intTypePromotion=1

Nghị định số 08/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Nghị định số 08/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 08/NĐ-CP về việc chuyển Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 08/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2007 NGHN NNH V VI C CHUY N BAN THI UA-KHEN THƯ NG TRUNG ƯƠNG, BAN TÔN GIÁO CHÍNH PH , BAN CƠ Y U CHÍNH PH VÀO B N I V CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 01/2007/QHH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Qu c h i v cơ c ut ch c c a Chính ph và s Phó Th tư ng Chính ph khóa XII; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH i u 1. Chuy n Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Cơ y u Chính ph vào B N i v . i u 2. B trư ng B N i v th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v thi ua-khen thư ng, tôn giáo, cơ y u và qu n lý i v i Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Cơ y u Chính ph ; trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Cơ y u Chính ph thu c B N i v theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký; bãi b quy nh v Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương là cơ quan thu c Chính ph t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 158/2004/N -CP ngày 25 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph v vi c thành l p Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương; bãi b quy nh v Ban Tôn giáo Chính ph là cơ quan thu c Chính ph t i i u 1 Ngh nh s 91/2003/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Tôn giáo Chính ph ; bãi b quy nh Ban Cơ y u Chính ph là cơ quan thu c Chính ph t i i u 1 Ngh nh 140/2003/N -CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Cơ y u Chính ph . Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Cơ y u Chính ph ti p t c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n và gi n nh cơ c u t ch c ư c quy nh như trong các Ngh nh nêu t i i u này; ư c s d ng con d u hi n nay cho n khi Chính ph ban hành Ngh nh m i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v . B trư ng B N i v , Trư ng Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, Trư ng ban Ban Tôn giáo Chính ph , Trư ng ban Ban Cơ y u Chính ph và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
  2. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; TM. CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; TH TƯ NG - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b).315.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2