Nghị định 99/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
42
lượt xem
2
download

Nghị định 99/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 99/2003/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 99/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99/2003/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 99/2003/N -CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH KHU CÔNG NGH CAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch Khu công ngh cao. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy ch Khu công ngh cao t i Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao. Các quy nh khác trái v i quy nh t i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công ngh cao ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH KHU CÔNG NGH CAO
 2. (Ban hành kèm theo Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a Khu công ngh cao. 2. i tư ng áp d ng Quy ch này là các cơ quan, t ch c, doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài, cá nhân là ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài ho t ng t i Khu công ngh cao. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Công ngh cao" là công ngh ư c tích h p t các thành t u khoa h c và công ngh tiên ti n, có kh năng t o ra s tăng t bi n v năng su t lao ng, tính năng, ch t lư ng và giá tr gia tăng c a s n phNm hàng hoá, hình thành các ngành s n xu t ho c d ch v m i có hi u qu kinh t - xã h i cao, có nh hư ng l n n s phát tri n kinh t - xã h i và an ninh - qu c phòng. 2. "S n phNm công ngh cao" là s n phNm ư c t o ra nh áp d ng công ngh cao. 3. "Khu công ngh cao" là khu kinh t - k thu t a ch c năng, có ranh gi i xác nh, do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, nh m nghiên c u - phát tri n và ng d ng công ngh cao, ươm t o doanh nghi p công ngh cao, ào t o nhân l c công ngh cao và s n xu t, kinh doanh s n phNm công ngh cao. Trong Khu công ngh cao có th có khu ch xu t, kho ngo i quan, khu b o thu và khu nhà . 4. "Nhà u tư" là các t ch c, doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài, cá nhân là ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có d án u tư vào Khu công ngh cao. 5. "Ươm t o doanh nghi p công ngh cao" là ho t ng h tr các t ch c, cá nhân có ý tư ng khoa h c công ngh , k t qu nghiên c u khoa h c công ngh th c hi n vi c hoàn thi n công ngh , ch th s n phNm và thành l p doanh nghi p s n xu t s n phNm công ngh cao. i u 3. M c tiêu c a Khu công ngh cao 1. Góp ph n xây d ng năng l c nghiên c u - phát tri n trong lĩnh v c công ngh cao c a t nư c. 2. T o môi trư ng thu n l i cho các ho t ng u tư nh m thu hút v n, công ngh cao, nhân l c công ngh cao trong nư c và nư c ngoài, góp ph n xây d ng các ngành
 3. công nghi p công ngh cao làm ng l c phát tri n kinh t , c bi t i v i các vùng kinh t tr ng i m. 3. T o i u ki n thu n l i g n k t gi a ào t o, nghiên c u - phát tri n công ngh cao v i s n xu t và d ch v , thúc Ny i m i công ngh , ươm t o doanh nghi p công ngh cao và thương m i hoá công ngh cao. 4. Góp ph n tăng trư ng kinh t , nâng cao trình công ngh s n xu t và s c c nh tranh c a các s n phNm hàng hoá, d ch v . i u 4. B o m c a nhà nư c 1. Ưu tiên b trí v n ngân sách u tư xây d ng Khu công ngh cao và m t s h ng m c h t ng k thu t ngoài Khu công ngh cao ph c v tr c ti p cho ho t ng c a Khu công ngh cao. 2. i x bình ng và t o i u ki n thu n l i cho các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư vào Khu công ngh cao; các nhà khoa h c, chuyên gia trong nư c và nư c ngoài làm vi c t i Khu công ngh cao. 3. B o h quy n s h u i v i v n u tư, tài s n, l i nhu n, quy n s h u trí tu , các quy n và l i ích h p pháp khác c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân ho t ng t i Khu công ngh cao; b o m tài s n h p pháp c a h t i Khu công ngh cao không b trưng d ng, t ch thu b ng các bi n pháp hành chính và qu c h u hoá trong th i gian th c hi n d án u tư. Chương 2: HO T NG U TƯ i u 5. Các lĩnh v c u tư và các lĩnh v c công ngh cao khuy n khích u tư 1. Các lĩnh v c u tư: a) Xây d ng và kinh doanh các công trình h t ng k thu t. b) S n xu t và kinh doanh các s n phNm công ngh cao. c) Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , ào t o nhân l c công ngh cao. d) Ươm t o công ngh cao, doanh nghi p công ngh cao và xúc ti n thương m i công ngh cao. ) Cung c p các d ch v . 2. Các lĩnh v c công ngh cao ư c khuy n khích u tư: a) Công ngh thông tin, truy n thông và công ngh ph n m m tin h c. b) Công ngh sinh h c ph c v nông nghi p, thu s n và y t .
 4. c) Công ngh vi i n t , cơ khí chính xác, cơ - i n t , quang - i n t và t ng hoá. d) Công ngh v t li u m i, công ngh nano. ) Công ngh môi trư ng, công ngh năng lư ng m i. e) M t s công ngh c bi t khác. 3. Căn c vào các lĩnh v c công ngh cao quy nh t i kho n 2 i u này, Ban Qu n lý Khu công ngh cao công b danh m c các d án c th ư c khuy n khích u tư vào Khu công ngh cao thu c các lĩnh v c: s n xu t s n phNm công ngh cao, d ch v công ngh cao và nghiên c u - phát tri n công ngh cao. i u 6. ThNm quy n và th t c u tư vào Khu công ngh cao 1. Ban Qu n lý Khu công ngh cao hư ng d n nhà u tư v th t c u tư vào Khu công ngh cao; ti p nh n h sơ, c p, i u ch nh, thu h i Gi y phép u tư i v i các d án u tư ư c u quy n; trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p, i u ch nh, thu h i Gi y phép u tư i v i các d án u tư không ư c y quy n. 2. i v i các d án u tư ư c y quy n, trong th i h n 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , Ban Qu n lý Khu công ngh cao ph i xem xét, quy t nh và thông báo cho nhà u tư vi c c p hay t ch i c p Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Trư ng h p t ch i, Ban Qu n lý Khu công ngh cao ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. i v i các d án u tư không ư c y quy n, Ban Qu n lý Khu công ngh cao có trách nhi m làm u m i giúp các nhà u tư gi i quy t các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n th t c u tư theo nguyên t c m t c a, t i ch . 4. D án u tư vào Khu công ngh cao ư c l p theo quy nh c a pháp lu t, có gi i trình rõ vi c áp ng nh ng i u ki n ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a pháp lu t. 5. Các ưu ãi u tư i v i các d án u tư nư c ngoài ư c xem xét ng th i trong quá trình thNm nh c p Gi y phép u tư và ư c quy nh trong Gi y phép u tư. Các ưu ãi i v i d án u tư trong nư c ư c quy nh trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Chương 3: QU N LÝ T AI VÀ XÂY D NG CƠ S H T NG i u 7. Qu n lý t ai 1. Ban Qu n lý Khu công ngh cao ư c giao t m t l n t ch c xây d ng và phát tri n Khu công ngh cao theo quy ho ch và m c ích s d ng ã ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Ban Qu n lý Khu công ngh cao ư c giao t, cho thuê t cho các nhà u tư theo trình t quy nh c a pháp lu t v t ai.
 5. 2. Nhà u tư s d ng t trong Khu công ngh cao ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. Trình t , th t c giao t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 8. Qu n lý quy ho ch và xây d ng h t ng k thu t 1. Vi c xây d ng k t c u h t ng k thu t và các công trình trong Khu công ngh cao ph i tuân theo quy ho ch ã ư c phê duy t. Ban Qu n lý Khu công ngh cao qu n lý h sơ quy ho ch, thi t k k thu t và biên b n nghi m thu các công trình xây d ng h t ng k thu t trong Khu công ngh cao. 2. i v i các công trình h t ng k thu t ư c u tư xây d ng b ng v n ngân sách nhà nư c, Ban Qu n lý Khu công ngh cao t ch c vi c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. 3. i v i các công trình h t ng k thu t ư c u tư xây d ng b ng v n ngoài ngân sách nhà nư c, Ban Qu n lý Khu công ngh cao hư ng d n và giám sát các nhà u tư th c hi n vi c xây d ng theo các quy nh c a pháp lu t. 4. Các công trình c p i n, nư c, bưu chính vi n thông ngoài a gi i Khu công ngh cao do các doanh nghi p chuyên ngành th c hi n theo yêu c u c a Ban Qu n lý Khu công ngh cao, phù h p v i quy ho ch và ti n xây d ng Khu công ngh cao. i u 9. V n u tư xây d ng h t ng k thu t 1. V n ngân sách nhà nư c ư c b trí cho các nhi m v sau: a) L p quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t, công tác chuNn b u tư. b) Gi i phóng m t b ng, rà phá bom, mìn, v t li u n , san l p m t b ng. c) Xây d ng h t ng k thu t chung Khu công ngh cao, tr s Ban Qu n lý Khu công ngh cao. d) Xây d ng h t ng k thu t khu ào t o, khu nghiên c u - phát tri n công ngh cao. ) Xây d ng Vư n ươm doanh nghi p công ngh cao. 2. Tuỳ thu c vào i u ki n c th i v i t ng Khu công ngh cao, Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh t l kinh phí u tư tr l i xây d ng Khu công ngh cao trong t ng s thu hàng năm t vi c cho thuê t, thu thu trong Khu công ngh cao và th i gian th c hi n quy t nh này. 3. Vi c xây d ng h t ng k thu t các khu v c còn l i ư c th c hi n b ng các ngu n v n khác.
 6. 4. Nhà nư c ưu tiên kêu g i v n u tư phát tri n chính th c (ODA) xây d ng Khu công ngh cao. Chương 4: DOANH NGHI P KHU CÔNG NGH CAO i u 10. Doanh nghi p Khu công ngh cao 1. Doanh nghi p Khu công ngh cao là doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t và ho t ng trong Khu công ngh cao, bao g m: doanh nghi p phát tri n h t ng, doanh nghi p công ngh cao, doanh nghi p d ch v công ngh cao, Công ty phát tri n Khu công ngh cao và doanh nghi p d ch v dân sinh. 2. Doanh nghi p Khu công ngh cao có các quy n và nghĩa v sau ây: a) L a ch n hình th c u tư. b) ư c giao t, thuê t ho c thuê l i t ã xây d ng cơ s h t ng; thuê ho c mua nhà xư ng. c) ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t t i các t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. d) ư c chuy n như ng giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t theo các quy nh c a pháp lu t. Bên nh n chuy n như ng có trách nhi m ti p t c th c hi n các nghĩa v và ư c hư ng các quy n l i ã quy nh t i h p ng mà bên chuy n như ng ã ký k t v i doanh nghi p phát tri n h t ng ho c Công ty phát tri n Khu công ngh cao, tr trư ng h p có tho thu n khác. ) ư c hư ng các chính sách ưu ãi u tư theo quy nh. e) Ho t ng phù h p v i qui nh t i Gi y phép u tư. g) Cung c p thông tin cho Ban Qu n lý Khu công ngh cao và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan theo quy nh. h) Các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Doanh nghi p phát tri n h t ng 1. Doanh nghi p phát tri n h t ng là doanh nghi p xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t, nhà , nhà xư ng và các công trình khác trong Khu công ngh cao theo d án ã ư c phê duy t. 2. Doanh nghi p phát tri n h t ng có các quy n và nghĩa v sau ây: a) Các quy n và nghĩa v quy nh t i kho n 2 i u 10 Quy ch này.
 7. b) Ch u trách nhi m v ch t lư ng công trình; th c hi n duy tu, b o dư ng các công trình do doanh nghi p xây d ng. c) V n ng u tư vào Khu công ngh cao. d) Sau 2 năm k t ngày có quy t nh phê duy t d án phát tri n h t ng k thu t, n u doanh nghi p phát tri n h t ng không tri n khai th c hi n d án, Ban Qu n lý Khu công ngh cao s xem xét, thu h i quy t nh phê duy t d án. i u 12. Doanh nghi p công ngh cao 1. Doanh nghi p công ngh cao là doanh nghi p s n xu t các s n phNm hàng hoá trên dây chuy n s n xu t ng d ng công ngh cao. 2. Doanh nghi p công ngh cao có quy n xu t khNu tr c ti p các s n phNm do doanh nghi p s n xu t và các quy n, nghĩa v theo quy nh t i kho n 2 i u 10 Quy ch này. i u 13. Doanh nghi p d ch v công ngh cao 1. Doanh nghi p d ch v công ngh cao là doanh nghi p cung c p các d ch v thông tin, k thu t cao, chuy n giao công ngh và chuy n giao tri th c ph c v tr c ti p cho ho t ng nghiên c u - phát tri n công ngh cao và s n xu t s n phNm công ngh cao. 2. Doanh nghi p d ch v công ngh cao có các quy n, nghĩa v theo quy nh t i kho n 2 i u 10 Quy ch này. i u 14. Công ty phát tri n Khu công ngh cao 1. Công ty phát tri n Khu công ngh cao là doanh nghi p do nhà nư c thành l p, tr c thu c Ban Qu n lý Khu công ngh cao. 2. Công ty phát tri n Khu công ngh cao ho t ng trong các lĩnh v c sau ây: a) u tư xây d ng, phát tri n Khu công ngh cao. b) Xây d ng và kinh doanh các công trình h t ng k thu t Khu công ngh cao. c) Th c hi n d ch v cho các ho t ng u tư, các ho t ng chuy n giao công ngh trong Khu công ngh cao. d) Các ho t ng khác ư c ăng ký theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ban Qu n lý Khu công ngh cao quy nh t ch c b máy và phê duy t i u l ho t ng c a Công ty phát tri n Khu công ngh cao. 4. Công ty phát tri n Khu công ngh cao có các quy n và nghĩa v theo quy nh t i kho n 2 i u 11 Quy ch này. i u 15. Doanh nghi p d ch v dân sinh
 8. 1. Doanh nghi p d ch v dân sinh là doanh nghi p th c hi n các d ch v v nhà , trư ng h c, y t , sinh ho t văn hoá và các d ch v khác có liên quan n i s ng c a cư dân trong Khu công ngh cao. 2. Doanh nghi p d ch v dân sinh có các quy n và nghĩa v theo quy nh t i kho n 2 i u 10 Quy ch này. i u 16. Khu ch xu t, kho ngo i quan, khu b o thu 1. Trong Khu công ngh cao ư c thành l p khu ch xu t, kho ngo i quan, khu b o thu theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Thương m i ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a khu b o thu trong Khu công ngh cao. Chương 5: HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH , ÀO T O NHÂN L C CÔNG NGH CAO i u 17. Ho t ng khoa h c và công ngh 1. Ho t ng khoa h c và công ngh t i Khu công ngh cao bao g m: nghiên c u thích nghi, c i ti n, sáng t o công ngh cao; ươm t o và chuy n giao công ngh cao; d ch v khoa h c và công ngh . 2. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư vào nghiên c u - phát tri n công ngh cao t i Khu công ngh cao. 3. Nhà nư c t p trung u tư xây d ng m t s phòng thí nghi m tr ng i m theo các lĩnh v c ưu tiên t i các Khu công ngh cao . 4. Các nhà khoa h c, chuyên gia trong nư c và nư c ngoài làm vi c trong các phòng thí nghi m t i Khu công ngh cao ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ho t ng ào t o nhân l c công ngh cao 1. Ho t ng ào t o nhân l c t i Khu công ngh cao bao g m: a) ào t o và hu n luy n công nhân, k thu t viên công ngh cao. b) Tham gia ào t o ti n sĩ trong các lĩnh v c công ngh cao. 2. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong nư c, nư c ngoài thành l p cơ s d y ngh , th c hi n các chương trình h p tác ào t o t i Khu công ngh cao ào t o, hu n luy n công nhân, k thu t viên công ngh cao.
 9. 3. Các t ch c ào t o t i Khu công ngh cao ư c thuê cơ s h t ng, các d ch v v i i u ki n ưu ãi và có trách nhi m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v giáo d c và ào t o. Chương 6: U TƯ M O HI M, ƯƠM T O DOANH NGHI P CÔNG NGH CAO VÀ THƯƠNG M I CÔNG NGH CAO i u 19. Qu u tư m o hi m 1. Qu u tư m o hi m là t ch c tài chính ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t u tư vào các ho t ng ươm t o công ngh cao và doanh nghi p công ngh cao. Qu u tư m o hi m ho t ng trên cơ s i u l t ch c và ho t ng c a Qu . 2. Ch c năng c a Qu u tư m o hi m: a) Huy ng, ti p nh n và qu n lý v n u tư h p pháp c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. b) u tư vào các ho t ng ươm t o công ngh cao, doanh nghi p công ngh cao và hư ng các l i ích t ho t ng u tư. 3. Nhà nư c khuy n khích: a) Các qu u tư nư c ngoài ang ho t ng t i Vi t Nam và nư c ngoài tham gia ho t ng u tư m o hi m t i Khu công ngh cao. b) Các t ch c, cá nhân là ngư i Vi t Nam thành l p ho c liên doanh v i ngư i nư c ngoài thành l p Qu u tư m o hi m. 4. Nhà nư c t o i u ki n và h tr kinh phí ban u hình thành Qu u tư m o hi m phát tri n công ngh cao và doanh nghi p công ngh cao trong nư c. i u 20. Vư n ươm doanh nghi p công ngh cao 1. Vư n ươm doanh nghi p công ngh cao có nhi m v t ch c và tri n khai các ho t ng h tr cho các t ch c, cá nhân có ý tư ng khoa h c công ngh , k t qu nghiên c u khoa h c công ngh th c hi n vi c hoàn thi n công ngh , ch th s n phNm và thành l p doanh nghi p s n xu t s n phNm công ngh cao. 2. i u ki n, quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân ươm t o doanh nghi p t i Vư n ươm doanh nghi p. a) i u ki n: có d án công ngh cao c n ươm t o ư c phê duy t. b) Quy n l i: ư c Ban Qu n lý Khu công ngh cao h tr 50% ti n thuê nhà, xư ng.
 10. ư c tư v n mi n phí, cung c p các thông tin v các v n liên quan n ho t ng ươm t o doanh nghi p t i Vư n ươm doanh nghi p. ư c thuê cơ s h t ng và cung c p các d ch v v i i u ki n ưu ãi. ư c t o i u ki n s d ng các trang thi t b c a các phòng thí nghi m do nhà nư c u tư t i Khu công ngh cao. ư c h tr vay v n t i các t ch c tài chính và các qu u tư. c) Nghĩa v : th c hi n các quy nh c a Ban Qu n lý Khu công ngh cao và quy nh c a pháp lu t. i u 21. Ho t ng thương m i công ngh cao và s n phNm công ngh cao 1. Các ho t ng thương m i công ngh cao và s n phNm công ngh cao trong Khu công ngh cao bao g m: a) Tri n lãm, qu ng cáo công ngh cao và s n phNm công ngh cao. b) Mua, bán s n phNm công ngh cao. c) Chuy n giao công ngh cao. d) Các d ch v tư v n chuy n giao, thương m i hoá công ngh cao và s n phNm công ngh cao. 2. Ban Qu n lý Khu công ngh cao t ch c và qu n lý các ho t ng quy nh t i kho n 1 i u này theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: QU N LÝ LAO NG VÀ DÂN CƯ i u 22. Quan h lao ng Ban Qu n lý Khu công ngh cao th c hi n qu n lý, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v lao ng trong Khu công ngh cao theo y quy n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. i u 23. S d ng lao ng 1. Nhà u tư ho t ng trong Khu công ngh cao có quy n tr c ti p tuy n d ng và s d ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c t i Khu công ngh cao ư c Ban Qu n lý Khu công ngh cao c p Gi y phép lao ng theo y quy n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n.
 11. 3. Nhà u tư s d ng lao ng có trách nhi m ăng ký danh sách lao ng là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và s thay i danh sách này cho Ban Qu n lý Khu công ngh cao. 4. Trong trư ng h p có s sáp nh p, phân chia, chuy n quy n s h u, quy n qu n lý ho c quy n s d ng tài s n c a các nhà u tư trong Khu công ngh cao, ch s h u m i ho c ngư i s d ng lao ng k ti p có trách nhi m ti p t c th c hi n Tho ư c lao ng t p th và các h p ng lao ng ã ký k t cho t i khi các bên ký k t h p ng có tho thu n s a i ho c ch m d t h p ng cũ, ký k t h p ng m i. i u 24. Ch i v i ngư i lao ng i u ki n lao ng, quy n và nghĩa v c a m i bên trong quan h lao ng do ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng tho thu n trong h p ng lao ng trên cơ s m b o quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng. i u 25. Cư trú trong Khu công ngh cao Ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài làm vi c t i Khu công ngh cao và gia ình c a h ư c cư trú trong Khu công ngh cao theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a Ban Qu n lý Khu công ngh cao. Chương 8: TÀI CHÍNH, K TOÁN, NGO I H I i u 26. ơn v ti n t ơn v ti n t s d ng trong h ch toán, k toán c a các nhà u tư trong Khu công ngh cao là ng ti n Vi t Nam. i u 27. ng ti n thanh toán Nhà u tư trong Khu công ngh cao th c hi n các kho n ph i tr , ph i n p vào ngân sách nhà nư c, th c hi n vi c mua, bán, thanh toán, chuy n như ng và các quan h giao d ch khác b ng ng ti n Vi t Nam. i u 28. Ch tài chính k toán Nhà u tư trong Khu công ngh cao th c hi n ch tài chính k toán theo quy nh c a pháp lu t. Nhà u tư có v n u tư nư c ngoài áp d ng ch k toán khác v i quy nh và tiêu chuNn qu c t ph bi n ph i ư c B Tài chính ch p thu n và thông báo v i Ban Qu n lý Khu công ngh cao trư c khi áp d ng. i u 29. Năm tài chính 1. Năm tài chính ư c tính theo năm dương l ch t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 31 tháng 12 hàng năm. Riêng năm tài chính u tiên ư c tính t ngày c p Gi y phép u tư n h t ngày 31 tháng 12 năm ó.
 12. 2. Nhà u tư trong Khu công ngh cao có v n u tư nư c ngoài có th áp d ng năm tài chính 12 tháng không trùng v i năm dương l ch, nhưng ph i ư c B Tài chính ch p thu n và thông báo v i Ban Qu n lý Khu công ngh cao trư c khi áp d ng. i u 30. Báo cáo tài chính Nhà u tư trong Khu công ngh cao l p và n p báo cáo tài chính k toán năm cho cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo ch báo cáo ã ư c ch p thu n. i u 31. Qu n lý ngo i h i Vi c qu n lý ngo i h i i v i nhà u tư trong Khu công ngh cao ư c th c hi n theo quy nh qu n lý ngo i h i c a Vi t Nam. Chương 9: QU N LÝ NHÀ NƯ C KHU CÔNG NGH CAO i u 32. N i dung qu n lý nhà nư c 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và cơ ch chính sách phát tri n Khu công ngh cao. 2. Quy nh và hư ng d n vi c thành l p, xây d ng, phát tri n và qu n lý ho t ng c a Khu công ngh cao. 3. C p, i u ch nh và thu h i gi y phép. 4. Ki m tra, thanh tra, giám sát vi c ch p hành pháp lu t và x lý vi ph m pháp lu t t i Khu công ngh cao. i u 33. Trách nhi m qu n lý nhà nư c 1. B Khoa h c và Công ngh : a) Ch trì xây d ng chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n Khu công ngh cao trong ph m vi c nư c phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh trong t ng th i kỳ trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. b) Xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n cơ ch , chính sách phát tri n Khu công ngh cao. c) T ch c ki m tra, thanh tra vi c xây d ng, phát tri n, qu n lý và ho t ng c a các Khu công ngh cao; ánh giá hi u qu ho t ng c a các Khu công ngh cao và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Cơ quan ch qu n Khu công ngh cao:
 13. a) Trình Th tư ng Chính ph b nhi m Trư ng ban Ban Qu n lý Khu công ngh cao tr c thu c. b) U quy n cho Trư ng ban Ban Qu n lý Khu công ngh cao tr c thu c quy t nh các d án u tư nhóm B và nhóm C s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph nơi có Khu công ngh cao th c hi n vi c qu n lý hành chính, dân cư, an ninh, tr t t công c ng trong Khu công ngh cao v i s ph i h p c a Ban Qu n lý Khu công ngh cao. 4. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , Tài nguyên và Môi trư ng, Thương m i và các B , cơ quan khác có liên quan th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i Khu công ngh cao ho c y quy n cho Ban Qu n lý Khu công ngh cao th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c theo ch c năng, nhi m v c a mình. i u 34. Ban Qu n lý Khu công ngh cao Ban Qu n lý Khu công ngh cao do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p có ch c năng qu n lý nhà nư c v các ho t ng trong Khu công ngh cao theo quy nh c a pháp lu t. Ban Qu n lý Khu công ngh cao có t ch c và biên ch tr c thu c cơ quan ch qu n Khu công ngh cao, ư c s d ng con d u có hình qu c huy, là u m i ư c giao ch tiêu k ho ch hàng năm, có tài kho n c p m t và ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c. i u 35. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Khu công ngh cao 1. Qu n lý quy ho ch, k ho ch: ưa) Qu n lý vi c th c hi n quy ho ch chung c a Khu công ngh cao và quy ho ch chi ti t các khu ch c năng. b) L p k ho ch phát tri n Khu công ngh cao 5 năm và hàng năm trình cơ quan ch qu n Khu công ngh cao và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. c) T ch c th c hi n k ho ch xây d ng và phát tri n Khu công ngh cao ư c phê duy t. 2. V n ng u tư, qu n lý u tư và xây d ng: a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch v n ng, xúc ti n u tư. b) C p, i u ch nh, thu h i Gi y phép u tư và Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. c) Quy t nh các d án u tư nhóm B và C i v i các h ng m c u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c theo s u quy n c a cơ quan ch qu n Khu công ngh cao.
 14. d) T ch c xây d ng và khai thác các công trình xây d ng, cơ s h t ng k thu t trong Khu công ngh cao. ) H p tác v i các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong nư c và nư c ngoài v các lĩnh v c liên quan n u tư xây d ng và phát tri n Khu công ngh cao. e) Ki m tra vi c th c hi n các d án u tư trong Khu công ngh cao. 3. Qu n lý t ai: Th c hi n vi c qu n lý t ai trong Khu công ngh cao theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. 4. Xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý Khu công ngh cao trình cơ quan ch qu n Khu công ngh cao phê duy t. 5. T ch c và qu n lý các d ch v trong Khu công ngh cao. 6. Báo cáo nh kỳ, t xu t v i Th tư ng Chính ph , cơ quan ch qu n Khu công ngh cao và các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v tình hình xây d ng, phát tri n, qu n lý và ho t ng c a Khu công ngh cao. i u 36. Cơ c u t ch c Ban Qu n lý Khu công ngh cao 1. Cơ c u t ch c Ban Qu n lý Khu công ngh cao g m Trư ng ban, các Phó trư ng ban, văn phòng, các phòng, ban nghi p v , các ơn v s nghi p và Công ty phát tri n Khu công ngh cao. 2. Trư ng ban Ban Qu n lý Khu công ngh cao do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a cơ quan ch qu n Khu công ngh cao. Các Phó trư ng ban do Th trư ng cơ quan ch qu n Khu công ngh cao b nhi m theo ngh c a Trư ng ban. 3. Trư ng ban Ban Qu n lý Khu công ngh cao có trách nhi m i u hành m i ho t ng c a Ban Qu n lý Khu công ngh cao, ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và Th trư ng cơ quan ch qu n Khu công ngh cao v ho t ng và hi u qu ho t ng c a Khu công ngh cao. Chương 10: I U KHO N THI HÀNH i u 37. X lý tranh ch p Các tranh ch p phát sinh trong Khu công ngh cao ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 38. X lý vi ph m
 15. T ch c, doanh nghi p, cá nhân ho t ng trong Khu công ngh cao vi ph m các quy nh c a pháp lu t, quy nh c a Quy ch này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t tuỳ theo m c vi ph m. i u 39. Các quy nh khác Áp d ng các quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t khác i v i các v n có liên quan n ho t ng c a Khu công ngh cao không ư c quy nh t i Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản