Nghị định 96/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Nghị định 96/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 96/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 96/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/2003/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 96/2003/N -CP NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A ÀI TRUY N HÌNH VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a T ng giám c ài Truy n hình Vi t Nam và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng ài Truy n hình Vi t Nam là ài Truy n hình qu c gia thu c Chính ph th c hi n ch c năng thông tin, tuyên truy n ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; góp ph n giáo d c, nâng cao dân trí, ph c v i s ng tinh th n c a nhân dân b ng các chương trình truy n hình; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c th v i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c ài Truy n hình Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. ài Truy n hình Vi t Nam ch u s qu n lý nhà nư c c a B Văn hoá - Thông tin v ho t ng báo chí và qu n lý nhà nư c c a B Bưu chính, Vi n thông v t n s truy n d n, phát sóng truy n hình. i u 2. Nhi m v và quy n h n ài Truy n hình Vi t Nam có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan thu c Chính ph ho t ng s nghi p theo quy nh t i Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm và các d án quan tr ng khác c a ài Truy n hình Vi t Nam; t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t.
  2. 2. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c b máy, biên ch và tài chính c a ài Truy n hình Vi t Nam. 3. Tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a h th ng truy n hình Vi t Nam. 4. Ch trì, ph i h p v i các ài Truy n hình, ài Phát thanh - Truy n hình a phương v k ho ch s n xu t các chương trình phát trên sóng truy n hình qu c gia. 5. Quy t nh chương trình và th i lư ng phát sóng hàng ngày c a ài Truy n hình Vi t Nam. 6. Hư ng d n các ài a phương v nghi p v và k thu t truy n hình. 7. Qu n lý tr c ti p h th ng k thu t chuyên dùng c a ài Truy n hình Vi t Nam s n xu t chương trình, truy n d n tín hi u và phát sóng các chương trình truy n hình qu c gia trong nư c và ra nư c ngoài. 8. Trình B trư ng ư c Th tư ng Chính ph phân công ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v tiêu chuNn, quy trình, quy ph m chuyên môn, nghi p v , nh m c kinh t - k thu t, các quy nh v qu n lý th ng nh t k thu t truy n hình ư c áp d ng trong ph m vi c nư c. 9. Qu n lý các d án u tư và xây d ng thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; tham gia thNm nh các án, d án quan tr ng thu c chuyên môn, nghi p v theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 10. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a ài Truy n hình Vi t Nam theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 11. ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v v chuyên ngành truy n hình. 12. T ch c th c hi n nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh truy n hình. 13. Th c hi n h p tác qu c t v truy n hình theo quy nh c a pháp lu t. 14. T ch c các ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c th v i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c ài Truy n hình Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a ài Truy n hình Vi t Nam. 17. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ph n ngân sách nhà nư c c p và ph n thu ư c theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 18. Th c hi n ch báo cáo v i Chính ph , Th tư ng Chính ph và các cơ quan c a ng, Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a ài Truy n hình Vi t Nam a) Các t ch c giúp vi c T ng giám c: 1. Ban Thư ký biên t p; 2. Ban T ch c cán b ; 3. Ban K ho ch - Tài chính; 4. Ban H p tác qu c t ; 5. Ban Ki m tra; 6. Văn phòng. b) Các t ch c s n xu t chương trình: 1. Ban Th i s ; 2. Ban Khoa giáo; 3. Ban Chuyên ; 4. Ban Truy n hình ti ng dân t c; 5. Ban Truy n hình i ngo i; 6. Ban Văn ngh ; 7. Ban Th thao - Gi i trí và Thông tin kinh t ; 8. Ban Biên t p Truy n hình cáp; 9. Trung tâm Truy n hình Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh; 10. Trung tâm Truy n hình Vi t Nam t i thành ph Hu ; 11. Trung tâm Truy n hình Vi t Nam t i thành ph à N ng; 12. Trung tâm Truy n hình Vi t Nam t i t nh Phú Yên; 13. Trung tâm Truy n hình Vi t Nam t i thành ph C n Thơ; 14. Trung tâm K thu t s n xu t chương trình; 15. Trung tâm K thu t truy n d n phát sóng;
  4. 16. Trung tâm S n xu t phim truy n hình. c) Các t ch c khác: 1. Trung tâm Nghiên c u ng d ng khoa h c k thu t truy n hình; 2. Trung tâm ào t o, b i dư ng nghi p v truy n hình; 3. Trung tâm Qu ng cáo và D ch v truy n hình; 4. Trung tâm Tin h c và o lư ng. Các cơ quan thư ng trú ài Truy n hình Vi t Nam t i nư c ngoài do T ng giám c ài Truy n hình Vi t Nam quy t nh thành l p sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Các ơn v s nghi p khác hi n có giao T ng giám c ài Truy n hình Vi t Nam t ch c và s p x p theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Ngh nh s 52/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a ài Truy n hình Vi t Nam. i u 5. Trách nhi m thi hành T ng giám c ài Truy n hình Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản