intTypePromotion=3

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
8
download

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 03/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p-T do- H nh phúc ******* S : 03/2008/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2008 NGHN NNH V S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 99/2007/N -CP NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây công trình như sau: 1. S a i, b sung kho n 2 i u 32 như sau: "2. Ch u tư có trách nhi m l p h sơ quy t toán v n u tư công trình, h ng m c công trình hoàn thành trình ngư i quy t nh u tư phê duy t ch m nh t là 12 tháng i v i các d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A, 9 tháng i v i d án nhóm B và 6 tháng i v i d án nhóm C k t khi công trình hoàn thành, ưa vào khai thác s d ng. Sau 6 tháng k t khi có quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư d án hoàn thành, ch u tư có trách nhi m gi i quy t công n , t t toán tài kho n c a d án t i cơ quan thanh toán, cho vay, c p phát v n u tư. Riêng các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư thì B trư ng B Tài chính phê duy t quy t toán". 2. S a i, b sung kho n 1 i u 36 như sau: "1. D án u tư xây d ng công trình ư c phê duy t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành nhưng chưa tri n khai th c hi n ho c ang th c hi n thì th c hi n theo các quy nh v qu n lý chi phí u tư xây d ng t i Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác liên quan. Trư ng h p c n th c hi n các quy nh v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình bao g m: t ng m c u tư; d toán xây d ng công trình; nh m c và giá xây d ng; h p ng trong ho t ng xây d ng; thanh toán, quy t toán v n u tư xây d ng công
  2. trình theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP thì ch u tư báo cáo ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh". i u 2. i u kho n thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản