intTypePromotion=1

Nghị định số 02/NĐ-CP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
2
download

Nghị định số 02/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 02/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 02/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ, PHƯ NG THU C THN XÃ AN KHÊ, HUY N CHƯ PĂH, T NH GIA LAI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã, phư ng thu c th xã An Khê, huy n Chư Păh, t nh Gia Lai như sau: 1. Thành l p xã Xuân An thu c th xã An Khê trên cơ s i u ch nh 2.793,00 ha di n tích t nhiên và 3.504 nhân khNu c a xã Tú An. Xã Xuân An có 2.793,00 ha di n tích t nhiên và 3.504 nhân khNu. a gi i hành chính xã Xuân An: ông giáp xã C u An, th xã An Khê và huy n Vĩnh Th nh, t nh Bình nh; Tây giáp xã Thành An và xã Tú An, th xã An Khê; Nam giáp xã C u An, xã Thành An, th xã An Khê; B c giáp xã Tú An, th xã An Khê. 2. Thành l p phư ng An Phư c thu c th xã An Khê trên cơ s i u ch nh 1.879,22 ha di n tích t nhiên và 2.970 nhân khNu c a xã C u An. Phư ng An Phư c có 1.879,22 ha di n tích t nhiên và 2.970 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An Phư c: ông giáp xã C u An, th xã An Khê; Tây giáp xã Thành An, th xã An Khê; Nam giáp xã Song An, th xã An Khê; B c giáp xã Tú An, th xã An Khê. 3. Thành l p phư ng Ngô Mây thu c th xã An Khê trên cơ s i u ch nh 1.004,10 ha di n tích t nhiên và 4.750 nhân khNu c a xã Song An. Phư ng Ngô Mây có 1.004,10 ha di n tích t nhiên và 4.750 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Ngô Mây: ông giáp xã Song An, th xã An Khê; Tây giáp phư ng An Tân và xã Thành An, th xã An Khê; Nam giáp phư ng An Tân, th xã An Khê và xã Phú An, huy n ak Pơ; B c giáp xã C u An, th xã An Khê.
  2. 4. Thành l p xã Ia Kreng thu c huy n Chư Păh trên cơ s i u ch nh 11.392,64 ha di n tích t nhiên và 1.343 nhân khNu c a xã Ia Mơ Nông. Xã Ia Kreng có 11.392,64 ha di n tích t nhiên và 1.343 nhân khNu. a gi i hành xã Ia Kreng: ông giáp xã Ia Mơ Nông, huy n Chư Păh; Tây giáp huy n Sa Th y, t nh Kon Tum; Nam giáp xã Ia Krái, huy n Ia Grai; B c giáp huy n Sa Th y, t nh Kon Tum. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Tú An còn l i 3.533,95 ha di n tích t nhiên và 4.853 nhân khNu. - Xã C u An còn l i 1.998,08 ha di n tích t nhiên và 3.660 nhân khNu. - Xã Song An còn l i 4.452,33 ha di n tích t nhiên và 4.920 nhân khNu. Th xã An Khê có 19.912,10 ha di n tích t nhiên và 65.846 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: An Bình, Tây Sơn, An Phú, An Tân, An Phư c, Ngô Mây và các xã: Tú An, C u An, Song An, Thành An, Xuân An. - Xã Ia Mơ Nông còn l i 4.990,00 ha di n tích t nhiên và 3.167 nhân khNu. Huy n Chư Păh có 98.039,65 ha di n tích t nhiên và 64.593 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Phú Hoà và các xã: Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly, Ia Mơ Nông, Ia Kreng, Ia Ka, Ia Nhin, Nghĩa Hoà, Hoà Phú, Nghĩa Hưng, Chư Jôr, Chư ang Ya, Hà Tây và ăk Tơ Ver. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Gia Lai; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). M
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2