Nghị định số 04-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
60
lượt xem
1
download

Nghị định số 04-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 04-CP về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 04-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4-CP Hà N i, ngày 27 tháng 1 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 04-CP NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 1996 PHÊ CHU N I U L T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Hàng không Vi t Nam, NGHN NNH: i u 1. - Phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty Hàng không Vi t Nam kèm theo Ngh nh này. i u 2. - B trư ng B Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t nam và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 3. - Ngh nh này có hi u l c t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Hàng không Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn ki t ( ã ký) I U L V T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VI T NAM (Ban hành kèm theo Ngh nh s 04/CP ngày 27 tháng 1 năm 1996 ) Chương 1:
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u1 T ng công ty Hàng không Vi t Nam (sau ây g i t t là T ng công ty) do Chính ph quy t nh thành l p là T ng công ty Nhà nư c có quy mơ l n, l y Hãng Hàng không Qu c gia làm nòng c t và bao g m các ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p, doanh nghi p h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p có quan h g n bó v i nhau v l i ích kinh t , tài chính, công ngh , thông tin, ào t o, nghiên c u, ti p th , ho t ng trong ngành Hàng không, nh m tăng cư ng tích t , t p trung, phân công chuyên môn hoá và h p tác s n xu t th c hi n nhi m v Nhà nư c giao; nâng cao kh năng và hi u qu kinh doanh c a các ơn v thành viên và c a toàn T ng công ty; áp ng nhu c u c a n n kinh t . i u 2. - T ng công ty có các nhi m v sau ây: 1/ Th c hi n kinh doanh, d ch v , v v n t i hàng không i v i hành khách, hàng hoá trong nư c và nư c ngoài theo quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành Hàng không dân d ng c a Nhà nư c; cung ng d ch v thương m i k thu t Hàng không và các ngành có m i quan h g n bó v i nhau trong dây chuy n kinh doanh v n t i Hàng không; xây d ng k ho ch phát tri n; u tư, t o ngu n v n; thuê, cho thuê, mua s m máy bay; b o dư ng, s a ch a trang thi t b ; kinh doanh xu t, nh p khNu v t tư, thi t b , nguyên, nhiên li u cho ngành Hàng không; liên doanh, liên k t v i các t ch c kinh t trong nư c, nư c ngoài; kinh doanh các ngành ngh khác theo quy nh c a Pháp lu t. 2/ u tư tr c ti p ho c gián ti p vào các d án trong nư c, ngoài nư c; mua m t ph n ho c toàn b doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. - T ng công ty có: 1/ Tư cách pháp Nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 2/ i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành. 3/ V n và tài s n, ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n do T ng công ty qu n lý. 4/ Con d u, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng trong nư c, nư c ngoài. 5/ B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. 6/ Tên giao d ch qu c t là VIETNAM AIRLINES CORPORATION. 7/ Tr s chính t t i thành ph Hà N i. i u 4.- T ng công ty ư c qu n lý b i H i ng qu n tr và ư c i u hành b i T ng giám c.
 3. i u 5. - T ng công ty ch u s qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương v i tư cách là các cơ quan qu n lý Nhà nư c; ch u s qu n lý c a cơ quan th c hi n quy n c a ch s h u i v i doanh nghi p Nhà nư c theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 6.- T ch c ng c ng s n Vi t Nam trong T ng công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng c ng s n Vi t Nam. T ch c công oàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong T ng công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A T NG CÔNG TY M c I: QUY N C A T NG CÔNG TY i u7 1/T ng công ty có quy n qu n lý, s d ng v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các m c tiêu nhi m v ư c Nhà nư c giao. 2/ T ng công ty ư c quy n ưu tiên khai thác thương quy n v hàng không c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam theo quy nh c a Chính ph ; tham gia àm phán ký k t hi p nh Ch nh ph v hàng không dân d ng. T ng công ty ư c giao nhi m v là ngư i i u ph i (coordinator) gi h cánh, c t cánh (slot) cho tàu bay thương m i qu c tê t i c ng Hàng không, sân bay qu c t Vi t Nam theo Quy ch do C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành. 3/ T ng công ty có quy n giao l i cho các ơn v thành viên qu n lý, s d ng các ngu n l c mà T ng công ty ã nh n c a Nhà nư c; i u ch nh nh ng ngu n l c ã giao cho các ơn v thành vi n trong trư ng h p c n thi t, phù h p v i k ho ch phát tri n chung c a toàn T ng công ty. 4/ T ng công ty có quy n thuê và cho thuê tàu bay dân d ng, thay th , th ch p, chuy n như ng, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty, tr nh ng thi t b , nhà xư ng, các công trình quan tr ng theo quy nh c a Chính ph ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai, tài nguyên thu c quy n qu n lý c a T ng công ty thì ph i th c hi n theo pháp lu t tương ng. i u 8.- T ng công ty có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau: 1/ Ho t ng kinh doanh trong ph m vi c nư c và qu c t ; t ch c kinh doanh v n t i Hàng không dân d ng, cung ng các d ch v v v n t i hàng không trên lãnh th Vi t Nam và nư c ngoài; t ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao.
 4. 2/ i v i công ngh , trang thi t b . 3/ t chi nhánh, Văn phòng i di n c a T ng công ty trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 4. Kinh doanh nh ng ngành ngh phù h p v i m c tiêu và nhi m v Nhà nư c giao; m r ng quy mô kinh doanh theo kh nâng c a T ng công ty và nhu c u c a th trư ng; kinh doanh nh ng ngành ngh khác n u ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép b sung. 5/ Kinh doanh xu t, nh p khNu; du l ch, khách s n; b t ng s n; thi t k , tư v n, xây d ng; thuê, cho thuê phương ti n, lao ng; ho t ng tài chình, Ngân hàng, b o hi m; in n; qu ng cáo; ào t o; nghiên c u và áp d ng các hình th c v n t i a phương th c theo quy nh c a pháp lu t phát tri n ngành Hàng không dân d ng Vi t Nam. 6/ L a ch n th trư ng, th ng nh t phân công th trư ng gi a các ơn v thành viên. 7/ Quy t nh vi c b o lãnh các kho n vay c a các ơn v thành viên c a T ng công ty. 8/ Quy t nh khung giá ho c giá mua, giá bán v t tư, nguyên li u, s n phNm, d ch v ch y u, th ng nh t giá xu t khNu t i thi u, giá nh p khNu t i a, tr nh ng s n phNm và d ch v do Nhà nư c nh giá. 9/ Xây d ng và áp d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm trong khuôn kh các nh m c, ơn giá Nhà nư c. 10/ Phân c p vi c tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n hình th c tr lương, thư ng và có các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm, chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a T ng công ty. 11/ ư c m i và ti p i tác kinh doanh nư c ngoài c a T ng công ty Vi t Nam; quy t nh c i di n T ng công ty ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát; i v i Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c ph i ư c Th trư ng Chính ph cho phép. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr , các thành viên c a Ban Ki m soát, các chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr ra nư c ngoài do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. Phó t ng giám c và các ch c danh khác trong toàn T ng công ty ra nư c ngoài do T ng giám c quy t nh. i u 9.- T ng công ty có quy n qu n lý tài chính như sau: 1/ ư c s d ng v n và các qu c a T ng công ty ph c v k p th i các nhu c u kinh doanh theo nguyên t c b o toàn, có hi u qu . Trư ng h p c n s d ng các ngu n v n, qu khác trái m c ích s d ng thì ph i theo nguyên t c có hoàn tr . 2/ T huy ng v n ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u; ư c phát hành trái phi u theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr
 5. quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty t i các Ngân hàng Vi t Nam vay v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. ư c Nhà nư c xem xét, quy t nh vi c b o lãnh các kho n vay t i các Ngân hàng, t ch c tài chính nư c ngoài. 3/ ư c thành l p, qu n lý và s d ng các qu t p trung, qu kh u hao cơ b n theo quy nh c a B Tài chính; t l trích, ch qu n lý và s d ng các qu này theo quy nh trong Quy ch tài chính c a T ng công ty. 4/ ư c s d ng ph n l i nhu n còn l i sau khi ã làm nghĩa v i v i Nhà nư c, l p qu u tư phát tri n và các qu khác theo quy nh chia cho ngư i lao ng theo c ng hi n c a m i ngư i vào k t qu kinh doanh trong năm và theo c ph n (n u có). 5/ ư c hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v s n xu t ho c cung ng d ch v ph c v qu c phòng, an ninh, phòng ch ng thiên tai, ho t ng công ích ho c cung c p s n phNm, d ch v theo chính sách giá c a Nhà nư c không bù p chi phí s n phNm, d ch v này c a T ng công ty. 6/ ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a Nhà nư c. i u 10. - T ng công ty và các ơn v thành viên có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M c II: GHĨA V C A T NG CÔNG TY i u 11. 1/ T ng công ty có nghĩa v nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n Nhà nư c giao, bao g m c ph n v n u tư vào doanh nghi p khác; s d ng, khai thác có hi u qu thương quy n, tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác thu c quy n qu n lý c a T ng công ty th c hi n m c tiêu kinh doanh và nhi m v do Nhà nư c giao. 2/ T ng công ty có nghĩa v th c hi n: a) Các kho n n ph i thu, ph i tr ghi trong b ng cân i tài s n c a T ng công ty t i th i i m thành l p T ng công ty; b) Tr các kho n tín d ng qu c t mà T ng công ty s d ng theo quy t nh c a Chính ph ; c) Tr các kho n tín d ng do T ng công ty tr c ti p vay ho c các kho n tín d ng ã ư c T ng công ty b o lãnh cho các ơn v thành viên vay theo h p ng b o lãnh, n u các ơn v này không có kh nâng tr . i u 12.- T ng công ty có nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh như sau:
 6. 1/ ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v k t qu ho t ng c a T ng công ty và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do T ng công ty th c hi n. 2/ Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm và hàng năm, phù h p v i nhi m v Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng. 3/ Tham gia khai thác có hi u qu thương quy n trong hi p nh, ngoài hi p nh v n chuy n hàng không ư c Nhà nư c giao. Không ư c chuy n như ng, th ch p ho c bán thương quy n dư i b t kỳ hình th c nào. 4/ Qu n lý và i u ph i các ho t ng t p trung c a T ng công ty, như nghiên c u ng d ng, nghiên c u th trư ng, ph n công th trư ng, tài tr , thông tin, cung ng, tiêu th , xu t nh p khNu, ào t o cán b và các v n khác nh m h tr và t o i u ki n cho các ơn v thành viên cùng phát tri n. 5/ Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t mà T ng công ty ã ký v i các i tác. 6/ i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý; thu nh p t chuy n như ng tài s n ph i ư c s d ng tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a T ng công ty. 7/ áp ng nhu c u c a th trư ng v v n t i hàng không; tham gia vi c b o m các cân i l n c a Nhà nư c v hàng không; th c hi n nghiêm túc chính sách, ch giá, cư c, phí v hàng không dân d ng c a Nhà nư c. 8/ Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý T ng công ty. 9/ Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia. 10/ Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a i di n ch s h u; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 11/ Ch u s ki m tra c a i di n ch s h u; tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. T ng công ty và các ơn v thành viên c a T ng công ty ư c quy n khư c t m i hình th c thanh tra, ki m tra trái v i quy nh c a pháp lu t. i u 13. 1/ T ng công ty có nghĩa v th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , k toán, h ch toán, ch ki m toán và các ch khác do Nhà nư c quy nh; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo và các ho t ng tài chính c a T ng công ty.
 7. 2/ T ng công ty công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a T ng công ty theo quy nh c a Chính ph . 3/ T ng công ty th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n n p Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p tài s n do T ng công ty i u ng gi a các ơn v thành viên theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n thì không ph i n p l phí trư c b ; các bán thành phNm luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ti p t c hoàn ch nh, các d ch v luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ph c v s n xu t không ph i n p thu doanh thu theo úng quy nh c a B Tài chính. Chương 3: H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT i u 14. 1/ H i ng qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a T ng công ty, ch u trách nhi m v s phát tri n c a T ng công ty và vi c th c hi n nhi m v Nhà nư c giao. 2/ H i ng qu n tr có 7 thành viên do Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m. H i ng qu n tr g m m t s thành viên chuyên trách, trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr , m t thành viên kiêm T ng giám c, m t thành viên kiêm Trư ng ban Ban ki m soát và m t s thành viên kiêm nhi m là các chuyên gia v kinh t , tài chính, qu n tr kinh doanh, hàng không am hi u pháp lu t. Tiêu chuNn c a thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh t i i u 32 Lu t Doanh nghi p Nhà nư c. 3/ Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm T ng giám c T ng công ty. 4/ Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m và ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a) Vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l T ng công ty; b) không kh năng m nhi m công vi c và theo ngh c a ít nh t 2/3 s thành vi n H i ng qu n tr ương nhi m; c) Xin t nhi m, n u có lý do chính áng. Khi mu n t nhi m, thành viên ó ph i vi t ơn g i H i ng qu n tr trình bày rõ lý do xin t nhi m. H i ng qu n tr xem xét và trình Th tư ng Chính ph quy t nh; d) Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. 5/ Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i i u 15 c a i u l này.
 8. i u 15.- H i ng qu n tr có các quy n h n và nhi m v sau: 1/ Nh n v n (k c n ), t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho T ng công ty. 2/ H i ng qu n tr th c hi n quy n qu n lý v n, t ai, và các ngu n l c khác Nhà nư c giao cho T ng công ty. 3/ Xem xét, phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c giao v n và các ngu n l c khác cho các ơn v thành viên và phương án i u hoà v n, các ngu n l c khác gi a các ơn v thành viên; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án ó; 4/ Ki m tra, giám sát m i ho t ng trong T ng công ty; vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c ư c giao; vi c th c hi n các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh c a pháp lu t; vi c th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c; 5/ Thông qua ngh c a T ng giám c trình Th tư ng Chính ph phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a T ng công ty; quy t nh m c tiêu, k ho ch hàng năm c a T ng công ty và báo cáo Th tư ng Chính ph . 6/ T ch c thNm nh và trình cơ quan có thNm quy n phê duy t k ho ch u tư, d án u tư m i, d án h p tác u tư v i bên nư c ngoài b ng v n do T ng công ty qu n lý. 7/ Trình Th tư ng Chính ph phê duy t ho c n u ư c Th tư ng Chính ph u quy n thì quy t nh các d án liên doanh v i nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph ; quy t nh các d án liên doanh trong nư c, các h p ng kinh t khác có giá tr l n. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh các d án u tư nhóm A; quy t nh các d án u tư nhóm C; ư c u quy n quy t nh m t s d án u tư nhóm B; u quy n cho T ng giám c ho c Giám c ơn v thành viên duy t các d án u tư nh theo h n m c quy nh t i Quy ch tài chính c a T ng công ty. 8/ Phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c thành l p và s d ng các qu t p trung tương ng v i k ho ch kinh doanh và k ho ch tài chính c a T ng công ty. 9/ Phê duy t k ho ch huy ng v n dư i m i hình th c; xem xét, quy t nh vi c b o lãnh vay n , quy t nh ho c trình các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh thanh lý, chuy n như ng, c m c , th ch p tài s n c a các ơn v thành viên theo quy nh c a Nhà nư c. 10/ Phê chuNn phương án qu n lý, t ch c kinh doanh c a T ng công ty do T ng giám c trình. ngh thành l p, tách, nh p, gi i th các ơn v thành viên theo quy nh c a pháp lu t. 11/ Thông qua báo cáo ho t ng hàng tháng, quý, sáu tháng và hàng năm c a T ng công ty và b n báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b n cân i tài s n) hàng năm
 9. c a toàn T ng công ty do T ng giám c trình và ch o vi c công b báo cáo tài chính hàng năm theo quy nh c a B Tài chính. 12/ Ban hành và giám sát th c hi n các nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, k c ơn giá ti n lương, ơn giá và nh m c trong xây d ng chuyên ngành, tiêu chuNn s n phNm, nhãn hi u hàng hoá, giá s n phNm và d ch v trong T ng công ty theo ngh c a T ng giám c trên cơ s quy nh chung c a ngành và qu c gia; 13/ Ban hành n i quy b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, do T ng giám c trình áp d ng th ng nh t trong toàn T ng công ty. 14/ Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê chuNn i u l và n i dung s a i, b sung i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty; xây d ng và trình B tài chính thông qua Quy ch tài chính c a T ng công ty trư c khi Ch t ch H i ng qu n tr ký ban hành. 15/ Phê chuNn i u l , Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên và nh ng n i dung s a i, b sung i u l ho c Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên theo ngh c a T ng giám c; quy t nh m chi nhánh, Văn phòng i di n c a T ng công ty trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 16/ Ch ng t ch c hi p thương v i các doanh nghi p trong ngành hàng không ngoài T ng công ty và các doanh nghi p khác có liên quan n ngành Hàng không dân d ng v nh ng v n thu c ph m vi kinh doanh hàng không dân d ng. 17/ V Nhân s b máy qu n lý và i u hành c a T ng công ty. a) ngh Th trư ng cơ quan ư c Th tư ng Chính ph u quy n trình Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c; ngh C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các Phó t ng giám c, k toán trư ng T ng công ty; quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý, i u hành c a T ng công ty và i u ch nh khi c n thi t theo ngh c a T ng giám c. b) Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t giám c các ơn v thành viên T ng công ty theo ngh c a T ng giám c. i u 16.- Ch làm vi c c a H i ng qu n tr : 1/ H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th b ng các Ngh quy t, quy t nh c a H i ng, Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr ư c thông qua t i các cu c h p c a H i ng. Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr không i di n cho T ng công ty ho c ơn v thành viên trong giao d ch kinh doanh và không ư c tr c ti p can thi p vào công vi c i u hành hàng ngày c a T ng công ty và các ơn v thành viên. Trong trư ng h p T ng giám c, phó T ng giám c ho c các ch c danh qu n lý khác trong T ng công ty có bi u hi n vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l c a T ng
 10. công ty, trái Ngh nh, Quy t nh c a H i ng qu n tr , H i ng qu n tr tri u t p h p khNn c p xem xét, quy t nh ình ch các ho t ng có n u th y c n thi t. Trư ng h p vì lý do khách quan không th tri u t p h p ư c, Ch t ch H i ng qu n tr ph i trao i v i t ng thành viên H i ng qu n tr quy t nh nguyên t c as . Thành viên H i ng qu n tr ư c góp ý ki n tư v n cho T ng giám c, giám c các ơn v thành viên v công vi c i u hành kinh doanh, t ch c qu n lý và ch p hành pháp lu t, thi hành i u l và th c hi n Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr . 2/ H i ng qu n tr h p thư ng kỳ hàng tháng xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi k t thúc năm tài chính, H i ng qu n tr h p xem xét k t qu kinh doanh, thông qua báo cáo tài chính t ng h p và k ho ch kinh doanh c a năm ti p theo. 3/ H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n t xu t c a T ng công ty, do Ch t ch H i ng qu n tr , ho c T ng giám c, ho c Trư ng ban ki m soát, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh . 4/ Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng; trư ng h p v ng m t vì lý do chính áng, Ch t ch u nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr ch trì cu c h p; 5/ Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u và Chương trinh c a phiên h p thư ng kỳ ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p ít nh t là 5 ngày. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình; 6/ Khi H i ng qu n tr h p xem xét nh ng v n chi n lư c phát tri n, quy ho ch và k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t c a T ng công ty thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p có n i dung quan tr ng liên quan n chính quy n a phương thì ph i m i i di n U ban Nhân dân c p t nh d h p; trư ng h p có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong T ng công ty thì ph i m i i di n công oàn ngành n d . i di n c a các cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u nhưng không tham gia bi u quy t; khi phát hi n Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr có phương h i n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng Văn b n n H i ng qu n tr , ng th i báo cáo Th trư ng cơ quan mà mình i di n xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p c n thi t thì Th trư ng các cơ quan này báo cáo Th tư ng Chính ph ; 7/ Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn T ng công ty. Trong trư ng h p ý ki n c a T ng giám c khác v i Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng giám c có quy n b o lưu ý ki n và ki n
 11. ngh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, T ng giám c v n ph i ch p hành Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr ; 8/ Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và chuyên viên giúp vi c, ư c tính vào qu n lý phí c a T ng công ty. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n c n thi t cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát làm vi c. i u 17.- Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr : 1/ Quy n v thông tin: T ng giám c, giám c các ơn v thành viên có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n m i ho t ng c a T ng công ty và các ơn v thành viên theo yêu c u c a các thành viên H i ng qu n tr . Các thành viên H i ng qu n tr ư c ki m tra m i s sách k toán, tài chính, các ch ng t giao d ch, các thư tín giao d ch c a T ng công ty và các ơn v thành viên t i b t kỳ th i i m nào, nhưng không ư c làm nh hư ng n ti n kinh doanh. Thành viên H i ng qu n tr có quy n yêu c u các chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr cung c p các b n sao biên b n h p ho c Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr vào b t c th i i m nào. Quy trình cung c p thông tin theo yêu c u c a các thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh c th trong Quy ch làm vi c c a H i ng qu n tr . Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v nh ng thông tin ã ư c cung c p. 2/ Các thành viên chuyên trách c a H i ng qu n tr ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c nhà nư c, hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong doanh nghi p Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a T ng công ty. Các thành viên kiêm nghi m ư c hư ng ph c p trách nhi m theo quy nh c a Chính ph và ti n thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a T ng công ty. 3/ Thành viên c a H i ng qu n tr : a) Không ư c t mình vào v th nào làm h n ch c tính lương thi n, chí công vô tư ho c gây mâu thu n gi a l i ích T ng công ty và l i ích cá nhân. b) Không ư c l i d ng ch c v tr c l i ho c có hành ng chi m o t cơ h i kinh doang c a T ng công ty, làm thi t h i l i ích T ng công ty; c) Không ư c hành ng vư t quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh trong i u l này. d) Thành viên H i ng qu n tr là Ch t ch, T ng giám c T ng công ty không ư c nhân danh cá nhân mình thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c phNn; không ư c có các quan h h p ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n,
 12. công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý, i u hành trong các ơn v này. ) V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty không ư c gi ch c v k toán trư ng, th qu t i T ng công ty và t i các ơn v thành viên. i u 18.- Các thành viên H i ng qu n tr cùng ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr ; trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l T ng công ty, quy t nh sai ho c vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho T ng công ty và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. - Giúp vi c H i ng qu n tr : 1/ H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a T ng công ty th c hi n nhi m v c a mình. 2/ H i ng qu n tr có nhi u nh t là 7 chuyên viên giúp vi c, ho t ng chuyên trách. Ch c năng, nhi m v , t ch c ho t ng c a nhóm chuyên viên này do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. 3/ H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát giúp H i ng qu n tr th c hi n vi c ki m tra, giám sát T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên T ng công ty trong ho t ng i u hành, ho t ng tài chính, ch p hành i u l T ng công ty , Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr , ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. i u 20. - Ban ki m soát: 1/ Ban ki m soát có 5 thành viên; trong ó m t thành viên H i ng qu n tr làm trư ng ban theo s phân công c a H i ng qu n tr và b n thành viên khác do H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t; g m m t thành viên là chuyên viên k toán, m t thành viên do i h i công nhân viên ch c T ng công ty gi i thi u và m t thành viên do C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam gi i thi u và m t thành viên do T ng c c trư ng T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p gi i thi u. 2/ Thành viên Ban ki m soát là ngư i không ph i v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a T ng giám c, Phó t ng giám c, k toán trư ng T ng công ty và không ư c kiêm nhi m b t c nhi m v nào trong b máy i u hành c a T ng công ty ho c b t c ch c v nào trong các doanh nghi p khác ngoài T ng công ty, trong ngành hàng không. 3/ Thành viên Ban ki m soát ph i có các tiêu chuNn sau: a) Là chuyên gia có trình i h c v k toán, ki m toán, kinh t hi u bi t pháp lu t; b) Thâm niên công tác v các chuyên ngành trên không dư i 5 năm;
 13. c) Không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan n ho t ng kinh t . 4/ Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát là 5 năm. Thành viên Ban ki m soát có th ư c b nhi m l i; trong quá trình công tác, n u không hoàn thành nhi m v s b thay th . 5/ Thành viên Ban ki m soát ư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo ch chung c a Nhà nư c. i u 21. - Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban ki m soát: 1/ Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên T ng công ty trong ho t ng tài chính, ch p hành pháp lu t, i u l T ng công ty, các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr . 2/ Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm và theo nhi m v vi c v k t qu ki m tra, gi m sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u ph m pháp trong T ng công ty. 3/ Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi ph m pháp. Chương 4: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 22. 1/ T ng giám c do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr . T ng giám c là i di n pháp nhân c a T ng công ty và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng c a T ng công ty. T ng giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong T ng công ty. 2/ Phó t ng giám c là ngư i giúp vi c T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a T ng công ty theo phân công ho c u quy n c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công ho c u quy n th c hi n. 3/ K toán trư ng T ng công ty giúp T ng giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, công tác tài chính, th ng kê và công tác ki m toán n i b c a T ng công ty, có các quy n h n, nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. 4/ Văn phòng T ng công ty, các ban chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý, i u hành công vi c. i u 23.- T ng giám c có nhi m v và quy n h n sau:
 14. 1/ Cùng Ch T ch H i ng qu n tr ký nh n v n (k c n ), t ai và các ngu n l c khác c a Nhà nư c qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho T ng công ty. Giao các ngu n l c ã nh n c a Nhà nư c cho các ơn v thành viên T ng công ty theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Ki n ngh H i ng qu n tr phương án i u ch nh v n và ngu n l c khác khi giao l i cho các ơn v thành viên và i u ch nh khi có s thay i nhi m v c a các ơn v thành viên theo hình th c ghi tăng, gi m v n. 2/ S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ư c H i ng qu n tr phê duy t. Xây d ng phương án huy ng v n, trình H i ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n phương án ó. Th c hi n và ch o công ty tài chính c a T ng công ty th c hi n vi c huy ng v n, cho vay v n ph c v yêu c u v n c a T ng công ty và các ơn v thành viên. 3/ Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình ho t ng, d án u tư m i và u tư chi u sâu, d án h p tác u tư v i nư c ngoài, phương án liên doanh, phương án ph i h p kinh doanh c a các ơn v thành viên, k ho ch ào t o, ào t o l i cán b trong T ng công ty, các bi n pháp th c hi n h p ng kinh t có giá tr l n trình H i ng qu n tr xem xét quy t nh ho c trình ti p các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh. T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, phương án, d án, bi n pháp ã ư c phê duy t. 4/ Xây d ng trình H i ng qu n tr phê duy t các nh m c kinh t - ký thu t, tiêu chuNn s n phNm, ơn giá ti n lương, ơn giá và nh m c trong xây d ng chuyên ngành, giá bán s n phNm và d ch v trong n i b T ng công ty phù h p v i các quy nh chung c a ngành và c a Nhà nư c. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá này trong toàn T ng công ty. 5/ ngh H i ng qu n tr trình C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó t ng giám c, k toán trư ng T ng công ty; ngh H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c ơn v thành viên; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó Giám c, k toán trư ng ơn v thành vi n, giám c ơn v tr c thu c ơn v thành viên và các ch c danh tương ương theo ngh c a Giám c ơn v thành viên; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t trư ng, phó các ban, chánh, phó văn phòng c a T ng công ty. 6/ Xây d ng trình H i ng qu n tr duy t t ng biên ch b máy qu n lý T ng công ty, k c phương án i u ch nh khi thay i t ch c và biên ch b máy qu n lý c a T ng công ty và các ơn v thành viên; thành l p và tr c ti p ch o b máy giúp vi c; ki m tra vi c th c hi n biên ch b máy qu n lý c a các ơn v thành viên; trình H i ng qu n tr phê chuNn i u l , Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên do giám c ơn v thành viên xây d ng; duy t phương án thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v tr c thu c ơn v thành viên do giám c ơn v thành viên trình. 7/ Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các Quy ch lao ng, Quy ch v ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong T ng công ty.
 15. 8/ Thành l p các qu t p trung c a T ng công ty theo quy nh c a Nhà nư c, hư ng d n c a B Tài chính và quy t nh c a H i ng qu n tr . 9/ T ch c i u hành ho t ng c a T ng công ty theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; báo cáo H i ng qu n tr và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a T ng công ty, bao g m báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p, b ng cân i tài s n c a T ng công ty. Báo cáo tài chính t ng h p ph i phân nh rõ ph n h ch toán t p trung c a T ng công ty và ph n c a các ơn v thành viên h ch toán c l p, trình H i ng qu n tr thông qua. 10/ Th c hi n và ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p khác theo quy nh c a pháp lu t và c a Nhà nư c. L p phương án phân công ph i l i nhu n sau thu c a T ng công ty trình H i ng qu n tr phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c. 11/ Cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát. ChuNn b các tài li u cho các cu c h p H i ng qu n tr ; 12/ T ng giám c ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , Th trư ng Chính ph và trư c pháp lu t v ho t ng, k t qu kinh doanh c a T ng công ty và ch u trách nhi m v các sai ph m c a mình làm thi t h i n tài s n c a T ng công ty. T ng giám c, Phó t ng giám c và k toán trư ng s b H i ng qu n tr trình Th tư ng Chính ph ho c C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét và quy t nh mi n nhi m khi có b ng ch ng c th vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l c a T ng công ty ho c xét th y không kh năng m nhi m ch c v ó. Vi c ngh mi n nhi m các ch c danh nói trên ph i ư c ít nh t 2/3 thành viên H i ng qu n tr nh t trí b ng Văn b n. 13/H i ng qu n tr ánh giá kh năng i u hành c a T ng giám c, giám c các ơn v thành viên thông qua vi c th c hi n các ch tiêu ch y u sau ây: a) T ng s l i nhu n trư c thu ; b) T su t l i nhu n tính trên m t ng v n kinh doanh; c) L i nhu n bình quân tính trên m t cán b nhân viên; d) M c b o toàn và phát tri n v n; ) M c hoàn thành các nhi m v Nhà nư c giao cho T ng công ty, H i ng qu n tr giao cho T ng giám c, giám c các ơn v thành viên. Các ch tiêu c th do H i ng qu n tr quy nh cho t ng năm, tuỳ theo tình hình th trư ng và có s tho thu n c a T ng giám c và Giám c các ơn v thành viên. 14/ Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , ban ki m soát và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình.
 16. 15/ ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó; ng th i ph i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t ti p. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG T NG CÔNG TY. i u 24. - i h i i bi u công Nhân viên ch c c a T ng công ty là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý T ng công ty. i h i i bi u công nhân viên ch c có các quy n sau: 1/ Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng giám c. 2/ Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong T ng công ty. 3/ Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và o t o l i ngư i lao ng c a T ng công ty. 4/ Gi i thi u ngư i tham gia H i ng qu n tr , Ban ki m soát. i u 25.- i h i công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam. Chương 6: ƠN VN THÀNH VIÊN T NG CÔNG TY i u 26. 1/ T ng công ty có các ơn v thành viên là nh ng doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p, nh ng doanh nghi p Nhà nư c h ch toán ph thu c và nh ng ơn v s nghi p. Danh sách các ơn v thành viên ư c ghi trong ph l c kèm theo i u l này. 2/ Các ơn v thành viên T ng công ty có tên g i, tr s và con d u riêng; ư c m tài kho n t i Ngân hàng, kho b c Nhà nư c phù h p v i phương th c h ch toán c a mình. 3/ ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p và ơn v h ch toán ph thu c có i u l t ch c và ho t ng riêng; ơn v s nghi p c a T ng công ty có Quy ch t ch c và ho t ng riêng. i u l và Quy ch c a các ơn v thành viên do H i ng qu n tr phê chuNn phù h p v i pháp lu t và i u l c th c a T ng công ty. i u 27. - Thành viên là doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p:
 17. 1/ Doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p là thành viên T ng công ty có quy n t ch kinh doanh và t ch tài chính, ch u s ràng bu c v quy n l i và nghĩa v i v i T ng công ty theo quy nh t i i u l này. 2/ H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty có các quy n i v i thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p như sau: a) U nhi m cho Giám c doanh nghi p thành viên qu n lý, i u hành ho t ng c a doanh nghi p phù h p v i di u l c a doanh nghi p ã ư c H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. Giám c doanh nghi p thành viên h ch toán c l p ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty, trư c pháp lu t v ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. b) B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c, Phó giám c; c) Phê duy t k ho ch, ki m tra th c hi n k ho ch và quy t toán tài chính; quy nh m c trích l p qu khen thư ng, phúc l i doanh nghi p theo quy nh c a B Tài chính; d) Trích m t ph n ho c toàn b qu kh u hao cơ b n và trích m t ph n l i nhu n sau thu theo quy nh c a B Tài chính theo Quy ch tài chính c a T ng công ty thành l p các qu t p trung c a T ng công ty cho m c ích tái u tư, th c hi n các d án u tư c a T ng công ty và c a các ơn v thành viên. ) Phê duy t các phương án, k ho ch u tư m r ng, u tư chi u sâu, h p tác liên doanh, b sung, thu h i m t ph n v n, chuy n như ng c ph n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty ang do các doanh nghi p thành viên n m gi ; e) i u hoà các ngu n tài chính, k c ngo i t , gi a các ơn v thành viên nh m s d ng v n có hi u qu nh t trong T ng công ty, trên nguyên t c ph i b o m cho t ng tài s n c a doanh nghi p b rút b t v n không ư c th p hơn t ng s n c ng v i m c v n i u l ã ư c i u ch nh tương ng v i nhi m v ho c quy mô doanh nghi p ó; g) Phê duy t các hình th c tr lương, ơn giá ti n lương và các bi n pháp b o m i s ng, i u ki n lao ng cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p; h) Quy t nh m r ng ho c thu h p ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p thành viên theo chi n lư c phát tri n chung c a T ng công ty; i) Phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p, trong ó quy nh s phân c p cho giám c doanh nghi p v : t ch c b máy qu n lý doanh nghi p; tuy n d ng, khen thư ng, b t, k lu t công nhân viên ch c; h n m c tín d ng (vay, cho vay và mua, bán ch m tr ); mua bán tài s n c nh, mua bán c ph n c a các công ty c ph n; mua bán b n quy n phát minh, sáng ch , chuy n giao công ngh ; tham gia các ơn v liên doanh, các hi p h i kinh t ; nh ng v n khác có liên quan n quy n t ch c a m t doanh nghi p Nhà nư c theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c;
 18. k) Ki m tra ho t ng c a doanh nghi p và yêu c u doanh nghi p báo cáo v tình hình tài chính và k t qu ho t ng kinh doanh. i u 28.- Thành viên T ng công ty là doanh nghi p h ch toán c l p ch u trách nhi m v các kho n n , v cam k t c a mình trong ph m vi s v n do doanh nghi p qu n lý; có quy n h n và trách nhi m i v i T ng công ty như quy nh sau ây; 1/Trong chi n lư c và u tư phát tri n: a) Doanh nghi p ư c giao t ch c th c hi n các d án u tư phát tri n theo k ho ch c a T ng công ty. Doanh nghi p ư c T ng công ty giao các ngu n l c th c hi n d án ó; b) Doanh nghi p t u tư nh ng công trình, d án phát tri n không n m trong các d án do T ng công ty tr c ti p i u hành. Trư ng h p này doanh nghi p ph i t huy ng, t ch u trách nhi m v tài chính và ph i báo cáo T ng công ty. 2/ Trong ho t ng kinh doanh, doanh nghi p xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c a mình trên cơ s : a) B o m các m c tiêu, ch tiêu, các cân i l n, các nh m c kinh t - k thu t ch y u (k c ơn giá và giá) c a doanh nghi p phù h p v i k ho ch chung c a T ng công ty; b) K ho ch m r ng kinh doanh trên cơ s s d ng t i ưu m i ngu n l c mà doanh nghi p có và t huy ng phù h p v i nhu c u th trư ng. 3/ Trong ho t ng tài chính và h ch toán kinh t : a) Doanh nghi p ư c nh n v n và ngu n l c khác c a Nhà nư c do T ng công ty giao l i cho doanh nghi p. Doanh nghi p có nhi m v b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c này; b) Doanh nghi p ư c quy n huy ng v n, các ngu n tín d ng khác theo pháp lu t th c hi n k ho ch kinh doanh và u tư phát tri n c a mình theo phân c p c a T ng công ty; c) Doanh nghi p ư c hình thành qu u tư xây d ng cơ b n, qu phát tri n s n xu t, qu khen thư ng, qu phúc lơi, qu d tr tài chính theo Quy ch tài chính c a mình c a T ng công ty. Doanh nghi p có nghĩa v trích n p và ư c s d ng các qu t p trung c a T ng công ty theo quy nh c a i u l T ng công ty và theo các quy t nh c a H i ng qu n tr ; d) Doanh nghi p ch u trách nhi m n p thu và các nghĩa v tài chính khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. ) Doanh nghi p có th ư c T ng công ty u quy n th c hi n các h p ng v i khách hàng trong nư c và nư c ngoài nhân danh T ng công ty. 4/ Trong lĩnh v c t ch c, cán b và lao ng:
 19. a) Doanh nghi p có quy n ngh T ng công ty xem xét, quy t nh ho c ư c T ng công ty u quy n quy t nh vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v ph thu c và vi c t ch c b máy qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a i u l T ng công ty và i u l riêng c a doanh nghi p; b) Trong khuôn kh biên ch ư c T ng công ty cho phép, doanh nghi p ư c quy n tuy n ch n, b trí s d ng ho c cho thôi vi c i v i công nhân viên ch c công tác trong b máy qu n lý và kinh doanh c a mình. Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh trong b máy qu n lý doanh nghi p và các ơn v tr c thu c doanh nghi p, vi c s p x p, áp d ng ch ti n lương ph i theo s phân c p c a T ng công ty quy nh t i i u l này; c) Doanh nghi p có trách nhi m chăm lo phát tri n ngu n nhân l c b o m th c hi n chi n lư c phát tri n và nhi m v kinh doanh c a doanh nghi p; chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c, i u ki n s ng c a ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và Lu t Công oàn. i u 29.- Thành viên là các ơn v h ch toán ph thu c: 1/ Có quy n t ch kinh doanh theo phân c p c a T ng công ty, ch u s ràng bu c v nghĩa v và quy n l i i v i T ng công ty. T ng công ty ch u trách nhi m cu i cùng v các nghĩa v tài chính phát sinh do s cam k t c a các ơn v này. 2/ ư c ký nh n các h p ng kinh t , ư c ch ng th c hi n các ho t ng kinh doanh, ho t ng tài chính, t ch c và nhân s theo s phân c p ho c u quy n c a T ng công ty. Quy n h n, nhi m v c a các ơn v h ch toán ph thu c ư c quy nh c th trong i u l t ch c và ho t ng c a các ơn v này do H i ng qu n tr phê chuNn. 3/ Hãng hàng không qu c gia Vi t Nam là ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty. Hãng hàng không qu c gia Vi t Nam không t ch c b máy riêng, vi c qu n lý và i u hành ho t ng kinh doanh c a Hãng u do H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty t ch c th c hi n. i u 30. - Các ơn v s nghi p có Quy ch t ch c và ho t ng do H i ng qu n tr phê chuNn; th c hi n ch l y thu bù chi, ư c t o ngu n thu do th c hi n các d ch v , h p ng nghiên c u khoa h c và ào t o cho các ơn v trong nư c và ngoài nư c; ư c hư ng qu khen thư ng và qu phúc l i theo ch , trư ng h p th p hơn m c bình quân c a T ng công ty thì có th ư c h tr t qu khen thư ng và phúc l i c a T ng công ty. i u 31. 1/ Công ty tài chính hàng không là doanh nghi p thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, ho t ng theo pháp lu t và hư ng d n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, theo i u l t ch c và ho t ng do H i ng qu n tr phê chuNn và theo s i u hành c a T ng giám c T ng công ty. 2/ Công ty tài chính hàng không th c hi n nhi m v huy ng v n cho vay ph c v nhu c u v n c a T ng công ty và các ơn v thành viên thông qua hình th c vay
 20. tín d ng ưu ãi c a Chính ph , tín d ng thương m i c a ngân hàng và các t ch c tài chính trong nư c và nư c ngoài; phát hành c phi u, trái phi u doanh nghi p, trái phi u công trình, mua bán gi y t và ch ng t có giá theo quy nh c a pháp lu t; huy ng v n nhàn r i c a công nhân viên ch c trong n i b T ng công ty và các ơn v trong ngành hàng không, không ph i là thành viên c a T ng công ty. 3/ Công ty tài chính hàng không th c hi n vi c huy ng v n cho các d án u tư c a T ng công ty, th c hi n các d ch v khác theo quy nh c a i u l công ty và Quy ch công ty tài chính trong t ng công ty do Ngân hàng Nhà nư c ban hành. i v i các d án l n thì ch u tư tr c ti p ký h p ng, công ty tài chính làm ch c năng d ch v . 4/ Các ơn v s d ng v n c a Công ty tài chính hàng không theo nguyên t c có vay có tr , th c hi n ch lãi su t n i b do Công ty tài chính ngh , T ng giám c T ng công ty phê duy t theo u quy n c a H i ng qu n tr . Chương 7: QU N TRN PH N V N GÓP C A T NG CÔNG TY VÀ CÁC DOANH NGHI P THÀNH VIÊN CÁC DOANH NGHI P KHÁC M c I: QU N LÝ PH N V N GÓP C A T NG CÔNG TY CÁC DOANH NGHI P KHÁC. i u 32.- i v i ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác, H i ng qu n tr T ng công ty có quy n và nghĩa v sau: 1/ Thông qua phương án góp v n do T ng giám c xây d ng quy t nh ho c trình Th trư ng các cơ quan nhà nư c quy t nh theo phân c p c a Th tư ng Chính ph . 2/ Theo ngh c a T ng giám c, c , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty t i doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty. 3/ Giám sát, ki m tra vi c s d ng v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n ã góp và thu l i nhu n t ph n v n c a T ng công ty góp vào doanh nghi p khác. i u 33.- Quy n và nghĩa v c a ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác: 1/ Tham gia các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty theo i u l c a doanh nghi p này. 2/ Theo dõi và giám sát tình hình ho t ng c a doanh nghi p này. 3/ Th c hi n ch báo cáo và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr T ng công ty v hi u qu s d ng ph n v n c a T ng công ty góp vào doanh nghi p này.
Đồng bộ tài khoản