Nghị định 94/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
5
download

Nghị định 94/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 94/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 94/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/2003/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 2003 NGH NH C A CHÍNH PH S 94/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C DU L CH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Du l ch ngày 08 tháng 02 năm 1999; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch và B trư ng B N i v , NGH NH: i u 1. V trí và ch c năng T ng c c Du l ch là cơ quan thu c Chính ph th c hi n m t s nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v du l ch trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c lĩnh v c du l ch và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c th v i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c T ng c c Du l ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c Du l ch có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan thu c Chính ph qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c theo quy nh t i Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Ch trì ho c tham gia so n th o các d án lu t, pháp l nh và d th o văn b n quy ph m pháp lu t v du l ch và các văn b n quy ph m pháp lu t khác liên quan n du l ch theo phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ;
  2. 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, các chương trình, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm, các d án quan tr ng c a cơ quan và c a ngành du l ch; t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch sau khi ư c phê duy t; 3. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh v tiêu chu n, công nh n và qu n lý các khu du l ch qu c gia, tuy n du l ch qu c gia, ô th du l ch, i m du l ch qu c gia; 4. Trình B trư ng ư c Th tư ng Chính ph phân công ký ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh tiêu chu n, nh m c kinh t - k thu t ngành du l ch; 5. Th m nh ho c tham gia th m nh các d án quy ho ch v phát tri n du l ch t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, khu du l ch qu c gia, các d án v du l ch ho c liên quan du l ch theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; 6. Quy t nh các d án u tư và xây d ng thu c th m quy n theo quy nh c a pháp lu t; 7. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph vi c àm phán, ký, gia nh p, phê duy t i u ư c qu c t v du l ch theo quy nh c a pháp lu t; t ch c th c hi n các i u ư c qu c t theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các chương trình, d án qu c t tài tr v du l ch theo quy nh c a pháp lu t; t ch c, tham gia các h i ngh , h i th o, s ki n, chương trình, k ho ch h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t; 8. Ch o, t ch c th c hi n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v du l ch; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v du l ch; 9. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a T ng c c Du l ch theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 10. Hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n d ch v công trong lĩnh v c du l ch theo quy nh c a pháp lu t; 11. T ch c, qu n lý nhà nư c các ho t ng xúc ti n du l ch trong và ngoài nư c; c p gi y phép, qu n lý nhà nư c i v i Văn phòng i di n du l ch c a nư c ngoài t t i Vi t Nam; 12. Th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c du l ch; ch o th c hi n công tác i u tra, kh o sát ánh giá phân lo i tài nguyên du l ch; ch o, hư ng d n các bi n pháp b o v tài nguyên du l ch và môi trư ng du l ch; 13. Ph i h p v i các b , ngành ch c năng ch o, hư ng d n vi c th c hi n công tác ào t o phát tri n ngu n nhân l c trong lĩnh v c du l ch; xây d ng trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành ch c danh, tiêu chu n cán b , công ch c, viên ch c thu c ngành du l ch; 14. Th c hi n qu n lý nhà nư c v kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch, cơ s lưu trú du l ch, v n chuy n khách du l ch, các d ch v du l ch khác theo quy nh c a pháp lu t; v c p, thu h i gi y phép kinh doanh l hành qu c t , th hư ng d n viên, gi y ch ng nh n cơ s lưu trú du l ch
  3. ã ư c phân lo i, x p h ng và các gi y ch ng nh n, ch ng ch khác theo quy nh c a pháp lu t; 15. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c th c a i di n ch s h u ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c T ng c c Du l ch theo quy nh c a pháp lu t; 16. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, lãng phí, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t, vi ph m hành chính v lĩnh v c du l ch thu c th m quy n theo quy nh c a pháp lu t; 17. Th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c các h i và t ch c phi chính ph v lĩnh v c du l ch theo quy nh c a pháp lu t; 18. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a T ng c c Du l ch; 19. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t; 20. Th c hi n ch báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph và các cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a T ng c c Du l ch a) Các t ch c giúp T ng c c trư ng th c hi n nhi m v , quy n h n: 1. V L hành; 2. V Khách s n; 3. V K ho ch và Tài chính; 4. V H p tác qu c t ; 5. V T ch c cán b ; 6. V Pháp ch ; 7. Thanh tra; 8. C c Xúc ti n Du l ch; 9. Văn phòng. b) Các t ch c s nghi p thu c T ng c c:
  4. 1. Vi n Nghiên c u phát tri n Du l ch; 2. Trung tâm Tin h c; 3. T p chí Du l ch; 4. Báo Du l ch. T ng c c trư ng T ng c c Du l ch ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v xây d ng phương án s p x p các t ch c s nghi p khác hi n có thu c T ng c c Du l ch, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Giao T ng c c trư ng T ng c c Du l ch t ch c và s p x p các ơn v s nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các Ngh nh s 20/CP ngày 27 tháng 12 năm 1992 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c Du l ch, Ngh nh s 53/CP ngày 07 tháng 8 năm 1995 c a Chính ph v cơ c u t ch c c a T ng c c Du l ch và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
Đồng bộ tài khoản