtquy    vh h¶i l   t ti   ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 7  Ph¸p  Önh. l   2. T×nh  Õtt¨ng nÆng     ti     trong lÜnh  ùc  µng    µ nh÷ng  ×nh  Õtquy    vh h¶il   t ti   ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 8  Ph¸p  Önh. l §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹t 5. Th   x ph 1.ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     x ph     h ch tronglÜnh  ùc  µng    µmét    vh h¶il   n¨m,  kÓ   õngµy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn. t  h viviph h ch ®    §èi víihµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò      vi vi ph h ch v khai th¸c c¶ng  Ón  µ       bi v c«ng  tr×nh  µng    Êt  Èu, nhËp  Èu  µu  h h¶i;xu kh   kh t thuyÒn  µ    Õt bÞ   v c¸c thi   chuyªn   dïng  µng    Êt c¶nh,nhËp  h h¶i;xu     c¶nh  µu thuyÒn, thuyÒn    µ  µnh  t    viªnv h kh¸ch  th×  êihiÖu  ö  ¹tlµ hain¨m, kÓ   õ ngµy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  îc th   x ph         t  h viviph h ch ®  thùc hiÖn.   Qu¸  êih¹n  ãitrªnth× kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ng  ã  Ó  th   n       x ph     h ch nh c th ¸p dông    Ön    c¸c bi ph¸p quy  nh  ¹    iÓ m     vµ  kho¶n    Òu  cña  ®Þ ti ® c¸c a, b  d  3  §i 6  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. §èivíic¸ nh©n  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô  ra       b kh         c quy ®Þ ® v ¸n    xÐt  ö  x theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh  th t     h s m c quy ®Þ ®× chØ   iÒu    ® tra hoÆc   nh  ®× chØ  ô    × bÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õu  µnh    ã  Êu  v ¸n,th   x ph     h ch n h vic d hiÖu    ¹m  µnh  Ýnh;thêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  viph h ch    x ph     h ch trong tr ng  îp  ê h   nµy  µba  l   th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  nh    t  c quy   ®× chØ.
 3. 3 3. Trong  êih¹n  îcquy  nh  ¹      th   ®  ®Þ t i kho¶n  vµ  cña  Òu  µy,n Õu   c¸c 1  2  §i n   tæ chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  íi vÒ   µng       ch viviph h ch m  h h¶ihoÆc   è  c t×nh  èntr¸nh, tr    c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth× kh«ng    ông  êihiÖu  ãit¹ kho¶n    tr   x ph     ¸p d th   n  i   1 vµ  cña  Òu  µy. 2  §i n §i Ò u    h×nh  6. C¸c  thøc xö  ¹t   ph 1. §èi víim çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh, tæ       h vi vi ph h ch   chøc, c¸ nh©n    ¹m      vi ph ph¶ichÞu  ét    m trong c¸ch×nh     thøc xö  ¹tchÝnh    ph   sau  y: ®© a) C¶nh    c¸o; b) Ph¹ttiÒn.     2. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, tæ     t ch   ®é viph   chøc,c¸ nh©n    ¹m  µnh     viph h chÝnh  cßn  Þ   dông  ×nh  b ¸p  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ t c quyÒn  ö  ông  l    í   sd b»ng, giÊy  Ðp,  Êy    ph gi chøng  Ën, hé  Õu  nh   chi thuyÒn    µ  Þch  viªn v t thu tang  vËt,tÞch    thu  ¬ng  Ön  îc sö  ông    ùc  Ön  µnh      ¹m  µnh  ph ti ®   d ®Ó th hi h vi vi ph h chÝnh.       3.Ngoµic¸ch×nh       thøc xö  ¹tchÝnh,xö  ¹tbæ     ph     ph   sung  quy  nh  ¹kho¶n  ®Þ t   i 1, kho¶n  cña  Òu  µy, tæ    2  §i n   chøc, c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh     viph h ch cßn  Þ     b ¸p dông  ét  m hoÆc     Ön  c¸cbi ph¸p sau  y:   ®© a)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     li   tr   ®Ç ® b thay ® æi  hµnh        do  vivi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y    h ch g ra hoÆc   éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp; bu th¸od   tr   d tr¸ph i b) Buéc  ùc hiÖn  ÷ng  Ön    th   nh bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m     kh ph t tr   nhi m«i tr ng  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  ê do  viviph h ch g ra; c)Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y    i víi   b   ê thi     h viviph h ch g ra ®è     nh÷ng  Öth¹i®Õ n   thi     1.000.000 ®ång;   d) Buéc    ñy  ËtphÈ m   ©y  ¹isøc  Îcon  êi,m«i  êng.   tiªuh v   g h  kho   ng   tr 4. H×nh    thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹tbæ   x ph     ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p    ông  ¸p d ®èi  íitõng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  v  h vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  µng    îc quy  l vh h¶i ®   ®Þnh  ô  Ó  ¹ Ch ¬ng    ña  c th t  i IIc NghÞ   nh  µy. ®Þ n M çi h×nh    thøc xö  ¹tchÝnh  îc¸p dông  c  Ëp ®èi víi õng  µnh        ph   ®    ®é l       t h vivi ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 5. Khi ¸p dông  ×nh       h thøc  ¹ttiÒn,tuú tõng  êng  îp cô  Ó, møc  ¹t ph      tr h   th   ph   ®èi víi ét  µnh      ¹m     mh viviph trong lÜnh  ùc  µng    îcc¨n cø  µo  µnh        vh h¶i®     v h vivi ph¹m, møc     Öth¹ido  µnh      ¹m  ©y    Õu    ¹m  ã  ×nh  Õt   ®é thi     h viviph g ra,n viph c t ti   gi¶m  Ñ   ×  nh th møc   ¹ttiÒn  ã  Ó  ph   c th gi¶m  èng  Êp  ¬n  ng  xu th h nh kh«ng  îc ®  gi¶m  qu¸ møc   èithiÓu  ña  t  c khung  ¹ttiÒn;n Õu     ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng ph     vi ph ct ti     nÆng   ×  th møc  ¹ttiÒn cã  Ó      ph     th t¨nglªncao  ¬n  ng  h nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc   ®     tèi a  ña    c khung  ¹t. ® ph 6.  Öc  dông  Vi ¸p  c¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹t hµnh  Ýnh, biÖn  x ph   ch   ph¸p  µnh  h chÝnh kh¸c sÏ kh«ng  ¹  õtr¸chnhiÖ m     ©n  ña  êi,tr¸chnhiÖm   ña     lo i   tr   c¸ nh c ng     c tæ chøc  ã  ªnquan  c li   trong  Öc  åi th ng  Öth¹ivËt  Êt  hµnh      vi b   ê thi     ch do  vi vi ph¹m  ña    ©n, tæ  c c¸nh   chøc    ©y  ®ã g ra. 7.Tæ     chøc  Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh  b x ph   ch ph¶ichÊp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t,   h quy   x ph   ®ång  êiph¶itiÕn hµnh    nh  çi ña  êithuéc tæ  th       x¸c ®Þ l  c ng     chøc  ña  ×nh  ùc cm tr  
 4. 4 tiÕp g©y    µnh      ¹m  µnh  Ýnh      ra h viviph h ch ®Ó quy  tr¸chnhiÖ m     ©n  µ  åi   c¸ nh vb  th ng  Öth¹itheo quy  nh  ña  ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c h µ n g  h ¶i; H × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t M ô c  I Vi p h ¹ m    u y  ® Þ n h   Ò  h o ¹t  é n g q v ® k hai th¸c c¶ n g  bi Ó n §i Ò u 7. Vi  ¹m  ph quy  nh   Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   toµn, trËttù,vÖ   ® an        sinh   trongho¹t®éng     khaith¸cc¶ng  Ón    bi 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi çi hµnh      ¹m     m viviph sau  y: ®© a) Ra,  µo  ïng  t  v v ®Ê c¶ng hoÆc     µu  lªn t kh«ng  ã  Êy  Ðp   c gi ph hoÆc   kh«ng  ©n  tu theo c¸cchØ  Én  ña  êicã  Èm  Òn;    d c ng   th quy b)Kh«ng  ùchiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸pb¶o  ¶m   Ö     vùc  ïng®Êt   ® v sinhkhu  v   c¶ng; c) Kh«ng  c¸o kÞp  êicho    b¸o    th   C¶ng  ô  Ò     ù  è,tain¹n  ã  ªnquan  v v c¸cs c     c li   ®Õ n   Ëttù,vÖ   tr     sinh. 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víim çi  hµnh      ®è       vi viph¹m    sau  y:  ®© a)Sö  ông  êilao®éng   d ng     kh«ng  ã  Êychøng  Ën  c gi   nh chuyªnm«n  ïhîp;   ph   b) Vi ph¹m     quy  nh  Ò   hiÖu  ®Þ v b¸o  ban  µy  µ  n  hiÖu,®Ìn  Õu  ng v ®Ì b¸o    chi s¸ng ban  ªm   i víi íh¹n  Çu    ® ®è       c c¶ng  gi i cho  µu cËp  Çu  t  c b¶o  ¶m   toµn; ® an  c) H Ö   èng  m   èng    Ých  éc  µu kh«ng      th ®Ö ch va,b bu t   ®ñ hoÆc   kh«ng    b¶o ®¶m   toµn  an  cho  µu ®Ëu    Çu  t  ë c c¶ng; d)  Ó     Ët      Çu  § c¸c v ë trªn c c¶ng  µm  ë ng¹icho  µu  Ëp  Çu,  êicÇu  l tr     tc c r  hoÆc     ¹t®éng  µng    c¸cho   h h¶ikh¸ct¹ c¶ng;   i ®)  ñ  µu hoÆc   ¹ilýcña  ñ  µu kh«ng  Ch t   §   ch t   giao b¶n îckhaihµng    µ    l    ho¸ v s¬    Õp  ìhµng    ng  êigian theo quy  nh  ®å x d  ho¸ ®ó th       ®Þ cho  c¶ng; e) Kh«ng  c¸o kÞp  êicho    b¸o    th   C¶ng  ô  Ò     ù  è,tai ¹n  ã  ªnquan  v v c¸cs c     c li   n ®Õ n   toµn  an  khaith¸cc¶ng  Ón.    bi 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000  ng  n          ®å ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim çi  µnh    ®è     h vicho  µu cËp    t  c¶ng  hoÆc  neo  u  ¹ vïng níckhicha  îcc«ng  è  ®Ë t i       ®  b theo    quy ®Þnh  hoÆc   ö  ông, khaith¸cc¶ng  sd      kh«ng  ng  íichøc  ®ó v  n¨ng  ña  c c¶ng  ∙  ® ® îcc«ng  è.   b 4.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c: Buéc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  µ  åith ng  Öth¹i v b   ê thi     ®èi víi   µnh      ¹m     hc¸c viviph quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    vµ  cña  Òu  µy.  ®Þ t    i 1,2  3  §i n  
 5. 5 §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò  ký  hiÖu,bèc  ì,l kho  µng  8. Vi ph quy  v   m∙    d  u  h ho¸ 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m  Ò   ¸nh  Êu  ý  hiÖu,hoÆc   èc  ìvµ u  v® d k m∙    b d   l kho    ¹ hµng    c¸clo   i ho¸ kh«ng  theo quy  nh.   ®Þ 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víihµnh        ®è     vivi ph¹m quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  cña  Òu  µy  1  §i n trong tr ng  îp lµ c¸c lo¹  µng     ê h       i h ho¸ nguy  Ó m. hi 3.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c:   Buéc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p kh¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶,båith ng  Öth¹i®èi     ê thi       víi   µnh      ¹m  ®Þnh  ¹kho¶n  vµ   h c¸c viviph quy  t  i 1  kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   9. Vi ph quy  v phßng  èng  ch ch¸y,næ   ¹ c¶ng  Ón   t  i bi 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi çi hµnh      ¹m      m viviph sau  y:  ®© a) Kh«ng  ã    c b¶ng  éiquy,biÓn  hoÆc   n    b¸o  chØ  Én  d c¶nh  cÇn  Õt b¸o  thi   ë  ÷ng  ¬id Ô   nh n   ch¸y,næ;   b) Sö  ông     d c¸ctrangthiÕtbÞ      cøu  ho¶  µo    ôc  ch  v c¸cm ®Ý kh¸c; c)Kh«ng  ã    Ö   èng    c ®ñ h th phßng  õa  ng ch¸y,næ     theo quy  nh;   ®Þ d) C¸c trang  Õt bÞ   thi   cøu  ho¶ kh«ng  ï hîp, kh«ng    ¹ng th¸is ½n   ph     ë tr     sµng, kh«ng ® Æt  ®óng  n¬i quy ®Þnh  hoÆc  kh«ng bè  trÝ c¸c thiÕt Þ    b phßng, chèng    ch¸y,næ   ô  î Ých  îp víilo¹  µng    ang  Ën    ph tr  th h   i h ho¸ ® v chuyÓn,   bèc  ì; d ®)  Kh«ng  c¸o kÞp  êicho    ¬  b¸o    th   c¸c c quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  ªnquan  l  n   li   vÒ     ù  è,tai ¹n  ã  ªnquan  n   c¸cs c     c li   n ®Õ phßng  õa  ng ch¸y,næ;   e)  ö   ông  ©n   Sd nh viªn kh«ng  îc trang  Þ   y     ông  ô    ®  b ®Ç ®ñ d c b¶o  é  h hoÆc  kh«ng  ã  c chøng chØ  chuyªn m«n   Ò     v phßng  èng  ch ch¸y,næ     theo    quy ®Þnh. 2. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è     mh viviph¹m     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  µy  1  §i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh    ê h   nhi t tiÕtt¨ngnÆng.    3. Vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò      h ch v phßng  õa  ng ch¸y,næ     kh¸c ® îc¸p dông       theo  §iÒu  NghÞ   nh  è  15  ®Þ s 49/CP  µy  th¸ng 8  ng 15    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch tronglÜnh  ùc  ninh,trËttù.   v an     4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp     sd gi ph kinh doanh  n   th¸ng ®èi víi µnh    ®Õ ba       h viviph¹m     quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy; ®Þ t i 1  §i n b) Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  µ  åith ng  Öt v b   ê thi   h¹i®èi víi µnh      ¹m       h viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy.  ®Þ t i 1  §i n  
 6. 6 §i Ò u      ¹m  10. Vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   toµn  µng      ©y  ® an  h h¶ikhix dùng  íihoÆc     ¹o, ©ng  Êp  m  c¶it   n c c¶ng  Ón bi 1.Ph¹ttiÒn tõ500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi çi hµnh        ®è       m vivi ph¹m  sau  y: ®© a) Kh«ng  ã  hiÖu    c b¸o  hoÆc   hiÖu    Öch  b¸o  sail khu  ùc  ang    v® thic«ng  Çu   c c¶ng; b) Kh«ng  ã  Ö   èng    c h th cøu  áa,thiÕtbÞ  h    cøu  sinhphïhîp;    c) Kh«ng  ã  n  Õu    c ®Ì chi s¸ng  Ò  v ban  ªm   ® hoÆc   n  Õu  ®Ì chi s¸ng kh«ng  an  µn,kh«ng    to   ®ñ s¸ng t¹ khu  ùc       i v thi c«ng. 2. Ph¹ttiÒn  õ trªn2.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti   1  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     3.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:®© a) Tµu    c«ng  ×nh,tµu phôc  ô  tr    v neo  u  ©y  ®Ë g c¶n  ëluång ra vµo  tr      c¶ng; b)§æ     hoÆc  µm  ¬    iÕt Þ,vËtl Öuth  l r i th      i   i c¸c b c«ng  èng  vùc vïngnícc¶ng. xu khu        4. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti   3  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     5. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è     mh viviph¹m     sau  y: ®© a) Thic«ng     c«ng  ×nh khicha  îcphÐp  ña  ¬  tr     ®  c c quan  ã  Èm  Òn; c th quy b) Thic«ng    Þ  Ý® îcphÐp  ©y     saiv tr     g ¶nh  ëng  n   toµn  ång tµu. h ®Õ an  lu   6.Ph¹ttiÒn tõtrªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 100.000.000   ng  i víi çi   ®å ®è     m hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti   5  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     7.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c: a)  íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp  ©y  ùng, khai th¸c c¶ng  n     T  sd gi ph x d       ®Õ ba th¸ng; b) Buéc  ùchiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p kh¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  µ  åith ng  Öth¹i v b   ê thi     ®èi  íic¸c hµnh      ¹m  v    viviph quy  nh  ¹ c¸c kho¶n    ®Þ ti     1, kho¶n  vµ  3  kho¶n  cña  5  §iÒu  µy. n §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   11. Vi ph quy  v b¶o  Ö   v m«i  êng  ho¹t®éng  tr do    khai   th¸cc¶ng  ©y    g ra 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi  íihµnh    æ   v  vi® hoÆc     ícbÈn  ®Ó n   ch¶y  lµm  Êt  Ö   ra  m v sinh khu  ùc  Çu    vc c¶ng hoÆc   ïng nícc¶ng. v   2.  ¹tt Òntõtr    Ph   i     ªn500.000 ®ång  n     ®Õ 2.000.000®ång  iví  µnh      ¹m    ®è   ih viviph quy  nh  ¹kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ t   i 1  §i n trongtr ng  îpcã  Òu  ×nht Õt     ê h   nhi t  i   nÆng . t¨ng
 7. 7 3. Ph¹ttiÒn  õ trªn2.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh    ¬ m,  dÇu,  íthoÆc     ¹    íc bÈn, cÆn   Èn, chÊt th¶icã  vib x¶  nh   c¸c lo ir¸c,n     b     lÉn dÇu  µ    ¹ ho¸ chÊt®éc  ¹ikh¸cxuèng  ïng nícc¶ng.   v c¸clo i       h    v   4. Ph¹ttiÒn  õ trªn10.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti  3  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     5.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c:   Buéc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  µ  åith ng  Öth¹i v b   ê thi     ®èi víi   µnh      ¹m     hc¸c viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t i 3  §i n M ô c  II Vi p h ¹ m  q u y  ® Þ n h  v Ò  h o ¹t ® é n g  h µ n g  h¶i  c ñ a t µ u thuy Ò n  trong p h ¹ m  vi c¶n g  bi Ó n   v µ   h u  v ù c h µ n g   ¶i k h                                    §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò  thñ tôcxin®Õ n   12. Vi ph quy  v     c¶ng  1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000  ng  n          ®å ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim çi  µnh    ®è     h viviph¹m     sau  y: ®© a) Tµu    thuyÒn  n   ®Õ c¶ng  kh«ng    Ðp  xinph theo quy  nh;   ®Þ b)  µu  T thuyÒn  n   ®Õ c¶ng  kh«ng  ùc  Ön  Õ     th hi ch ®é th«ng  b¸o hoÆc   th«ng    b¸o kh«ng  ng  Öc  µu thuyÒn  n   Þ  Ý®ãn, tr¶hoa    ®ó vi t   ®Õ v tr      tiªutheo quy    ®Þnh. 2. Ph¹ttiÒn  õ trªn10.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íic¸c ®å ®è v     hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti   1  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     §i Ò u      ¹m quy  nh  Ò   ñ tôcvµo  13. Vi ph   ®Þ v th     c¶ng  µ  êic¶ng v r  1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi  íihµnh      v  vighi kh«ng    ®ñ hoÆc       ét  ghi saim trong   c¸c th«ng  è  ü  Ët s k thu   cña  µu tronggiÊy khaitµu ®Õ n,  Êy khaitµu ®i. t         gi      2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m quy  nh  ®Þ kho¶n  cña  Òu  µy  1  §i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ng   ê h   nhi t ti     nÆng . 3. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh    Õu   ®è    h vithi   giÊy tê hoÆc   ét     m trong c¸cgiÊy tê ph¶ixuÊt tr×nh ®∙  Õt  ¹n    µm  ñ tôc             h h khil th     ra,vµo    c¶ng theo quy  nh.   ®Þ 4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000  ng  n          ®å ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim çi  µnh    ®è     h viviph¹m  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy    ã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng.    t  i 3  §i n khic nhi t ti     5. Ph¹ttiÒn  õ trªn10.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:  ®© a) Kh«ng  ã  Êy phÐp  êic¶ng  èicïng;   c gi   r  cu   b) Tµu    thuyÒn  è  ×nh  êic¶ng    a  îcphÐp. ct r  khich ®  
 8. 8 6. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è     mh viviph¹m     sau  y: ®© a) Kh«ng cung  Êp  c hoÆc  cung  Êp  c kh«ng  ng  ®ó theo quy  nh     ®Þ cho C¶ng  ô    Æc   Ýnh  Çn  Õtcña  µng    v c¸c ® t c thi   h ho¸ nguy  Ó m   ang  îcchuyªn hi ® ®    chë; b) Tµu  ë  Çu    ch d kh«ng  ã    ý  Öu  c c¸c k hi hoÆc   kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  c gi   nh b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖm  ©n  ù  ñ  µu theo quy  nh.   d s ch t     ®Þ 7. Ph¹ttiÒn  õ trªn20.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  vi vi ph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  cña  Òu  µy    ã  Òu  ×nh  Õt 6  §i n khi c nhi t ti   t¨ngnÆng.   8. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi cho thuyÒn  viªn,hµnh    kh¸ch lªntµu      hoÆc   êitµu  íc khihoµn  µnh  ñ tôc r   tr     th th     vÒ   ÊtnhËp  xu   c¶nh.  9.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp    sd gi ph kinh doanh  Ën    Ón,giÊy  Ðp  ¹t   v t¶ibi   ph ho   ®éng  µng    ña  µu hoÆc   h h¶ic t   b»ng  thuyÒn  ëng  õ ba  n     tr t   ®Õ s¸u th¸ng ®èi víi      hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t  i 6  §i n §i Ò u      ¹m quy  nh  Ò   toµn,trËttù,vÖ     i  íitµu  14. Vi ph   ®Þ v an        sinh ®è v   thuyÒn 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 100.000  ng  i ®å ®è   víi ü    quan,thuyÒn    ùcca  s   viªntr   kh«ng  Æc   ng  ôc  m ®å ph hoÆc  mang  ïhiÖu  ph   theo quy  nh.   ®Þ 2.  ¹t c¶nh  Ph   c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  õ    ph   t trªn 100.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ®ång  i víi çi hµnh      ¹m  ®è       m viviph sau  y: ®© a) Kh«ng    èc  ú  ÖtNam     treoQu k Vi   theo quy  nh;   ®Þ b) Tù      ê  Ô,cê    ý treoc l   tang khicha  îcphÐp  ña     ®  c C¶ng  ô; v c)Tù    Ðo    µ     ý k cßim kh«ng    Ðp  xinph C¶ng  ô    v khineo  u  ¹ c¶ng. ®Ë t  i 3. Ph¹ttiÒn tõ trªn500.000  ng  n            ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è     mh viviph¹m     sau  y:    ®©    a) N¹o  ng  ãi, khãi®en    ang    è kh   x¶    khi® neo  u  ®Ë trongvïng nícc¶ng;      b) § Ó       c¸ctrangthiÕtbÞ, tµis¶n  ña  µu hoÆc   ña         c t  c thuyÒn      Æt   viªntrªnm cÇu  c¶ng  kh«ng  ng  ¬iquy  nh; ®ó n   ®Þ c)G â     ¬n  µu khicha  îcsù  ng    ña    rØ,s t     ®   ®å ý c C¶ng  ô; v d)  Õn  µnh    Öc  öa  ÷a, thö  Ti h c¸c vi s ch   m¸y, thö      a  îc C¶ng  ô    cßi khich ®   v ®ång  ; ý ®)  ¬iléi B   hoÆc   µm  l huyªn n¸o trongc¶ng;      e) Sö  ông     d c¸ckªnh  VHF     saiquy  nh; ®Þ g) Thu gom     Êt th¶icÆn   Çu  r¸c,ch     d kh«ng theo  ng  ®ó quy  nh  ®Þ hoÆc   kh«ng  ¸p  ® øng   c¸c quy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinh vµ    b¶o  Ö   v m«i  êng, hoÆc   tr   kh«ng  ® îcphÐp  ña  ¬    c c quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm  Òn; l  n   th quy h) TiÕn  µnh    h hun  ét, ö  ïngkh«ng  ng  ¬iquy  nh. chu  kh tr   ®ó n   ®Þ
 9. 9 4.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:®© a)  ãng  ¨ng, ®¸y  § ®   hoÆc   Æt    ¬ng  Ön  ¸nh  ¾t  û  ® c¸c ph ti ® b thu s¶n  trong  vïng nícc¶ng    a  îcphÐp  ña     khich ®   c C¶ng  ô  v hoÆc   Æt  ® kh«ng  ng  Þ  Ý ®ó v tr   hoÆc   êigian nh  th     trong giÊy phÐp  ∙      ® quy  nh; ®Þ b)  ãng  ¨ng, ®¸y  § ®   hoÆc   Æt     ¬ng  Ön  ¸nh  ¾t  û  ® c¸c ph ti ® b thu s¶n  Óu  ki ch÷    chihoÆc   µir¨ng l ctrªntuyÕn  ång  c   î     lu hoÆc   ö  ông    ¹  ¨ng,®¸y    sd c¸c lo i ®   di ®éng, l i  íi Ðt hoÆc     ¬ng  Ön kh¸c ®Ó   ¸nh  ¾t  û,h¶is¶n  µm   í  l     rª, v c¸c ph ti     ® b thu     l trëng¹itího¹t®éng  ña  µu thuyÒn;        i c t  c)TiÕn  µnh    ¹t®éng        h c¸cho   kh¸cnh mß,  lÆn  hoÆc     c¸cc«ng  Öc  Ç m   í  vi ng di níctrong vïng nícc¶ng    a  îcphÐp  ña         khich ®   c C¶ng  ô v hoÆc   iÕn hµnh    t  c¸cc«ng  viÖc ®ã     kh«ng  ã      Öu  c c¸cb¸ohi c¶nh    b¸o theo quy  nh;   ®Þ d) Thùc  Ön    ¹t®éng    u  Ó    hi c¸cho   thi®Ê th thao  hay    éc    ¬itrong c¸ccu vuich     vïng nícc¶ng    a  îcphÐp  ña     khich ®   c C¶ng  ô; v ®) C¸c  µu  t thuyÒn  chuyªn  ïng  µo  ôc  ch  Ó  d vm ®Ý th thao,du  Þch  ¹t  l ho   ®éng trongvïng nícc¶ng    a  îcphÐp  ña       khich ®   c C¶ng  ô; v e)  µu  T chuyªn dïng    kh¶o    ¹o  Ðt  ång,th¶ phao    µ    ¬ng  s¸t,n v lu    tiªuv c¸c ph tiÖn,thiÕtbÞ       c«ng  ×nh  tr kh¸c tiÕn  µnh  ¹t®éng    h ho   trong  ïng  íc c¶ng    v n  khi cha  îcphÐp  ña  ®  c C¶ng  ô; v g)  µu  T chuyªn dïng    kh¶o    ¹o  Ðt  ång,th¶ phao    µ    ¬ng  s¸t,n v lu    tiªuv c¸c ph tiÖn,thiÕtbÞ       c«ng  ×nh  tr kh¸c tiÕn  µnh  ¹t®éng    h ho   trong vïng  íc c¶ng  µ     n  m kh«ng  ã      Öu  c ®ñ b¸o hi c¶nh  ítheo quy  nh; gi   i   ®Þ h) C¸c  ¬ng  Ön  ph ti kh«ng  ù  µnh    Ëp  ¹n  µu  th khi c m t thuyÒn kh¸c,cÇu    c¶ng    èc  ì hµng    µ   ®Ó b d   ho¸ m kh«ng  ã    ¬ng  Ön    ¾t  ï hîp hoÆc   c ®ñ ph ti laid ph     thùc hiÖn  Önh      l dichuyÓn  C¶ng  ô  do  v chØ  nh  Ë m   víi ®Þ ch so    quy  nh; ®Þ i)Kh«ng  ö  ông    sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ng    ¹  ®ó c¸c lo ib¸o  Öu  hi theo    quy ®Þnh; k)Kh«ng  ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸cquy  ¾c  Ò   t v tr¸nhva    Ón.   trªnbi 5. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph kho¶n  vµ  iÓ m     iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy  1  ® e, ® g  4  §i n trong tr  ­ êng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng. h   nhi t ti     6. Vi  ¹m  µnh  Ýnh  Ò   Óm   Þch  tÕ    ph h ch v ki d y  biªn gií   i kh¸c ® îc ¸p  ông     d theo  Òu  cña  §i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 46/CP  µy  th¸ng 8  ng 6    n¨m  1996  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ vi x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  l  nícvÒ   tÕ.   y  7.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c: a)  Þch  T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông    ùc  Ön    ¹m  v  ti ®   d ®Ó th hi vi ph hµnh  Ýnh  i  íihµnh    ch ®è v   viquy  nh  ¹  iÓ m     vµ  kho¶n  cña  Òu  ®Þ ti® a, b  c  4  §i nµy; b)  éc  Bu kh«i phôc  ¹ t×nh  ¹ng ban  u   i  íihµnh      li  tr   ®Ç ®è v   vi quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m     kho¶n  cña  Òu  µy. a,b  4  §i n
 10. 10 §i Ò u      ¹m  15. Vi ph quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  phßng  èng  ch ch¸y,næ   i   ®è   víi µu thuyÒn    t 1. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi çi  µnh    ót ®å ®è     mh vih   thuèc ë  ¬icÊ m  hótthuèc.   n         2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi çi  µnh      ®è     mh vi viph¹m    sau  y: ®© a)Trang  Þ    iÕtbÞ  ho¶    b c¸cth   cøu  kh«ng    ¹ngth¸s½n  µng  ¹t ng; ë tr     i s ho  ®é b)  Kh«ng  ã    Êu  Öu  c c¸c d hi c¶nh b¸o hoÆc  chØ  Én  Çn  Õtë  ÷ng  d c thi   nh n¬id Ô     ch¸y,d Ô     næ; c) Kh«ng  ã  ¬    Ö   èng  c s ®å h th cøu ho¶, b¶ng  ©n     ph c«ng cøu ho¶  µ  v b¶ng  chØ  Én  d thao t¸ctrªntµu;      3. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:®© a) Kh«ng trang bÞ   y         ®Ç ®ñ c¸c trang thiÕtbÞ       cøu  ho¶ theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p  ËtViÖt Nam   µ    Òu  cquèc  Õ  ã  ªnquan  µ   Öt Nam   ∙  lu     v c¸c §i í   t c li   m Vi   ® ký  Õt  k hoÆc   tham gia; b) Sö  ông     d c¸ctrangthiÕtbÞ      cøu  ho¶  kh«ng  cßn  ¹t®éng  îc; ho   ® c) §Æt      c¸c trang thiÕtbÞ      cøu  ho¶  kh«ng  Æt  ng  ¬iquy  nh  ªntµu, ® ®ó n   ®Þ tr     thuyÒn; d) ThuyÒn  viªn trªn tµu     kh«ng  ö  ông  µnh  ¹o c¸c  sd th th   trang  Õt bÞ   thi   phßng ho¶,cøu    ho¶; ®)  Kh«ng  ùchiÖn  th   hoÆc   ùchiÖn  Ë m   Ô lÖnh  ña  th   ch tr   c C¶ng  ô  Ò   v v tham   giacøu    ho¶  ivíi µu gÆp   ¹n ë  ®è       t n   c¶ng,vïngnícc¶ng       hoÆc  vùc  µng  khu  h h¶i; e)  ù     Õn  µnh    T ý ti h c¸c c«ng  Öc  ã  vi c ph¸tra    öa ë      tial   trªnboong, hÇ m     hµng,buång    m¸y    a  îcC¶ng  ô  Óm    µ  khich ®   v ki trav cho  Ðp; ph g) Sö  ông  ¬ng  Ön chuyªn dïng ch÷a   d ph ti       ch¸yvµo  ôc  ch    m ®Ý kh¸c; h)Kh«ng  ùchiÖn  ng  tr×nhb¶o    th   ®ó quy    qu¶n,b¶o  ìngph¬ng  iÖncøu     d  t   ho¶; i)  Kh«ng  ã  Õ   ¹ch øng  c k ho   cøu  trong tr ng  îp khÈn  Êp.  ê h   c 4. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è    mh viviph¹m     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n    2, kho¶n  cña  Òu  µy  3  §i n trong tr ng   ê hîp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng.   nhi t ti     5.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c:   Buéc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  µ  åith ng  Öth¹i v b   ê thi     ®èi víi     ¹m  ¹ kho¶n        viph t   c¸c i 1,kho¶n    2,kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §i Ò u 16.    ¹m  Vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  õa  nhiÔ m   ng «  m«i  êng    tr do tµu thuyÒn  ©y    g ra 1. Ph¹ttiÒn tõ           200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víim çi  µnh      ®è     h vi viph¹m    sau  y: ®© a) Kh«ng  ã    Ët ký  Ò   ¬ m   íclacanh  ång    c sæ nh   v b n    bu m¸y;
 11. 11 b) Vøt,® æ         r¸choÆc       Ët  c¸c®å v  kh¸ctõtµu xuèng  íchoÆc   Çu       n  c c¶ng. 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi çi  µnh      ®è     mh vi viph¹m    sau  y: ®© a) Kh«ng  ã  y       c ®Ç ®ñ c¸c trang thiÕtbÞ   äc dÇu,  íclacanh  ng      l  n    ®ó theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ    lu     v c¸c C«ng  c quèc  Õ  ã  ªnquan  µ   í  t c li   m ViÖtNam   ∙  ý  Õt    ® k k hoÆc   tham gia; b) C¸c  ÕtbÞ  äcdÇu    thi   l   kh«ng  cßn  ¹t®éng  îc; ho   ® c) Dïng    ng, vßi,khíp nèi kh«ng  ¶m     c¸c è        ® b¶o  ü  Ët khi tiÕp  Ën  k thu     nh nhiªnliÖu;   d) Kh«ng  è  Ýngêitrùct¹ n¬itiÕp nhËn    b tr         i   nhiªnliÖu trªntµu;     ®)  Kh«ng    Ët ký  Çu  ghinh   d hoÆc     Ët ký  Çu  ghinh   d kh«ng  theo quy  nh.   ®Þ 3. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ã    ¬ng    ö  ýsù  è  Çu  µntheo quy  nh. c c¸cph ¸n x l   c d tr     ®Þ 4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000  ng  n          ®å ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim çi  µnh    ®è     h vitùý  ¬ m   c¸clo¹ r¸choÆc     b x¶    i     cÆn   Èn  b hoÆc   ícth¶icã  Én dÇu  µ      n    l  v c¸cho¸ chÊt®éc  ¹ikh¸ctõtrªntµu xuèng  íchoÆc   Çu    h         n  c c¶ng. 5.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 50.000.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti   4  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     6.¸p dông    Ön     c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c:   Buéc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  µ  åith ng  Öth¹i v b   ê thi     ®èi víi     ¹m quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ      viph   c¸c ®Þ t i b  1  kho¶n  cña  Òu  µy. 4  §i n §i Ò u      ¹m quy  nh  Ò   toµn    ¹ng  êivµ  µu 17. Vi ph   ®Þ v an  sinh m ng   t 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi çi hµnh      ¹m      m viviph sau  y: ®© a) Kh«ng  ã  c b¶ng quy  nh  Öm   ô  ®Þ nhi v cøu  sinh,cøu  m   Æt  ¹      ®¾ ® ti c¸c vÞ  ÝcÇn  ÕthoÆc   tr   thi   b¶ng quy  nh  ∙  Þ    áng; ®Þ ® b hh b) Kh«ng  ã      c c¸cb¶ng  chØ  Én  d thao      ÕtbÞ  t¸cc¸cthi   cøu  sinh,cøu  m     ®¾ hoÆc     c¸cb¶ng chØ  Én  ∙  Þ    áng; d ® b hh c) Kh«ng  ã    c b¶ng  ©n  ph c«ng  Ò   v cøu sinh,cøu  m     ÷ng  ¬i quy    ®¾ ë nh n  ®Þnh    µu; trªnt d)  è   Ý thuyÒn    B tr   viªnkh«ng  ö  ông  µnh  ¹o c¸c trang thiÕtbÞ     sd th th         cøu sinh,cøu  m;   ®¾ ®)  ë  Ch kh¸ch vît   è îng theo quy  nh  × møc  ¹tsÏtÝnh    çi     sl   qu¸   ®Þ th   ph     trªnm hµnh  kh¸ch vît è îng;    ls e) Trang  Þ     b kh«ng  y      ®Ç ®ñ c¸c trang thiÕtbÞ       cøu sinh,cøu  m     ®¾ theo  quy  nh; ®Þ f) C¸c    trang  Õt bÞ   thi   cøu  sinh, cøu  m     ®¾ kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt îng; ch l   kh«ng  ¶m   ® b¶o  ½n  µng  ¹t®éng  îcngay. s s ho   ® 
 12. 12 2. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi çi  µnh      ®è     mh vi viph¹m    sau  y: ®© a) Kh«ng  ã  Ët ký  µu hoÆc   ö  ông  Ët ký  µu saiquy  nh;   c nh   t   sd nh   t     ®Þ b) Bè  Ý thuyÒn      tr   viªnkh«ng  ã    c ®ñ b»ng  Êp, chøng  c  chØ  chuyªn m«n    theo  quy  nh; ®Þ c) Kh«ng  è  Ý ®ñ   nh    toµn  èithiÓu    b tr   ®Þ biªnan  t  hoÆc   è  Ý qu¸ ®Þnh   b tr     biªntheo quy  nh;     ®Þ d)  è   Ý ngêi ®¶m   Ö m   B tr     nhi chøc danh kh«ng  ng  íitªnngêi ®∙  ¨ng  ®ó v     ® ký  trong “Sæ    danh  ¹ thuyÒn  b  viªn”; ®) Kh«ng  ã  c hoÆc   Õtkh«ng  â  µng,hoÆc   Æt  vi   rr   ® kh«ng  ng  Þ  Ý ®ó v tr   tªntµu,sè  Öu  ¨ng  ý  ña  ¬ng  Ön theo quy  nh.     hi ® k c ph ti     ®Þ   3. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:®© a) Kh«ng  ã      c c¸ctrangthiÕtbÞ      cøu  sinh,cøu  m     ®¾ theo quy  nh;   ®Þ b) C¸c    trangthiÕtbÞ      cøu  sinh,cøu  m   ∙  Õt  ¹n sö  ông;   ®¾ ® h h   d c)Chë  µng    ängt¶i   h qu¸ tr    cho  Ðp  ph theo quy  nh.   ®Þ 4. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è    mh viviph¹m     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n  vµ  2  kho¶n  cña  Òu  µy  3  §i n trong tr  ­ êng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng. h   nhi t ti     5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TícquyÒn  ö  ông  Êy    sd gi chøng  Ën  Ò   Ên  Ön  toµn  ¬  nh v hu luy an  c b¶n  ã  c thêih¹n tõba  n           ®Õ s¸u th¸nghoÆc     kh«ng  êih¹n ®èi víi   ¹m  th         ph quy  nh  ¹ vi ®Þ ti  ®iÓ m     d,kho¶n  cña  Òu  µy. 1  §i n TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp    sd gi ph kinh doanh  Ën    Ón,giÊy  Ðp  ¹t   v t¶ibi   ph ho   ®éng  µng    ña  µu  h h¶ic t hoÆc   b»ng  thuyÒn  ëng  ã  êih¹n  õ ba  n       tr c th   t   ®Õ s¸u th¸ng hoÆc     kh«ng  thêih¹n  i víiviph¹m      ®è       quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® ® kho¶n  vµ  1  ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. c  3  §i n    §i Ò u      ¹m  18. Vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v neo  u,  Ëp  Çu, cËp  ¹n, lai ¾t  ®Ë c c   m    d cña  µu thuyÒn  t  trong vïng nícc¶ng      1. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi çi  µnh      ®è     mh vi viph¹m    sau  y: ®© a) Tù      ý neo  u,  Ëp  Çu, cËp  ¹n, dichuyÓn  Þ  Ý hoÆc   Õn hµnh  ®Ë c c   m    v tr   ti   c¸c ho¹t®éng      kh¸c trong    khu  ùc  ång  vµo  v lu ra  c¶ng    a  ã  Önh  iÒu  khi ch c l ® ®éng  ña  c C¶ng  ô; v  b) Kh«ng  Êp  µnh  ch h hoÆc   ùc hiÖn    th   saihoÆc   è    Ðo  µi thêigian c ýk d      thùc hiÖn  Önh  iÒu  ng  ña    l ® ®é c C¶ng  ô;v c) Kh«ng  ùc hiÖn  Õ     ùccanh    th   ch ®é tr   VHF     trªnkªnh  l ªntôc 24/24  ê 16  i     gi   hµng  µy; ng d)  ö   ông  Sd VHF  kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph hoÆc   ö  ông    sd c¸c kªnh VHF   µo  v c¸cm ôc  ch    ®Ý kh¸cm µ   a  îc®¨ng  ý;   ch ®   k
 13. 13 ®) Kh«ng  ã  n  Õu  c ®Ì chi s¸ng hoÆc   Õu  chi s¸ng kh«ng      µu  µm  ®ñ khi t l hµng,neo  u  Ò     ®Ë v ban  ªm; ® e) Kh«ng  ö  ông    n  sd ®ñ ®Ì b¸o  Öu  Ò   hi v ban  ªm     µu  ® khit neo  u,  Ëp  ®Ë c cÇu, cËp  ¹n,lai ¾t    m    d trong vïng nícc¶ng;      g) Kh«ng  ã    c hoÆc   kh«ng      m   èng  theo quy  nh; ®ñ c¸c®Ö ch va    ®Þ h) Kh«ng    th«ng  kÞp  êicho  b¸o  th   C¶ng  ô  Ò   ù    Öch    áng  ña    v v s sail hh c c¸c b¸o hiÖu  µng    îcph¸thiÖn    µnh  ×nh trªnluång;   h h¶i®     khih tr     i)Kh«ng  Êp  µnh    ch h quy  ¾c  t phßng  õa  ch¹m    µnh  ×nh trong ng va  khih tr     vïng nícc¶ng;    k) Kh«ng th«ng b¸o cho C¶ng  ô  Õt viÖc  µnh  ×nh  ña  µu  v bi   h tr c t trong  vïng nícc¶ng;    l)Kh«ng    duy  ×®Çy    Õ     ùcca    µu khitµu ®ang    tr   ®ñ ch ®é tr   trªnt       ë c¶ng  µ  v vïng nícc¶ng;    m)  Kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  Ë m   Ô    Önh  th   ch tr c¸c l phßng, chèng    b∙o lôtcña     C¶ng  ô; v n) Tù    éc  µu vµo      Öu    ång;   ý bu t   c¸cb¸o hi trªnlu o) Kh«ng  ö  ông  µu lai ¾t    sd t   d theo quy  nh.   ®Þ 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000  ng  n          ®å ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim çi  µnh    ®è     h vi vi ph¹m     quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  cña  Òu  µy    ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng 1  §i n khi c nhi t ti     nÆng. 3.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TícquyÒn  ö  ông    sd b»ng  thuyÒn  ëng  õba  n     tr t   ®Õ s¸u th¸nghoÆc     kh«ng  thêih¹n ®èi víi çi hµnh      ¹m           m viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t i 1  §i n §i Ò u  .Vi ph¹m  19     tronglÜnh  ùc  ¨ng  ý  µu biÓn  µ    v® kt  v thuyÒn  viªn 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongnh÷ng  µnh      ¹m    h viviph sau  y: ®© a) §¨ng  ý  µu kh«ng  ng  êih¹n theo quy  nh;   kt  ®ó th       ®Þ b) Lµ m     áng    hh hoÆc   µm  Êt  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  µu biÓn; l m gi   nh ® kt  c) Lµ m   Êt    m hoÆc   µm    áng  é  Õu  l hh h chi thuyÒn    viªn hoÆc     c¸c chøng  chØ  chuyªn m«n  µng    ña    h h¶ic thuyÒn  viªn; d) Lµ m   Êt    m hoÆc   µm    áng    l hh sæ danh  ¹ thuyÒn  b  viªn. 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi çi  µnh      ®è    mh vi viph¹m    quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti  1  §i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õt   ê h   nhi t ti   t¨ngnÆng.   3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y:  ®© a) Khaib¸o      kh«ng  ng  ù  ËtvÒ   ®ó s th   th«ng  è  ü  Ët,t×nh  ¹ngsë  ÷u  s k thu   tr   h cña  µu khithùc hiÖn  ¨ng  ý. t     ® k
 14. 14 b) TÈy      ¹o,mua,      xo¸,gi¶m   b¸n,cho thuª,cho  închøng    m  chØ  Ò   ¨ng  ý  v® k tµu  Ón, hé  Õu  bi   chi thuyÒn  viªn,b»ng, c¸c chøng       chØ chuyªn m«n   µng    h h¶i hoÆc   ã  µnh    ch vigian lËn    trong viÖc  ¨ng  ý  µu    ® k t hoÆc   ¨ng  ý  ® k thuyÒn    viªn hoÆc   , Êp  thi c chøng    chØ chuyªn m«n;   4. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongnh÷ng  µnh      ¹m    h viviph sau  y:®© a) Khaith¸ctµu khicha  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  µu biÓn;         ®  gi   nh ® kt  b) Kh«ng  ùc hiÖn  ¨ng  ý    th   ® k thay ® æi  ñ  µu theo  ng    ch t   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtkhitµu ®∙  îcmua,         ®  b¸n,chuyÓn  Þch  ë  ÷u. d sh 5. Ph¹ttiÒn  õ trªn10.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  ¹ kho¶n  vµ  viviph t   i 3  kho¶n  cña  Òu  µy  4  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     6.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: Tíc quyÒn  sö  dông giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký tµu biÓn, hé  chiÕu  thuyÒn    viªnhoÆc  b»ng, chøng    chØ chuyªn m«n   õ ba  n   th¸ng hoÆc     t   ®Õ s¸u    kh«ng  ã  êih¹n ®èi víi   ¹m  c th         ph quy  nh  ¹ ®iÓ m     vi ®Þ t i b,kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   20. Vi ph quy  v hoa    µng  tiªuh h¶i 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi  íim çi  µnh    µu  v  h vi t kh«ng  treo cê  Öu  ÷    hi ch “G”      khi xin hoa    tiªuhoÆc   kh«ng    ê  Öu  ÷      treoc hi ch “H”khihoa    ang      µu. tiªu® ë trªnt 2. Ph¹ttiÒn  õ trªn500.000  ng  n       t    ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  i  íim çi  ®å ®è ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:  ®© a) Cè     ö  ông    ýs d hoa      Én  µu khicha  îcphÐp  ña  tiªu®Ó d t     ®  c C¶ng  ô; v b) Hoa  ªudÉn  µu ph¸thiÖn  Ò     ¹n,sù  è,nh÷ng    ti   t    v tai   c   n thay ® æi  ña  ång   c lu   vµ    Öu  µng    µ   b¸o hi h h¶im kh«ng  th«ng b¸o kÞp  êi    th   C¶ng  ô; cho  v c)  è   Ý  B tr hoa    Én  µu  tiªud t trong  ïng  ¹t ®éng  v ho   hoa    tiªukh«ng theo  ®óng quy  nh. ®Þ d) Bè  Ýhoa    Én  µu kh«ng  ã    tr   tiªud t   c chøng  chØ  chuyªn m«n  ïhîp theo   ph       quy  nh; ®Þ 3. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íic¸c hµnh  ®å ®è v     viviph¹m     quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh    ê h   nhi t tiÕtt¨ngnÆng.    4. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi çi  µnh      ®è     mh vi viph¹m    sau  y: ®© a) §iÒu  Ón  µu thuyÒn    µo    khi t   ra,v c¶ng  µ   m kh«ng  ö  ông  sd hoa    tiªutheo  quy  nh; ®Þ b) Kh«ng  ã    Ön  c c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn  ® an  hoÆc  kh«ng  è  Ý lo¹  b tr   i thang  ïhîp cho  ph     hoa      èng  toµn  tiªulªnxu an  theo quy  nh;   ®Þ c)     Kh«ng th«ng b¸o  hoÆc  th«ng b¸o kh«ng  Ýnh    ch x¸c cho hoa    Ò   tiªuv tÝnh  n¨ng  µ  Æc   iÓ m   v® ® riªngcña  µu;   t
 15. 15 d) Kh«ng  b¶o  ¶m   iÒu  Ön  µm  Öc  µ  ® ® ki l vi v sinh ho¹tcho     hoa    tiªutrong  suètthêigian hoa        µu.      tiªuë trªnt 5. Ph¹t tiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íic¸c ®å ®è v     hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti  4  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     6.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng    sd gi ph ho   hoa    õ ba  n   th¸ng tiªut   ®Õ s¸u    ®èi víi   ¹m      ph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy.  vi ®Þ t i 2  §i n    M ô c  III vi p h ¹ m  q u y  ® Þ n h  v Ò  h o ¹t ® é n g   kinh d o a n h   v Ë n  t¶i Ó n  v µ  d Þ c h  v ô  h µ n g  h ¶i  bi §i Ò u      ¹m  21. Vi ph quy  nh  Ò   ö  ông  Êy  Ðp    ®Þ vsd gi ph kinh doanh  Ën  v t¶ibiÓn, giÊy  Ðp  ¹t®éng  ña  µu,giÊy  Ðp      ph ho   ct  ph khaith¸ctµu  Ón  nh      bi ®Þ tuyÕn, giÊy  Ðp  µnh  Ò   ilýtµu  Ón,c¸c giÊy  Ðp  ¹t®éng  µng    ph h ngh ®¹     bi     ph ho   h h¶i(gäichung  µgiÊy phÐp).    l    1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi çi hµnh      ¹m      m viviph sau  y: ®© a) Kh«ng    th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  Êp  Êy  Ðp  Ò   ÷ng  c gi ph v nh thay ® æi  ∙    ® ®¨ng  ý  k trong giÊy phÐp;     b) Kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v b¸o c¸o  èng  chuyªn th kª    ngµnh hoÆc   cung  Êp    c c¸cth«ng    Çn  Õtkh¸ctheo  cÇu  ña  ¬  tinc thi     yªu  c c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn; n   th quy c)Qu¶ng      íi éidung  îckinhdoanh    c¸o saiv     n ®    hoÆc   qu¶ng      a  ­ c¸o khich ® îcphÐp    kinhdoanh.   2. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi   µnh      ®è     h c¸c vi viph¹m    quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti  1  §i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õt   ê h   nhi t ti   t¨ngnÆng.   3. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:®© a) Kinh doanh kh«ng  ng  íinéi dung, ph¹m    îc quy  nh   ®ó v      vi ®   ®Þ trong  giÊy phÐp;   b) Kh«ng  ùc hiÖn  ng    éidung  Ò   th   ®ó c¸c n   v møc  íctrÇn,cícsµn,luång c         tuyÕn,tªntµu m µ         doanh  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý; ®® k c) Kh«ng    trang bÞ   y    Ò     ¬ng  Ön b¶o  ¶m   toµn  Ò   ­   ®Ç ®ñ v c¸c ph ti   ® an  v ng êi,ph¬ng  Ön khiho¹t®éng    ti       kinh doanh  Ën    Ón  µ  Þch  ô  µng    v t¶i bi v d vh h¶i. d)  ùc  Ön  Th hi kinh  doanh  Ën    Ón  µ  Þch  ô  µng    v t¶ibi v d vh h¶i kh«ng  ã  c giÊy phÐp    hoÆc   Êy phÐp  ∙  Õt  ¹n; gi   ®h h ®)  öa  ÷a,tÈy xo¸giÊy phÐp. S ch         4. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è     mh viviph¹m     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  µy  3  §i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh    ê h   nhi t tiÕtt¨ngnÆng.   
 16. 16 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:  TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  n   th¸ng®èi víi ét    sd gi   ®Õ ba       m trongnh÷ng  µnh    h viviph¹m  ®Þnh  ¹kho¶n       quy  t i 1,kho¶n  (trõ®iÓ m     ña  Òu  µy. 3    d)c §i n §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   ¹t®éng  22. Vi ph quy  v ho   mua,    µu biÓn b¸n t   1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim çi  µnh    ®å ®è v   h vi cè  ×nh  t khaikh«ng  ng      ®ó c¸cth«ng  è  ü  Ëtcña  µu xin® îcmua,  s k thu   t     b¸n. 2. Ph¹ttiÒn tõ trªn2.000.000 ®Õ n              5.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vimua,  b¸n tµu khicha  îcphÐp      ®  theo quy  nh.   ®Þ 3. Ph¹t Òn  õ trªn  ti t  10.000.000 ®ång  ®Õ n  20.000.000 ®ång  ®èi víi   kho¶n  vµ  1  kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n trong  êng  îp  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng tr h c nhi t ti     nÆng. M ô c  IV vi p h ¹ m  q u y  ® Þ n h  v Ò  h o ¹t ® é n g   t × m  ki Õ m  c ø u  n ¹ n     §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   ¹t®éng  ×m  Õm  23. Vi ph quy  v ho   t ki cøu  ¹n n 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v theo quy  nh  Ò   ×m  Õm    ®Þ v t ki cøu  ¹n hµng  n  h¶i. 2. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 10.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vikh«ng  Êp  µnh  Önh  iÒu  ng  µ     ch h l ® ®é m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  c l   ch ® hoÆc   thiÕu tr¸ch nhiÖ m     ùc  Ön  Önh  iÒu ®éng   ña c¬    khi th hi l ® c quan  ã  Èm   c th quyÒn. M ô c  V vi p h ¹ m  q u y  ® Þ n h  v Ò  h o ¹t ® é n g   tr ô c v ít µi ¶ n c h × m  ® ¾ m  ë  bi Ó n  t  s §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   ôcvíttµis¶n  ×m   m     Ón 24. Vi ph quy  v tr       ch ®¾ ë bi 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi  íihµnh    v  vi kh«ng  th«ng b¸o hoÆc  th«ng b¸o kh«ng  Þp  êitheo    k th   quy ®Þnh  Ò   µis¶n  Þ  × m   m     Ón; v t  b ch ®¾ ë bi 2. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è     mh viviph¹m     sau  y: ®© a) Kh«ng  ¾p  Æt   l® hoÆc   ¾p  Æt   l® kh«ng  Þp  êib¸o  Öu  ï hîp  íi k th   hi ph   v   vÞ  Ýtµis¶n  Þ  × m   m; tr     b ch ®¾ b)  ùc  Ön  Öc  ôc víthoÆc   Õt  óc  Öc  ôc víttµis¶n  × m   Th hi vi tr     k th vi tr       ch ®¾ m  kh«ng  theo ®óng  êigian quy  nh;   th     ®Þ   c)Trôc vít µis¶n  × m   m         t ch ®¾ kh«ng  ã  Êy phÐp; c gi  
 17. 17 d) Kh«ng  µn  b giao  µis¶n  × m   m   Éu  t  ch ®¾ ng nhiªn trôc vít® îc cho  ¬         c quan  ã  Èm  Òn; c th quy ®) Kh«ng thanh to¸n c¸c    Ý   ªnquan  n   Öc  ôc víttµis¶n    chi ph li   ®Õ vi tr       ch× m   m   ®¾ theo quy  nh.   ®Þ 3. Ph¹ttiÒn  õ trªn20.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ ti  2  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng.  ti     4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:  TÞch  tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông    ùc hiÖn    ¹m  µnh  thu  v  ti ®   d ®Ó th   viph h chÝnh  ivíi µnh    ®Þnh  ¹kho¶n  cña  Òu  µy. ®è    h viquy  t i 2  §i n M ô c  VI Vi p h ¹ m  q u y  ® Þ n h  v Ò  B ¶ o  ® ¶ m  a n  to µ n h µ n g  h ¶i §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   ®¶m   toµn  µng  25. Vi ph quy  v b¶o  an  h h¶i 1.Ph¹ttiÒn tõ500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi çi hµnh        ®è       m vivi ph¹m  sau  y: ®© a) Kh«ng th«ng b¸o  Þp  êihoÆc   k th   th«ng b¸o kh«ng  ng  ùc  Õ    ®ó th t c¸c “Th«ng  hµng  b¸o  h¶i”;   b)  ¾p   Æt    L ® saib¸o  Öu  µng    víivÞ  Ý vµ  hi h h¶iso    tr   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; c)Lµ m     che  Êtb¸o hiÖu  µng  khu     h h¶i. 2. Ph¹ttiÒn tõ trªn2.000.000 ®ång  n              ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi   ¹m    ®è     ph vi quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy    ã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng. ®Þ t i 1  §i n khic nhi t ti     3. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph sau  y:®© a) Kh«ng  Æt   ® b¸o  Öu  hi hoÆc   Æt   ® b¸o  Öu  hi kh«ng  Þp  êic¸c chíng k th       ng¹ivËttrªnluång;     b) N¹o  Ðt luång  ¹ch, æ   ïn ®Êt    v  l  ® b  kh«ng  ng  ¬iquy  nh; ®ó n   ®Þ c)Lµ m   Þch    d chuyÓn  hoÆc     áng    Öu  µng  hh b¸o hi h h¶i. 4. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®ång  n            ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vi viph¹m    quy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ t i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng.   ê h   nhi t ti     5.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c:   Buéc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  µ  åith ng  Öth¹i v b   ê thi     ®èi víi   ¹m      ph quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  vi ®Þ t i 1  kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §i Ò u 26. Vi  ¹m    ph quy  nh  ªnquan  n   ¹t®éng  ®Þ li   ®Õ ho   thanh      tra an toµn  µng  h h¶i 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi  íim çi  µnh    v  h vi c¶n  ë,kh«ng  Êp  µnh  tr   ch h yªu  Çu  c hoÆc   è    ©y  ã  c ýg kh kh¨n cho    Thanh      toµn  µng      µm  Ö m  ô. traviªnan  h h¶ikhil nhi v
 18. 18 2.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh    vi l¨ng m¹,  óc  ¹m    x ph Thanh      toµn  µng    ang    µnh  tra viªn an  h h¶i ® thih c«ng  ô. v 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000  ng  n          ®å ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim çi  µnh    ®è     h viviph¹m  ¹     ti kho¶n    1, kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n trong tr ng  îp  ã  Òu  ×nh    ê h c nhi t tiÕtt¨ngnÆng.    4.H×nh  ¹tbæ     ph   sung: Tíc quyÒn  ö  ông    sd b»ng thuyÒn  ëng  tr hoÆc   Êy  gi chøng  chØ  chuyªn  m«n   õ  ®Õ n   t ba  s¸u th¸ng  i  íihµnh      ¹m   ®è v   vi vi ph quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1, kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h M ô c  I T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  27. Th quy x ph     h ch c Thanh      traan toµn hµng      h¶i,Gi¸m  c  ®è C¶ng  ô: v 1.Thanh      toµn  µng    ang    µnh    traviªnan  h h¶i® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön sö  ông    ùc hiÖn  µnh      ¹m  v  ti   d ®Ó th   h viviph hµnh  Ýnh  ã    Þ®Õ n   ch c gi¸tr   500.000  ng; ®å d) Buéc    kh«iphôc  ¹t×nh  ¹ngban  u   hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    l  i tr   ®Ç do  viviph h ch g©y  ra; ®)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  do  viviph h ch g ra; e) Buéc    û  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi,m«i  êng. kho   ng   tr 2.Ch¸nh    Thanh    toµn  µng    traan  h h¶ikhu  ùc  ã  Òn: v c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön sö  ông    ùc hiÖn  µnh      ¹m  v  ti   d ®Ó th   h viviph hµnh  Ýnh; ch d)  ícquyÒn  ö  ông    ¹  Êy  Ðp, giÊy  T  sd c¸c lo igi ph   chøng  Ën, chøng  nh   chØ   chuyªn m«n,  é  Õu    h chi thuyÒn  viªn,b»ng    theo  Èm  Òn  ã  êih¹n  n   th quy c th   ®Õ ba th¸ng.Trong  êng  îp  Êy  Ðp,  Êy    tr h gi ph gi chøng  Ën,  nh chøng chØ  chuyªn   m«n,  é  Õu  h chi thuyÒn  viªn,b»ng  c¬    do  quan  µ  íc cÊp    Êp  ×    nh n   trªn c th ra quyÕt  nh  nh  ®Þ ®× chØ   µnh      ¹m  µ  Õn  Þ   ¬  h vi vi ph v ki ngh c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn    åic¸clo¹ giÊy têtrªn. quy thu h     i      ®)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     l  i tr   ®Ç ® b thay ® æi  hµnh        do  vivi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  h ch g ra;
 19. 19 e)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  do  viviph h ch g ra; g) Buéc    û  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi; kho   ng h) Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     h viviph h ch g ra ®Õ 1.000.000 ®ång.   3.Gi¸m  c    ®è C¶ng  ô  µng    ã  Òn: vh h¶ic quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön sö  ông    ùc hiÖn  µnh      ¹m  v  ti   d ®Ó th   h viviph hµnh  Ýnh; ch d)  ícquyÒn  ö  ông    ¹  Êy  Ðp, giÊy  T  sd c¸c lo igi ph   chøng  Ën, chøng  nh   chØ   chuyªn m«n,  é  Õu    h chi thuyÒn  viªn,b»ng    theo  Èm  Òn  ã  êih¹n  n   th quy c th   ®Õ s¸u th¸ng.Trong  êng  îp  Êy  Ðp,  Êy    tr h gi ph gi chøng  Ën, chøng  nh   chØ  chuyªn   m«n,  é  Õu  h chi thuyÒn  viªn,b»ng  c¬    do  quan  µ  íc cÊp    Êp  ×    nh n   trªn c th ra quyÕt  nh  nh  ®Þ ®× chØ   µnh      ¹m  µ  Õn  Þ   ¬  h vi vi ph v ki ngh c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn    åic¸clo¹ giÊy têtrªn. quy thu h     i      ®)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     l  i tr   ®Ç ® b thay ® æi  hµnh        do  vivi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  h ch g ra; e)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  do  viviph h ch g ra; g) Buéc    û  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  áe  kh con  êi; ng h) Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     h viviph h ch g ra ®Õ 1.000.000 ®ång.   4.Ch¸nh    Thanh    toµn  µng    traan  h h¶iTrung  ng  ã  Òn: ¬ c quy   a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) TícquyÒn  ö  ông    ¹  Êy  Ðp, giÊy     sd c¸c lo igi ph   chøng  Ën, chøng  nh   chØ   chuyªn m«n,  é  Õu    h chi thuyÒn  viªn,b»ng    theo  Èm  Òn  ã  êih¹n  n   th quy c th   ®Õ s¸u th¸ng.Trong  êng  îp  Êy  Ðp,  Êy    tr h gi ph gi chøng  Ën, chøng  nh   chØ  chuyªn   m«n,  é  Õu  h chi thuyÒn  viªn,b»ng  c¬    do  quan  µ  íc cÊp    Êp  ×    nh n   trªn c th ra quyÕt  nh  nh  ®Þ ®× chØ   µnh      ¹m  µ  Õn  Þ   ¬  h vi vi ph v ki ngh c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn    åic¸clo¹ giÊy têtrªn. quy thu h     i      d)  Þch  T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông    ùc  Ön    ¹m  µnh  v  ti s d ®Ó th hi vi ph h chÝnh; ®)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     l  i tr   ®Ç ® b thay ® æi  hµnh        do  vivi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  h ch g ra; e)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  do  viviph h ch g ra. g) Buéc    û  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi; kho   ng h) Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     h viviph h ch g ra ®Õ 1.000.000 ®ång.    
 20. 20 §i Ò u 28. ñ   Þch  û    Ch t U ban  ©n  ©n  Êp    ã  Òn  ö  ¹tvi nh d c x∙ c quy x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 26  Ph¸p  Önh. l §i Ò u    ñ   Þch  û   29. Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  Òn  ö  ¹t nh d c huy c quy x ph   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 27  Ph¸p  Önh. l   §i Ò u 30. ñ   Þch  û    Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  Òn: ¬ c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;   c)¸ dông    ×nh   p  c¸ch thøc xö  ¹tbæ     ph   sung.  Trong  êng  îp ¸p dông  ×nh  tr h    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung íc quyÒn  ö  ông  t  sd b»ng,c¸clo¹ giÊy phÐp, giÊy chøng  Ën,chøng    i         nh   chØ  chuyªn m«n,  é  Õu    h chi thuyÕn    c¬  viªndo  quan  qu¶n  ýnhµ  íc chuyªn ngµnh  Êp  ×  ñ   Þch  y  l  n    c th Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Þ  ¬  ®Ò ngh c quan  qu¶n  ýnhµ  íc®∙  Êp  l  n   c b»ng,c¸c    lo¹  Êy  Ðp,  Êy  igi ph gi chøng  Ën, chøng  nh   chØ  chuyªn m«n,  é  Õu  h chi thuyÒn  viªn®ã     Õt ®Þnh    åi.   ra quy   thu h §i Ò u 31. Nguyªn  ¾c  ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh    t ph ®Þ th quy x ph     h chÝnh: 1. C¸c  ¬    c quan thanh    tra chuyªn  µnh  ã  Èm   Òn  ö  ¹tc¸c vi ng c th quy x ph       ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  µng    éc lÜnh  ùc  µnh  × nh    vh h¶ithu   v ng m qu¶n  lý. 2. Trong  êng  îp    ¹m  µnh  Ýnh    tr h viph h ch trong lÜnh  ùc  µng    éc   vh h¶i thu   thÈm   Òn  ö  ¹tcña  Òu  ¬  quy x ph   nhi c quan  ×  Öc  ö  ¹tdo  ¬  th vi x ph   c quan  ô  ý th l   ®Ç u     ùc hiÖn. tiªnth   M ô c  II T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t §i Ò u  .Thñ  ôc¸p dông  ×nh  32   t   h thøc xö  ¹thµnh  Ýnh   ph   ch 1. Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh       h viviph h ch trong lÜnh  ùc  µng      vh h¶i, ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ira lÖnh  nh    th quy x ph      ®× chØ  ngay  µnh      ¹m. h viviph 2.  êng  îp  ö  ¹t vi ph¹m   µnh  Ýnh  Tr h x ph     h ch b»ng  ×nh  h thøc c¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ 20.000  ng  ×  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i ra ®å th ng   th quy x ph      quyÕt  nh  ö  ¹tt¹  ç  ®Þ x ph   ich theo  ñ  ôc ®¬n  th t   gi¶n quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 46  Ph¸p  Önh. l 3.  êng  îp  ö  ¹t vi ph¹m   µnh  Ýnh  Tr h x ph     h ch b»ng  ×nh  h thøc  ¹t tiÒn ph     trªn20.000  ng  ×  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ikÞp  êilËp        ®å th ng   th quy x ph     th   biªnb¶n vÒ     ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch theo  ng  ®ó quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   47  Ph¸p  Önh. N Õ u   l   ngêilËp biªnb¶n      kh«ng    Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  × ph¶i ®ñ th quy x ph     h ch th    
Đồng bộ tài khoản