intTypePromotion=1

Nghị định số 03/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
3
download

Nghị định số 03/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 03/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 03/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH V VI C THÀNH L P PHƯ NG THU C THN XÃ H NG LĨNH; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ M R NG THN TR N HƯƠNG KHÊ THU C HUY N HƯƠNG KHÊ, T NH HÀ TĨNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, NGHN NNH: i u 1. Thành l p phư ng thu c th xã H ng Lĩnh; i u ch nh a gi i hành chính xã m r ng th tr n Hương Khê, huy n Hương Khê, t nh Hà Tĩnh như sau: 1. Thành l p phư ng Trung Lương thu c th xã H ng Lĩnh trên cơ s toàn b 823,94 ha di n tích t nhiên và 6.148 nhân khNu c a xã Trung Lương. Phư ng Trung Lương có 823,94 ha di n tích t nhiên và 6.148 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Trung Lương: ông giáp xã Xuân Lĩnh, huy n Nghi Xuân; Tây giáp các xã: Yên H , c Vĩnh, huy n c Th ; Nam giáp phư ng c Thu n, th xã H ng Lĩnh; B c giáp xã Hưng Nhân, huy n Hưng Nguyên, t nh Ngh An và xã Xuân Lam, huy n Nghi Xuân. 2. Thành l p phư ng c Thu n thu c th xã H ng Lĩnh trên cơ s toàn b 853,51 ha di n tích t nhiên và 6.056 nhân khNu c a xã c Thu n. Phư ng c Thu n có 853,51 ha di n tích t nhiên và 6.056 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng c Thu n: ông giáp xã Xuân Lĩnh, huy n Nghi Xuân, phư ng B c H ng, xã Thu n L c, th xã H ng Lĩnh; Tây giáp xã Yên H , huy n c Th ; Nam giáp xã c Th nh, huy n c Th ; B c giáp phư ng Trung Lương, th xã H ng Lĩnh. 3. Thành l p phư ng u Liêu thu c th xã H ng Lĩnh trên cơ s toàn b 2.431,04 ha di n tích t nhiên và 5.451 nhân khNu c a xã u Liêu. Phư ng u Liêu có 2.431,04 ha di n tích t nhiên và 5.451 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính phư ng u Liêu: ông giáp C m, huy n Nghi Xuân, xã Thiên L c, huy n Can L c; Tây giáp xã Thanh L c, huy n Can L c, phư ng Nam H ng và xã Thu n L c, th xã H ng Lĩnh; Nam giáp xã Vư ng L c, huy n Can L c; B c giáp các xã: Xuân Lĩnh, Xuân Viên, huy n Nghi Xuân. 4. M r ng th tr n Hương Khê thu c huy n Hương Khê trên cơ s i u ch nh 127,80 ha di n tích t nhiên và 513 nhân khNu c a xã Hương Long; 89,08 ha di n tích t nhiên và 792 nhân khNu c a xã Gia Ph ; 41,14 ha di n tích t nhiên và 431 nhân khNu c a xã Phú Phong; 3,25 ha di n tích t nhiên và 77 nhân khNu c a xã Phú Gia. Th tr n Hương Khê có 566,25 ha di n tích t nhiên và 10.768 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Hương Khê: ông giáp xã Gia Ph và xã L c Yên; Tây giáp xã Hương Long; Nam giáp xã Phú Phong và Phú Gia; B c giáp xã Hương Long và xã Gia Ph . Sau khi thành l p phư ng và i u ch nh a gi i hành chính: Th xã H ng Lĩnh có 5.855,23 ha di n tích t nhiên và 36.805 nhân khNu, có 06 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: B c H ng, Nam H ng, Trung Lương, c Thu n, u Liêu và xã Thu n L c. - Xã Hương Long còn l i 1.471,71 ha di n tích t nhiên và 4.604 nhân khNu. - Xã Gia Ph còn l i 1.100,25 ha di n tích t nhiên và 5.806 nhân khNu. - Xã Phú Phong còn l i 382,36 ha di n tích t nhiên và 2.783 nhân khNu. - Xã Phú Gia còn l i 14.134,59 ha di n tích t nhiên và 4.776 nhân khNu. Huy n Hương Khê có 127.809,09 ha di n tích t nhiên và 107.996 nhân khNu, có 22 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Hương Tr ch, Phúc Tr ch, Hương ô, Hương Trà, Hương Liên, Hương Lâm, L c Yên, Hương Xuân, Phú Phong, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Gia Ph , Hương Giang, Hương Thu , Hương Bình, Phúc ng, Hoà H i, Hà Linh, Phương i n, Phương M và th tr n Hương Khê. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Hà Tĩnh; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng
  3. - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2