Nghị định số 09/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
58
lượt xem
6
download

Nghị định số 09/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 09/2005/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 09/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2005/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 1 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 09/2005/N -CP NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2005 QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B Công an, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a là nh ng hành vi c a t ch c, cá nhân vi ph m quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a m t cách c ý ho c vô ý mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính, bao g m: a) Vi ph m quy nh v qu n lý và b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a; b) Vi ph m quy nh v phương ti n th y n i a; c) Vi ph m quy nh v thuy n viên, ngư i lái phương ti n; d) Vi ph m quy nh v quy t c giao thông và tín hi u c a phương ti n; ) Vi ph m quy nh v ho t ng c a c ng, b n th y n i a và v n t i ư ng th y n i a. i u 2. i tư ng áp d ng
 2. 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a u b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a trên lãnh th Vi t Nam cũng b x ph t theo quy nh t i Ngh nh này; trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. 2. Tàu bi n, tàu cá khi ho t ng trên ư ng th y n i a có hành vi vi ph m quy nh t i i u 20, i u 21, i u 22 ho c tàu cá có hành vi vi ph m quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này thì b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i các i u ó; các hành vi vi ph m hành chính khác thì áp d ng hình th c, m c x ph t theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i, th y s n. 3. Vi c x ph t ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t 1. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a ph i th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Ngh nh này và ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do hành vi vi ph m gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân ch b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a khi có hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này. 4. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a ph i do ngư i có thNm quy n quy nh t i Ngh nh này th c hi n. 5. M t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a ch b x ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m; n u hình th c x ph t là ph t ti n thì ư c c ng l i thành m c ph t chung và ngư i có thNm quy n x ph t ch ra m t quy t nh x ph t. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 6. Khi quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân c a ngư i vi ph m, tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 3. 7. Không x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s c b t ng , b t kh kháng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. i u 4. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính 1. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này là thNm quy n áp d ng i v i m t hành vi vi ph m hành chính. Trong trư ng h p áp d ng hình th c ph t ti n, thNm quy n x ph t ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh i v i t ng hành vi vi ph m c th . 2. Trong trư ng h p hành vi vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i, thì vi c x ph t do ngư i th lý u tiên th c hi n. 3. Trong trư ng h p x ph t m t ngư i có nhi u hành vi vi ph m hành chính thì thNm quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c sau ây: a) N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i t ng hành vi vi ph m hành chính u thu c thNm quy n c a ngư i x ph t, thì thNm quy n x ph t v n thu c ngư i ó; b) N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i m t trong các hành vi vư t quá thNm quy n c a ngư i x ph t, thì ngư i ó ph i chuy n v vi ph m hành chính n c p có thNm quy n x ph t; c) N u các hành vi vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i thu c các ngành khác nhau, thì quy n x ph t thu c Ch t ch U ban nhân dân c p có thNm quy n x ph t nơi x y ra hành vi vi ph m. i u 5. Hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp qu n lý hành chính i v i thuy n viên, ngư i lái phương ti n 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a ư c quy nh t i Ngh nh này, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. Khi áp d ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t i v i m t hành vi vi ph m hành chính c th không có tình ti t tăng n ng ho c tình ti t gi m nh là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh i v i hành vi ó. M c trung bình c a khung ti n ph t ư c xác nh b ng cách chia ôi t ng s c a m c t i thi u và m c t i a c a khung ti n ph t. N u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t gi m xu ng th p hơn m c trung bình, nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t tăng lên cao hơn m c trung bình nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t.
 4. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n, ch ng ch hành ngh ho c gi y phép khác; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính. 3. Ngoài hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do hành vi vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hóa, v t phNm, phương ti n; d) Bu c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và cây tr ng, văn hóa phNm c h i. 4. Thuy n viên, ngư i lái phương ti n có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a có th b ánh d u vi ph m trên b ng, ch ng ch chuyên môn. Vi c ánh d u vi ph m trên b ng, ch ng ch chuyên môn là bi n pháp qu n lý hành chính, giáo d c, phòng ng a vi ph m hành chính i v i thuy n viên, ngư i lái phương ti n trong vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a. B Công an ch trì ph i h p v i B Giao thông v n t i và các cơ quan liên quan quy nh c th vi c ánh d u vi ph m trên b ng, ch ng ch chuyên môn. i u 6. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a là m t năm k t ngày hành vi vi ph m ư c th c hi n. N u quá th i h n nêu trên thì không x ph t nhưng v n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. 2. Trong th i h n m t năm, t ch c, cá nhân l i th c hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1 i u này; th i hi u x ph t vi
 5. ph m hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n hành vi vi ph m m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. 3. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính thì b x ph t vi ph m hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án, ngư i ã ra quy t nh ph i g i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án và h sơ v vi ph m. Chương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH, HÌNH TH C VÀ M C X PH T M C 1: VI PH M QUY NNH V QU N LÝ VÀ B O V CÔNG TRÌNH THU C K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA i u 7. Vi ph m quy nh v b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) rác ho c rơm r xu ng ư ng th y n i a, vùng nư c c ng, b n th y n i a; b) Bu c súc v t vào báo hi u ư ng th y n i a, m c th y chí, m c o c ho c m c gi i h n ph m vi hành lang b o v lu ng. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Tr ng cây, v t, d ng l u quán ho c có hành vi khác trong ph m vi hành lang b o v lu ng làm che khu t báo hi u ư ng th y n i a ho c làm h n ch t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n; b) Bu c phương ti n vào báo hi u ư ng th y n i a, m c th y chí, m c o c ho c m c gi i h n ph m vi hành lang b o v lu ng; 3. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi v t ho c d ng l u quán trái phép trong ph m vi lu ng. 4. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi bùn, t, cát, s i ho c các ch t ph th i khác rơi, trôi xu ng lu ng ho c trong ph m vi hành lang b o v lu ng. 5. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây:
 6. a) Làm s t l kè, p giao thông; b) Tháo d trái phép c u ki n ho c l y t, á c a công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a; c) D ch chuy n báo hi u ho c có hành vi khác làm m t tác d ng c a báo hi u; d) Không thông báo cho cơ quan có thNm quy n v giao thông ư ng th y n i a khi t ch c di n t p, thi u th thao, vui chơi gi i trí trên ư ng th y n i a; ) bùn, t, á, cát, s i ho c các ch t ph th i khác trái phép xu ng lu ng ho c trong ph m vi hành lang b o v lu ng. 6. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Khai thác cát, s i ho c khoáng s n khác trên ư ng th y n i a không úng gi y phép do cơ quan có thNm quy n c p; b) T ch c h p ch trái phép trên ư ng th y n i a. 7. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) phương ti n âm, va vào công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a làm nh hư ng n an toàn c a công trình; b) D ng nhà (k c nhà n i), xây d ng công trình trái phép trong ph m vi hành lang b o v lu ng ho c ph m vi b o v công trình khác thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a; c) Khai thác cát, s i ho c khoáng s n khác trái phép trong ph m vi hành lang b o v lu ng ho c ph m vi b o v công trình khác thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a. 8. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) D ng nhà (k c nhà n i), xây d ng công trình trái phép trên lu ng; b) Khai thác cát, s i ho c khoáng s n khác trái phép trong ph m vi lu ng. 9. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) T o v t chư ng ng i trên lu ng gây c n tr giao thông; b) S d ng ch t n làm nh hư ng n an toàn c a công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a.
 7. 10. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng gi y phép khai thác khoáng s n t ba tháng n sáu tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 6 i u này; b) Bu c tháo d nhà, l u quán, công trình, thanh th i v t chư ng ng i, di chuy n cây, v t, phương ti n, súc v t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1, kho n 2, kho n 3, i m b kho n 7 và i m a kho n 8 i u này; c) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1, các i m a, b, c, kho n 5, i m a, i m c kho n 7 và i m b kho n 8 i u này. i u 8. Vi ph m quy nh v b o m an toàn giao thông khi thi công công trình 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi i u khi n phương ti n, thi t b thi công trên ư ng th y n i a mà không có ch ng ch chuyên môn theo quy nh. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không th c hi n ho c th c hi n không y phương án b o m an toàn giao thông ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v giao thông ư ng th y n i a ch p thu n khi thi công công trình; b) phương ti n, thi t b thi công gây c n tr giao thông; c) Không bàn giao h sơ công trình liên quan n ph m vi b o v lu ng cho ơn v qu n lý ư ng th y n i a khi thi công xong công trình. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không có phương án b o m an toàn giao thông ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v giao thông ư ng th y n i a ch p thu n khi thi công công trình. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi khi thi công n o vét ư ng th y n i a mà bùn, t, á, cát, s i trong ph m vi hành lang b o v lu ng không úng nơi quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 5. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi khi thi công n o vét ư ng th y n i a mà bùn, t, á, cát, s i trong ph m vi lu ng không úng nơi quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c d n s ch nơi bùn, t, á, cát, s i i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4, kho n 5 i u này. i u 9. Vi ph m quy nh v qu n lý ư ng th y n i a
 8. 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không thông báo ho c thông báo không k p th i khi lu ng, ph m vi hành lang b o v lu ng thay i; b) Không l p h sơ theo dõi v t chư ng ng i trên ư ng th y n i a có nh hư ng n an toàn giao thông. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Phát hi n không k p th i v t chư ng ng i trên lu ng; b) Phát hi n không k p th i công trình giao thông ư ng th y n i a b hư h i; c) Không có bi n pháp x lý ho c x lý không k p th i khi phát hi n công trình giao thông ư ng th y n i a b hư h i. i u 10. Vi ph m quy nh v thanh th i v t chư ng ng i 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m th i h n tr c v t phương ti n b chìm, m ho c thanh th i v t chư ng ng i khác theo quy nh c a ơn v qu n lý ư ng th y n i a. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi tr c v t không h t phương ti n b chìm, m ho c thanh th i không h t v t chư ng ng i khác. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không tr c v t phương ti n b chìm, m ho c không thanh th i v t chư ng ng i khác. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c tr c v t phương ti n, thanh th i v t chư ng ng i i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này. i u 11. Vi ph m quy nh v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a khi khai thác, nuôi tr ng th y s n 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) ánh b t th y s n lưu ng mà gây c n tr giao thông; b) t ngư c , phương ti n khai thác, nuôi tr ng th y s n trong ph m vi hành lang b o v lu ng làm che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n ho c không úng theo hư ng d n c a ơn v qu n lý ư ng th y n i a.
 9. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không d b ngư c , không di chuy n phương ti n khai thác, nuôi tr ng th y s n sau khi ch m d t vi c khai thác, nuôi tr ng th y s n trong ph m vi hành lang b o v lu ng. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không di chuy n, thu h p ngư c , phương ti n khai thác, nuôi tr ng th y s n theo thông báo c a ơn v qu n lý ư ng th y n i a. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi tc nh ngư c , phương ti n khai thác, nuôi tr ng th y s n trên lu ng. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c d b , thu h p, di chuy n ngư c , phương ti n khai thác, nuôi tr ng th y s n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u này. i u 12. Vi ph m quy nh v báo hi u ư ng th y n i a 1. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không t ho c t không úng báo hi u gi i h n vùng nư c b n th y n i a, báo hi u ăng áy cá theo quy nh. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không t ho c t không úng báo hi u b n phà, b n khách ngang sông. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không duy trì báo hi u trên tuy n ư ng th y n i a theo quy nh. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi không t báo hi u ho c t không úng quy nh báo hi u gi i h n vùng nư c c ng th y n i a, báo hi u v trí v t chư ng ng i, công trình xây d ng trên ư ng th y n i a, công trình qua lu ng trên không, công trình qua lu ng dư i m t t. M C 2: VI PH M QUY NNH V PHƯƠNG TI N TH Y N I NA i u 13. Vi ph m quy nh v i u ki n ho t ng c a phương ti n, ăng ký, ăng ki m phương ti n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) S ăng ký c a phương ti n b m ho c b che khu t; b) K , g n s ăng ký c a phương ti n không úng quy nh; c) ưa phương ti n thô sơ tr ng t i toàn ph n dư i 1 t n ho c s c ch dư i 5 ngư i vào ho t ng mà không b o m an toàn theo quy nh.
 10. 2. Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 1 t n n dư i 5 t n ho c có s c ch t 5 ngư i n 12 ngư i, phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c ho c có s c ch dư i 5 ngư i vào ho t ng mà có m t trong các vi ph m sau ây: a) Không có gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n; b) Không ăng ký l i phương ti n theo quy nh; c) Không khai báo xóa tên phương ti n ho c không n p l i gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n theo quy nh; d) Không k , g n s ăng ký c a phương ti n theo quy nh; )K ,g ns ăng ký gi ; e) Không sơn ho c sơn không úng quy nh v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n; g) Không k ho c k không úng s lư ng ngư i ư c phép ch trên phương ti n theo quy nh; h) Không có b o hi m trách nhi m dân s ho c gi y t khác theo quy nh cho t ng lo i phương ti n; i) Không b o m an toàn theo quy nh. 3. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c ho c có s c ch t 5 ngư i n 12 ngư i vào ho t ng mà có m t trong các vi ph m sau ây: a) Không có gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n; b) Không ăng ký l i phương ti n theo quy nh; c) Không khai báo xóa tên phương ti n ho c không n p l i gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n theo quy nh; d) Không k , g n s ăng ký c a phương ti n theo quy nh; )K ,g ns ăng ký gi ; e) Không sơn ho c sơn không úng quy nh v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n; g) Không k ho c k không úng s lư ng ngư i ư c phép ch trên phương ti n theo quy nh;
 11. h) Không có b o hi m trách nhi m dân s ho c gi y t khác theo quy nh cho t ng lo i phương ti n; i) S d ng gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n ã h t hi u l c. 4. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c, phương ti n có s c ch trên 12 ngư i vào ho t ng mà có m t trong các vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này ho c không có danh b thuy n viên theo quy nh. 5. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c ho c có s c ch t 5 ngư i n 12 ngư i vào ho t ng mà có m t trong các vi ph m sau ây: a) Không có gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n; b) S d ng gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n ho c gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n gi ; c) Tình tr ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n không úng tiêu chuNn theo quy nh; d) Gi m o h sơ ư c ăng ký, ăng ki m phương ti n; ) Mư n, thuê, cho mư n, cho thuê trang thi t b c a phương ti n ăng ki m. 6. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c, phương ti n có s c ch trên 12 ngư i vào ho t ng mà có m t trong các vi ph m quy nh t i kho n 5 i u này. 7. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 2, i m kho n 3, i m b và i m d kho n 5 i u này. i u 14. Vi ph m quy nh v trang thi t b , d ng c an toàn c a phương ti n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n dư i 5 t n, phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c vào ho t ng mà không trang b ho c trang b không y d ng c an toàn theo quy nh. 2. Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c, phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n, phương ti n có s c ch n 12 ngư i vào ho t ng mà có m t trong các vi ph m sau ây:
 12. a) Không trang b ho c trang b không s lư ng, không úng ch ng lo i m t trong các trang thi t b , d ng c c u sinh, c u m, phòng cháy, ch a cháy, neo u, liên k t phương ti n theo quy nh; b) Không b o m ch t lư ng ho c không b trí úng v trí m t trong các trang thi t b , d ng c c u sinh, c u m, phòng cháy, ch a cháy, neo u, liên k t phương ti n theo quy nh. 3. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n n 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c n 150 mã l c, oàn lai tr ng t i toàn ph n n 400 t n, phương ti n s c ch t trên 12 ngư i n 50 ngư i vào ho t ng mà có m t trong các vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi ưa phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 150 mã l c, oàn lai tr ng t i toàn ph n trên 400 t n, phương ti n có s c ch trên 50 ngư i vào ho t ng mà có m t trong các vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. 5. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng b ng ho c ch ng ch chuyên môn c a thuy n trư ng lo i phương ti n quy nh t i kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u này t m t tháng n ba tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. i u 15. Vi ph m quy nh v công d ng, vùng ho t ng c a phương ti n 1. X ph t vi ph m hành chính i v i hành vi ưa phương ti n vào khai thác không úng công d ng ho c không úng vùng ho t ng c a phương ti n theo quy nh, c th như sau: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n dư i 5 t n, phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c; b) Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c, phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n, phương ti n có s c ch n 12 ngư i; c) Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n n 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c n 150 mã l c, oàn lai tr ng t i toàn ph n n 400 t n, phương ti n có s c ch t trên 12 ngư i n 50 ngư i; d) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 150 mã l c, oàn lai tr ng t i toàn ph n trên 400 t n, phương ti n có s c ch trên 50 ngư i.
 13. 2. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng b ng ho c ch ng ch chuyên môn c a thuy n trư ng lo i phương ti n quy nh t i i m b, i m c, i m d kho n 1 i u này t m t tháng n ba tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. i u 16. Vi ph m quy nh v thi t k , óng m i, hoán c i, s a ch a ph c h i phương ti n 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Hành ngh thi t k , óng m i, hoán c i, s a ch a ph c h i phương ti n khi không i u ki n theo quy nh; b) óng m i, hoán c i, s a ch a ph c h i phương ti n không úng tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t ho c không úng v i h sơ thi t k ã ư c cơ quan ăng ki m phê duy t. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) óng m i, hoán c i, s a ch a ph c h i phương ti n thu c di n ăng ki m mà không có h sơ thi t k ư c cơ quan ăng ki m phê duy t; b) T ý thay i tính năng, k t c u, công d ng c a phương ti n. M C 3: VI PH M QUY NNH V THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N i u 17. Vi ph m quy nh v b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n 1. X ph t vi ph m hành chính i v i hành vi làm vi c trên phương ti n mà không có b ng, ch ng ch chuyên môn ho c có b ng, ch ng ch chuyên môn nhưng không úng quy nh, c th như sau: a) Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i ngư i lái phương ti n, thuy n viên theo quy nh ph i có ch ng ch lái phương ti n, ch ng ch chuyên môn nghi p v ; b) Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i thuy n viên theo quy nh ph i có ch ng ch chuyên môn c bi t; c) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i thuy n viên theo quy nh ph i có b ng thuy n trư ng h ng ba, b ng máy trư ng h ng ba; d) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i thuy n viên theo quy nh ph i có b ng thuy n trư ng h ng nhì, b ng máy trư ng h ng nhì;
 14. ) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i thuy n viên theo quy nh ph i có b ng thuy n trư ng h ng nh t, b ng máy trư ng h ng nh t. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Giao vi c i u khi n phương ti n cho ngư i không có b ng, ch ng ch chuyên môn ho c có nhưng không phù h p v i lo i phương ti n theo quy nh; b) Cho thuê, cho mư n ho c thuê, mư n b ng, ch ng ch chuyên môn; c) TNy xóa, s a ch a b ng, ch ng ch chuyên môn; d) i u khi n phương ti n trong th i gian b tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn. 3. X ph t vi ph m hành chính i v i hành vi khai báo gian d i ư c c p, i ho c c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn như sau: a) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i ch ng ch chuyên môn; b) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i b ng thuy n trư ng, máy trư ng. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn gi . 5. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n t ba tháng n sáu tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, i m b, i m c kho n 2 i u này; b) T ch thu b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u này. i u 18. Vi ph m quy nh i v i thuy n viên, ngư i lái phương ti n 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi khi ang làm vi c trên phương ti n mà có n ng c n vư t quá 80 miligam/100 mililít máu ho c 40 miligam/100 mililít khí th ho c s d ng các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không b trí thuy n viên theo quy nh ho c s d ng ngư i làm vi c trên phương ti n không có tên trong danh b thuy n viên;
 15. b) B trí thuy n viên làm vi c trong tình tr ng thuy n viên có n ng c n vư t quá 80 miligam/100 mililít máu ho c 40 miligam/100 mililít khí th ho c s d ng các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m; c) Không b trí thuy n viên trông coi phương ti n khi phương ti n neo u, ho c không b trí ngư i c nh gi i trong trư ng h p phương ti n hành trình mà t m nhìn b h n ch ; d) S d ng ngư i không s c kh e, không tu i ho c quá tu i làm thuy n viên theo quy nh. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Thuy n trư ng ho c thuy n phó không có m t trên phương ti n trong ca làm vi c khi phương ti n ang hành trình; b) Thuy n trư ng không tr c ti p i u khi n phương ti n khi qua c u, âu tàu, ra, vào c ng, b n th y n i a và trong các trư ng h p theo quy nh thuy n trư ng ph i tr c ti p i u khi n phương ti n. 4. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng b ng thuy n trư ng t m t tháng n ba tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này. i u 19. Vi ph m quy nh v cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n 1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n không i u ki n theo quy nh; b) Không th c hi n úng, y quy ch tuy n sinh; n i dung, chương trình ào t o; quy ch thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n khi chưa ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p t ba tháng n sáu tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. i u 20. Vi ph m quy nh v trách nhi m khi x y ra tai n n giao thông ư ng th y n i a
 16. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i hành vi không báo k p th i cho cơ quan công an ho c U ban nhân dân a phương nơi g n nh t khi x y ra tai n n giao thông ư ng th y n i a. 2. Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi không có m t úng th i gian tri u t p c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không b o v ho c làm thay i d u v t, v t ch ng liên quan n tai n n; b) Không cung c p ho c cung c p không y tài li u, v t ch ng liên quan n tai n n; c) Tr n tránh nghĩa v c u n n khi có i u ki n c u n n; d) Gây m t tr t t , c n tr vi c x lý tai n n; ) L i d ng tai n n x y ra xâm ph m tài s n, phương ti n b n n. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi gây tai n n mà b tr n. 5. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n t m t tháng n ba tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, i m b, i m c kho n 3 i u này. b) Tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n t ba tháng n sáu tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này. i u 21. Vi ph m quy nh v ki m tra, ki m soát 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi c n tr vi c ki m tra, ki m soát. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không d ng phương ti n khi nh n ư c tín hi u ki m tra, ki m soát; b) Không xu t trình ho c xu t trình không y gi y t c a phương ti n, c a thuy n viên ho c ngư i lái phương ti n khi có yêu c u ki m tra c a ngư i có thNm quy n; c) Không ch p hành yêu c u c a ngư i có thNm quy n v ki m tra, ki m soát trang thi t b , d ng c an toàn c a phương ti n;
 17. d) Có hành vi h i l ngư i thi hành công v tr n tránh vi c x ph t vi ph m hành chính. 3. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n t m t tháng n ba tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này; b) T ch thu sung công qu ti n, tài s n ho c l i ích v t ch t khác i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m d kho n 2 i u này. M C 4: VI PH M QUY T C GIAO THÔNG VÀ TÍN HI U C A PHƯƠNG TI N i u 22. Vi ph m quy t c giao thông 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i hành vi i u khi n phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n dư i 5 t n, phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c, phương ti n không có ng cơ s c ch n 12 ngư i có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Bám bu c vào phương ti n ch ngư i, phương ti n ch hàng hóa nguy hi m khi ang hành trình; b) phương ti n ch ngư i, phương ti n ch hàng hóa nguy hi m bám bu c vào phương ti n c a mình khi ang hành trình; c) Không tuân theo ch d n c a báo hi u ư ng th y n i a; d) Không gi m t c c a phương ti n theo quy nh; ) Không ch p hành các quy nh khi i qua c u, c ng, âu tàu ho c ch d n c a ngư i i u ti t giao thông; e) Không phát tín hi u c a phương ti n theo quy nh khi hành trình trong i u ki n t m nhìn b h n ch ho c nơi lu ng giao nhau, lu ng cong g p; g) Neo u phương ti n nh ng nơi c m neo u ho c không th c hi n úng các quy nh v neo u phương ti n. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi i u khi n phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c, phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n, phương ti n có ng cơ s c ch n 12 ngư i, bè lo i F có m t trong các vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi i u khi n phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n n 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c n 150 mã l c, oàn lai có tr ng t i toàn ph n n 400 t n, phương ti n s c ch trên 12 ngư i n 50 ngư i, phương
 18. ti n có ng cơ t c trên 30 km/gi có s c ch n 12 ngư i, bè lo i E có m t trong các vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. 4. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi i u khi n phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 150 mã l c, oàn lai tr ng t i toàn ph n trên 400 t n, phương ti n s c ch trên 50 ngư i, phương ti n có ng cơ t c trên 30 km/gi có s c ch trên 12 ngư i có m t trong các vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. 5. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không phát tín hi u c a phương ti n theo quy nh khi tránh nhau ho c vư t nhau; b) Vư t phương ti n khác khi chưa ư c phương ti n ó phát tín hi u cho vư t; c) L m d ng quy n ư c như ng ư ng, quy n ưu tiên gây nguy hi m ho c tr ng i cho các phương ti n khác; d) Không tránh và như ng ư ng cho phương ti n khác theo quy nh. 6. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) i u khi n phương ti n l ng lách, ngo n ngoèo; b) i u khi n phương ti n ch y t o sóng l n gây t n h i n công trình giao thông; c) i u khi n phương ti n ch y v i t c l n gây m t an toàn cho phương ti n khác. 7. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi ua phương ti n trái phép. 8. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi t ch c ua phương ti n trái phép. 9. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n t m t tháng n ba tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 6 i u này; tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n không th i h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 7 i u này; b) T ch thu phương ti n i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 7, kho n 8 i u này. i u 23. Vi ph m quy nh v tín hi u c a phương ti n X ph t vi ph m hành chính i v i hành vi không b trí ho c b trí không úng tín hi u c a phương ti n theo quy nh, c th như sau:
 19. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n dư i 5 t n, phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c. 2. Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 5 mã l c n 15 mã l c, phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n, phương ti n có ng cơ s c ch n 12 ngư i, bè lo i F. 3. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n n 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c n 150 mã l c, phương ti n s c ch trên 12 ngư i n 50 ngư i, phương ti n có ng cơ t c trên 30 km/gi có s c ch n 12 ngư i, bè lo i E. 4. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 150 mã l c, oàn lai, phương ti n s c ch trên 50 ngư i, phương ti n có ng cơ t c trên 30 km/gi s c ch trên 12 ngư i. M C 5: VI PH M QUY NNH V HO T NG C A C NG, B N TH Y N I NA VÀ V N T I Ư NG TH Y N I NA i u 24. Vi ph m quy nh v khai thác c ng, b n th y n i a 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Khai thác b n th y n i a quá ph m vi vùng nư c ho c khai thác quá th i h n cho phép; b) Không b trí, b trí không y ho c không i u ki n an toàn c a m t trong các thi t b m ch ng va, c u cho ngư i lên xu ng, c t bích ho c phao cho phương ti n bu c dây, èn chi u sáng ban êm theo quy nh; c) Không có n i quy c ng, b n i v i c ng, b n quy nh ph i có n i quy. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) M b n th y n i a khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n; b) Khai thác c ng th y n i a quá ph m vi vùng nư c ho c khai thác quá th i h n cho phép; c) B trí ngư i i u khi n thi t b x p, d không có b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh; d) S d ng thi t b x p, d hàng hóa không tiêu chuNn k thu t;
 20. ) Ti p nh n phương ti n có m n nư c ho c kích thư c l n hơn so v i quy nh trong gi y phép c a cơ quan có thNm quy n; e) X p, d hàng hóa ho c ón, tr hành khách khi phương ti n chưa ư c phép vào c ng, b n. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) M c ng th y n i a khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n; b) hành khách xu ng phương ti n quá s c ch c a phương ti n ho c x p hàng hóa xu ng phương ti n quá v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n; c) Không trang b y thi t b phòng, ch ng cháy, n theo quy nh. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c ưa lên kh i phương ti n s hành khách vư t quá s c ch , s hàng hóa ch quá v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n theo quy nh i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 3 i u này. i u 25. Vi ph m quy nh v ho t ng c a phương ti n trong ph m vi c ng, b n th y n i a 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n n 15 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính n 15 mã l c, phương ti n có s c ch n 12 ngư i có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không cho ngư i c a phương ti n khác i qua phương ti n c a mình; b) Vi ph m n i quy c ng, b n th y n i a ho c gây m t tr t t t i c ng, b n th y n i a; c) i u khi n phương ti n ra, vào c ng, b n mà không có gi y phép ra, vào c ng, b n th y n i a theo quy nh; d) Không th c hi n s i u ng c a ngư i có thNm quy n huy ng phương ti n c u ngư i, phương ti n b n n; ) T ý di chuy n phương ti n ho c neo u phương ti n không úng nơi quy nh trong ph m vi vùng nư c c ng, b n th y n i a. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n trên 15 t n n 150 t n, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính trên 15 mã l c n 150 mã l c, phương ti n s c ch t trên 12 ngư i n 50 ngư i có m t trong các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này.
Đồng bộ tài khoản