Nghị định số 01/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
6
download

Nghị định số 01/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 01/1998/NĐ-CP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 01/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1998/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 1 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 01/1998/N -CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 1998 V H TH NG T CH C Y T NA PHƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 37/CP ngày 20 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph v nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân trong th i gian 1996 - 2000 và chính sách qu c gia v thu c c a Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B Y t , B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. T ch c y t a phương nói t i Ngh nh này g m có: 1. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 2. Trung tâm y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là Trung tâm y t huy n); 3. Tr m y t xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là Tr m y t cơ s ). i u 2. S Y t là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, giúp y ban nhân dân th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác y t trên a bàn; qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v i v i công tác y t ; qu n lý kinh phí và nhân l c y t i v i h th ng y t trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo phân c p c a cơ quan có thNm quy n. S Y t ch u s qu n lý toàn di n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Yt . i u 3. Trung tâm y t huy n là t ch c thu c S Y t , ch u s qu n lý, ch o và hư ng d n, thanh tra, ki m tra c a Giám c S Y t v chuyên môn, nghi p v , kinh phí, nhân l c y t ; ch u s qu n lý, ch o c a y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân huy n) trong vi c xây d ng k ho ch phát tri n y t c a huy n trình cơ quan có thNm quy n và ch u trách nhi m t ch c th c hi n k ho ch ó sau khi ư c phê duy t.
  2. Trung tâm y t huy n th c hi n các nhi m v phòng b nh, ch a b nh, b o v s c kh e bà m tr em và nhi m v chuyên môn, k thu t v k ho ch hóa gia ình; ch o, hư ng d n và ki m tra các m t ho t ng chuyên môn, nghi p v i v i các tr m y t cơ s ; b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b y t cơ s ; ph i h p v i các ngành, oàn th trong huy n tham gia vào các ho t ng chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân; giúp y ban nhân dân huy n th c hi n ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng y t nhà nư c và các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân trên a bàn. Giám c, Phó Giám c Trung tâm y t huy n do Giám c S Y t b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi có s th a thu n b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n. i u 4. Tr m y t cơ s có trách nhi m giúp Giám c Trung tâm y t huy n và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân xã) th c hi n các nhi m v ư c giao v công tác y t trên a bàn. Tr m y t cơ s ch u s qu n lý, ch o và hư ng d n c a Giám c Trung tâm y t huy n v chuyên môn, nghi p v , kinh phí và nhân l c y t ; ch u s qu n lý, ch o c a y ban nhân dân xã trong vi c xây d ng k ho ch phát tri n y t trình cơ quan có thNm quy n và ch u trách nhi m t ch c th c hi n k ho ch ó sau khi ã ư c phê duy t; ph i h p v i các ngành, oàn th trong xã tham gia vào các ho t ng chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. Trư ng tr m, Phó trư ng tr m y t cơ s do Giám c Trung tâm y t huy n b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi có s th a thu n b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân xã. Nhi m v và ch chính sách c th c a Tr m Y t cơ s ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 và Quy t nh s 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph . i u 5. B trư ng B Y t ph i h p v i B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n c th vi c thi hành Ngh nh này. i u 6. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký văn b n. Các quy nh t i Ngh quy t s 15/CP ngày 14 tháng 01 năm 1975 c a H i ng Chính ph (nay là Chính ph ) v vi c c i ti n t ch c y t a phương trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản