intTypePromotion=1

Nghị định 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
78
lượt xem
5
download

Nghị định 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 94 /1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998 ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 08 th¸ng 11 n¨m 1996; LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991; LuËt Söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1993; LuËt Söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. ThuÕ suÊt ®èi víi hµng nhËp khÈu gåm thuÕ suÊt th«ng thêng, thuÕ suÊt u ®·i vµ thuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt: a) ThuÕ suÊt u ®·i ¸p dông cho hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc hoÆc khèi níc cã tho¶ thuËn vÒ ®èi xö tèi huÖ quèc trong quan hÖ th¬ng m¹i víi ViÖt Nam. ThuÕ suÊt u ®·i ®îc quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu do Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Bé Tµi chÝnh chñ tr× cïng víi Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c Bé cã liªn quan c¨n cø vµo chÝnh s¸ch xuÊt, nhËp khÈu, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ thÞ trêng trong tõng thêi gian ®Ó ®iÒu chØnh c¸c møc thuÕ suÊt trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu phï hîp víi khung thuÕ suÊt do Uû ban Thêng vô Quèc héi quy ®Þnh. b) ThuÕ suÊt th«ng thêng ¸p dông cho hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ ®èi xö tèi huÖ quèc trong quan hÖ th¬ng m¹i víi ViÖt Nam. ThuÕ suÊt th«ng thêng ®îc ¸p dông thèng nhÊt cao h¬n 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) so víi thuÕ suÊt u ®·i quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, môc 1 cña §iÒu nµy. §èi víi nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt cÇn quy ®Þnh cao h¬n hoÆc thÊp h¬n 50% (nhng kh«ng qu¸ 70% so víi thuÕ suÊt u ®·i), sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cho tõng trêng hîp cô thÓ ®¶m b¶o phï hîp víi chÝnh s¸ch vµ quan hÖ th¬ng m¹i trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh.
  2. 2 c) ThuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt ®îc ¸p dông cho hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc hoÆc khèi níc mµ ViÖt Nam vµ níc hoÆc khèi níc ®ã ®· cã tho¶ thuËn u ®·i ®Æc biÖt vÒ thuÕ nhËp khÈu theo thÓ chÕ khu vùc th¬ng m¹i tù do, liªn minh quan thuÕ hoÆc ®Ó t¹o thuËn lîi cho giao lu th¬ng m¹i biªn giíi. ThuÕ suÊt u ®·i ®Æc biÖt ®îc ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: - Ph¶i lµ nh÷ng mÆt hµng ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong tho¶ thuËn vµ ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®· ghi trong tho¶ thuËn. - Ph¶i lµ hµng cã xuÊt xø t¹i níc cã chung ®êng biªn giíi hoÆc t¹i níc thuéc khèi níc mµ ViÖt Nam tham gia vÒ thuÕ theo tho¶ thuËn. Bé Th¬ng m¹i híng dÉn cô thÓ vÒ tiªu chuÈn xuÊt xø hµng ho¸ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c môc 1 cña §iÒu nµy. 2. ThuÕ suÊt bæ sung quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c kho¶n 2 §iÒu 9 LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc bæ sung t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 LuËt sè 04/1998/QH10 ngµy 20/5/1998 sÏ cã quy ®Þnh riªng. §iÒu 2. Hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®îc xÐt miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 1 LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ®îc quy ®Þnh chi tiÕt nh sau: 1. Hµng nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô trùc tiÕp cho an ninh, quèc phßng, nghiªn cøu khoa häc, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu do Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan quy ®Þnh. 2. Hµng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ cña bªn níc ngoµi hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 12/CP ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ NghÞ ®Þnh sè 62/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ ®Çu t theo Hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao, Hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh, Hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao ¸p dông cho ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 3. Hµng nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t trong níc theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo §iÒu 25 LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998. 4. Hµng lµ quµ biÕu, quµ tÆng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cho tæ chøc, c¸ nh©n cña ViÖt Nam vµ ngîc l¹i, hµng mÉu ®îc miÔn thuÕ theo møc quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh thñ tôc xÐt miÔn thuÕ cô thÓ ®èi víi tõng trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.
  3. 3 §iÒu 3. Kª khai nép thuÕ 1. Tæ chøc, c¸ nh©n mçi lÇn cã hµng ho¸ ®îc phÐp xuÊt khÈu ph¶i kª khai, nép tê khai hµng xuÊt khÈu, nép thuÕ xuÊt khÈu cho c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc xuÊt khÈu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n mçi lÇn cã hµng ho¸ ®îc phÐp nhËp khÈu ph¶i kª khai, nép tê khai hµng nhËp khÈu, nép thuÕ nhËp khÈu cho c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. §èi víi mét sè cöa khÈu cã lîng hµng nhËp khÈu lín; ®îc phÐp më thªm mét sè ®Þa ®iÓm lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ vµ thu thuÕ nhËp khÈu. Tæng côc H¶i quan thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Þa ®iÓm lµm thñ tôc nhËp khÈu ®îc phÐp më thªm. C¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, lµm thñ tôc h¶i quan vµ thu thuÕ theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 4. KiÓm ho¸, tÝnh thuÕ vµ thêi h¹n nép thuÕ: 1. Thêi ®iÓm tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu lµ ngµy mµ tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký tê khai hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu víi c¬ quan H¶i quan. ThuÕ ®îc tÝnh theo thuÕ suÊt vµ gi¸ tÝnh thuÕ t¹i ngµy ®¨ng ký tê khai hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2. Trong thêi h¹n t¸m (8) giê lµm viÖc, kÓ tõ khi tiÕp nhËn Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu c¬ quan H¶i quan ph¶i th«ng b¸o chÝnh thøc cho ®èi tîng nép thuÕ sè thuÕ ph¶i nép. - §èi víi mét sè mÆt hµng cã sè lîng nhËp khÈu mçi lÇn lín (nh s¾t, thÐp, ph«i thÐp, xi m¨ng, clinke, x¨ng dÇu, ph©n bãn ) vµ nh÷ng mÆt hµng b¾t buéc ph¶i cã gi¸m ®Þnh tiªu chuÈn chÊt lîng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ tríc khi ®îc phÐp lu th«ng trªn thÞ trêng ViÖt Nam, th× thêi h¹n th«ng b¸o thuÕ ®îc kÐo dµi nhng kh«ng qu¸ 3 ngµy lµm viÖc do Tæng côc H¶i quan quy ®Þnh cô thÓ. - §èi víi nh÷ng mÆt hµng b¾t buéc ph¶i cã gi¸m ®Þnh tiªu chuÈn kü thuËt míi x¸c ®Þnh ®îc m· sè theo danh môc BiÓu thuÕ, t×nh tr¹ng cò, míi cña hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o chÝnh x¸c cho viÖc tÝnh thuÕ, th× thêi h¹n th«ng b¸o thuÕ ®îc kÐo dµi qu¸ 3 ngµy, nhng kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc. C¬ quan gi¸m ®Þnh, c¬ quan kiÓm tra chÊt lîng Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o hoµn thµnh thêi gian gi¸m ®Þnh, kiÓm tra chÊt lîng ®èi víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®Ó c¬ quan H¶i quan th«ng b¸o thuÕ cho ®èi t- îng nép thuÕ. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¸m ®Þnh, kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ quy ®Þnh c¬ quan quyÕt ®Þnh cuèi cïng trong trêng hîp cã khiÕu n¹i. 3. Thêi h¹n nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc quy ®Þnh nh sau:
  4. 4 a) §èi víi hµng xuÊt khÈu lµ mêi l¨m (15) ngµy, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép. b) §èi víi hµng lµ vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ chÝn (9) th¸ng kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép. §èi víi c¸c trêng hîp ®Æc biÖt do chu kú s¶n xuÊt, dù tr÷ vËt t, nguyªn liÖu cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i kÐo dµi h¬n nh ®ãng tµu, thuyÒn, chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ c¬ khÝ th× thêi h¹n nép thuÕ cã thÓ ®îc gia h¹n phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt, dù tr÷ vËt t, nguyªn liÖu do Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh tõng trêng hîp cô thÓ. Trêng hîp ®· thùc xuÊt khÈu hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt b»ng vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu trong thêi h¹n nép thuÕ quy ®Þnh trªn th× kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng víi sè hµng xuÊt khÈu. NÕu xuÊt khÈu hµng ho¸ ngoµi thêi h¹n nép thuÕ quy ®Þnh th× ®èi tîng ph¶i nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan hµng ho¸ lµ vËt t, nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Tr- êng hîp c¸c doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký vµ ®îc ¸p dông thêi h¹n nép thuÕ theo quy ®Þnh cña kho¶n nµy, nhng tiªu thô t¹i ViÖt Nam th× bÞ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn ®îc ¸p dông thêi h¹n nép thuÕ vµ trêng hîp bÞ xö lý vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. c) §èi víi hµng kinh doanh t¹m xuÊt, t¸i nhËp hoÆc t¹m nhËp, t¸i xuÊt lµ mêi l¨m (15) ngµy kÓ tõ ngµy hÕt thêi h¹n cho phÐp t¹m xuÊt, t¸i nhËp hoÆc t¹m nhËp, t¸i xuÊt. Trêng hîp thùc t¸i nhËp (®èi víi hµng t¹m xuÊt t¸i nhËp) hoÆc thùc t¸i xuÊt (®èi víi hµng t¹m nhËp t¸i xuÊt) trong thêi h¹n nép thuÕ quy ®Þnh th× kh«ng ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu hoÆc thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng víi sè hµng t¹m nhËp hoÆc t¸i xuÊt. Bé Th¬ng m¹i quy ®Þnh chung vÒ thêi h¹n t¹m nhËp t¸i xuÊt vµ t¹m xuÊt t¸i nhËp. §èi víi c¸c h×nh thøc t¹m nhËp t¸i xuÊt, t¹m xuÊt t¸i nhËp kh¸c kh«ng ph¶i lµ h×nh thøc kinh doanh theo quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i th× thêi h¹n nép thuÕ thùc hiÖn theo ®iÓm a, d, ® kho¶n nµy. d) §èi víi hµng lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhËp khÈu ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ ba m¬i (30) ngµy, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép. ®) §èi víi hµng tiªu dïng nhËp khÈu th× ph¶i nép xong thuÕ tríc khi nhËn hµng. Trong trêng hîp cã sù b¶o l·nh vÒ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép cña c¸c tæ chøc tÝn dông hoÆc c¸c tæ chøc kh¸c ®îc phÐp thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng Ng©n hµngtheo quy ®Þnh cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông, th× thêi h¹n nép thuÕ lµ ba m¬i (30) ngµy, kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan thu thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép. Bé Th¬ng m¹i chñ tr×
  5. 5 cïng víi c¸c Bé cã liªn quan ®Ó quy ®Þnh danh môc hµng tiªu dïng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy. Qu¸ thêi h¹n nép thuÕ nªu trªn mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép th× tæ chøc b¶o l·nh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép thay cho ®èi tîng nép thuÕ sè tiÒn thuÕ ®ã. ViÖc b¶o l·nh vÒ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép cho ®èi tîng nép thuÕ, quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn b¶o l·nh, nghÜa vô cña ®èi t- îng nép thuÕ ®îc b¶o l·nh thùc hiÖn theo §iÒu 58, 59, 60 LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997. §iÒu 5. §èi tîng nép thuÕ vi ph¹m LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu th× tuú theo tõng hµnh vi vµ møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, §iÒu 1 LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998 vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ, h¶i quan. §iÒu 6. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu tríc ®©y tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, Bé trëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp híng dÉn chi tiÕt thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2