Nghị định số 01/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị định số 01/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 01/2005/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ, điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 01/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2005/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 01/2005/N -CP NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THN XÃ TAM KỲ; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THN XÃ TAM KỲ THÀNH L P HUY N PHÚ NINH, T NH QU NG NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam, NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p phư ng, xã thu c th xã Tam Kỳ và i u ch nh a gi i hành chính th xã Tam Kỳ thành l p huy n Phú Ninh, t nh Qu ng Nam như sau: 1. Thành l p phư ng Hòa Thu n thu c th xã Tam Kỳ trên cơ s 380 ha di n tích t nhiên và 2.612 nhân khNu c a xã Tam àn, 177,50 ha di n tích t nhiên và 3.169 nhân khNu c a phư ng Tân Th nh. Phư ng Hòa Thu n có 557,50 ha di n tích t nhiên và 5.781 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hòa Thu n: ông giáp các phư ng Tân Th nh, An M ; Tây giáp xã Tam àn; Nam giáp xã Tam Thái và phư ng Trư ng Xuân; B c giáp xã Tam àn và phư ng Tân Th nh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Hòa Thu n: Xã Tam àn còn l i 1.570 ha di n tích t nhiên và 12.009 nhân khNu. Phư ng Tân Th nh còn l i 620,10 ha di n tích t nhiên và 10.331 nhân khNu. 2. Thành l p xã Tam i thu c th xã Tam Kỳ trên cơ s 2.760,50 ha di n tích t nhiên và 6.149 nhân khNu c a xã Tam Thái. Xã Tam i có 2.760,50 ha di n tích t nhiên và 6.149 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã Tam i: ông giáp xã Tam Ng c và huy n Núi Thành; Tây giáp xã Tam Dân; Nam giáp xã Tam Lãnh và huy n Núi Thành; B c giáp xã Tam Thái. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Tam i, xã Tam Thái còn l i 1.490,50 ha di n tích t nhiên và 8.024 nhân khNu. 3. Thành l p huy n Phú Ninh trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã Tam Lãnh, Tam Thái, Tam Dân, Tam àn, Tam An, Tam L c, Tam Vinh, Tam Thành, Tam Phư c, Tam i thu c th xã Tam Kỳ. Huy n Phú Ninh có 25.147 ha di n tích t nhiên và 84.477 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c là các xã Tam Lãnh, Tam Thái, Tam Dân, Tam àn, Tam An, Tam L c, Tam Vinh, Tam Thành, Tam Phư c, Tam i. a gi i hành chính huy n Phú Ninh: ông giáp th xã Tam Kỳ và huy n Núi Thành; Tây giáp huy n Tiên Phư c; Nam giáp huy n B c Trà My; B c giáp huy n Thăng Bình. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p huy n Phú Ninh: Th xã Tam Kỳ còn l i 9.202 ha di n tích t nhiên và 103.730 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng Trư ng Xuân, An Sơn, Tân Th nh, An M , An Xuân, An Phú, Hòa Hương, Phư c Hòa, Hòa Thu n và các xã Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Phú, Tam Ng c. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản