Nghị định số 09/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
49
lượt xem
17
download

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 09/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 09/2009/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ QU N LÝ V N NHÀ NƯ C U TƯ VÀO DOANH NGHI P KHÁC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 03 năm 2009 thay th Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. i u 3. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c công ty nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
 2. - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t nhà nư c; - Các T ng công ty Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ QU N LÝ V N NHÀ NƯ C U TƯ VÀO DOANH NGHI P KHÁC (Ban hành kèm theo Ngh nh s 09/2009/N -CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh vi c qu n lý tài chính i v i công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào các doanh nghi p khác thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. i v i m t s công ty nhà nư c có c thù v qu n lý tài chính thì ngoài vi c th c hi n các quy nh t i Ngh nh này còn th c hi n theo quy nh riêng c a Chính ph v c thù ó. i u 2. Gi i thích t ng 1. Công ty nhà nư c bao g m: a. Công ty nhà nư c c l p; b. T ng công ty Nhà nư c là T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p, T ng công ty do các công ty t u tư và thành l p. 2. T p oàn kinh t nhà nư c là nhóm công ty có tư cách pháp nhân c l p, áp ng các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t và T p oàn kinh t không có tư cách pháp nhân c l p. 3. “V n do Nhà nư c u tư t i công ty nhà nư c” là v n c p tr c ti p t ngân sách nhà nư c cho công ty nhà nư c khi thành l p, trong quá trình ho t ng kinh doanh; v n nhà nư c ư c ti p nh n t nơi khác chuy n n theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; giá tr các kho n vi n tr , quà bi u, quà t ng; tài s n vô ch , tài s n dôi
 3. th a khi ki m kê công ty nhà nư c ư c h ch toán tăng v n nhà nư c t i công ty nhà nư c; v n b sung t l i nhu n sau thu ; giá tr quy n s d ng t và các kho n khác ư c tính vào v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 4. “Tài s n c a công ty nhà nư c” bao g m: tài s n c nh (tài s n c nh h u hình, tài s n c nh vô hình, các kho n u tư tài chính dài h n, chi phí xây d ng cơ b n d dang và các kho n ký cư c, ký qu dài h n); tài s n lưu ng (ti n, các kho n u tư tài chính ng n h n, các kho n ph i thu, hàng t n kho, tài s n lưu ng khác và chi s nghi p) mà công ty nhà nư c có quy n chi m h u s d ng và nh o t theo quy nh c a pháp lu t. 5. “V n huy ng c a công ty nhà nư c” là s v n công ty nhà nư c huy ng theo các hình th c: phát hành trái phi u, vay c a các t ch c, cá nhân trong, ngoài nư c và các hình th c huy ng khác mà pháp lu t không c m 6. “B o toàn v n nhà nư c t i công ty nhà nư c” là vi c gi nguyên, không thâm h t s v n nhà nư c t i công ty nhà nư c trong su t quá trình kinh doanh. 7. Ban qu n lý i u hành công ty nhà nư c có H i ng qu n tr , bao g m H i ng qu n tr , Ban giám c (T ng giám c và các Phó t ng giám c ho c Giám c và các Phó giám c); i v i công ty nhà nư c không có H i ng qu n tr là Ban giám c. 8. “Doanh nghi p khác” là doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. 9. “V n nhà nư c u tư t i doanh nghi p khác” là v n do Nhà nư c ho c công ty nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. 10. “Ngư i i di n ph n v n góp c a công ty nhà nư c t i doanh nghi p khác” là ngư i ư c ch s h u c a công ty nhà nư c y quy n i di n v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p khác. 11. “ i di n ch s h u công ty nhà nư c” là các cơ quan ư c Chính ph phân c p ho c y quy n th c hi n ch c năng i di n ch s h u bao g m: Th tư ng Chính ph , B trư ng B qu n lý ngành, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T p oàn, T ng công ty, Công ty m . 12. “Ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác” là công ty nhà nư c ho c cơ quan ư c Chính ph phân c p ho c y quy n th c hi n ch c năng ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác. i u 3. Công ty nhà nư c tham gia ho t ng công ích 1. Công ty nhà nư c tham gia cung c p s n phNm, d ch v công ích trên cơ s u th u ho c nhà nư c t hàng, giao k ho ch th c hi n h ch toán kinh t iv is n phNm, d ch v công ích theo quy nh hi n hành.
 4. 2. i v i nh ng s n phNm, d ch v công ích th c hi n theo phương th c u th u, công ty nhà nư c ph i t bù p chi phí b ng giá tr th c hi n th u và t ch u trách nhi m v k t qu ho t ng này. Khi th c hi n cung c p các s n phNm, d ch v công ích theo ơn t hàng ho c nhi m v k ho ch nhà nư c giao, công ty nhà nư c s d ng s ti n do Nhà nư c thanh toán và/ho c do ngư i ư c hư ng s n phNm, d ch v công ích thanh toán bù p chi phí ho t ng công ích và m b o l i ích cho ngư i lao ng. Trư ng h p, s ti n ư c thanh toán th p hơn chi phí th c t h p lý thì ư c ngân sách nhà nư c c p bù chênh l ch theo s lư ng ho c kh i lư ng th c t và ơn giá d toán. Công ty nhà nư c ph i t ch c h ch toán riêng doanh thu và chi phí cho s n phNm, d ch v này. S ti n bù chênh l ch là doanh thu c a công ty nhà nư c. K t qu kinh doanh c a công ty nhà nư c ư c xác nh trên cơ s t ng h p k t qu ho t ng công ích và ho t ng kinh doanh. i u 4. V n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác V n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác bao g m: 1. V n b ng ti n, giá tr quy n s d ng t ho c ti n thuê t, giá tr nh ng tài s n khác c a công ty nhà nư c ư c công ty nhà nư c u tư ho c góp v n vào doanh nghi p khác; 2. V n t ngân sách nhà nư c u tư, góp vào doanh nghi p khác giao cho công ty nhà nư c qu n lý; 3. Giá tr c ph n t i các công ty nhà nư c ã c ph n hóa, bao g m c giá tr c ph n nhà nư c c p cho ngư i lao ng trong công ty hư ng c t c khi công ty nhà nư c th c hi n c ph n hóa giai o n trư c ngày 14 tháng 7 năm 1998; giá tr v n nhà nư c t i công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n nhi u thành viên; 4. V n do công ty nhà nư c vay u tư; 5. L i t c và các kho n ư c chia khác do Nhà nư c ho c công ty nhà nư c u tư góp v n vào doanh nghi p khác ư c s d ng tái u tư t i các doanh nghi p này; 6. Giá tr c phi u thư ng, c phi u tr thay c t c c a ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác; 7. Các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. i di n ch s h u công ty nhà nư c và ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác 1. i di n ch s h u công ty nhà nư c và ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p khác th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và theo phân công, phân c p c a Chính ph .
 5. 2. Ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p khác th c hi n qu n lý v n nhà nư c t i doanh nghi p khác thông qua vi c th c hi n quy n và nghĩa v c a c ông ho c ngư i góp v n và vi c c ngư i i di n ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p ó. Trư ng h p Ch s h u không c ngư i i di n ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác, ngư i ng u cơ quan ch s h u ph i ch u trách nhi m th c hi n m i quy n và nghĩa v i v i ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p ó. Chương 2. QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CÔNG TY NHÀ NƯ C M C 1. QU N LÝ VÀ S D NG V N T I CÔNG TY NHÀ NƯ C i u 6. V n i u l 1. V n i u l c a công ty nhà nư c a. V n i u l c a công ty nhà nư c là m c v n c n thi t duy trì và m b o ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong i u ki n bình thư ng, phù h p v i quy mô, chi n lư c phát tri n kinh doanh c a công ty và ư c ghi trong i u l công ty. i v i công ty nhà nư c kinh doanh nh ng ngành ngh mà pháp lu t quy nh v n pháp nh thì v n i u l c a công ty nhà nư c không ư c th p hơn v n pháp nh. B Tài chính hư ng d n nguyên t c xác nh v n i u l ; b. i di n ch s h u ph i h p v i B Tài chính th ng nh t m c v n i u l và ngu n v n th c hi n. Trư ng h p s d ng ngu n v n ngân sách c p v n i u l , B Tài chính t ng h p trình Chính ph , Qu c h i quy t nh; c. Căn c vào phương án u tư v n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, B Tài chính (ngân sách trung ương) và y ban nhân dân c p t nh (ngân sách a phương) có trách nhi m u tư v n i u l cho công ty nhà nư c. Trong ó: - i v i công ty nhà nư c m i thành l p ph i th c hi n u tư và xây d ng thì b o mc p v n i u l khi công ty nhà nư c i vào ho t ng kinh doanh; - i v i công ty nhà nư c ang ho t ng: ư c b sung v n i u l theo ti n tri n khai th c hi n các nhi m v ư c nhà nư c giao; - i v i công ty nhà nư c không ư c u tư v n thì ph i i u ch nh gi m v n i u l c a công ty nhà nư c nhưng không th p hơn m c v n pháp nh. Trư ng h p không i u ch nh gi m v n i u l thì tùy tình hình c th ch s h u quy t nh vi c chuy n i s p x p ho c c ph n hóa theo ch quy nh. 2. Trong quá trình kinh doanh, i di n ch s h u có quy n quy t nh i u ch nh tăng ho c gi m v n i u l c a công ty nhà nư c. i di n ch s h u ch ư c rút v n ã u tư t i công ty nhà nư c khi t ch c t i công ty nhà nư c ho c i u ch nh gi m v n i u l c a công ty nhà nư c. Vi c rút
 6. v n ch ư c th c hi n n u v n m b o kh năng thanh toán các kho n n ph i tr c a công ty nhà nư c. B Tài chính hư ng d n trình t , th t c tăng gi m v n i u l c a công ty nhà nư c. 3. i v i công ty nhà nư c ư c thi t k , u tư thành l p và ăng ký kinh doanh th c hi n m c tiêu ch y u, thư ng xuyên và n nh là cung c p s n phNm, d ch v công ích do Nhà nư c t hàng giao k ho ch ho c u th u ư c i di n ch s h u u tư b sung v n th c hi n kh i lư ng s n phNm, d ch v công ích. 4. Công ty nhà nư c ư c u tư v n i u l ban u, b sung v n i u l trong quá trình ho t ng kinh doanh t các ngu n v n do nhà nư c u tư theo quy nh t i kho n 3 i u 2 Quy ch này và các ngu n b sung t Qu h tr s p x p doanh nghi p. i u 7. Giao v n nhà nư c u tư cho công ty nhà nư c 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n vi c giao v n nhà nư c u tư cho các công ty nhà nư c m i thành l p. 2. Vi c giao v n ph i ư c hoàn thành trong vòng 60 ngày, k t ngày công ty nhà nư c ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i v i công ty nhà nư c ph i u tư và xây d ng thì vi c giao v n th c hi n trong vòng 60 ngày, k t khi công ty nhà nư c i vào ho t ng kinh doanh. 3. Bên nh n v n: a. Ch t ch H i ng qu n tr i v i công ty nhà nư c có H i ng qu n tr ; b. Giám c i v i công ty nhà nư c không có H i ng qu n tr . 4. Nh ng công ty nhà nư c ã thành l p trư c khi Ngh nh này có hi u l c thi hành, ã ư c giao v n thì không t ch c giao v n l i. i v i nh ng công ty nhà nư c nh n doanh nghi p khác sáp nh p vào, các t ng công ty nhà nư c nh n thêm doanh nghi p thành viên thì không t ch c giao, nh n v n l i mà ch i u ch nh v n nhà nư c t i công ty nhà nư c tương ng v i s v n c a các doanh nghi p này trong báo cáo tài chính c a các công ty nhà nư c và t ng công ty nhà nư c. i u 8. Quy n và nghĩa v c a công ty nhà nư c trong vi c s d ng v n và qu do công ty nhà nư c qu n lý 1. Công ty nhà nư c ư c quy n ch ng s d ng s v n nhà nư c giao, các lo i v n khác, các qu do công ty nhà nư c qu n lý vào ho t ng kinh doanh c a công ty nhà nư c. Công ty nhà nư c ch u trách nhi m trư c i di n ch s h u v b o toàn, phát tri n v n, hi u qu s d ng v n; m b o quy n l i c a nh ng ngư i có liên quan n công ty nhà nư c như các ch n , khách hàng, ngư i lao ng theo các h p ng ã giao k t. 2. Trư ng h p công ty nhà nư c s d ng các qu do công ty qu n lý khác v i m c ích s d ng qu ã quy nh thì công ty nhà nư c ph i m b o ngu n áp
 7. ng nhu c u chi c a các qu ó khi có nhu c u s d ng. Vi c s d ng v n, qu u tư xây d ng ph i theo các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng. 3. i v i công ty nhà nư c ư c thi t k thư ng xuyên n nh cung c p s n phNm, d ch v công ích nhà nư c t hàng giao k ho ch, ph i t p trung v n và ngu n l c cho vi c s n xu t s n phNm, cung ng d ch v công ích. Khi c n thi t i di n ch s h u ư c i u ng v n gi a các công ty nhà nư c ư c thi t k thư ng xuyên, n nh cung c p s n phNm d ch v công ích do nhà nư c t hàng giao k ho ch theo hình th c ghi tăng, gi m v n. Trư ng h p i u ng v n cho công ty khác B , ngành, khác a phương; i u ng v n t B , ngành Trung ương v a phương ho c ngư c l i thì i di n ch s h u th a thu n, quy t nh sau khi có ý ki n c a B Tài chính. Vi c i u ng v n trên ây ph i b o m không làm nh hư ng n vi c cung ng s n phNm, d ch v công ích c a công ty nhà nư c b i u ng v n. 4. Trư ng h p công ty ư c nhà nư c giao nhi m v c bi t thì ph i t p trung v n và các ngu n l c khác hoàn thành nhi m v này. i u 9. Huy ng v n 1. Vi c huy ng v n ư c th c hi n theo quy nh c a kho n 1 i u 17 Lu t Doanh nghi p nhà nư c và m b o nguyên t c sau ây: a. Ph i m b o kh năng thanh toán n và có phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ngư i phê duy t phương án huy ng v n ph i ch u trách nhi m ki m tra, giám sát, m b o v n huy ng ư c s d ng úng m c ích, úng i tư ng và có hi u qu . b. Vi c huy ng v n c a các t ch c cá nhân nư c ngoài th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý n nư c ngoài; c. Vi c huy ng v n dư i hình th c phát hành trái phi u th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và pháp lu t v doanh nghi p, trong ó: công ty nhà nư c có ho t ng kinh doanh v u tư ch ng khoán, ngân hàng, b o hi m, qu u tư nhưng không thu c ngành ngh kinh doanh chính thì không ư c phát hành trái phi u u tư vào lĩnh v c này. 2. ThNm quy n phê duy t phương án huy ng v n: a. Công ty nhà nư c ư c quy n ch ng huy ng v n ph c v s n xu t kinh doanh trong ph m vi h s n ph i tr trên v n i u l c a công ty không vư t quá 3 l n. Trong ó: - H i ng qu n tr quy t nh phương án huy ng v n có giá tr l n hơn v n i u l c a công ty nhà nư c. Trư ng h p H i ng qu n tr phân c p cho T ng giám c, Giám c quy t nh các phương án huy ng v n l n hơn v n i u l thì m c phân c p c th ph i ghi trong i u l và Quy ch tài chính c a công ty nhà nư c; - i di n ch s h u công ty nhà nư c không có H i ng qu n tr quy t nh phương án huy ng v n có giá tr l n hơn v n i u l ;
 8. Các h p ng vay v n khác có giá tr b ng ho c th p hơn v n i u l do T ng giám c (ho c Giám c) công ty nhà nư c quy t nh. b. i v i công ty có nhu c u vay v n vư t quá 3 l n v n i u l thì ph i báo cáo i di n ch s h u xem xét, quy t nh trên cơ s các d án huy ng v n có hi u qu . Sau khi quy t nh, i di n ch s h u có trách nhi m thông báo cho B Tài chính ph i h p theo dõi và giám sát. 3. Cơ quan i di n ch s h u có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính giám sát ch t ch vi c huy ng và s d ng v n t i các công ty nhà nư c. i u 10. Qu n lý các kho n n ph i tr i v i các kho n n ph i tr , công ty nhà nư c có trách nhi m: 1. M s theo dõi y các kho n n ph i tr g m c các kho n lãi ph i tr ; 2. Thanh toán các kho n n ph i tr theo úng th i h n ã cam k t. Thư ng xuyên xem xét, ánh giá, phân tích kh năng thanh toán n c a công ty nhà nư c, phát hi n s m tình hình khó khăn trong thanh toán n có gi i pháp kh c ph c k p th i không phát sinh các kho n n quá h n; 3. i v i các kho n n ph i tr b ng ngo i t công ty nhà nư c ph i h ch toán toàn b chênh l ch t giá phát sinh (tăng ho c gi m t giá t i th i i m l p báo cáo tài chính và th i i m ghi s k toán) c a s dư n ph i tr vào k t qu kinh doanh trong kỳ. Trư ng h p h ch toán chênh l ch t giá vào chi phí làm cho k t qu kinh doanh c a công ty b l thì có th phân b m t ph n chênh l ch t giá cho năm sau công ty không b l nhưng m c h ch toán vào chi phí trong năm ít nh t cũng ph i b ng chênh l ch t giá c a s ngo i t n h n ph i tr trong năm ó. i u 11. B o toàn v n nhà nư c t i công ty nhà nư c Công ty nhà nư c có trách nhi m b o toàn v n nhà nư c t i công ty b ng các bi n pháp sau ây: 1. Th c hi n úng ch qu n lý s d ng v n, tài s n, phân ph i l i nhu n, ch qu n lý tài chính khác và ch k toán theo quy nh c a Nhà nư c; 2. Mua b o hi m tài s n theo quy nh c a pháp lu t; 3. X lý k p th i giá tr tài s n t n th t theo quy nh t i i u 20 Quy ch này, các kho n n không có kh năng thu h i theo quy nh t i i u 18 Quy ch này và trích l p các kho n d phòng r i ro sau ây: a. D phòng gi m giá hàng t n kho; b. D phòng các kho n ph i thu khó òi; c. D phòng các kho n gi m giá các kho n u tư dài h n.
 9. 4. Các bi n pháp khác v b o toàn v n nhà nư c t i công ty nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; 5. B Tài chính hư ng d n vi c trích l p và s d ng các kho n d phòng này và phương pháp xác nh m c b o toàn v n nhà nư c t i công ty nhà nư c. i u 12. u tư v n ra ngoài công ty nhà nư c 1. Công ty nhà nư c ư c quy n s d ng tài s n (bao g m ti n, tài s n c nh, tài s n lưu ng, tài s n trí tu và các tài s n khác) thu c quy n qu n lý c a công ty nhà nư c u tư ra ngoài công ty. Vi c u tư ra ngoài công ty nhà nư c liên quan n t ai ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v t ai. B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n góp v n b ng tài s n trí tu . 2. Vi c u tư v n c a công ty nhà nư c vào doanh nghi p khác tuân th theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n c a công ty nhà nư c, không làm nh hư ng n vi c th c hi n các nhi m v s n xu t kinh doanh c a công ty ư c nhà nư c giao và m b o nguyên t c có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n, tăng thu nh p. 3. Các công ty nhà nư c ph i s d ng t i thi u 70% t ng ngu n v n u tư vào các doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c thu c ngành ngh kinh doanh chính c a công ty. T ng m c u tư ra ngoài công ty nhà nư c (bao g m u tư ng n h n và dài h n) không vư t quá m c v n i u l c a công ty nhà nư c (bao g m công ty m - T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c, công ty m trong mô hình công ty m - công ty con; công ty thành viên h ch toán c l p, công ty nhà nư c c l p). Riêng i v i ho t ng u tư góp v n vào các lĩnh v c ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán, công ty nhà nư c ch ư c u tư vào m i lĩnh v c m t doanh nghi p; m c v n u tư không vư t quá 20% v n i u l c a t ch c nh n góp v n, nhưng ph i m b o m c v n góp c a công ty m và các công ty con trong t ng công ty, t p oàn không vư t quá m c 30% v n i u l c a t ch c nh n v n góp. Trư ng h p c bi t có nhu c u u tư vư t quá quy nh này công ty nhà nư c ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Vi c b sung ngành ngh kinh doanh ho c u tư v n vào các doanh nghi p thành viên ho t ng kinh doanh ngành ngh ngoài lĩnh v c kinh doanh ch y u c a công ty nhà nư c ch ư c th c hi n sau khi có s ch p thu n c a t ch c là i di n ch s h u v n nhà nư c. 5. Công ty nhà nư c không ư c tham gia góp v n mua c ph n c a các doanh nghi p khác mà ngư i qu n lý, i u hành ho c ngư i s h u chính c a doanh nghi p này là v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban giám c và k toán trư ng công ty ó; không góp v n ho c mua c ph n t i Qu u tư m o hi m, qu u tư ch ng khoán ho c công ty u tư ch ng khoán. 6. Các công ty nhà nư c có m c v n u tư ra ngoài vư t quá m c quy nh t i kho n 3 i u này ho c ã u tư góp v n vào qu u tư m o hi m, qu u tư ch ng khoán ho c công ty u tư ch ng khoán thì trong th i gian 2 năm, k t ngày Ngh nh có hi u l c ph i th c hi n i u ch nh l i m c u tư trên nguyên t c b o toàn v n.
 10. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan i di n ch s h u th c hi n ki m tra và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u chuy n ph n v n các T p oàn, T ng công ty ã u tư ra bên ngoài v T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. 7. Các hình th c u tư ra ngoài công ty nhà nư c: a. Góp v n, mua c ph n thành l p công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh; góp v n h p ng h p tác kinh doanh không hình thành pháp nhân m i; b. Mua c ph n ho c góp v n t i các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh ang ho t ng; c. Mua l i m t công ty khác; d. Mua công trái, trái phi u hư ng lãi; . Các hình th c u tư khác theo quy nh c a pháp lu t. 8. ThNm quy n quy t nh d án u tư ra ngoài công ty nhà nư c: a. H i ng qu n tr ho c T ng giám c công nhà nư c không có H i ng qu n tr quy t nh các d án u tư ra ngoài công ty nhà nư c trong ph m vi t ng giá tr u tư tài chính c a công ty nhà nư c th p hơn 50% v n i u l ho c theo phân c p t i i u l công ty; i v i d án u tư có giá tr t 50% v n i u l tr lên, công ty nhà nư c báo cáo i di n ch s h u quy t nh; b. i di n ch s h u công ty nhà nư c quy t nh vi c góp v n liên doanh v i nhà u tư nư c ngoài; u tư ho c góp v n u tư thành l p công ty nư c ngoài; quy t nh vi c mua công ty thu c thành ph n kinh t khác; u tư ra bên ngoài c a công ty ư c thi t k th c hi n ch y u, thư ng xuyên, n nh các s n phNm, d ch v công ích; quy t nh các d án u tư tài chính khác còn l i không thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng qu n tr ho c T ng giám c công nhà nư c không có h i ng qu n tr . M C 2. QU N LÝ VÀ S D NG TÀI S N T I CÔNG TY NHÀ NƯ C i u 13. Tài s n c nh - u tư tài s n c nh 1. Tài s n c nh c a công ty bao g m tài s n c nh h u hình và vô hình. B Tài chính quy nh tiêu chuNn xác nh tài s n c nh. 2. ThNm quy n quy t nh d án u tư, xây d ng th c hi n theo quy nh dư i ây: a. i v i công ty có H i ng qu n tr : H i ng qu n tr quy t nh các d án u tư có giá tr nh hơn ho c b ng 50% t ng giá tr tài s n ghi trên báo cáo tài chính c a công ty ư c công b t i quý g n nh t, nhưng không quá m c cao nh t c a d án nhóm B theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý d án u tư, xây d ng. M c phân c p cho H i ng qu n tr ph i ư c ghi trong i u l c a công ty;
 11. H i ng qu n tr quy t nh phân c p cho T ng giám c ho c Giám c công ty quy t nh các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng qu n tr . Các d án l n hơn m c phân c p cho H i ng qu n tr thì i di n ch s h u công ty quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh. b. i v i công ty không có H i ng qu n tr : Giám c công ty quy t nh các d án u tư có giá tr nh hơn ho c b ng 30% t ng giá tr tài s n ghi trên báo cáo tài chính c a công ty ư c công b t i quý g n nh t, nhưng không quá m c cao nh t c a d án nhóm B theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý d án u tư, xây d ng. M c phân c p này ư c ghi trong i u l công ty. Các d án u tư trên m c quy t nh c a Giám c công ty do i di n ch s h u công ty quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh. 3. Trình t , th t c u tư th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý d án u tư, xây d ng. 4. i v i công ty nhà nư c ư c thi t k thư ng xuyên, n nh cung c p s n phNm, d ch v công ích, khi c n thi t i di n ch s h u ư c i u ng tài s n c a công ty sang công ty nhà nư c khác cùng làm nhi m v tương t theo phương th c ghi tăng, gi m v n. Trư ng h p i u ng tài s n cho công ty nhà nư c khác B , ngành, khác a phương; i u ng tài s n t B , ngành Trung ương v a phương ho c ngư c l i thì i di n các ch s h u th a thu n, quy t nh sau khi có ý ki n c a B Tài chính. Vi c i u ng tài s n trên ph i b o m không làm nh hư ng n vi c cung ng s n phNm, d ch v công ích c a công ty nhà nư c b i u ng tài s n. i u 14. Kh u hao tài s n c nh T t c tài s n c nh hi n có c a công ty u ph i trích kh u hao, g m c tài s n c nh không c n dùng, ch thanh lý, tr nh ng tài s n c nh thu c công trình phúc l i công c ng, nhà . Tài s n c nh ã kh u hao h t giá tr nhưng v n ang s d ng vào ho t ng s n xu t kinh doanh thì không ph i trích kh u hao n a. B Tài chính quy nh m c trích kh u hao t i thi u cho t ng lo i tài s n c nh. T ng giám c ho c Giám c công ty quy t nh m c trích kh u hao c th nhưng không ư c th p hơn m c quy nh c a B Tài chính. i u 15. Cho thuê, th ch p, c m c tài s n 1. Công ty ư c quy n cho thuê, th ch p, c m c tài s n c a công ty theo nguyên t c có hi u qu , b o toàn, và phát tri n v n theo quy nh c a pháp lu t a. H i ng qu n tr ho c i di n ch s h u ( i v i công ty không có H i ng qu n tr ) quy t nh các h p ng cho thuê tài s n có giá tr l n hơn m c v n i u l c a công ty. Các h p ng có m c th p hơn do T ng giám c, Giám c công ty quy t nh; b. ThNm quy n quy t nh s d ng tài s n c a công ty nhà nư c th ch p, c m c vay v n th c hi n theo quy nh t i i u 9 Quy ch này.
 12. 2. i v i công ty ư c u tư th c hi n thư ng xuyên, n nh s n phNm công ích, khi cho thuê, c m c , th ch p nh ng tài s n tr c ti p ph c v nhi m v công ích ph i ư c s ng ý c a i di n ch s h u. 3. Vi c s d ng tài s n cho thuê, th ch p, c m c ph i tuân theo úng các quy nh c a B lu t Dân s các quy nh khác c a Nhà nư c. i u 16. Thanh lý, như ng bán tài s n c nh và các kho n u tư tài chính 1. Công ty ư c quy n ch ng và có trách nhi m như ng bán, thanh lý tài s n c nh ã hư h ng, l c h u k thu t, không có nhu c u s d ng ho c không s d ng ư c; các kho n u tư tài chính không có nhu c u ti p t c u tư thu h i v n. 2. ThNm quy n quy t nh vi c thanh lý, như ng bán tài s n c nh: a. i v i công ty có H i ng qu n tr : H i ng qu n tr quy t nh các phương án thanh lý, như ng bán tài s n c nh có giá tr còn l i nh hơn ho c b ng 50% t ng giá tr tài s n trên báo cáo tài chính c a công ty ư c công b t i quý g n nh t; m c c th ư c ghi trong i u l công ty. H i ng qu n tr ư c quy t nh y quy n ho c phân c p cho T ng giám c, Giám c công ty quy t nh như ng bán tài s n thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr ; Các phương án thanh lý, như ng bán tài s n c nh có giá tr l n hơn m c phân c p cho H i ng qu n tr , thì i di n ch s h u công ty quy t nh. b. i v i công ty không có H i ng qu n tr : Giám c công ty quy t nh các phương án thanh lý, như ng bán tài s n c nh có giá tr còn l i nh hơn ho c b ng 30% t ng giá tr tài s n trên báo cáo tài chính c a công ty ư c công b t i quý g n nh t. M c c th ư c ghi trong i u l công ty; Các phương án l n hơn m c phân c p cho Giám c công ty thì i di n ch s h u công ty quy t nh. c. i v i công ty nhà nư c ư c thi t k th c hi n thư ng xuyên, n nh s n phNm, d ch v công ích, khi như ng bán tài s n tr c ti p ph c v nhi m v công ích ph i ư c s ng ý c a i di n ch s h u. 3. Phương th c thanh lý, như ng bán tài s n c nh: vi c như ng bán tài s n c nh ư c th c hi n thông qua t ch c bán u giá ho c do công ty t t ch c th c hi n công khai theo úng trình t , th t c quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. Trư ng h p giá tr còn l i c a tài s n c nh ghi trên s k toán như ng bán dư i 100 tri u ng ho c m c th p hơn ( ư c ghi trong i u l và Quy ch tài chính c a công ty) thì T ng giám c ho c Giám c quy t nh l a ch n bán theo phương th c u giá ho c th a thu n nhưng không th p hơn giá th trư ng. Trư ng h p tài s n c nh không có giao d ch trên th trư ng thì công ty nhà nư c ư c thuê t ch c có ch c năng thNm nh giá xác nh giá làm cơ s bán tài s n theo phương th c th a thu n. 4. Chuy n như ng các kho n u tư tài chính
 13. Vi c như ng bán các kho n u tư tài chính th c hi n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t Ch ng khoán. Trong ó: a. Phương th c bán: - i v i chuy n như ng các kho n u tư tài chính t i công ty c ph n ã niêm y t trên th trư ng ch ng khoán thì công ty nhà nư c ư c ch ng th c hi n theo các phương th c kh p l nh, u giá ho c th a thu n nhưng không ư c th p hơn giá th trư ng t i th i i m bán; - i v i chuy n như ng các kho n u tư tài chính t i công ty chưa niêm y t thì có th áp d ng theo phương th c: u giá công khai ho c th a thu n nhưng không ư c th p hơn giá th trư ng t i th i i m bán. b. ThNm quy n quy t nh vi c như ng bán các kho n u tư tài chính: - i di n ch s h u quy t nh như ng bán các kho n u tư tài chính t i các công ty c ph n ư c chuy n i t T ng công ty nhà nư c ho c công ty m ; - i di n ch s h u, H i ng qu n tr ho c Giám c công ty nhà nư c quy t nh vi c chuy n như ng các kho n u tư tài chính thu c thNm quy n quy t nh u tư c a mình theo quy nh c a pháp lu t. c. Ti n thu t bán ph n v n nhà nư c còn l i t i th i i m công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n chuy n i t công ty thành viên ho c ơn v ph thu c công ty nhà nư c, k c ti n t c c không ph i tr l i cho nhà u tư (sau khi tr giá tr v n nhà nư c u tư ghi trên s k toán, chi phí bán, chi phí b o lãnh phát hành c phi u) ư c ghi tăng v n nhà nư c t i các công ty nhà nư c là i di n ch s h u v n nhà nư c góp t i các doanh nghi p này. Trư ng h p v n nhà nư c t i công ty nhà nư c vư t quá v n i u l thì ph n chênh l ch ư c x lý như sau: - i u v T ng công ty, công ty m i v i công ty nhà nư c là ơn v thành viên; - i u v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c i v i T p oàn, T ng công ty, Công ty m và công ty nhà nư c c l p tr c thu c các B , a phương. i u 17. Qu n lý hàng hóa t n kho 1. Hàng hóa t n kho là hàng hóa mua v bán còn t n kho, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c t n kho ho c ã mua ang i trên ư ng, s n phNm d dang trong quá trình s n xu t, s n phNm hoàn thành nhưng chưa nh p kho, thành phNm t n kho, thành phNm ang g i bán. 2. Công ty có quy n và ch u trách nhi m x lý ngay nh ng hàng hóa t n kho kém, m t phNm ch t, l c h u m t, l c h u k thu t, ng, ch m luân chuy n thu h i v n. ThNm quy n quy t nh x lý theo quy nh t i kho n 2 i u 16 Quy ch này.
 14. 3. Cu i kỳ k toán, khi giá g c hàng t n kho ghi trên s k toán cao hơn giá tr thu n có th thu h i ư c thì công ty ph i trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho theo quy nh. i u 18. Qu n lý các kho n n ph i thu Trách nhi m c a Công ty trong qu n lý n ph i thu là: 1. Xây d ng và ban hành quy ch qu n lý các kho n n ph i thu, phân công và xác nh rõ trách nhi m c a t p th , cá nhân trong vi c theo dõi, thu h i, thanh toán các kho n công n ; 2. M s theo dõi các kho n n theo t ng i tư ng n ; thư ng xuyên phân lo i các kho n n (n luân chuy n, n khó òi, n không có kh năng thu h i), ôn c thu h in ; 3. Công ty ư c quy n bán các kho n n ph i thu theo quy nh c a pháp lu t, g m c n ph i thu trong h n, n ph i thu khó òi, n ph i thu không òi ư c thu h i v n. Giá bán các kho n n do các bên t th a thu n. 4. N ph i thu khó òi là các kho n n quá h n thanh toán theo quy nh ghi trên h p ng ho c các cam k t khác ho c chưa n h n thanh toán nhưng khách n khó có kh năng thanh toán. Công ty ph i trích l p d phòng i v i kho n n ph i thu khó òi theo quy nh t i i u 11 Quy ch này. N ph i thu không có kh năng thu h i, công ty có trách nhi m x lý. S n không có kh năng thu h i ư c sau khi tr ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th có liên quan ư c bù p b ng kho n d phòng n ph i thu khó òi, qu d phòng tài chính. N u còn thi u thì h ch toán vào chi phí kinh doanh c a công ty. N không có kh năng thu h i sau khi x lý như trên, công ty nhà nư c v n ph i theo dõi trên tài kho n ngoài b ng cân i k toán và t ch c thu h i. S ti n thu h i ư c h ch toán vào thu nh p c a công ty nhà nư c. H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c công ty có trách nhi m x lý k p th i các kho n n ph i thu khó òi, n không thu h i ư c. N u không x lý k p th i các kho n n không thu h i ư c theo quy nh t i kho n này thì H i ng qu n tr , T ng giám c ho c Giám c ch u trách nhi m như báo cáo không trung th c tình hình tài chính c a công ty. N u vì không x lý k p th i d n n th t thoát v n c a Nhà nư c t i công ty thì ph i ch u trách nhi m trư c i di n ch s h u. i u 19. Ki m kê tài s n Công ty ph i t ch c ki m kê, xác nh s lư ng tài s n (tài s n c nh và u tư dài h n, tài s n lưu ng và u tư ng n h n), i chi u các kho n công n ph i tr , ph i thu khi khóa s k toán l p báo cáo tài chính năm; khi th c hi n quy t nh chia, tách, sáp nh p, h p nh t, chuy n i s h u; sau khi x y ra thiên tai, ch h a; ho c vì lý do nào ó gây ra bi n ng tài s n c a công ty; ho c theo ch trương c a Nhà nư c. i v i tài s n th a, thi u, n không thu h i ư c, n quá h n c n xác nh rõ
 15. nguyên nhân, trách nhi m c a nh ng ngư i liên quan và xác nh m c b i thư ng v t ch t theo quy nh. i u 20. X lý t n th t tài s n T n th t v tài s n là tài s n b m t mát, thi u h t, hư h ng, kém m t phNm ch t, l c h u m t, l c h u k thu t, t n kho ng trong ki m kê nh kỳ và ki m kê t xu t. Công ty ph i xác nh giá tr ã b t n th t, nguyên nhân, trách nhi m và x lý như sau: 1. N u nguyên nhân do ch quan thì ngư i gây ra t n th t ph i b i thư ng. H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i công ty không có H i ng qu n tr ) quy t nh m c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 2. Tài s n ã mua b o hi m n u t n th t thì x lý theo h p ng b o hi m. 3. Giá tr tài s n t n th t sau khi ã bù p b ng ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th , c a t ch c b o hi m n u thi u ư c bù p b ng qu d phòng tài chính c a công ty. Trư ng h p qu d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ. 4. Nh ng trư ng h p c bi t do thiên tai ho c do nguyên nhân b t kh kháng gây thi t h i nghiêm tr ng, công ty không th t kh c ph c ư c thì H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i công ty không có H i ng qu n tr ) l p phương án x lý t n th t trình i di n ch s h u và cơ quan tài chính có thNm quy n. Sau khi có ý ki n c a cơ quan tài chính, i di n ch s h u quy t nh vi c x lý t n th t theo thNm quy n. 5. Công ty có trách nhi m x lý k p th i các kho n t n th t tài s n, trư ng h p các kho n t n th t tài s n không ư c x lý thì H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c công ty ch u trách nhi m trư c i di n ch s h u như trư ng h p báo cáo không trung th c tình hình tài chính doanh nghi p. i u 21. ánh giá l i tài s n 1. Công ty th c hi n ánh giá l i tài s n trong các trư ng h p sau: a. Theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b. Th c hi n chuy n i s h u công ty: c ph n hóa, bán công ty, a d ng hóa hình th c s h u; c. Dùng tài s n u tư ra ngoài công ty. 2. Vi c ánh giá l i tài s n ph i theo úng các quy nh c a Nhà nư c. Các kho n chênh l ch tăng ho c gi m giá tr do ánh giá l i tài s n quy nh t i kho n 1 i u này th c hi n theo quy nh c a nhà nư c i v i t ng trư ng h p c th . M C 3. DOANH THU, CHI PHÍ VÀ K T QU HO T NG KINH DOANH
 16. i u 22. Doanh thu 1. Doanh thu c a công ty bao g m doanh thu t ho t ng kinh doanh và thu nh p khác. 2. Doanh thu t ho t ng kinh doanh g m doanh thu ho t ng kinh doanh thông thư ng và doanh thu ho t ng tài chính: a. Doanh thu ho t ng kinh doanh thông thư ng là toàn b s ti n ph i thu phát sinh trong kỳ t vi c bán s n phNm hàng hóa, cung c p d ch v c a công ty. i v i công ty th c hi n cung c p s n phNm, d ch v công ích, doanh thu bao g m c các kho n tr c p c a Nhà nư c cho công ty khi công ty th c hi n cung c p s n phNm, d ch v theo nhi m v nhà nư c giao mà thu không bù p chi; b. Doanh thu t ho t ng tài chính bao g m: các kho n thu phát sinh t ti n b n quy n, cho các bên khác s d ng tài s n c a công ty, ti n lãi t vi c cho vay v n, lãi ti n g i, lãi bán hàng tr ch m, tr góp, lãi cho thuê tài chính; chênh l ch lãi do bán ngo i t , chênh l ch t giá ngo i t , k c chênh l ch t giá c a các kho n n ph i tr b ng ngo i t có t giá t i th i i m l p báo cáo tài chính th p hơn t giá ghi trên s k toán; ti n thu t chuy n như ng v n góp t i công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n (tr chuy n như ng ph n v n nhà nư c theo quy nh t i i m c kho n 4 i u 16 Quy ch này); l i nhu n ư c chia t vi c u tư ra ngoài công ty (bao g m c ph n l i nhu n sau thu sau khi l i trích các qu c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên; l i nhu n sau thu ư c chia theo v n nhà nư c và l i nhu n sau thu trích l p Qu u tư phát tri n c a công ty thành viên h ch toán c l p), trư ng h p doanh nghi p ã n p thu thu nh p doanh nghi p trư c khi chia l i nhu n thì T ng công ty không ph i n p thu thu nh p i v i kho n l i nhu n ư c chia t các doanh nghi p này. 3. Thu nh p khác g m các kho n thu t vi c thanh lý, như ng bán tài s n c nh, thu ti n b o hi m ư c b i thư ng, các kho n n ph i tr nay m t ch ư c ghi tăng thu nh p, thu ti n ph t khách hàng do vi ph m h p ng, giá tr tài s n trí tu ư c bên nh n v n góp ch p nh n ư c ghi nh n là thu nh p khác c a công ty nhà nư c và các kho n thu khác. 4. i v i các doanh nghi p ho t ng kinh doanh c thù như ngân hàng, b o hi m thì vi c xác nh doanh thu áp d ng theo quy nh c a pháp lu t i u ch nh i v i lĩnh v c kinh doanh này. 5. B Tài chính quy nh i u ki n và th i i m xác nh doanh thu. i u 23. Chi phí ho t ng kinh doanh Chi phí ho t ng kinh doanh c a công ty là các kho n chi phí phát sinh liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh trong năm tài chính, bao g m: 1. Chi phí s n xu t kinh doanh: a. Chi phí nguyên v t li u, nhiên li u, ng l c, bán thành phNm, d ch v mua ngoài (tính theo m c tiêu hao th c t và giá g c th c t ), chi phí phân b công c , d ng c
 17. lao ng, chi phí s a ch a tài s n c nh, chi phí trích trư c chi phí s a ch a l n tài s nc nh. b. Chi phí kh u hao tài s n c nh tính theo quy nh t i i u 14 Quy ch này; c. Chi phí ti n lương, ti n công, chi phí có tính ch t lương ph i tr cho ngư i lao ng do H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i công ty không có H i ng qu n tr ) quy t nh theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; d. Kinh phí b o hi m xã h i, kinh phí công oàn, b o hi m y t cho ngư i lao ng mà công ty ph i n p theo quy nh; . Chi phí giao d ch, môi gi i, ti p khách, ti p th , xúc ti n thương m i, qu ng cáo, h i h p tính theo chi phí th c t phát sinh; e. Chi phí b ng ti n khác g m: - Các kho n thu tài nguyên, thu t, thu môn bài; - Ti n thuê t; - Tr c p thôi vi c, m t vi c cho ngư i lao ng; - ào t o nâng cao năng l c qu n lý, tay ngh c a ngư i lao ng; - Chi cho công tác y t ; - Chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh ; - Thư ng sáng ki n c i ti n, thư ng tăng năng su t lao ng, thư ng ti t ki m v t tư và chi phí. M c thư ng do T ng giám c, Giám c công ty quy t nh căn c vào hi u qu công vi c trên mang l i nhưng không ư c cao hơn s ti t ki m chi phí do công vi c ó mang l i trong 01 năm. - Chi phí cho lao ng n ; - Chi phí cho công tác b o v môi trư ng; - Chi phí cho công tác ng, oàn th t i công ty (ph n chi ngoài kinh phí c a t ch c ng, oàn th ư c chi t ngu n quy nh); - Các kho n chi phí b ng ti n khác. g. Giá tr tài s n t n th t th c t , n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh t i kho n 4 i u 18 và kho n 3 i u 20 Quy ch này. h. Giá tr các kho n d phòng gi m giá hàng hóa t n kho, d phòng n ph i thu khó òi, trích l p theo quy nh t i kho n 3 i u 11 Quy ch này, chênh l ch t giá theo s dư kho n n vay dài h n b ng ngo i t , chi phí trích trư c b o hành s n phNm, các
 18. kho n d phòng theo quy nh c a pháp lu t i v i doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c c thù. i. Chi phí ho t ng tài chính, bao g m: các kho n chi liên quan n u tư tài chính ra ngoài công ty (bao g m các kho n chi phí do các bên góp v n ph i t chi k c kho n l ư c chia t doanh nghi p góp v n); giá tr v n góp chuy n như ng (không bao g m ph n v n nhà nư c quy nh t i i m c kho n 4 i u 16 Quy ch này), ti n lãi ph i tr do huy ng v n, chênh l ch t giá, chi phí chi t kh u thanh toán, chi phí cho thuê tài s n; d phòng gi m giá các kho n u tư dài h n. 2. Chi phí khác, bao g m: a. Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c nh g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh khi thanh lý, như ng bán; b. Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ã xóa s k toán; c. Chi phí thu ti n ph t; d. Chi phí v ti n ph t do vi ph m h p ng; . Các chi phí khác. 3. Không tính vào chi phí s n xu t kinh doanh các kho n ã có ngu n khác mb o ho c không liên quan n s n xu t kinh doanh sau ây: a. Chi phí mua s m xây d ng, l p t tài s n c nh h u hình, vô hình; b. Chi phí lãi vay v n ư c tính vào chi phí u tư và xây d ng, chênh l ch t giá ngo i t c a các kho n u tư xây d ng phát sinh trư c th i i m ưa công trình vào s d ng; c. Các kho n chi phí khác không liên quan n ho t ng kinh doanh c a công ty; các kho n chi không có ch ng t h p l ; d. Các kho n ti n ph t v vi ph m pháp lu t không mang danh công ty mà do cá nhân gây ra. i u 24. Qu n lý chi phí Công ty nhà nư c ph i qu n lý ch t ch các kho n chi phí gi m chi phí và giá thành s n phNm nh m tăng l i nhu n b ng các bi n pháp qu n lý sau ây: 1. Xây d ng, ban hành và t ch c th c hi n các nh m c kinh t - k thu t phù h p v i c i m kinh t - k thu t, ngành, ngh kinh doanh, mô hình t ch c qu n lý, trình trang b c a công ty. Các nh m c ph i ư c ph bi n n t n ngư i th c hi n, công b công khai cho ngư i lao ng trong công ty bi t th c hi n và ki m tra, giám sát. Trư ng h p không th c hi n ư c các nh m c, làm tăng chi phí ph i phân tích rõ nguyên nhân, trách nhi m x lý theo quy nh c a pháp lu t. N u do
 19. nguyên nhân ch quan ph i b i thư ng thi t h i. ThNm quy n quy t nh m c b i thư ng theo quy nh t i kho n 1 i u 20 Quy ch này; 2. i v i các công ty kinh doanh trong lĩnh v c c quy n hàng năm ph i báo cáo v i i di n ch s h u và cơ quan tài chính (S Tài chính i v i doanh nghi p a phương và B Tài chính i v i doanh nghi p trung ương) tình hình th c hi n chi phí s n xu t kinh doanh. N i dung báo cáo ph i phân tích, so sánh gi a th c hi n và nh m c các kho n chi phí kh u hao tài s n c nh, chi phí lao ng ti n lương, chi phí nguyên, nhiên, v t li u, chi phí qu n lý doanh nghi p trong ó các kho n chi phí qu ng cáo, ti p th , giao d ch, ti p khách, chi phí khác, xác nh rõ nguyên nhân, trách nhi m c a t p th , cá nhân i v i vi c th c hi n vư t nh m c. B Tài chính quy nh ch báo cáo này; 3. Ph i nh kỳ t ch c phân tích chi phí s n xu t, giá thành s n phNm c a công ty nh m phát hi n nh ng khâu y u, kém trong qu n lý, nh ng y u t làm tăng chi phí, giá thành s n phNm có gi i pháp kh c ph c k p th i. i u 25. Giá thành s n phNm, chi phí d ch v tiêu th 1. T ng giá thành toàn b s n phNm hàng hóa tiêu th trong kỳ (ho c giá thành hàng hóa bán ra) bao g m: giá thành s n phNm, hàng hóa xu t tiêu th trong kỳ (ho c giá v n hàng hóa bán ra); chi phí qu n lý công ty phát sinh trong kỳ; chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. 2. Chi phí d ch v tiêu th trong kỳ g m chi phí d ch v phát sinh trong kỳ, chi phí qu n lý công ty phát sinh trong kỳ, chi phí bán hàng, d ch v phát sinh trong kỳ. 3. B Tài chính quy nh nguyên t c và phương pháp xác nh giá thành s n phNm, d ch v . i u 26. L i nhu n th c hi n 1. L i nhu n th c hi n trong năm c a công ty là t ng c a l i nhu n ho t ng kinh doanh và l i nhu n ho t ng khác. 2. L i nhu n ho t ng kinh doanh bao g m: a. Chênh l ch gi a doanh thu t vi c bán s n phNm hàng hóa, cung c p d ch v v i t ng giá thành toàn b s n phNm, hàng hóa tiêu th ho c chi phí d ch v tiêu th trong kỳ; b. Chênh l ch gi a doanh thu t ho t ng tài chính v i chi phí ho t ng tài chính phát sinh trong kỳ. 3. L i nhu n ho t ng khác là chênh l ch gi a thu nh p t ho t ng khác v i chi phí ho t ng khác phát sinh trong kỳ. M C 4. PHÂN PH I L I NHU N i u 27. Phân ph i l i nhu n
 20. 1. L i nhu n th c hi n c a công ty sau khi bù p l năm trư c theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và n p thu thu nh p doanh nghi p ư c phân ph i như sau: a. Chia lãi cho các thành viên góp v n liên k t theo quy nh c a h p ng (n u có); b. Bù p kho n l c a các năm trư c ã h t th i h n ư c tr vào l i nhu n trư c thu ; c. Trích 10% vào qu d phòng tài chính; khi s dư qu b ng 25% v n i u l thì không trích n a; d. Trích l p các qu c bi t t l i nhu n sau thu theo t l ã ư c nhà nư c quy nh i v i công ty c thù mà pháp lu t quy nh ph i trích l p. . S còn l i sau khi l p các qu quy nh t i i m a, b, c, d kho n này ư c phân ph i theo t l gi a v n nhà nư c u tư t i công ty và v n công ty t huy ng bình quân trong năm. V n do công ty t huy ng là s ti n công ty huy ng do phát hành trái phi u, tín phi u, vay c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c trên cơ s công ty t ch u trách nhi m hoàn tr c g c và lãi cho ngư i cho vay theo cam k t, tr các kho n vay có b o lãnh c a Chính ph , B Tài chính, các kho n vay ư c h tr lãi su t. 2. i v i công ty nhà nư c chưa ư c u tư v n i u l thì ph n l i nhu n ư c chia theo v n nhà nư c u tư ư c dùng tái u tư b sung v n nhà nư c t i công ty nhà nư c. Hàng năm căn c vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và nhu c u b sung v n i u l c a công ty nhà nư c, B Tài chính xem xét ch p thu n cho công ty nhà nư c ư c s d ng ph n l i nhu n ư c chia b sung v n i u l ho c i u chuy n v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c t p trung u tư v n cho các doanh nghi p, cho các d án u tư và c p bù hai qu khen thư ng, qu phúc l i c a nh ng công ty nhà nư c thư ng xuyên ho t ng và cung ng các d ch v công ích thu c di n tr c p. 3. L i nhu n ư c chia theo v n t huy ng ư c phân ph i như sau: a. Trích t i thi u 30% vào qu u tư phát tri n c a công ty; b. Trích t i a 5% l p qu thư ng Ban qu n lý i u hành công ty, m c trích m t năm không vư t quá 500 tri u ng ( i v i công ty có H i ng qu n tr ), 200 tri u ng ( i v i công ty không có H i ng qu n tr ) theo m c hoàn thành nhi m v c a Ban qu n lý i u hành công ty và k t qu x p lo i doanh nghi p. B Tài chính hư ng d n th c hi n quy nh này; c. S l i nhu n còn l i ư c phân ph i vào qu khen thư ng, qu phúc l i theo k t qu phân lo i doanh nghi p. Trong ó: - Công ty nhà nư c x p lo i A ư c trích t i a không quá 3 tháng lương th c hi n cho hai qu khen thư ng, qu phúc l i;
Đồng bộ tài khoản