Nghị định 94/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
94
lượt xem
15
download

Nghị định 94/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 94/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 94/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 94/2005/N§-CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ gi¶i quyÕt quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng ë doanh nghiÖp vµ hîp t¸c x· bÞ ph¸ s¶n ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt Ph¸ s¶n ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, N ghÞ ®Þnh: §iÒu 1. NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi ngêi lao ®éng ë doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, Liªn hiÖp hîp t¸c x· (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp, hîp t¸c x·) ®· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n cña Tßa ¸n nh©n d©n cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt Ph¸ s¶n ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004. §iÒu 2. Khi doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n th× c¸c kho¶n nî sau ®©y cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng ph¶i ®îc thanh to¸n: 1. TiÒn doanh nghiÖp, hîp t¸c x· nî ngêi lao ®éng: a) TiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) lµ kho¶n tiÒn sau khi ®· trõ c¸c kho¶n t¹m øng l¬ng mµ doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cßn nî ngêi lao ®éng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngêi lao ®éng nghØ viÖc; b) Trî cÊp th«i viÖc lµ kho¶n tiÒn mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña Bé luËt Lao ®éng; c) TiÒn chi phÝ y tÕ lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ph¶i chi phÝ ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp tõ khi s¬ cøu, cÊp cøu ®Õn khi ®iÒu trÞ æn ®Þnh th¬ng tËt cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 107 cña Bé luËt Lao ®éng; d) TiÒn båi thêng hoÆc trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ph¶i båi th êng hoÆc trî cÊp cho ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% trë lªn hoÆc cho th©n nh©n ngêi chÕt do bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 107 cña Bé luËt Lao ®éng vµ §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng ®· ® îc söa
  2. 2 ®æi, bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 110/2002/N§-CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ; ®) C¸c quyÒn lîi kh¸c theo tháa íc tËp thÓ vµ hîp ®ång lao ®éng (nÕu cã) lµ c¸c quyÒn lîi ®îc hai bªn ®· tháa thuËn theo hîp ®ång lao ®éng, tháa íc lao ®éng tËp thÓ mµ doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ch a tr¶ hoÆc cha tr¶ ®ñ cho ngêi lao ®éng. 2. TiÒn nî c¬ quan b¶o hiÓm x· héi lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cha ®ãng hoÆc cha ®ãng ®ñ cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 3. Khi doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n, ngêi lao ®éng ®îc trî cÊp th«i viÖc, cø mçi n¨m lµm viÖc ngêi lao ®éng ®îc trî cÊp nöa th¸ng l¬ng céng víi phô cÊp l¬ng (nÕu cã). Thêi gian lµm viÖc ®Ó hëng trî cÊp th«i viÖc ®îc tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngêi lao ®éng nghØ viÖc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ kho¶n 5 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§-CP ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng. Møc l¬ng céng phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. §èi víi c¸c c«ng ty nhµ níc bÞ ph¸ s¶n trong giai ®o¹n NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc ®· ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§-CP ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh th× ngêi lao ®éng ®îc hëng chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh ®ã. §iÒu 4. Ngêi lao ®éng vµ c¸c chñ nî cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng cã nghÜa vô göi giÊy ®ßi nî theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 51 LuËt Ph¸ s¶n, cô thÓ nh sau: 1. Ngêi lao ®éng, kÓ c¶ ngêi lao ®éng ®ang t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng kª khai ®Çy ®ñ c¸c kho¶n doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, cßn nî m×nh. 2. Doanh nghiÖp, hîp t¸c x· kª khai ®Çy ®ñ c¸c kho¶n ng êi lao ®éng cßn nî doanh nghiÖp, hîp t¸c x·. 3. C¬ quan b¶o hiÓm x· héi lËp chøng tõ vÒ kho¶n doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cßn nî vÒ b¶o hiÓm x· héi cã x¸c nhËn cña doanh nghiÖp, hîp t¸c x·. 4. C¸c tµi liÖu göi kÌm theo giÊy ®ßi nî ®Ó chøng minh c¸c kho¶n nî lµ: hîp ®ång lao ®éng, tháa íc lao ®éng tËp thÓ, sæ l¬ng cña doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, b¶ng chÊm c«ng, b¶n nghiÖm thu s¶n phÈm, dÞch vô, b¶n thanh to¸n tiÒn l¬ng, c¸c chøng tõ thu chi b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan.
  3. 3 § iÒu 5. Ph¬ng ¸n thanh to¸n c¸c kho¶n nî: 1. Trêng hîp gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña doanh nghiÖp, hîp t¸c x· sau khi ®· trõ phÝ ph¸ s¶n ®ñ thanh to¸n c¸c kho¶n nî quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy th× mçi ngêi lao ®éng vµ c¬ quan b¶o hiÓm x· héi ® îc thanh to¸n ®ñ sè nî. 2. Trêng hîp gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña doanh nghiÖp, hîp t¸c x· sau khi ®· trõ phÝ ph¸ s¶n kh«ng ®ñ thanh to¸n c¸c kho¶n nî th× ngêi lao ®éng vµ c¬ quan b¶o hiÓm x· héi ®îc thanh to¸n c¸c kho¶n doanh nghiÖp, hîp t¸c x· nî theo tû lÖ t¬ng øng. § iÒu 6. Khi doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n, quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ® îc gi¶i quyÕt nh sau: 1. Trêng hîp ®Õn thêi h¹n thanh to¸n mµ ng êi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp chÕt hoÆc ®· ®iÒu trÞ æn ®Þnh th¬ng tËt vµ cã kÕt luËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa vÒ møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng th× tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n thanh to¸n cho ng êi lao ®éng hoÆc th©n nh©n cña hä theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trêng hîp hÕt thêi h¹n thanh to¸n mµ ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp vÉn ®ang ®iÒu trÞ th× tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n lµm viÖc víi c¬ së y tÕ n¬i ngêi lao ®éng ®ang ®iÒu trÞ ®Ó t¹m x¸c ®Þnh chi phÝ ®iÒu trÞ, møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cña ngêi lao ®éng. Sau khi tÝnh to¸n sè tiÒn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n chuyÓn sè tiÒn ®ã vµo tµi kho¶n cña Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi n¬i doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ®Æt trô së chÝnh (sau ®©y gäi chung lµ Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi) vµ ñy quyÒn ®Ó Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thanh to¸n cho ngêi lao ®éng khi ®iÒu trÞ xong vµ cã kÕt luËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa. NÕu ngêi lao ®éng bÞ chÕt hoÆc Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa kÕt luËn ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% trë lªn th× Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thanh to¸n cho ngêi lao ®éng hoÆc th©n nh©n cña hä. NÕu sè tiÒn thanh to¸n cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy cßn thõa th× Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chuyÓn tr¶ chñ së h÷u doanh nghiÖp, hîp t¸c x· trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy cã kÕt luËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa. §iÒu 7. Khi doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n, ngêi lao ®éng ®ang lµm nghÜa vô qu©n sù hoÆc nghÜa vô c«ng d©n kh¸c vµ nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c thuéc diÖn t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng ®îc hëng trî cÊp th«i viÖc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy. Khi ®Õn thêi h¹n thanh to¸n mµ ngêi lao ®éng ®Õn nhËn, th× tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n trùc tiÕp thanh to¸n cho ng êi lao ®éng. Khi hÕt thêi h¹n thanh to¸n mµ ngêi lao ®éng cha cã ®iÒu kiÖn ®Õn nhËn, th× tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n cña Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ
  4. 4 X· héi vµ ñy quyÒn ®Ó Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thanh to¸n cho ngêi lao ®éng. §iÒu 8. Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Khi doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n, ngêi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam ®îc hëng c¸c quyÒn lîi sau: a) T¹m øng tiÒn l¬ng ®èi víi thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam tr íc ngµy doanh nghiÖp, hîp t¸c x· cã quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng; b) TiÒn trî cÊp th«i viÖc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy, trõ nh÷ng ngêi bÞ t¹m gi÷, t¹m giam do cã hµnh vi trém c¾p, tham «, tiÕt lé bÝ mËt c«ng nghÖ, kinh doanh hoÆc hµnh vi kh¸c g©y thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ tµi s¶n, lîi Ých cña doanh nghiÖp. 2. Khi ®Õn thêi h¹n thanh to¸n mµ ngêi lao ®éng ®· hÕt thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam th× tæ qu¶n lý, thanh to¸n tµi s¶n trùc tiÕp thanh to¸n cho ng êi lao ®éng. Khi hÕt thêi h¹n thanh to¸n mµ ng êi lao ®éng vÉn ®ang bÞ t¹m gi÷, t¹m giam th× tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n chuyÓn sè tiÒn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµo tµi kho¶n cña Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi n¬i doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ®Æt trô së chÝnh vµ ñy quyÒn ®Ó Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thanh to¸n cho ngêi lao ®éng khi hÕt thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam. §iÒu 9. Tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n mét lÇn cho tõng ngêi lao ®éng hoÆc th©n nh©n cña hä c¸c kho¶n nî theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. Trêng hîp ñy quyÒn cho Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi thanh to¸n th× ph¶i göi danh s¸ch ghi sè tiÒn cña tõng ng êi lao ®éng vµ chuyÓn tiÒn vµo tµi kho¶n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6, 7 vµ 8 NghÞ ®Þnh nµy. §èi víi tiÒn nî vÒ b¶o hiÓm x· héi tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n chuyÓn vµo tµi kho¶n cña c¬ quan b¶o hiÓm x· héi n¬i doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ®ãng b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 10. C¬ quan b¶o hiÓm x· héi, n¬i doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ®ãng b¶o hiÓm x· héi cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi vÒ b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi. §iÒu 11. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Liªn ®oµn Lao ®éng cïng cÊp chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc gi¶i quyÕt quyÒn lîi ®èi víi ngêi lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x· ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn bÞ ph¸ s¶n vµ thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®îc tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n ñy quyÒn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
  5. 5 § iÒu 12. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 92/CP ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ gi¶i quyÕt quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng ë doanh nghiÖp bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n. §iÒu 13. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản