Nghị định 92/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
206
lượt xem
10
download

Nghị định 92/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 92/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41, Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 92/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  92/2003/N§­C P  n g µ y  13 th¸ng 8 n¨ m   2003  V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  kh o¶ n  3 §i Ò u   b s 41,  g h Þ  ® Þ n h   N s è  15/2003/N§­C P  n g µ y  19 th¸ng  02 n¨ m  2003 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Giao  cø    th«ng  êng  é  µy  th¸ng6  ® b ng 29    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; C¨n  Ph¸p  Önh  ùc îng C¶nh    ©n  ©n  Öt Nam   µy  th¸ng 01  cø  l L l  s¸tnh d Vi   ng 28    n¨m 1989  µ  v Ph¸p  Önh  öa  æi  Òu  Ph¸p  Önh  ùc îng  l s® §i 6  l L l C¶nh    ©n   s¸tnh d©n  ÖtNam   µy  th¸ng7  Vi   ng 06    n¨m  1995; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 13/2002/NQ­CP   µy  th¸ng 11  ng 19    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò       ph v c¸c gi¶iph¸p  Òm   Õ     ki ch gia t¨ng vµ  Õn  í gi¶m  Çn    ¹n    ti t i   d tain giao th«ng  µ  nt¾c    v ï  giao th«ng;   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 14/2003/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 19    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Giao  ®Þ chiti     m s® c Lu   th«ng  êng  ® bé; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Giao  th«ng vËn    é  ëng  é    t¶iB tr B C«ng  , an, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    söa  æi,bæ   1. Nay  ®   sung  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  41  ®Þ s 15/2003/ N§­CP   µy  th¸ng 02  ng 19    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹tviph¹m   ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  Ò   ch v giao th«ng  êng  é      ® b nh sau: "3.Lùc îng    l C¶nh    Ëttù,C¶nh    s¸ttr     s¸tqu¶n  ýhµnh  Ýnh  Ò   Ëttù x∙ l  ch v tr       héicã  Èm  Òn  ö  ¹t®èi víi   µnh      ¹m    th quy x ph       h c¸c viviph quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m,  ®Þ ti     kho¶n,®iÒu  ña    c NghÞ   nh  µy    ®Þ n nh sau: a) §iÓm   kho¶n    iÓ m     iÓ m     iÓ m   ®iÓ m     iÓ m   kho¶n      e  2;® g,® h,® m,  n,® o  3; ®iÓ m     iÓ m     iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n    e, ® i,® k  5; ® b, ® c  6; ® c  7 §iÒu 9; b) §iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m   ®iÓ m   kho¶n    iÓ m     a, ® g, ® k,® 1, ® m,  q  2; ® c,®iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n      d  3;® b  5;® c  6;kho¶n    8;kho¶n  §iÒu  9  10; c) §iÓm     iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m       e, ® g  1; ® b, ® c,® e, ® g, ® h, ®iÓ m    ikho¶n    iÓ m     iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n  §iÒu  2;® b,® d  4;® b  5  11; d)  Ó m     iÓ m     iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m   §i c, ® e, ® g  1; ® b, ® c, ® d, ® e,®iÓ m     iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m   kho¶n      g,® h  2;® a,® b  3;kho¶n  §iÒu  4  12; ®)  Ó m  kho¶n    iÓ m     iÓ m   kho¶n  §iÒu  §i a  1;® b,® c  2  13;
  2. 2 c)§iÒu    14; g) §iÓm     iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m   ,  iÓ m     iÓ m   kho¶n      a, ® b,® c,® d,® ®® e,® g  1; ®iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m     iÓ m     a,® b,® c,® d,® ® kho¶n    3;kho¶n  §iÒu  4  15; h) Kho¶n    iÓ m   kho¶n      1;® b  2;kho¶n    3;kho¶n  §iÒu  4  16; i)  Kho¶n  §iÒu  2  18; k)§iÒu    Òu    Òu    19;§i 22;§i 24; l)§iÓ m     iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m     iÓ m   kho¶n      a, ® c  3; ® b, ® c,® d  4; kho¶n    5 §iÒu  28; m)  Òu    Òu  §i 31;§i 34; n) §iÓ m     iÓ m     iÓ m   kho¶n      a,® b,® c  1;kho¶n  §iÒu  2  36; o) §iÒu    Òu    38;§i 39". §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 2. Hi l     NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  15    t ng ® C«ng b¸o. §i Ò u      3. Tæ chøc  ùchiÖn th   Bé  ëng  é  tr B C«ng  tæ  an  chøc,híng dÉn  ùc hiÖn      th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    4. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản