Nghị định 96/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
183
lượt xem
6
download

Nghị định 96/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 96/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 96/CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 96/CP NGµY 27 TH¸NG 12 N¨M 1995 QUY ®ÞNH CHI TIÕT THI HµNH LUËT THUÕ DOANH THU Vµ LUËT SöA ®æI, Bæ SUNG MéT Sè ®IÒU CñA LUËT THUÕ DOANH THU CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt thuÕ doanh thu ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ VIII th«ng qua ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1990; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX th«ng qua ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu ®· ®- îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX th«ng qua ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 1995; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NGHÞ ®ÞNH CH¬NG I PH¹M VI ¸P DôNG THUÕ DOANH THU §iÒu 1.- §èi tîng nép thuÕ doanh thu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, §iÒu 8 cña LuËt thuÕ doanh thu bao gåm c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh (gäi chung lµ c¬ së kinh doanh), thuéc mäi ngµnh nghÒ, thµnh phÇn kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc kinh doanh, cã c¬ së kinh doanh ë ViÖt Nam hay ë níc ngoµi, cã doanh thu ph¸t sinh ë ViÖt Nam ®Òu ph¶i nép thuÕ doanh thu. §iÒu 2.- Nh÷ng ho¹t ®éng sau ®©y kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ doanh thu: 1. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc diÖn chÞu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. Kh«ng thu thuÕ doanh thu ®èi víi s¶n phÈm n«ng nghiÖp do c¬ së s¶n xuÊt n«ng nghiÖp b¸n ra cha qua chÕ biÕn, hoÆc chØ s¬ chÕ nh: ph©n lo¹i, bá vá, ph¬i, sÊy kh« (trõ cao su). 2. S¶n xuÊt hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt mµ c¬ së s¶n xuÊt ®· kª khai nép thuÕ TT§B th× kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu ®èi víi mÆt hµng nµy ë kh©u s¶n xuÊt. 3. S¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu bao gåm: a. Hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt trùc tiÕp xuÊt khÈu hoÆc trùc tiÕp gia c«ng cho níc ngoµi theo hîp ®ång ký víi níc ngoµi (kÓ c¶ c¸c trêng hîp ®a hµng ho¸ ra níc ngoµi ®Ó b¸n giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i c¸c héi chî, triÓn l·m).
 2. 2 b. Hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt b¸n hoÆc uû th¸c cho c¬ së kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó xuÊt khÈu theo hîp ®ång kinh tÕ phï hîp víi giÊy phÐp xuÊt khÈu cña c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu. Trêng hîp c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu mua hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu, nÕu b¸n trong níc th× ngoµi viÖc nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt kinh doanh th¬ng nghiÖp, cßn ph¶i nép thuÕ doanh thu hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo thuÕ suÊt ngµnh nghÒ s¶n xuÊt. c. Hµng ho¸ do c¬ së nhËn gia c«ng l¹i cña c¬ së trùc tiÕp ký hîp ®ång gia c«ng víi níc ngoµi. 4. Ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c tæ chøc ng©n hµng, tÝn dông, c«ng ty tµi chÝnh. CH¬NG II C¨N Cø TÝNH THUÕ Vµ BIÓU THUÕ DOANH THU §iÒu 3.- Doanh thu tÝnh thuÕ doanh thu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 vµ §iÒu 8 LuËt thuÕ doanh thu lµ toµn bé tiÒn b¸n hµng, tiÒn gia c«ng, tiÒn cíc, tiÒn hoa hång, tiÒn dÞch vô... (kÓ c¶ phô thu nÕu cã) ph¸t sinh trong kú nép thuÕ, kh«ng ph©n biÖt sè tiÒn ®ã ®· thu ®îc hay cha thu ®îc. Doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi mét sè ho¹t ®éng kinh doanh quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt (bao gåm s¶n xuÊt, chÕ biÕn, l¾p r¸p, khai th¸c) doanh thu lµ tiÒn b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ do c¬ së s¶n xuÊt ra (kÓ c¶ phô thu nÕu cã). Riªng ®èi víi ho¹t ®éng in s¸ch, b¸o, doanh thu tÝnh thuÕ kh«ng tÝnh tiÒn giÊy in. 2. §èi víi ho¹t ®éng gia c«ng doanh thu lµ tiÒn gia c«ng, bao gåm tiÒn c«ng, tiÒn nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng (trõ nguyªn liÖu chÝnh vµ b¸n thµnh phÈm ®a gia c«ng). 3. §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng: a. §èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p (kh«ng ph©n biÖt cã bao thÇu hay kh«ng bao thÇu vËt t, nguyªn liÖu) doanh thu tÝnh thuÕ lµ tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p, kh«ng kÓ gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé vµ ®å trang trÝ néi thÊt g¾n víi c«ng tr×nh (nÕu cã). b. §èi víi ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong x©y dùng doanh thu lµ toµn bé tiÒn thu tõ ho¹t ®éng nµy. c. §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng mét c«ng tr×nh hoÆc mét h¹ng môc c«ng tr×nh, thuÕ doanh thu chØ tÝnh mét lÇn trªn tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh. d. §èi víi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ph¶i thanh to¸n theo nhiÒu giai ®o¹n, doanh thu tÝnh thuÕ tõng kú ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ h¹ng môc c«ng tr×nh hay phÇn viÖc ®· hoµn thµnh. 4. §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i doanh thu lµ tiÒn cíc phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch, hµnh lý vµ thu kh¸c tõ ho¹t ®éng vËn t¶i.
 3. 3 §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng, tµu biÓn, ®êng s¾t... cã ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ, doanh thu tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi c¸c c¬ së vËn t¶i thuéc ®èi tîng ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng vËn t¶i, ®· ®¨ng ký kª khai nép thuÕ ë ViÖt Nam, doanh thu tÝnh thuÕ lµ tiÒn cíc vËn chuyÓn trªn l·nh thæ ViÖt Nam vµ tõ ViÖt Nam (c¶ng ®i ®Çu tiªn) tíi c¶ng cuèi cïng ë níc ngoµi, n¬i mµ hµnh kh¸ch, hµnh lý, hµng ho¸ ®Õn. Riªng ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng kh«ng quèc tÕ, doanh thu tÝnh thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng nµy lµ phÇn doanh thu ®îc hëng theo c¸c quy íc vËn chuyÓn hµng kh«ng Quèc tÕ. - §èi víi c¸c c¬ së vËn t¶i níc ngoµi kh«ng cã c¬ së kinh doanh ë ViÖt Nam nhng cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, hµnh lý, hµng ho¸ tõ c¸c c¶ng ViÖt Nam ®i níc ngoµi, doanh thu tÝnh thuÕ lµ tiÒn cíc vËn chuyÓn tÝnh tõ c¶ng ViÖt Nam (c¶ng ®i ®Çu tiªn) tíi c¶ng cuèi cïng ë níc ngoµi n¬i mµ hµnh kh¸ch, hµnh lý, hµng ho¸ ®Õn, kh«ng ph©n biÖt n¬i mua vÐ cíc hay h×nh thøc thanh to¸n tiÒn cíc vËn chuyÓn. C¸c c¶ng theo quy ®Þnh trªn ®©y bao gåm c¸c c¶ng hµng kh«ng, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, ga tµu, bÕn xe. 5. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng doanh thu lµ toµn bé tiÒn thu vÒ b¸n hµng ¨n, uèng, thuèc hót (kh«ng ph©n biÖt hµng tù chÕ hay mua ngoµi), tiÒn phô thu vµ c¸c kho¶n thu kh¸c g¾n víi ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng. 6. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp, doanh thu tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo tõng h×nh thøc nh sau: a. TÝnh thuÕ trªn doanh thu lµ toµn bé tiÒn thu vÒ b¸n hµng (kÓ c¶ phô thu nÕu cã). b. TÝnh thuÕ trªn chªnh lÖch lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng víi gi¸ mua hµng. - Gi¸ b¸n hµng lµ gi¸ b¸n ghi trªn chøng tõ, ho¸ ®¬n b¸n hµng (kÓ c¶ phô thu nÕu cã). - Gi¸ mua hµng lµ gi¸ thùc tÕ thanh to¸n cho bªn b¸n ghi trªn chøng tõ ho¸ ®¬n mua hµng. §èi víi hµng nhËp khÈu lµ gi¸ mua t¹i cöa khÈu ViÖt Nam (CIF) céng (+) víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã), céng (+) víi thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã), kh«ng kÓ tiÒn phô thu (nÕu cã). Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ gi¸ b¸n hµng, gi¸ mua hµng ®Ó tÝnh thuÕ cho tõng ph¬ng thøc mua, b¸n hµng. 7. §èi víi ho¹t ®éng nhËn ®¹i lý, nhËn uû th¸c mua b¸n hµng doanh thu lµ tiÒn hoa hång vµ c¸c kho¶n thu kh¸c ®îc hëng tõ ho¹t ®éng nµy. Trêng hîp bªn nhËn ®¹i lý, nhËn uû th¸c võa lµm ®¹i lý mua, ®ång thêi lµm lu«n ®¹i lý b¸n hµng cho chñ hµng th× bªn nhËn ®¹i lý ngoµi viÖc nép thuÕ doanh thu vÒ ho¹t ®éng ®¹i lý cßn ph¶i nép thuÕ doanh thu thay cho chñ hµng theo ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp; doanh thu tÝnh thuÕ hµng b¸n ®¹i lý lµ tiÒn thu vÒ b¸n hµng trõ (-) tiÒn hoa hång. 8. §èi víi ho¹t ®éng dÞch vô doanh thu tÝnh thuÕ lµ toµn bé tiÒn thu tõ ho¹t ®éng dÞch vô: a. §èi víi ho¹t ®éng söa ch÷a bao gåm tiÒn c«ng söa ch÷a, vËt t, nhiªn liÖu vµ chi phÝ kh¸c ®Ó söa ch÷a.
 4. 4 b. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh phßng nghØ lµ tiÒn thuª phßng vµ tiÒn thu vÒ phÝ phôc vô (nÕu cã). c. §èi víi dÞch vô bu ®iÖn, bu chÝnh viÔn th«ng lµ tiÒn thu cíc phÝ bu ®iÖn, b¸n tem bu ®iÖn, tiÒn thu l¾p ®Æt vµ thuª bao m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y nh¾n tin, m¸y fax..., thu vÒ truyÒn dÉn m¹ng th«ng tin kÓ c¶ c¸c kho¶n phô thu (nÕu cã) vµ c¸c kho¶n thu kh¸c vÒ dÞch vô bu ®iÖn. §èi víi ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn th«ng Quèc tÕ, doanh thu tÝnh thuÕ lµ sè tiÒn mµ ®èi tîng nép thuÕ cña ViÖt Nam ®îc hëng theo th«ng lÖ quèc tÕ. §èi víi c¸c c¬ së kh«ng thuéc ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng, cã ho¹t ®éng dÞch vô bu ®iÖn nh ®iÖn tho¹i, fax v.v... doanh thu tÝnh thuÕ lµ tiÒn hoa hång ®îc hëng hoÆc sè tiÒn thu t¨ng thªm so víi gi¸ cíc ph¶i tr¶ cho ngµnh bu ®iÖn. d. §èi víi ho¹t ®éng b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm doanh thu lµ tiÒn thu vÒ kinh doanh b¶o hiÓm (thu vÒ phÝ b¶o hiÓm gèc, phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm, phÝ gi¸m ®Þnh vµ thu kh¸c tõ ho¹t ®éng nµy). ®. §èi víi ho¹t ®éng cÇm ®å, doanh thu tÝnh thuÕ lµ sè chªnh lÖch gi÷a tiÒn thu ®îc víi tiÒn øng tríc cho ngêi ®Õn cÇm ®å. Trêng hîp b¸n tµi s¶n cÇm ®å cña kh¸ch hµng ®Ó thu håi vèn, doanh thu tÝnh thuÕ ho¹t ®éng nµy lµ sè tiÒn thùc thu ®îc tõ b¸n tµi s¶n. e. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª nhµ, ®å dïng, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i v.v... doanh thu tÝnh thuÕ lµ toµn bé tiÒn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nµy. g. §èi víi xæ sè kiÕn thiÕt vµ c¸c lo¹i xæ sè kh¸c lµ doanh thu thùc thu vÒ b¸n vÐ, b¸n thÎ (doanh thu theo gi¸ vÐ, gi¸ thÎ trõ (-) tiÒn hoa hång tr¶ cho ®¹i lý b¸n vÐ, b¸n thÎ nÕu cã). h. §èi víi kinh doanh s©n g«n (golf) doanh thu tÝnh thuÕ lµ tiÒn thu vÒ b¸n thÎ héi viªn, b¸n vÐ vµo ch¬i g«n, tiÒn thu vÒ híng dÉn tËp, cho thuª dông cô, ®å dïng ch¬i g«n vµ c¸c kho¶n thu kh¸c. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c nh: kinh doanh phßng nghØ, ¨n uèng, du lÞch v.v... g¾n víi kinh doanh s©n g«n, doanh thu tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo tõng ho¹t ®éng. Doanh thu b¸n thÎ héi viªn ®îc x¸c ®Þnh b»ng (=) sè thÎ thùc tÕ ®· b¸n (bao gåm thÎ b¸n ë ViÖt Nam vµ thÎ b¸n ë níc ngoµi) nh©n (x) víi gi¸ b¸n ghi trªn thÎ. i. Doanh thu ®èi víi ho¹t ®éng ®¹i lý tµu biÓn lµ toµn bé tiÒn thu tõ ho¹t ®éng nµy, trõ c¸c kho¶n chi hé cho chñ ph¬ng tiÖn theo hîp ®ång. k. §èi víi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o doanh thu tÝnh thuÕ lµ toµn bé tiÒn thu tõ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o: qu¶ng c¸o trªn ®µi truyÒn thanh, truyÒn h×nh, s¸ch, b¸o, ®Æt biÓn hay biÓu tîng qu¶ng c¸o, tr×nh diÔn qu¶ng c¸o vµ c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o kh¸c. l. C¬ së kinh doanh cã doanh thu b»ng ngo¹i tÖ ®îc nép thuÕ b»ng ngo¹i tÖ hoÆc b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam. NÕu nép b»ng ®ång ViÖt Nam ph¶i quy ®æi theo tû gi¸ do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm tÝnh thuÕ. NÕu nép b»ng ngo¹i tÖ ph¶i nép b»ng ngo¹i tÖ chuyÓn ®æi ®îc.
 5. 5 §iÒu 4.- ThuÕ suÊt thuÕ doanh thu ¸p dông ®èi víi tõng ngµnh nghÒ, ho¹t ®éng kinh doanh thùc hiÖn theo biÓu thuÕ doanh thu ban hµnh kÌm theo. ThuÕ doanh thu ¸p dông ®èi víi mét sè trêng hîp quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ së kinh doanh ho¹t ®éng trong nhiÒu ngµnh nghÒ, chÞu thuÕ suÊt thuÕ doanh thu kh¸c nhau th× nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt ®èi víi tõng ngµnh nghÒ. NÕu c¬ së kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc doanh thu ®èi víi tõng ngµnh nghÒ th× ¸p dông thuÕ suÊt cao nhÊt ®èi víi ngµnh nghÒ cã kinh doanh. 2. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc nhãm thuÕ suÊt theo ngµnh nghÒ, nhng cã møc thuÕ suÊt theo c«ng dông s¶n phÈm th× ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt theo c«ng dông s¶n phÈm. 3. C¬ së khai th¸c trùc tiÕp dïng s¶n phÈm khai th¸c ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh¸c th× ¸p dông thuÕ suÊt theo s¶n phÈm s¶n xuÊt. 4. S¶n xuÊt, l¾p m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dïng, m¸y vi tÝnh, thuÕ suÊt, thuÕ doanh thu 4% bao gåm: - S¶n xuÊt l¾p r¸p m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn tö (tæng ®µi, thu ph¸t sãng, tiÕp sãng) chuyªn dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn, v« tuyÕn truyÒn thanh vµ v« tuyÕn truyÒn h×nh. - S¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ra ®a. - S¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dïng ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÝn hiÖu ®Ìn b¸o, biÓn b¸o, cßi b¸o giao th«ng, hÖ thèng b¶o vÖ, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. - S¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÖn tö ®iÒu hµnh ®Ó l¾p ®Æt ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt, hoÆc trong c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. - S¶n xuÊt, l¾p r¸p m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dïng phôc vô nghiªn cøu, thÝ nghiÖm, y tÕ. - S¶n xuÊt, l¾p r¸p m¸y vi tÝnh vµ m¸y in kÌm theo m¸y vi tÝnh. 5. C¬ së s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã ho¹t ®éng chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng nghiÖp ph¶i nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt ngµnh nghÒ, s¶n phÈm chÕ biÕn tiªu thô. 6. C¬ së s¶n xuÊt cã tæ chøc c¸c cöa hµng tiªu thô s¶n phÈm ph¶i nép thuÕ doanh thu, hoÆc tiªu thô ®Æc biÖt theo thuÕ suÊt ngµnh nghÒ, mÆt hµng s¶n xuÊt t¹i n¬i s¶n xuÊt vµ nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt kinh doanh th¬ng nghiÖp t¹i n¬i cã cöa hµng tiªu thô s¶n phÈm. 7. C¬ së kinh doanh th¬ng nghiÖp b¸n nh÷ng mÆt hµng kh«ng x¸c ®Þnh ®îc lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt hay hµng ho¸ th«ng thêng th× ¸p dông thuÕ suÊt kinh doanh b¸n hµng ho¸ lµ 2%. Ho¹t ®éng bu«n chuyÕn nép thuÕ doanh thu theo thuÕ suÊt nhãm mÆt hµng, nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc doanh thu theo nhãm mÆt hµng th× ¸p dông thuÕ suÊt 2% trªn tæng doanh thu c¶ chuyÕn hµng. 8. Ho¹t ®éng kinh doanh ®ua ngùa thuÕ suÊt 20% ¸p dông ®èi víi doanh thu b¸n vÐ chän ngùa ®ua, thuÕ suÊt 4% ¸p dông ®èi víi doanh thu b¸n vÐ cho ngêi vµo xem ®ua ngùa.
 6. 6 9. Ho¹t ®éng dÞch vô trôc vít cøu hé (kh¶o s¸t, trôc vít, lai d¾t vµo bê) ¸p dông thuÕ suÊt 2%. 10. Ho¹t ®éng hoa tiªu, lai d¾t tÇu biÓn ¸p dông thuÕ suÊt 30%. C¨n cø vµo biÓu thuÕ doanh thu vµ nh÷ng quy ®Þnh trªn ®©y, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh thuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi tõng ngµnh nghÒ, ho¹t ®éng kinh doanh. CH¬NG III §¨NG Ký, Kª KHAI, NéP THUÕ DOANH THU §iÒu 5.- Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña LuËt thuÕ doanh thu, c¬ së kinh doanh ph¶i kª khai ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ t¹i n¬i kinh doanh. Quy ®Þnh nµy ®îc ¸p dông cô thÓ nh sau: 1. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: C«ng ty, xÝ nghiÖp, chi nh¸nh, cöa hµng... cña Tæng c«ng ty, c«ng ty, c¬ së kinh doanh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i kinh doanh. C¬ së kinh doanh thuéc ngµnh th¬ng nghiÖp cã ®Þa ®iÓm cè ®Þnh ®em b¸n hµng ngoµi khu vùc ®îc phÐp kinh doanh ®· nép thuÕ vÒ ho¹t ®éng bu«n chuyÕn th× phÇn doanh thu ®· nép thuÕ nµy kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu ë c¬ së kinh doanh cè ®Þnh. C¬ së lµm ®¹i lý, b¸n hµng ho¸ cho c¬ së kh¸c ph¶i ®¨ng ký kª khai víi c¬ quan thuÕ vÒ hµng b¸n ®¹i lý, doanh thu b¸n hµng vµ tiÒn hoa hång ®îc h- ëng, nÕu kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh ®¹i lý b¸n hµng, c¬ së ph¶i nép thuÕ doanh thu theo ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp tÝnh trªn doanh thu b¸n hµng. Mçi c¬ së kinh doanh th¬ng nghiÖp chØ ®îc ¸p dông tÝnh vµ nép thuÕ doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp theo mét trong hai h×nh thøc: tÝnh trªn doanh thu hoÆc tÝnh trªn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng víi gi¸ mua hµng. C¬ së theo quy ®Þnh nµy lµ ®èi tîng nép thuÕ ®· ®¨ng ký kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ doanh thu víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng. 2. C¬ së s¶n xuÊt cã cöa hµng, chi nh¸nh phô thuéc tiªu thô s¶n phÈm do c¬ së s¶n xuÊt ra, khi tÝnh thuÕ doanh thu cña c¬ së s¶n xuÊt ph¶i tÝnh trªn gi¸ b¸n thùc tÕ t¹i chi nh¸nh, cöa hµng nhng ®îc trõ sè thuÕ doanh thu mµ chi nh¸nh, cöa hµng ®· nép ®èi víi s¶n phÈm nµy. 3. C¸c ®èi tîng nép thuÕ cña ViÖt Nam b¸n hµng ho¸ cho bªn níc ngoµi; ®i thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña níc ngoµi; thùc hiÖn dÞch vô cho níc ngoµi ph¶i ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ doanh thu vµ thuÕ lîi tøc thay cho bªn níc ngoµi. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh møc thu gép thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh. §iÒu 6.- C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é chøng tõ, ho¸ ®¬n mua b¸n hµng, cung øng dÞch vô thu tiÒn, chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 7.- Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt ph¸t hµnh, qu¶n lý c¸c ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng, tê khai, chøng tõ nép thuÕ.
 7. 7 §iÒu 8. - Khi c¬ quan thuÕ cã yªu cÇu vÒ tµi liÖu vµ c¸c c¨n cø cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ doanh thu, c¬ së kinh doanh cã nhiÖm vô: 1. Nép ®ñ, ®óng h¹n c¸c tµi liÖu vµ c¸c c¨n cø cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ; 2. Gi¶i thÝch, chøng minh c¸c kho¶n cha râ trong tê khai hoÆc sæ s¸ch kÕ to¸n, chøng tõ ho¸ ®¬n vµ c¸c c¨n cø liªn quan. C¬ së kinh doanh kh«ng ®îc viÖn lý do bÝ mËt nghÒ nghiÖp vµ c¸c lý do kh¸c ®Ó tõ chèi xuÊt tr×nh, cung cÊp hoÆc gi¶i thÝch c¸c tµi liÖu vµ c¸c c¨n cø theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ. C¬ quan thuÕ ph¶i gi÷ bÝ mËt vÒ nh÷ng tµi liÖu do c¬ së kinh doanh cung cÊp. §iÒu 9.- ThuÕ doanh thu ®îc nép theo ®Þnh kú hoÆc nép hµng th¸ng theo thêi gian quy ®Þnh cña c¬ quan thuÕ cho tõng c¬ së; nhng thêi gian quy ®Þnh nép thuÕ cña th¸ng tríc chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 th¸ng sau. Nh÷ng hé kinh doanh nhá nép thuÕ doanh thu hµng th¸ng vµo nh÷ng ngµy cuèi th¸ng theo quy ®Þnh cña c¬ quan thuÕ. §iÒu 10.- C¨n cø vµo §iÒu 14 cña LuËt thuÕ doanh thu vÒ viÖc hé kinh doanh nhá ®îc tÝnh vµ nép theo chÕ ®é kho¸n doanh thu tõng thêi kú; giao cho Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh møc doanh thu b×nh qu©n th¸ng cña hé kinh doanh nhá ®îc ¸p dông chÕ ®é kho¸n doanh thu phï hîp víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh vµ t×nh h×nh gi¸ c¶ tõng thêi kú. CH¬NG IV GI¶M THUÕ - MIÔN THUÕ §iÒu 11.- Nh÷ng trêng hîp ®îc xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ doanh thu theo quy ®Þnh §iÒu 18 LuËt thuÕ doanh thu ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. MiÔn thuÕ ®èi víi: Nh÷ng ngêi giµ yÕu, tµn tËt, ngêi s¶n xuÊt kinh doanh nhá, lÆt vÆt, lµm nghÒ phô, lµm kinh tÕ phô gia ®×nh... cã møc thu nhËp hµng th¸ng t¬ng ®¬ng víi møc l¬ng tèi thiÓu Nhµ níc quy ®Þnh. Hé kinh doanh ®îc nép thuÕ theo chÕ ®é kho¸n doanh thu theo §iÒu 14 LuËt thuÕ doanh thu nÕu sè ngµy thùc tÕ kinh doanh trong th¸ng díi 5 ngµy ®îc miÔn nép thuÕ doanh thu cña th¸ng ®ã; nÕu sè ngµy thùc tÕ kinh doanh trong th¸ng díi 15 ngµy, ®îc gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã, nÕu kinh doanh tõ 15 ngµy trë lªn th× ph¶i nép ®ñ møc thuÕ kho¸n. 2. C¬ së kinh doanh gÆp khã kh¨n do thiªn tai, ®Þch ho¹, tai n¹n bÊt ngê ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu. Møc gi¶m ®îc tÝnh theo tû lÖ (%) thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 50% sè thuÕ doanh thu ph¶i nép vµ sè tiÒn thuÕ ®îc gi¶m kh«ng qu¸ 30% gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i. Thêi gian gi¶m
 8. 8 thuÕ kh«ng qu¸ 12 th¸ng kÓ tõ th¸ng cã doanh thu tiÕp sau th¸ng x¶y ra thiÖt h¹i. 3. C¸c trêng hîp ®îc xÐt gi¶m thuÕ kheo kho¶n 3 §iÒu 18 LuËt thuÕ doanh thu nh sau: a. C¬ së kinh doanh ho¹t ®éng ë miÒn nói, h¶i ®¶o; khai th¸c thuû s¶n ë vïng biÓn xa bê; c¬ së ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, øng dông c«ng nghÖ míi, ch¹y thö d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi nÕu gÆp khã kh¨n, ph¸t sinh lç ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu trong thêi gian ®Çu. Sè thuÕ ®îc xÐt gi¶m tõng n¨m (tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch) t¬ng øng víi sè lç, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 50% sè thuÕ ph¶i nép vµ thêi gian gi¶m thuÕ kh«ng qu¸ hai n¨m (24 th¸ng). b. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng cÇn thay thÕ hµng nhËp khÈu, ®îc c«ng bè hµng n¨m th× ®îc xÐt gi¶m 50% thuÕ doanh thu trong thêi gian ®Çu, kÓ tõ khi mÆt hµng s¶n xuÊt b¸n ra ®îc x¸c ®Þnh ®ñ tiªu chuÈn thay thÕ hµng nhËp khÈu vµ giíi h¹n trong thêi gian hiÖu lùc cña b¶ng danh môc mÆt hµng thay thÕ hµng nhËp khÈu. §èi víi mÆt hµng cã chu kú s¶n xuÊt díi 6 th¸ng, thêi gian gi¶m thuÕ lµ mét n¨m (12 th¸ng) ®èi víi mÆt hµng cã chu kú s¶n xuÊt tõ 6 th¸ng trë lªn, thêi gian gi¶m thuÕ lµ hai n¨m (24 th¸ng). c. C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp (thuéc c¸c ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i môc I - BiÓu thuÕ doanh thu), gÆp khã kh¨n ®îc xÐt gi¶m 50% thuÕ doanh thu trong thêi gian mét n¨m (12 th¸ng) kÓ tõ th¸ng cã doanh thu; nh÷ng c¬ së gÆp nhiÒu khã kh¨n, ph¸t sinh lç ®îc gi¶m thuÕ tiÕp theo, nhng sè thuÕ ®îc xÐt gi¶m tèi ®a kh«ng qu¸ 50% sè thuÕ ph¶i nép vµ tæng sè thêi gian ®îc xÐt gi¶m thuÕ kh«ng qu¸ hai n¨m (24 th¸ng), riªng c¬ së s¶n xuÊt ë miÒn nói, h¶i ®¶o kh«ng qu¸ 3 n¨m (36 th¸ng), kÓ tõ th¸ng gi¶m thuÕ ®Çu tiªn. C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp lµ c¬ së míi ®îc ®Çu t x©y dùng, ®îc cÊp giÊy phÐp s¶n xuÊt, trùc tiÕp ®¨ng ký kª khai nép thuÕ doanh thu víi c¬ quan thuÕ. Nh÷ng c¬ së ®· thµnh lËp tríc ®©y khi chia, t¸ch, s¸t nhËp, ®æi tªn hoÆc cã ®Çu t c¶i t¹o më réng s¶n xuÊt, thay ®æi mÆt hµng s¶n xuÊt kh«ng thuéc ®èi tîng xÐt gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh nµy. 4. C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh nÕu trong cïng mét thêi gian ®îc xÐt gi¶m thuÕ doanh thu theo c¸c trêng hîp kh¸c nhau theo LuËt thuÕ doanh thu, theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c th× chØ ®îc gi¶m thuÕ theo mét trêng hîp. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh thñ tôc kª khai xin miÔn gi¶m thuÕ quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 vµ quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc, thÈm quyÒn xÐt gi¶m thuÕ quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy. Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c«ng bè danh môc mÆt hµng cÇn khuyÕn khÝch s¶n xuÊt thay thÕ hµng nhËp khÈu tõng thêi kú. §iÒu 12.- T¹m thêi cha thu thuÕ doanh thu ®èi víi: - Ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ níc. - Ph¸t hµnh t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh phôc vô néi bé. - Ho¹t ®éng trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c tr¹m thuû n«ng, duy tr× ®µn gièng gèc gia sóc, gia cÇm.
 9. 9 - C¸c ho¹t ®éng söa ch÷a, duy tu b¶o dìng ®êng s¸, n¹o vÐt luång l¹ch, cµng, cÇu cèng, ®ª ®Ëp, x©y dùng nhµ t×nh nghÜa; phôc chÕ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt; gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng, duy tr× vên thó, vên hoa, c«ng viªn, c©y xanh b»ng nguån vèn sù nghiÖp do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp hoÆc tiÒn ®ãng gãp cña nh©n d©n. - Th¨m dß ®Þa chÊt, ®o ®¹c lËp b¶n ®å. - B¸n tµi s¶n cè ®Þnh (®Ó ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh). - B¸n nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc cho ngêi ®ang thuª. - B¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm lao ®éng. - B¸n phÕ liÖu, phÕ phÈm, thu håi ®· h¹ch to¸n gi¶m gi¸ thµnh, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - C¸c ho¹t ®éng tù phôc vô b÷a ¨n trong c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, trêng häc, lùc lîng vò trang. - Nh÷ng trêng hîp cô thÓ kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. CH¬NG V §IÒU KHO¶N CUèI CïNG §iÒu 13.- ChÝnh phñ cã quy ®Þnh riªng vÒ chÕ ®é khen thëng ®èi víi tæ chøc c¸ nh©n cã c«ng trong viÖc thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu, vµ chÕ ®é xö ph¹t ®èi víi nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m LuËt thuÕ doanh thu. §iÒu 14.- NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1996 thay thÕ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ vÒ thuÕ doanh thu. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c vÒ thuÕ doanh thu tríc ®©y tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 15.- Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. BIÓU THUÕ DOANH NGHIÖP (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè: 96/CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ doanh thu vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ doanh thu) Sè Ngµnh nghÒ ThuÕ suÊt TT (%) 1 2 3
 10. 10 Sè Ngµnh nghÒ ThuÕ suÊt TT (%) I- Ngµnh s¶n xuÊt 1 §iÖn th¬ng phÈm 8 2 Khai th¸c c¸c lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n: a) DÇu má, khÝ ®èt, vµng, ®¸ quÝ 8 b) L©m s¶n 4 c) Thuû s¶n, tµi nguyªn vµ kho¸ng s¶n kh¸c 2 Riªng khai th¸c than hÇm lß 1 3 S¶n xuÊt níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t 1 4 LuyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i vµ luyÖn cèc 1 5 S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm c¬ khÝ 2 Riªng:- M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i 1 - Qu¹t ®iÖn, bµn lµ, biÕn thÕ vµ æn ¸p ®iÖn d- íi 15A, b¬m níc ®iÖn díi 10m3/h, m¸y giÆt, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, tñ l¹nh, m¸y hót bôi, hót Èm, b×nh nãng l¹nh, ®å dïng cã g¾n bé phËn ®iÖn (nåi c¬m ®iÖn, Êm ®iÖn, ch¶o ®iÖn, m¸y xay sinh tè...), bÕp ga, bÕp ®iÖn, s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« tõ 24 chç ngåi trë 4 xuèng 6 S¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm ®iÖn tö 8 Riªng: M¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn tö chuyªn dïng, m¸y vi 4 tÝnh 7 S¶n phÈm ho¸ chÊt 4 Riªng: - Ho¸ chÊt c¬ b¶n, ph©n bãn 1 - Thuèc trõ s©u, mèi, mät, c«n trïng vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 0,5 - DÇu mì nhên 2 8 VËt liÖu x©y dùng, kÓ c¶ c¬ lanh ke, v÷a bª t«ng, bª t«ng ®óc s½n 4 Riªng xi m¨ng: - M¸c P300 trë lªn 10 - M¸c díi P300 6 9 Gèm, sµnh sø, thuû tinh 4 Riªng thuû tinh dïng cho y tÕ 1 10 ChÕ biÕn l©m s¶n vµ s¶n xuÊt ®å gç 6 11 GiÊy vµ s¶n phÈm b»ng giÊy 2 Riªng: Bét giÊy, giÊy in b¸o vµ giÊy vë häc sinh 1 12 Xay, x¸t, chÕ biÕn l¬ng thùc 2
 11. 11 Sè Ngµnh nghÒ ThuÕ suÊt TT (%) Riªng mú ¨n liÒn 6 13 S¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm (bao gåm c¶ thuèc l¸ l¸, thuèc l¸ sîi, thuèc lµo, cån, ca phª, mú chÝnh, ®- êng, b¸nh kÑo...) 6 Riªng: - Muèi 0,5 - Níc ®¸ dïng cho d¸nh b¾t thuû s¶n 2 - Bét canh, níc chÊm c¸c lo¹i, dÇu thùc vËt, chÌ, s÷a c¸c lo¹i 4 - Níc ngät, níc gi¶i kh¸t 8 14 ChÕ biÕn thuû s¶n 4 15 Sîi, dÖt, b«ng: a. Sîi c¸c lo¹i (bao gåm c¶ sîi len dÖt th¶m, sîi day, t¬, cãi), chØ 2 Riªng: Sîi len, sîi tæng hîp 4 b. DÖt c¸c lo¹i 4 Riªng: DÖt ®ay, chiÕu, cãi, mµnh vµ c¸c s¶n phÈm dÖt thñ c«ng, b¸n c¬ khÝ 2 c. S¬ chÕ b«ng trång trong níc 1 16 S¶n phÈm may mÆc b»ng v¶i, giÇy v¶i, s¶n xuÊt 4 nguyªn liÖu da, v¶i gi¶ da 17 S¶n phÈm b»ng da, b»ng v¶i gi¶ da 6 18 In vµ xuÊt b¶n (kh«ng bao gåm ho¹t ®éng qu¶ng c¸o): a. S¸ch, phim ¶nh (kÓ c¶ in tr¸ng phim nhùa); b¨ng nh¹c, b¨ng h×nh, ®Üa quan ®· ghi ch¬ng tr×nh 1 b. B¸o c¸c lo¹i 0,5 c. S¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch khoa häc kü thuËt, s¸ch phôc vô thiÕu nhi, s¸ch b¸o in b»ng tiÕng d©n téc, b¸o nh©n d©n, b¸o qu©n ®éi nh©n d©n, tranh ¶nh l·nh tô, ¸p phÝch, tranh ¶nh tuyªn truyÒn, in tiÒn; phim tµi liÖu, phãng sù, ®Ò tµi c¸ch m¹ng, ®Ò 0 tµi thiÕu nhi, ®Ò tµi khoa häc d. S¶n xuÊt b¨ng nh¹c, b¨ng h×nh cha ghi ch¬ng 2 tr×nh e. In vµ xuÊt b¶n c¸c lo¹i kh¸c, c¸c ho¹t ®éng kh¸c thuéc ngµnh in, suÊt b¶n 4 19 Dông cô thÝ nghiÖm, dông cô y tÕ, ®å ch¬i trÎ em, gi¸o cô gi¶ng d¹y vµ häc tËp 0,5
 12. 12 Sè Ngµnh nghÒ ThuÕ suÊt TT (%) 20 Dông cô thÓ dôc, thÕ thao, nh¹c cô vµ phô tïng 1 21 Thuèc ch÷a bÖnh, thuèc phßng dÞch bÖnh; b«ng b¨ng vÖ sinh y tÕ 1 22 S¶n xuÊt hµng mü nghÖ 8 23 S¶n xuÊt hµng mü phÈm 10 24 S¶n xuÊt bµi l¸, vµng m·, h¬ng, nÕn: a. Bµi l¸, vµng m· 20 b. H¬ng, nÕn 8 25 S¶n xuÊt, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc 2 26 S¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 2 Riªng: S¶n xuÊt c©y gièng, con gièng 1 27 S¶n xuÊt c¸c lo¹i c«ng cô s¶n xuÊt 1 28 Gia c«ng kh«ng ph©n biÖt s¶n phÈm, ngµnh nghÒ (tÝnh trªn tiÒn gia c«ng) 6 29 S¶n xuÊt, chÕ biÕn kh¸c 4 II. Ngµnh x©y dùng 1 Ho¹t ®éng x©y l¾p; ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ ho¹t ®éng kh¸c trong x©y dùng 4 III. Ngµnh vËn t¶i 1 VËn t¶i hµng ho¸ 2 Riªng: VËn t¶i b»ng ph¬ng tiÖn th« s¬n ë miÒn nói, h¶i ®¶o 0,5 2 VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµnh lý; vËn t¶i hµng kh«ng (kÓ c¶ hµnh kh¸c, hµnh lý vµ hµng ho¸) 4 Riªng vËn t¶i hµnh kh¸ch néi thµnh néi thÞ b»ng xe 1 bus IV. Ngµnh th¬ng nghiÖp 1 Kinh doanh b¸n c¸c lo¹i hµng ho¸ (kÓ c¶: x¨ng, xe g¾n m¸y, «t« tõ 24 chç ngåi trë xuèng) 2 Riªng: L¬ng thùc, thùc phÈm t¬i sèng, rau qu¶ t¬i sèng, muèi, thuèc ch÷a bÖnh, dông cô thÝ nghiÖm, dông cô y tÕ, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, thuèc trõ mèi mät, c«n trïng, m¸y mãc, thiÕt bÞ (bao gåm c¶ m¸y vi tÝnh, m¸y fax, m¸y pho t«), ph¬ng tiÖn vËn t¶i, phô tïng m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, s¸ch b¸o, gi¸o cô gi¶ng d¹y vµ häc tËp, ®å ch¬i trÎ em, c©y 1 gièng, con gièng, ph¸t hµnh phim
 13. 13 Sè Ngµnh nghÒ ThuÕ suÊt TT (%) 2 Kinh doanh suÊt khÈu 1 3 Kinh doanh vµng, b¹c, ®¸ quý 1 4 Kinh doanh ngo¹i tÖ 0,5 5 Kinh doanh bÊt ®éng s¶n (kÓ c¶ x©y nhµ ®Ó b¸n) 4 6 §¹i lý b¸n hµng, b¸n hµng ký göi, uû th¸c mua, b¸n hµng (tÝnh trªn tiÒn hoa hång) 15 7 C¬ së kinh doanh (trõ bu«n chuyÕn) cã ho¸ ®¬n chøng tõ, cã ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n ®óng chÕ ®é ®îc c¬ quan thuÕ c«ng nhËn th× ®îc tÝnh vµ nép thuÕ doanh thu trªn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng víi 15 gi¸ mua hµng Riªng: - Kinh doanh vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ, bÊt ®éng s¶n 20 - Ph¸t hµnh s¸ch, b¸o, phim 4 - Kinh doanh muèi 4 - Kinh doanh n«ng s¶n, thùc phÈm t¬i sèng, rau qu¶ t¬i sèng 10 V. Ngµnh ¨n uèng 1 Kinh doanh ¨n uèng 6 Riªng: Cöa hµng ¨n uèng cao cÊp, ®Æc s¶n 10 VI. Ngµnh dÞch vô 1 DÞch vô söa ch÷a thuéc c¸c ngµnh nghÒ 4 Riªng: - Söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn 2 t¶i - Söa ch÷a ®å ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh 6 2 DÞch vô khoa häc kü thuËt 2 3 DÞch vô t vÊn ph¸p luËt 4 4 DÞch vô bu ®iÖn, bu chÝnh viÔn th«ng 6 5 DÞch vô y tÕ, thÓ dôc, thÓ thao, v¨n ho¸ nghÖ thuËt, d¹y nghÒ 0,5 Riªng: - BiÓu diÔn nghÖ thuËt, (xiÕc, tuång, chÌo, c¶i l¬ng, kÞch nãi, móa rèi, ca móa nh¹c...), chiÕu phim 0 nhùa 6 C¸c ho¹t ®éng dÞch vô, nghiÖp vô kh¸c (trõ ho¹t ®éng tÝn dông) cña c¸c tæ chøc ng©n hµng, tÝn dông, c«ng ty tµi chÝnh 6 7 B¶o hiÓm 4
 14. 14 Sè Ngµnh nghÒ ThuÕ suÊt TT (%) Riªng: - B¶o hiÓm häc sinh 0 - B¶o hiÓm vËt nu«i, c©y trång 0 8 CÇm ®å 4 9 XÕp dì hµng ho¸, cho thuª kho, bÕn b·i, xëng s¶n xuÊt, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i 4 10 Cho thuª nhµ, cöa hµng, ®å dïng, phßng cíi, héi tr- êng, xe h¬i du lÞch 10 11 Kinh doanh kh¸ch s¹n, phßng ngñ, dÞch vô du lÞch, th¨m quan 10 Riªng kinh doanh nhµ trä 6 12 Chôp, in, phãng ¶nh, ph« t«, quay vi-®ª-«, chiÕu vi- 6 ®ª-« 13 In b¨ng, sang b¨ng, cho thuª b¨ng 8 14 Uèn tãc, may ®o, nhuém, giÆt lµ, tÈy hÊp 6 15 C¸c lo¹i dÞch vô kh¸c 4 Riªng: DÞch vô vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè; tang lÔ 0 16 DÞch vô ®Æc biÖt: a. Mü viÖn 10 b. Khiªu vò 30 c. Ka-ra-o-kem t¾m h¬i, m¸t xa 20 d. §ua ngùa 20 e. Kinh doanh s©n g«n 20 g. Xæ sè kiÕn thiÕt vµ c¸c h×nh thøc xæ sè kh¸c 30 Riªng: xæ sè kiÕn thiÕt c¸c tØnh miÒn nói vµ c¸c h×nh thøc xæ sè cµo biÕt kÕt qu¶ ngay, xæ sè l« t« 20 h. §¹i lý tµu biÓn 30 i. M«i giíi 15 k. Qu¶ng c¸o 10
Đồng bộ tài khoản