Nghị định 93/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
49
lượt xem
4
download

Nghị định 93/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 93/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 93/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  93/1999/N§­C P  n g µ y 07  th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c th è ng kª p v C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy 30  Ch ph ng   th¸ng9    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m 1995;   C¨n  Ph¸p  Önh K Õ     µ  èng   ngµy 20  cø  l   to¸nv Th kª     th¸ng5    n¨m  1988; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  èng  c Th kª, Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u   Ph¹m    µ  i t ng ¸p dông 1.   viv ®è  î     1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  èng    µ hµnh    c¸ nh©n,   v th kª l   vido      tæ chøc  ùc hiÖn  ét  th   m c¸ch cè      ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  nh  ña  Nhµ   ®Þ c  níc vÒ   Õ     èng    µ   a  n     ch ®é th kª m ch ®Õ møc     truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  µ    h sv theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtph¶ibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.      x ph     h ch 2.  nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  C¸  tæ  ch vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v thèng    Þ   ö  ¹ttheo  kª b x ph   NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  l X lýviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch 3. C¸  ©n,  chøc   íc ngoµi cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    nh tæ  n   h vi vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  èng  trªnl∙nhthæ  Öt Nam   u   Þ   ö  ¹ttheo  v th kª      Vi   ®Ò b x ph   NghÞ   nh   ®Þ nµy, trõtr ng  îp  Òu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt      ê h §i í   t m Vi   k k hoÆc   tham    ã    gia c quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh t x ph     h ch 1. ViÖc  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    x l    h ch trong lÜnh  ùc  èng      v th kª ph¶ido  êi   ng   cã  Èm  Òn  th quy quy  nh  ¹ c¸c ®iÒu      vµ    ña  ®Þ ti     12,13,14  15 c NghÞ   nh  µy  ®Þ n tiÕn hµnh.   2. M äi    ¹m  µnh  Ýnh  trong lÜnh  ùc  èng      viph h ch     v th kª ph¶i® îcph¸thiÖn      kÞp  êivµ  th   ph¶i bÞ   nh    ®× chØ  ngay. ViÖc  ö  ý ph¶i ® îc tiÕn  µnh    x l     h nhanh  chãng,c«ng    minh. 3. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ  Þ   ö  ¹tm ét  Çn.C¸  ©n,  b x ph   l   nh tæ  chøc  ùc hiÖn nhiÒu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × bÞ  ö  ¹tvÒ   õng  th     h viviph h ch th   x ph   t hµnh      ¹m. NhiÒu    ©n, tæ  viviph   c¸ nh   chøc  ïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  c    mh viviph hµnh  Ýnh  × m çi c¸nh©n, tæ  ch th         chøc    ¹m  u   Þ  ö  ¹t. viph ®Ò b x ph
  2. 2 4. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  èng      v th kª ph¶ic¨n cø     vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m,  ©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ, t ch   ®é vi ph nh th v nh t ti   nh   t¨ngnÆng    Õt ®Þnh  ×nh    ®Ó quy   h thøc,biÖn    ph¸p,møc  ö  ¹tthÝch  îp.   x ph   h 5. Nghiªm  Ê m   Öc  ÷ l¹ c¸c vô    ¹m  ã  Êu  Öu  éiph¹m    ö    c vi gi       viph c d i hi t   ®Ó x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 3. Th   x ph     h ch 1. Thêi hiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  èng    µ m ét    v th kª l   n¨m  Ó   õngµy  ùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh.Trêng  îp viph¹m  µnh  k t  th   h viviph h ch   h    h chÝnh tronglÜnh  ùc  èng    ∙  Õt  êi Öu  ö  ¹tth× kh«ng  Þ  ö  ¹t   v th kª® h th   hi x ph     b x ph . 2.C¸  ©n  Þ  ëitè    nh b kh    hoÆc   ã  Õt ®Þnh  a  ô      Ðt xö  c quy   ® v ¸n ra x   theo thñ    tôc tè tông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh     h s m c quy ®Þ ®× chØ  iÒu    ® trahoÆc   nh  ®× chØ   vô     Õu   µnh      ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh  ¸n, n h vi ®ã c d hi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v thèng    ×  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh; thêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  kª th b x ph     h ch    x ph     h chÝnh  trong tr ng  îp nµy  µ ba   ê h   l   th¸ng kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh  nh    t  c quy ®Þ ®× chØ   nãitrªn.           §i Ò u    h×nh  4. C¸c  thøc xö  ¹t   ph 1.  èiví  çi hµnh      ¹m  µnh  Ýnh   §   i   m viviph h ch tronglÜnh  ùc  èng kª,c¸nh©n,    v th       tæ  chøc    ¹m    Þu  ét  viph ph¶ich m trongc¸c  ×nh     h thøcxö  ¹tchÝnh  ®©y:   ph   sau  a) C¶nh    c¸o; b) Ph¹ttiÒn.     2. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, c¸ nh©n, tæ     t ch   ®é viph       chøc    ¹m  µnh  viph h chÝnh  trong lÜnh  ùc  èng      v th kª,cßn  Þ   dông  ét  b ¸p  m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc  ph¹tbæ     sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸ctheo quy  nh  ¹ kho¶n          ®Þ ti  2,kho¶n  cña  Òu  3  §i 11 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   C h ¬ n g  II  c¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h, h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö   p h ¹t §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   ö  ông  É u   Óu  èng  5. Vi ph quy  vsd m bi th kª 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi   µnh    ö  ông  É u   Óu     hc¸c vis d m bi kh«ng  c¬  do  quan  ã  Èm  Òn    c th quy ban hµnh  hoÆc  theo  quy  nh  ∙  Õt  êih¹n  ö  ông, bao  å m:  c¸o thèng  ®Þ ® h th   sd   g b¸o    kª,phiÕu  iÒu      ® tra,b¶ng  ái,b¸o    Õt  h   c¸o k qu¶  iÒu    µ    ® trav c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c  cña  ¬ng    iÒu    èng    ph ¸n ® trath kª. 2.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  Õu   iph¹m  ®å n t¸  hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t  i 1  §i n 3. ¸p  ông  Ön   d bi ph¸p  ö  ý bæ   x l  sung: buéc  ñy  á  É u   Óu  èng      h bm bi th kª ®ang  ö  ông; lËp  ¹ b¸o  thèng    ng  É u   sd   li  c¸o  kª ®ó m quy  nh,  öi cho    ¬  ®Þ g  c¸c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy
  3. 3 §i Ò u      ¹m  Öc  6. Vi ph vi ban  µnh,bæ   h   sung,söa  æi  Õ     èng    ® ch ®é th kª 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 4.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau  y: ®© C è     ùc hiÖn  Æc   p  éc  êikh¸c thùc hiÖn  µnh      ý th   ho Ð bu ng       h vibæ sung,   söa  æi  É u   Óu  ® m bi b¸o c¸o  èng    th kª,b¶ng  © n  ¹ithèng    ¬ng    ph lo   kª;ph ¸n ®iÒu    èng    éi dung  tra th kª, n   c¸c v¨n b¶n  íng  Én  Ò   èng    ¬ng  h d v th kª; ph ph¸p  Ýnh  t c¸c chØ     èng  kinh  Õ, x∙ héi tr¸  íich Õ     èng    tiªuth kª  t      i   v ®é th kª hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n 2.Ph¹ttiÒn tõtrªn4.000.000 ®ång  n              ®Õ 7.000.000 ®ång ®èi víi µnh           h vi ban  µnh  Ö   èng  h h th chØ    èng      Õ     tiªuth kª,c¸c ch ®é b¸o    µ  iÒu    èng  c¸o v ® trath kª kh«ng  ng  Èm   Òn  ®ó th quy hoÆc   i íichÕ     èng  hiÖn  µnh  ña  tr¸ v     ®é th kª  h c Nhµ   íc. n 3.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ýbæ     l   sung:b∙i á  µ    åim É u   Óu  èng        v thu h   b bi th kª ®∙ ban  µnh, bæ   h   sung,söa  æi    ® kh«ng  ng  Èm  Òn  ®ó th quy hoÆc     Õ     tr¸ ch ®é i thèng    Ön  µnh  ña  µ   íc. kª hi h c Nh n §i Ò u    c¸o saivµ    7. B¸o      khaiman  è  Öuthèng  s li   kª 1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h vib¸o c¸o  è  Öu  ôt hoÆc   îtmøc   víithùc  Õ  s li h   v  so    t hoÆc   îtqu¸  û lÖ    è    v  t   sai s cho phÐp  trong thèng    kª. 2. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 7.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vi b¸o c¸o saic¸chiÖn îng kinhtÕ     éiph¸tsinh.      t    ­x∙h     3. Ph¹ttiÒn tõ trªn7.000.000 ®ång  n              ®Õ 20.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vikhaiman  è  Öu,cè    c¸o hoÆc   p  éc  êikh¸c b¸o      è  Öu     s li   ý b¸o    Ð bu ng     c¸o sais li   thèng kª. 4.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ýbæ     l   sung:lËp l¹b¸o c¸o thèng    ng  Ön ­          i kª ®ó hi t îng kinh tÕ      éiph¸tsinh,®óng  ¬ng      ­ x∙h       ph ph¸p  èng    öicho    ¬  th kª,g   c¸c c quan  cã  Èm  Òn. th quy §i Ò u    ép      èng    8. N b¸o c¸o th kª kh«ng  Þp  êi, y  k th   ®Ç ®ñ 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongnh÷ng  µnh      h visau  y: ®© a) Nép  Ë m       èng    íi ngµy  víi Õ       ch b¸o c¸o th kª d   20  so   ch ®é quy  nh; ®Þ b)  ép  N kh«ng  y     è îng  Óu  É u,  ®Ç ®ñ s l bi m kh«ng  y       ®Ç ®ñ c¸c chØ     tiªu cña  ú      k b¸o c¸o th¸ng,quý  víi Õ       so   ch ®é quy  nh. ®Þ 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau  y: ®© a) Nép  Ë m       èng    õ20  µy  n   íi ngµy  víi Õ       ch b¸o c¸o th kª t   ng ®Õ d   60  so   ch ®é quy  nh; ®Þ b)  ép  N kh«ng  y     è îng  Óu  É u,  ®Ç ®ñ s l bi m kh«ng  y       ®Ç ®ñ c¸c chØ     tiªu cña  ú      th¸ng,9  k b¸o c¸o 6    th¸ng,n¨m  víi Õ       so   ch ®é quy  nh. ®Þ
  4. 4 3. Ph¹ttiÒn tõ trªn3.000.000 ®ång  n              ®Õ 10.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vikh«ng      èng    b¸o c¸o th kª. 4.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ýbæ     l   sung:lËp l¹b¸o c¸o thèng    ng  Ön ­          i kª ®ó hi t îng kinh tÕ      éiph¸tsinh,®óng  ¬ng      ­ x∙h       ph ph¸p  èng    öicho    ¬  th kª,g   c¸c c quan  cã  Èm  Òn. th quy §i Ò u      ¹m  ¬ng  9. Vi ph ph ph¸p thèng    kª 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi µnh      Ðp  è  Öu kh«ng  â rµng,söa  ÷a,tÈy xo¸ c¸c sè  Öu,    h vighich s li   r    ch         li   tµiliÖu thèng     kª. 2. Ph¹ttiÒn tõ trªn1.000.000 ®ång  n              ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vi ¸p dông    ¬ng    saiph ph¸p thèng      kª. 3. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 15.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vicè      ông      ý ¸p d saihoÆc   p  éc  êikh¸c¸p dông    ¬ng  Ð bu ng      saiph ph¸p thèng    kª. 4.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ýbæ     l   sung:buéc  Ýnh  ¹theo ®óng  ¬ng    t l i   ph ph¸p  thèng    Ëp l¹b¸o c¸o göicho    ¬  kª;l           i c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy §i Ò u      ¹m  Õ     10. Vi ph ch ®é cung  Êp, c«ng  è  è  Öu,tµiliÖu thèng  c  b s li       kª 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å n Õu cung  Êp  c kh«ng  y  ,  ®Ç ®ñ kh«ng  Ýnh    è  Öu,tµiliÖu thèng    ch x¸cs li       kª theo  yªu cÇu  îp ph¸p cña  êicã  Èm  Òn.   h    ng   th quy 2.Ph¹ttiÒn tõtrªn500.000  ng  n            ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau  y: ®© a)  © y   ëng¹ihoÆc   ×ho∙n viÖc  G tr     tr     cung  Êp  è  Öu,tµiliÖu thèng    c s li       kª theo yªu cÇu  îp ph¸p cña  êicã  Èm  Òn.    h    ng   th quy b) Kh«ng    cung  Êp  è  Öu,tµiliÖu thèng    c s li       kª theo  cÇu  îp ph¸p  ña  yªu  h  c ngêicã  Èm  Òn.   th quy 3. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi cung  Êp, c«ng  è  ÷ng  è  Öu,tµiliÖu thèng  theo  c  b nh s li       kª  quy  nh  a  îc ®Þ ch ®   c«ng  è,c«ng khaivµ  ÷ng  è  Öu thèng      a  îcgi¶i Ët. b      nh s li   kª khich ®     m 4. ¸ dông    Ön   p  c¸c bi ph¸p  ö  ýbæ   x l   sung:buéc    cung  Êp  è  Öu,tµiliÖu c s li       thèng    kª cho  ¬  c quan,ngêicã  Èm  Òn.     th quy §i Ò u  .Vi ph¹m  Õ     qu¶n  è  Öu,tµiliÖu thèng  11     ch ®é b¶o  s li       kª 1. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íiviph¹m    ®å ®è v     quy ®Þnh  Ò   v b¶o  qu¶n  è  Öu,tµiliÖu thèng        áng    µiliÖu thèng    s li       kª;®Ó h h c¸c t     kª nhng  cßn kh¶    n¨ng kh«iphôc.   2.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongnh÷ng  µnh      h visau  y: ®© a)  Ó     áng    µiliÖu thèng  ®Õ n   § hh c¸c t     kª  møc  kh«ng cßn kh¶ n¨ng kh«i   phôc;
  5. 5 b) § Ó   Êtl¹cc¸ctµiliÖu thèng      th           kª. 3. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 15.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vihñy  á,Ðp  éc  êikh¸chuû  á  è  Öu,tµiliÖu thèng      a  Õt      b   bu ng     b s li       kª khich h niªn h¹n quy  nh.   ®Þ 4. ¸ dông  Ön   p  bi ph¸p  ö  ýbæ   x l   sung:buéc    kh«iphôc  ¹ tµiliÖu thèng      l      i kª cßn kh¶  n¨ng kh«iphôc;thùc hiÖn        b¶o qu¶n  µiliÖu,sè  Öu thèng    theo  t    li   kª   ®óng  quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n   C h ¬ n g  III th È m   q u y Ò n, th ñ t ô c x ö   p h ¹t, hi Õ u  n ¹i, è c¸o v µ  x ö  l ý vi  k  t   p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c th è ng kª §i Ò u 12. ThÈ m   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña    quy x ph     h ch c Thanh    tra chuyªn ngµnh  èng    th kª 1. Thanh        traviªnchuyªn ngµnh  èng      Êp  ang    µnh    th kª c¸c c ® thih c«ng  ô  v cã  Òn: quy   a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å c) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c:tÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh    v  ti     d ®Ó viph h ch trong lÜnh  ùc    v thèng  cã    Þ ®Õ n   kª  gi¸tr   500.000  ng  µ  dông    Ön  ®å v ¸p  c¸c bi ph¸p  kh¸c quy    ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu    3  5; kho¶n  §iÒu    3  6; kho¶n  §iÒu    4  7; kho¶n  §iÒu    4  9; kho¶n  §iÒu    4  10;kho¶n  §iÒu  cña  4  11  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.  Ch¸nh Thanh    tra chuyªn  µnh  èng  c¸c  ng th kª  tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  Òn:   ¬ c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: ¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu    3  5; kho¶n  §iÒu    3  6; kho¶n  §iÒu    4  7; kho¶n  §iÒu    4  9; kho¶n  §iÒu    4  10;kho¶n  §iÒu  cña  4  11  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh  èng    éc Tæng  ôc  èng    ã    th kª thu   c Th kª c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c quy    ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  t i 2  4  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 13. È m   Òn  ö  ¹tcña  y   Th quy x ph   ñ ban  ©n  ©n  Êp  Ön, nh d c huy   tØnh 1.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  Òn: nh d c huy c quy
  6. 6 a) Ph¹tc¶nh      c¸o;     ¹ttiÒn ®Õ n   b) Ph     10.000.000 ®ång;   c) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c theo     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 2  4  NghÞ   nh  µy. ®Þ n   2.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) p  ông    ×nh  ¸d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c theo     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 2  4  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  .Uû   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 14   quy x ph     h ch Trong  êng  îp  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   tr h ng   th quy x ph     h ch v thèng  quy  nh  ¹  kª  ®Þ ti kho¶n  vµ  §iÒu    Òu  cña  2  3  12; §i 13  NghÞ   nh  µy  ®Þ n v ¾ng  Æt   m hoÆc   û   Òn  ×  Êp  ã  îc xö  ¹ttheo  Èm   Òn  ña  U quy th c ph ®   ph   th quy c cÊp  ëng. tr §i Ò u    ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 15. Ph ®Þ th quy x ph     h ch 1. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön,  nh d c huy tØnh  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  c th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  èng    éc ®Þa  ¬ng.   v th kª thu   ph 2. C¬     quan  thanh    trachuyªn ngµnh  èng      Êp  ã  Èm  Òn  ö    th kª c¸c c c th quy x ph¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong  Ünh  ùc  èng  thuéc  l v th kª  chøc n¨ng qu¶n  ý l  Nhµ   íccña  µnh  èng  n  ng th kª. 3. Trêng  îp hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    h  viviph h ch trong lÜnh  ùc  èng    éc   v th kª thu   thÈm  Òn  ö  ¹tcña  Òu  ¬  quy x ph   nhi c quan,th× viÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     x ph     h ch do  ¬  c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth   §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  16.Th t   ph     h ch tronglÜnh  ùc  èng    v th kª Thñ  ôc xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  t   ph     h ch trong  Ünh  ùc  èng  ® îc thùc l v th kª      hiÖn theo quy  nh  ¹  ¬ng  cña  ®Þ tiCh VI  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch ngµy  th¸ng7  06    n¨m  1995. §i Ò u  17. ìng chÕ  thi µnh quyÕt ®Þnh  xö ph¹t  ph¹m  hµnh   C  h  vi chÝnh  trong lÜnh  ùc  èng    v th kª ViÖc  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c ch thih quy ®Þ x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  èng    îcthùc hiÖn  v th kª ®     theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  55  Ph¸p  Önh  ö  l X lýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7     h ch ng 06    n¨m  1995.
  7. 7 §i Ò u  .ChuyÓn  å  ¬    ¹m      18   h s viph ®Ó truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù   h s Khi xÐt  Êy  µnh      ¹m    th h viviph ph¸p  Ëtthèng  cã  Êu  Öu  ¹m  éi lu   kª  d hi ph t ,   ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    th quy x ph     h ch ph¶i chuyÓn    ngay  å  ¬  hs cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn    Õt. c th quy gi¶i quy   §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi µnh    èng  i ngêi 19. X ph     h ch ®è     h vich ®è     thi µnh   h c«ng  ô  v trong lÜnh  ùc  èng    v th kª ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi µnh    èng  i ngêithi µnh  x ph     h ch ®è    h vich ®è      h c«ng  ô  v trong lÜnh  ùc  èng  ® îc thùc hiÖn    v th kª      theo  Òu  cña  §i 92  Ph¸p  Önh  l Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ    l    h ch v c¸cquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     kho¶n    iÓ m     ®Þ t    i a,b  2,® c kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  5  ®Þ s 49/CP  µy  th¸ng 8  ng 15    n¨m  1996  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ninh trËttù.   v an     §i Ò u  20. êi hiÖu thihµnh quyÕt ®Þnh  xö ph¹t vi ¹m  hµnh   Th      ph chÝnh Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc  èng  h Õt    v th kª  hiÖu  ùc thihµnh  l   sau  ét  m n¨m, kÓ   õ ngµy    Õt  nh  ö  ¹t.   t  ra quy ®Þ x ph   Trong  ­ tr êng  îp c¸ nh©n, tæ  h      chøc  Þ  ö  ¹tcè  ×nh  èntr¸nh,tr×ho∙n th× kh«ng    b x ph   t tr         ¸p dông thêihiÖu     quy  nh  ¹ §iÒu nµy. ®Þ t i   §i Ò u  21. KhiÕu  ¹i,tè    n   c¸o  µ    v gi¶iquyÕt  Õu  ¹i,tè  khi n   c¸o  i  íi ®è v   quyÕt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh   x ph     h ch ViÖc  Õu  ¹i  è c¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, è c¸o ®èi víi khi n ,     gi¶iquy khi n           Õt  nh   t t quy ®Þ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch trong lÜnh  ùc  èng    îc thùc hiÖn    v th kª ®     theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t §i Ò u    ö  ýviph¹m 22. X l     ViÖc  ö  ý vi ph¹m  i  íingêi cã  Èm   x l    ®è v     th quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  x ph     h chÝnh trong lÜnh  ùc  èng    ùc hiÖn    v th kª th   theo  Òu  cña  §i 91  Ph¸p  Önh  ö  ývi l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch C h ¬ n g  IV ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h   h §i Ò u    êihiÖu    µnh 23. Th   thih NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý,thaythÕ  ®Þnh   ®Þ n c hi l   15  k t  k     quy  vÒ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  èng  t¹  l v th kª  iNghÞ   nh   è  ®Þ s 52/H§BT  µy  th¸ng 02  ng 19    n¨m  1992  ña  éi ®ång  é  ëng.C¸c  c H  B tr   quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y  ¸ví  Þ   nh  µy  u     á. tr   i i Ngh ®Þ n ®Ò b¸i b
  8. 8 §i Ò u    Òu  24. §i kho¶n    µnh thih 1. Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  èng  chÞu  c Th kª  tr¸chnhiÖ m   íng  Én      h d thi hµnh  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  nh d     ph tr     ­ ¬ng cã    tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản