Nghị định số 07/NĐ-CP về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
2
download

Nghị định số 07/NĐ-CP về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 07/NĐ-CP về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 07/NĐ-CP về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH V VI C GI I TH XÃ VÀ I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N TƯƠNG DƯƠNG, THANH CHƯƠNG, ANH SƠN, YÊN THÀNH, HƯNG NGUYÊN T NH NGH AN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An, NGHN NNH: i u 1. Gi i th xã và i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c các huy n Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên t nh Ngh An như sau: 1. Gi i th các xã thu c huy n Tương Dương sau ây: Gi i th các xã: Kim a, Kim Ti n, H u Dương, Luân Mai. 2. i u ch nh a gi i hành chính các xã gi i th : - i u ch nh 10.579,75 ha di n tích t nhiên và 355 khNu c a xã Kim a; 4.567,66 ha di n tích t nhiên c a xã Kim Ti n vào xã Lư ng Minh qu n lý. - i u ch nh 4.320,77 ha di n tích t nhiên còn l i c a xã Kim a vào xã Yên Na qu n lý. - i u ch nh 6.656,05 ha di n tích t nhiên và 236 nhân khNu c a xã H u Dương; 7.662,00 ha di n tích t nhiên còn l i c a xã Kim Ti n vào xã H u Khuông qu n lý. - i u ch nh 6.403,17 ha di n tích t nhiên và 350 nhân khNu c a xã Luân Mai và 3.073,18 ha di n tích t nhiên c a xã H u Dương vào xã Nhôn Mai qu n lý. - i u ch nh 1.929,36 ha di n tích t nhiên c a xã Luân Mai vào xã Mai Sơn qu n lý. - i u ch nh 3650 nhân khNu c a xã Kim a và 1.598 nhân khNu c a xã H u Dương v khu tái nh cư thu c xã H nh Lâm, huy n Thanh Chương thành l p xã Thanh Sơn. - i u ch nh 2.725 nhân khNu c a xã Kim Ti n; 1.585 nhân khNu c a xã Luân Mai v khu tái nh cư thu c xã Thanh Hương, huy n Thanh Chương; 1.073 nhân khNu c a xã H u Dương và 1.435 nhân khNu c a xã H u Khuông v khu tái nh cư thu c xã Thanh Th nh, huy n Thanh Chương thành l p xã Ng c Lâm. 3. i u ch nh a gi i hành chính xã thành xã thu c các huy n Thanh Chương, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Yên Thành:
  2. a) Thành l p xã Thanh Sơn thu c huy n Thanh Chương trên cơ s i u ch nh 6.739,46 ha di n tích t nhiên c a xã H nh Lâm và 647,63 ha di n tích t nhiên c a xã Thanh M ; 3.650 nhân khNu c a xã Kim a (xã gi i th ) và 1.598 nhân khNu c a xã H u Dương (xã gi i th ) thu c huy n Tương Dương. Xã Thanh Sơn có 7.387,09 ha di n tích t nhiên và 5.248 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thanh Sơn: ông giáp xã Ng c Lâm và xã Thanh Hương; Tây giáp xã H nh Lâm; Nam giáp nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào; B c giáp xã H nh Lâm và xã Thanh M . b) Thành l p xã Ng c Lâm thu c huy n Thanh Chương trên cơ s i u ch nh 5.269,79 ha di n tích t nhiên c a xã Thanh Hương; 3.652,85 ha di n tích t nhiên c a xã Thanh Th nh; 2.725 nhân khNu c a xã Kim Ti n (xã gi i th ); 1.585 nhân khNu c a xã Luân Mai (xã gi i th ); 1.073 nhân khNu c a xã H u Dương (xã gi i th ) và 1.435 nhân khNu c a xã H u Khuông thu c huy n Tương Dương. Xã Ng c Lâm có 8.922,7 ha di n tích t nhiên và 6.818 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ng c Lâm: ông giáp xã Thanh An và xã Thanh Thu ; Tây giáp xã Thanh Sơn và nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào; Nam giáp nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào; B c giáp xã Thanh Hương, xã Thanh Th nh và xã Thanh M . c) Thành l p xã Hoa Sơn thu c huy n Anh Sơn trên cơ s i u ch nh 2.077,22 ha di n tích t nhiên và 6.715 nhân khNu c a xã H i Sơn; 389,17 ha di n tích t nhiên c a xã Tư ng Sơn. Xã Hoa Sơn có 2.466,39 ha di n tích t nhiên và 6.715 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hoa Sơn: ông giáp xã H i Sơn; Tây giáp xã Tư ng Sơn; Nam giáp xã Môn Sơn, huy n Con Cuông; B c giáp xã c Sơn. d) Thành l p xã Hưng Yên B c thu c huy n Hưng Nguyên trên cơ s i u ch nh 861,37 ha di n tích t nhiên và 5.050 nhân khNu c a xã Hưng Yên. Xã Hưng Yên B c có 861,37 ha di n tích t nhiên và 5.050 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hưng Yên B c: ông giáp xã Nghi Diên, huy n Nghi L c; Tây giáp xã Nam Xuân, huy n Nam àn; Nam giáp xã Hưng Yên Nam, huy n Hưng Nguyên; B c giáp xã Hưng Trung, huy n Hưng Nguyên và xã Nghi Công Nam, huy n Nghi L c. ) Thành l p xã Ti n Thành thu c huy n Yên Thành trên cơ s i u ch nh 3.321,17 ha di n tích t nhiên và 5.288 nhân khNu c a xã Mã Thành. Xã Ti n Thành có 3.321,17 ha di n tích t nhiên và 5.288 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ti n Thành: ông giáp xã Mã Thành; Tây giáp xã Lăng Thành và xã Nghĩa Bình, huy n Tân Kỳ; Nam giáp xã Mã Thành và xã Lăng Thành; B c giáp xã Tân Thành, xã Tân Sơn, huy n Quỳnh Lưu. 4. Sau khi gi i th xã và i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c các huy n Thanh Chương, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Yên Thành: a) Sau khi gi i th các xã và i u ch nh a gi i hành chính các xã gi i th thu c huy n Tương Dương: - Xã Lư ng Minh có 22.880,00 ha di n tích t nhiên và 3.662 nhân khNu. - Xã Yên Na có 14.070,00 ha di n tích t nhiên và 6.466 nhân khNu. - Xã H u Khuông có 26.420,00 ha di n tích t nhiên và 2.109 nhân khNu.
  3. - Xã Nhôn Mai có 21.625,71 ha di n tích t nhiên và 2.870 nhân khNu. - Xã Mai Sơn có 9.437,49 ha di n tích t nhiên và 2.062 nhân khNu. Huy n Tương Dương còn l i 281.192,73 ha di n tích t nhiên và 68.441 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: H u Khuông, Lư ng Minh, Lưu Ki n, Mai Sơn, Nga My, Xiêng My, Nhôn Mai, Tam ình, Tam H p, Tam Quang, Tam Thái, Th ch Giám, Xá Lư ng, Yên Hoà, Yên Na, Yên Th ng, Yên Tĩnh và th tr n Hoà Bình. b) Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã: - Xã H nh Lâm còn l i 10.315,8 ha di n tích t nhiên và 7.767 nhân khNu. - Xã Thanh M còn l i 2.776,7 ha di n tích t nhiên và 8.280 nhân khNu. - Xã Thanh Hương còn l i 3.249,1 ha di n tích t nhiên và 8.162 nhân khNu. - Xã Thanh Th nh còn l i 1.972,7 ha di n tích t nhiên và 6.466 nhân khNu. Huy n Thanh Chương có 112.831,06 ha di n tích t nhiên và 252.459 nhân khNu, có 40 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Cát Văn, Phong Th nh, Thanh Hoà, Thanh Nho, Thanh c, H nh Lâm, Thanh M , Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Th nh, Thanh Hương, Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thu , Võ Li t, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Hưng, Thanh Văn, Thanh Tư ng, Thanh Phong, Thanh ng, ng Văn, Thanh Ng c, Ng c Sơn, Xuân Tư ng, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Sơn, Ng c Lâm và th tr n Thanh Chương. - Xã H i Sơn còn l i 1.875,69 ha di n tích t nhiên và 5.282 nhân khNu. - Xã Tư ng Sơn còn l i 3.292,20 ha di n tích t nhiên và 8.728 nhân khNu. Huy n Anh Sơn có 60.299,91 ha di n tích t nhiên và 113.129 nhân khNu, có 21 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Bình Sơn, Hùng Sơn, Cao Sơn, CNm Sơn, nh Sơn, c Sơn, H i Sơn, Khai Sơn, L ng Sơn, Long Sơn, Lĩnh Sơn, Phúc Sơn, Tào Sơn, Tam Sơn, Tư ng Sơn, Thành Sơn, Th ch Sơn, Th Sơn, Vĩnh Sơn, Hoa Sơn và th tr n Anh Sơn. - Xã Hưng Yên còn l i 1.950,58 ha di n tích t nhiên và 5.759 nhân khNu ( ư c i tên thành xã Hưng Yên Nam). a gi i hành chính xã Hưng Yên Nam: ông giáp xã Nghi V n, huy n Nghi L c và xã Hưng Tây, huy n Hưng Nguyên; Tây giáp xã Nam Xuân, huy n Nam àn; Nam giáp xã Nam Lĩnh, xã Nam Giang, huy n Nam àn; B c giáp xã Hưng Yên B c. Huy n Hưng Nguyên có 15.920,24 ha di n tích t nhiên và 114.210 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Hưng Châu, Hưng o, Hưng Khánh, Hưng Lam, Hưng L i, Hưng Long, Hưng Lĩnh, Hưng M , Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Phúc, Hưng Tân, Hưng Tây, Hưng Thông, Hưng Th ng, Hưng Th nh, Hưng Ti n, Hưng Trung, Hưng Xá, Hưng Xuân, Hưng Yên B c, Hưng Yên Nam và th tr n Hưng Nguyên. Xã Mã Thành còn l i 1.863,5 ha di n tích t nhiên và 6.858 nhân khNu. Huy n Yên Thành có 54.990,08 ha di n tích t nhiên và 275.105 nhân khNu, có 39 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: B o Thành, B c Thành, Công Thành, ô Thành, ng Thành, c Thành, H ng Thành, H u Thành, Hùng Thành, H p Thành, Hoa Thành, Khánh Thành, Lăng Thành, Long Thành, Liên Thành, Lý Thành, Minh Thành, M Thành, Nam Thành, Nhân Thành, Phúc Thành, Phú Thành, Quang Thành, Sơn Thành, Tăng Thành, Tân Thành, Th Thành, Th nh Thành, Trung Thành,
  4. Văn Thành, Viên Thành, Vĩnh Thành, Xuân Thành, i Thành, Tây Thành, Kim Thành, Mã Thành, Ti n Thành và th tr n Yên Thành. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Ngh An; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
Đồng bộ tài khoản