Nghị định số 09/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
102
lượt xem
32
download

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 09/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2009 S : 09/2009/NĐ-CP NGH Đ NH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ QU N LÝ V N NHÀ NƯ C Đ U TƯ VÀO DOANH NGHI P KHÁC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003; Xét đ ngh c a B trư ng B Tài chính, NGH Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c đ u t ư vào doanh nghi p khác. Đi u 2. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 03 năm 2009 thay th Ngh đ nh s 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c đ u tư vào doanh nghi p khác. Đi u 3. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m t ra vi c thi hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c đ u t ư vào doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c, Giám đ c công ty nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũ ng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng;
 2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Các T p đoàn kinh t nhà nư c; - Các T ng công ty Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ QU N LÝ V N NHÀ NƯ C Đ U TƯ VÀO DOANH NGHI P KHÁC (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i t ư ng và ph m vi áp d ng Quy ch này quy đ nh vi c qu n lý tài chính đ i v i công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c đ u tư vào các doanh nghi p khác thành l p và ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. Đ i v i m t s công ty nhà nư c có đ c thù v qu n lý tài chính thì ngoài vi c th c hi n các quy đ nh t i Ngh đ nh này còn th c hi n t heo quy đ nh riêng c a Chính ph v đ c thù đó. Đi u 2. Gi i thích t ng 1. Công ty nhà nư c bao g m: a. Công ty nhà nư c đ c l p; b. T ng công ty Nhà nư c là T ng công ty do Nhà nư c quy t đ nh đ u t ư và thành l p, T ng công ty do các công ty t đ u tư và thành l p.
 3. 2. T p đoàn kinh t nhà nư c là nhóm công ty có tư cách pháp nhân đ c l p, đáp ng các đi u ki n t heo quy đ nh c a pháp lu t và T p đoàn kinh t không có tư cách pháp nhân đ c l p. 3. “V n do Nhà nư c đ u tư t i công ty nhà nư c” là v n c p t r c ti p t ngân sách nhà nư c cho công ty nhà nư c khi thành l p, trong quá trình ho t đ ng kinh doanh; v n nhà nư c đư c ti p nh n t nơi khác chuy n đ n t heo quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n; giá tr các kho n vi n tr , quà bi u, quà t ng; tài s n vô ch , tài s n dôi th a khi ki m kê công ty nhà nư c đư c h ch toán tăng v n nhà nư c t i công ty nhà nư c; v n b sung t l i nhu n sau thu ; g iá tr quy n s d ng đ t và các kho n khác đư c tính vào v n nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. “Tài s n c a công ty nhà nư c” bao g m: tài s n c đ nh (tài s n c đ nh h u hình, tài s n c đ nh vô hình, các kho n đ u tư tài chính dài h n, chi phí xây d ng cơ b n d dang và các kho n ký cư c, ký qu dài h n); tài s n lưu đ ng (ti n, các kho n đ u t ư tài chính ng n h n, các kho n ph i thu, hàng t n kho, tài s n lưu đ ng khác và chi s nghi p) mà công ty nhà nư c có quy n chi m h u s d ng và đ nh đo t theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. “V n huy đ ng c a công ty nhà nư c” là s v n công ty nhà nư c huy đ ng theo các hình th c: phát hành trái phi u, vay c a các t ch c, cá nhân trong, ngoài nư c và các hình th c huy đ ng khác mà pháp lu t không c m 6. “B o toàn v n nhà nư c t i công ty nhà nư c” là vi c gi nguyên, không đ thâm h t s v n nhà nư c t i công ty nhà nư c trong su t quá trình kinh doanh. 7. Ban qu n lý đi u hành công ty nhà nư c có H i đ ng qu n tr , bao g m H i đ ng qu n t r , Ban giám đ c (T ng giám đ c và các Phó t ng giám đ c ho c Giám đ c và các Phó giám đ c); đ i v i công ty nhà nư c không có H i đ ng qu n t r là Ban giám đ c. 8. “Doanh nghi p khác” là doanh nghi p ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. 9. “V n nhà nư c đ u tư t i doanh nghi p khác” là v n do Nhà nư c ho c công ty nhà nư c đ u tư vào doanh nghi p khác. 10. “Ngư i đ i di n ph n v n góp c a công ty nhà nư c t i doanh nghi p khác” là ngư i đư c ch s h u c a công ty nhà nư c y quy n đ i d i n v n nhà nư c đ u tư t i doanh nghi p khác. 11. “Đ i di n ch s h u công ty nhà nư c” là các cơ quan đư c Chính ph p hân c p ho c y quy n t h c hi n ch c năng đ i di n ch s h u bao g m: Th tư ng Chính ph , B trư ng B qu n lý ngành, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i đ ng qu n t r T p đoàn, T ng công ty, Công ty m .
 4. 12. “Ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác” là công ty nhà nư c ho c cơ quan đư c Chính ph phân c p ho c y quy n t h c hi n ch c năng ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác. Đi u 3. Công ty nhà nư c tham gia ho t đ ng công ích 1. Công ty nhà nư c tham gia cung c p s n ph m, d ch v công ích trên cơ s đ u t h u ho c nhà nư c đ t hàng, giao k ho ch th c hi n h ch toán kinh t đ i v i s n ph m, d ch v công ích theo quy đ nh hi n hành. 2. Đ i v i nh ng s n ph m, d ch v công ích th c hi n t heo phương th c đ u th u, công ty nhà nư c ph i t bù đ p chi phí b ng giá tr t h c hi n t h u và t ch u trách nhi m v k t qu ho t đ ng này. Khi th c hi n cung c p các s n ph m, d ch v công ích theo đơn đ t hàng ho c nhi m v k ho ch nhà nư c giao, công ty nhà nư c s d ng s ti n do Nhà nư c thanh toán và/ho c do ngư i đư c hư ng s n ph m, d ch v công ích thanh toán đ bù đ p chi phí ho t đ ng công ích và đ m b o l i ích cho ngư i lao đ ng. Trư ng h p, s ti n đư c thanh toán th p hơn chi phí th c t h p lý thì đư c ngân sách nhà nư c c p bù chênh l ch theo s lư ng ho c kh i lư ng th c t và đơn giá d toán. Công ty nhà nư c ph i t ch c h ch toán riêng doanh thu và chi phí cho s n ph m, d ch v này. S ti n bù chênh l ch là doanh thu c a công ty nhà nư c. K t qu kinh doanh c a công ty nhà nư c đư c xác đ nh trên cơ s t ng h p k t qu ho t đ ng công ích và ho t đ ng kinh doanh. Đi u 4. V n nhà nư c đ u tư vào doanh nghi p khác V n nhà nư c đ u tư vào doanh nghi p khác bao g m: 1. V n b ng ti n, giá tr quy n s d ng đ t ho c ti n t huê đ t, giá tr nh ng tài s n khác c a công ty nhà nư c đư c công ty nhà nư c đ u t ư ho c góp v n vào doanh nghi p khác; 2. V n t ngân sách nhà nư c đ u t ư, góp vào doanh nghi p khác giao cho công ty nhà nư c qu n lý; 3. Giá tr c ph n t i các công ty nhà nư c đã c ph n hóa, bao g m c g iá tr c ph n nhà nư c c p cho ngư i lao đ ng trong công ty đ hư ng c t c khi công ty nhà nư c th c hi n c ph n hóa giai đo n trư c ngày 14 tháng 7 năm 1998; giá tr v n nhà nư c t i công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n nhi u thành viên; 4. V n do công ty nhà nư c vay đ đ u tư; 5. L i t c và các kho n đư c chia khác do Nhà nư c ho c công ty nhà nư c đ u t ư góp v n vào doanh nghi p khác đư c s d ng đ tái đ u tư t i các doanh nghi p này;
 5. 6. Giá tr c phi u thư ng, c phi u tr thay c t c c a ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác; 7. Các lo i v n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 5. Đ i d i n ch s h u công ty nhà nư c và ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác 1. Đ i d i n ch s h u công ty nhà nư c và ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p khác th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy đ nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và theo phân công, phân c p c a Chính ph . 2. Ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p khác th c hi n qu n lý v n nhà nư c t i doanh nghi p khác thông qua vi c th c hi n quy n và nghĩa v c a c đông ho c ngư i góp v n và vi c c ngư i đ i d i n ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p đó. Trư ng h p Ch s h u k hông c ngư i đ i d i n ph n v n nhà nư c đ u t ư vào doanh nghi p khác, ngư i đ ng đ u cơ quan ch s h u ph i ch u t rách nhi m t h c hi n m i quy n và nghĩa v đ i v i ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p đó. Chương 2. QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CÔNG TY NHÀ NƯ C M C 1. QU N LÝ VÀ S D NG V N T I CÔNG TY NHÀ NƯ C Đi u 6. V n đi u l 1. V n đi u l c a công ty nhà nư c a. V n đ i u l c a công ty nhà nư c là m c v n c n thi t đ duy trì và đ m b o ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p t rong đi u ki n bình thư ng, phù h p v i quy mô, chi n lư c phát tri n k inh doanh c a công ty và đư c ghi trong Đi u l công ty. Đ i v i công ty nhà nư c kinh doanh nh ng ngành ngh mà pháp lu t quy đ nh v n pháp đ nh thì v n đi u l c a công ty nhà nư c không đư c th p hơn v n pháp đ nh. B Tài chính hư ng d n nguyên t c xác đ nh v n đi u l ; b. Đ i d i n ch s h u ph i h p v i B Tài chính th ng nh t m c v n đ i u l và ngu n v n t h c hi n. Trư ng h p s d ng ngu n v n ngân sách đ c p v n đi u l , B Tài chính t ng h p t rình Chính ph , Qu c h i quy t đ nh; c. Căn c vào phương án đ u t ư v n đã đư c c p có th m quy n p hê duy t, B Tài chính (ngân sách trung ương) và y ban nhân dân c p t nh (ngân sách đ a phương) có trách nhi m đ u t ư đ v n đi u l cho công ty nhà nư c. Trong đó:
 6. - Đ i v i công ty nhà nư c m i t hành l p ph i t h c hi n đ u tư và xây d ng thì b o đ m c p đ v n đi u l khi công ty nhà nư c đi vào ho t đ ng kinh doanh; - Đ i v i công ty nhà nư c đang ho t đ ng: đư c b sung v n đi u l theo ti n đ tri n khai th c hi n các nhi m v đư c nhà nư c giao; - Đ i v i công ty nhà nư c không đư c đ u t ư đ v n thì ph i đi u ch nh gi m v n đi u l c a công ty nhà nư c nhưng không th p hơn m c v n pháp đ nh. Trư ng h p không đi u ch nh gi m v n đ i u l thì tùy tình hình c t h ch s h u quy t đ nh vi c chuy n đ i s p x p ho c c ph n hóa theo ch đ quy đ nh. 2. Trong quá trình kinh doanh, đ i d i n ch s h u có quy n quy t đ nh đi u ch nh tăng ho c gi m v n đi u l c a công ty nhà nư c. Đ i di n ch s h u ch đ ư c rút v n đã đ u tư t i công ty nhà nư c khi t ch c t i công ty nhà nư c ho c đi u ch nh gi m v n đ i u l c a công ty nhà nư c. Vi c rút v n ch đư c th c hi n n u v n đ m b o kh năng thanh toán các kho n n ph i tr c a công ty nhà nư c. B Tài chính hư ng d n trình t , th t c tăng gi m v n đ i u l c a công ty nhà nư c. 3. Đ i v i công ty nhà nư c đư c thi t k , đ u tư thành l p và đăng k ý kinh doanh đ th c hi n m c t iêu ch y u, thư ng xuyên và n đ nh là cung c p s n p h m, d ch v công ích do Nhà nư c đ t hàng giao k ho ch ho c đ u th u đư c đ i d i n ch s h u đ u t ư b sung đ v n đ t h c hi n kh i lư ng s n p h m, d ch v công ích. 4. Công ty nhà nư c đư c đ u tư v n đi u l ban đ u, b sung v n đ i u l trong quá trình ho t đ ng kinh doanh t các ngu n v n do nhà nư c đ u tư theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 2 Quy ch này và các ngu n b sung t Qu h tr s p x p doanh nghi p. Đi u 7. Giao v n nhà nư c đ u tư cho công ty nhà nư c 1. Cơ quan nhà nư c có th m quy n t h c hi n vi c giao v n nhà nư c đ u t ư cho các công ty nhà nư c m i thành l p. 2. Vi c giao v n ph i đư c hoàn thành trong vòng 60 ngày, k t ngày công ty nhà nư c đư c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. Đ i v i công ty nhà nư c ph i đ u t ư và xây d ng thì vi c giao v n t h c hi n t rong vòng 60 ngày, k t khi công ty nhà nư c đi vào ho t đ ng kinh doanh. 3. Bên nh n v n: a. Ch t ch H i đ ng qu n tr đ i v i công ty nhà nư c có H i đ ng qu n t r ; b. Giám đ c đ i v i công ty nhà nư c không có H i đ ng qu n tr .
 7. 4. Nh ng công ty nhà nư c đã thành l p trư c khi Ngh đ nh này có hi u l c thi hành, đã đư c giao v n thì không t ch c giao v n l i. Đ i v i nh ng công ty nhà nư c nh n doanh nghi p khác sáp nh p vào, các t ng công ty nhà nư c nh n t hêm doanh nghi p thành viên thì không t ch c giao, nh n v n l i mà ch đi u ch nh v n nhà nư c t i công ty nhà nư c tương ng v i s v n c a các doanh nghi p này trong báo cáo tài chính c a các công ty nhà nư c và t ng công ty nhà nư c. Đi u 8. Quy n và nghĩa v c a công ty nhà nư c trong vi c s d ng v n và qu do công ty nhà nư c qu n lý 1. Công ty nhà nư c đư c quy n ch đ ng s d ng s v n nhà nư c giao, các lo i v n khác, các qu do công ty nhà nư c qu n lý vào ho t đ ng kinh doanh c a công ty nhà nư c. Công ty nhà nư c ch u t rách nhi m trư c đ i di n ch s h u v b o toàn, phát tri n v n, hi u qu s d ng v n; đ m b o quy n l i c a nh ng ngư i có liên quan đ n công ty nhà nư c như các ch n , khách hàng, ngư i lao đ ng theo các h p đ ng đã giao k t. 2. Trư ng h p công ty nhà nư c s d ng các qu do công ty qu n lý khác v i m c đích s d ng qu đã quy đ nh thì công ty nhà nư c ph i đ m b o đ ngu n đ đáp ng nhu c u chi c a các qu đó khi có nhu c u s d ng. Vi c s d ng v n, qu đ đ u tư xây d ng ph i t heo các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u t ư và xây d ng. 3. Đ i v i công ty nhà nư c đư c thi t k đ thư ng xuyên n đ nh cung c p s n ph m, d ch v công ích nhà nư c đ t hàng giao k ho ch, ph i t p trung v n và ngu n l c cho vi c s n xu t s n ph m, cung ng d ch v công ích. Khi c n t hi t đ i di n ch s h u đư c đi u đ ng v n gi a các công ty nhà nư c đư c thi t k đ thư ng xuyên, n đ nh cung c p s n ph m d ch v công ích do nhà nư c đ t hàng giao k ho ch theo hình th c ghi t ăng, gi m v n. Trư ng h p đi u đ ng v n cho công ty khác B , ngành, khác đ a phương; đi u đ ng v n t B , ngành Trung ương v đ a phương ho c ngư c l i thì đ i di n ch s h u th a thu n, quy t đ nh sau khi có ý ki n c a B Tài chính. Vi c đi u đ ng v n t rên đây ph i b o đ m k hông làm nh hư ng đ n vi c cung ng s n p h m, d ch v công ích c a công ty nhà nư c b đ i u đ ng v n. 4. Trư ng h p công ty đư c nhà nư c giao nhi m v đ c bi t thì ph i t p trung v n và các ngu n l c khác đ hoàn thành nhi m v này. Đi u 9. Huy đ ng v n 1. Vi c huy đ ng v n đư c th c hi n t heo quy đ nh c a kho n 1 Đi u 17 Lu t Doanh nghi p nhà nư c và đ m b o nguyên t c sau đây: a. Ph i đ m b o kh năng thanh toán n và có phương án đư c c p có th m quy n p hê duy t. Ngư i phê duy t phương án huy đ ng v n ph i ch u t rách nhi m ki m t ra, giám sát, đ m b o v n huy đ ng đư c s d ng đúng m c đích, đúng đ i tư ng và có hi u qu .
 8. b. Vi c huy đ ng v n c a các t ch c cá nhân nư c ngoài th c hi n t heo quy đ nh hi n hành v qu n lý n nư c ngoài; c. Vi c huy đ ng v n dư i hình th c phát hành trái phi u th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v ch ng khoán và pháp lu t v doanh nghi p, trong đó: công ty nhà nư c có ho t đ ng kinh doanh v đ u tư ch ng khoán, ngân hàng, b o hi m, qu đ u tư nhưng không thu c ngành ngh k inh doanh chính thì không đư c phát hành trái phi u đ đ u t ư vào lĩnh v c này. 2. Th m quy n p hê duy t phương án huy đ ng v n: a. Công ty nhà nư c đư c quy n ch đ ng huy đ ng v n ph c v s n xu t k inh doanh trong ph m vi h s n ph i t r trên v n đ i u l c a công ty không vư t quá 3 l n. Trong đó: - H i đ ng qu n t r quy t đ nh phương án huy đ ng v n có giá tr l n hơn v n đi u l c a công ty nhà nư c. Trư ng h p H i đ ng qu n tr phân c p cho T ng giám đ c, Giám đ c quy t đ nh các phương án huy đ ng v n l n hơn v n đi u l thì m c phân c p c t h ph i ghi trong Đi u l và Quy ch tài chính c a công ty nhà nư c; - Đ i di n ch s h u công ty nhà nư c không có H i đ ng qu n tr quy t đ nh phương án huy đ ng v n có giá tr l n hơn v n đi u l ; Các h p đ ng vay v n k hác có giá tr b ng ho c th p hơn v n đ i u l do T ng giám đ c (ho c Giám đ c) công ty nhà nư c quy t đ nh. b. Đ i v i công ty có nhu c u vay v n vư t quá 3 l n v n đi u l t hì ph i báo cáo đ i di n ch s h u xem xét, quy t đ nh trên cơ s các d án huy đ ng v n có hi u qu . Sau khi quy t đ nh, đ i di n ch s h u có trách nhi m thông báo cho B Tài chính đ ph i h p t heo dõi và giám sát. 3. Cơ quan đ i d i n ch s h u có trách nhi m p h i h p v i B Tài chính giám sát ch t ch vi c huy đ ng và s d ng v n t i các công ty nhà nư c. Đi u 10. Qu n lý các kho n n ph i tr Đ i v i các kho n n ph i tr , công ty nhà nư c có trách nhi m: 1. M s theo dõi đ y đ các kho n n ph i t r g m c các kho n lãi ph i t r ; 2. Thanh toán các kho n n ph i t r theo đúng th i h n đã cam k t. Thư ng xuyên xem xét, đánh giá, phân tích kh năng thanh toán n c a công ty nhà nư c, phát hi n s m tình hình khó khăn trong thanh toán n đ có gi i pháp kh c ph c k p t h i không đ phát sinh các kho n n quá h n;
 9. 3. Đ i v i các kho n n ph i tr b ng ngo i t công ty nhà nư c ph i h ch toán toàn b chênh l ch t g iá phát sinh (tăng ho c gi m t giá t i th i đi m l p báo cáo tài chính và th i đi m ghi s k toán) c a s dư n ph i tr vào k t qu kinh doanh trong kỳ. Trư ng h p h ch toán chênh l ch t giá vào chi phí làm cho k t qu kinh doanh c a công ty b l thì có th phân b m t ph n chênh l ch t giá cho năm sau đ công ty không b l nhưng m c h ch toán vào chi phí trong năm ít nh t cũng ph i b ng chênh l ch t g iá c a s ngo i t đ n h n ph i t r trong năm đó. Đi u 11. B o toàn v n nhà nư c t i công ty nhà nư c Công ty nhà nư c có trách nhi m b o toàn v n nhà nư c t i công ty b ng các bi n p háp sau đây: 1. Th c hi n đúng ch đ qu n lý s d ng v n, tài s n, phân ph i l i nhu n, ch đ qu n lý t ài chính khác và ch đ k toán theo quy đ nh c a Nhà nư c; 2. Mua b o hi m t ài s n theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. X lý k p th i giá tr tài s n t n th t theo quy đ nh t i Đi u 20 Quy ch này, các kho n n không có kh năng thu h i theo quy đ nh t i Đi u 18 Quy ch này và trích l p các kho n d phòng r i ro sau đây: a. D phòng gi m g iá hàng t n kho; b. D phòng các kho n ph i thu khó đòi; c. D phòng các kho n gi m g iá các kho n đ u tư dài h n. 4. Các bi n p háp khác v b o toàn v n nhà nư c t i công ty nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; 5. B Tài chính hư ng d n vi c trích l p và s d ng các kho n d phòng này và phương pháp xác đ nh m c đ b o toàn v n nhà nư c t i công ty nhà nư c. Đi u 12. Đ u tư v n ra ngoài công ty nhà nư c 1. Công ty nhà nư c đư c quy n s d ng tài s n (bao g m ti n, tài s n c đ nh, tài s n lưu đ ng, tài s n trí tu và các tài s n k hác) thu c quy n qu n lý c a công ty nhà nư c đ đ u tư ra ngoài công ty. Vi c đ u t ư ra ngoài công ty nhà nư c liên quan đ n đ t đai ph i tuân th các quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai. B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n góp v n b ng tài s n t rí tu . 2. Vi c đ u tư v n c a công ty nhà nư c vào doanh nghi p khác tuân th theo quy đ nh c a pháp lu t, phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n c a công ty nhà nư c, không làm nh hư ng đ n vi c th c hi n các nhi m v s n xu t kinh doanh c a
 10. công ty đư c nhà nư c giao và đ m b o nguyên t c có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n, tăng thu nh p. 3. Các công ty nhà nư c ph i s d ng t i thi u 70% t ng ngu n v n đ u tư vào các doanh nghi p ho t đ ng trong các lĩnh v c thu c ngành ngh k inh doanh chính c a công ty. T ng m c đ u t ư ra ngoài công ty nhà nư c (bao g m đ u t ư ng n h n và dài h n) không vư t quá m c v n đi u l c a công ty nhà nư c (bao g m công ty m - T p đoàn kinh t , T ng công ty nhà nư c, công ty m t rong mô hình công ty m - công ty con; công ty thành viên h ch toán đ c l p, công ty nhà nư c đ c l p). Riêng đ i v i ho t đ ng đ u tư góp v n vào các lĩnh v c ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán, công ty nhà nư c ch đư c đ u tư vào m i lĩnh v c m t doanh nghi p; m c v n đ u tư không vư t quá 20% v n đi u l c a t ch c nh n góp v n, nhưng ph i đ m b o m c v n góp c a công ty m và các công ty con trong t ng công ty, t p đoàn không vư t quá m c 30% v n đi u l c a t ch c nh n v n góp. Trư ng h p đ c bi t có nhu c u đ u tư vư t quá quy đ nh này công ty nhà nư c ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 4. Vi c b sung ngành ngh k inh doanh ho c đ u tư v n vào các doanh nghi p t hành viên ho t đ ng kinh doanh ngành ngh ngoài lĩnh v c kinh doanh ch y u c a công ty nhà nư c ch đư c th c hi n sau khi có s ch p t hu n c a t ch c là đ i di n ch s h u v n nhà nư c. 5. Công ty nhà nư c không đư c tham gia góp v n mua c ph n c a các doanh nghi p khác mà ngư i qu n lý, đi u hành ho c ngư i s h u chính c a doanh nghi p này là v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch em ru t c a thành viên H i đ ng qu n t r , Ban ki m soát, Ban giám đ c và k toán trư ng công ty đó; không góp v n ho c mua c ph n t i Qu đ u t ư m o hi m, qu đ u tư ch ng khoán ho c công ty đ u t ư ch ng khoán. 6. Các công ty nhà nư c có m c v n đ u tư ra ngoài vư t quá m c quy đ nh t i kho n 3 Đi u này ho c đã đ u tư góp v n vào qu đ u t ư m o hi m, qu đ u t ư ch ng khoán ho c công ty đ u t ư ch ng khoán thì trong th i g ian 2 năm, k t ngày Ngh đ nh có hi u l c ph i th c hi n đ i u ch nh l i m c đ u tư trên nguyên t c b o toàn v n. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan đ i di n ch s h u t h c hi n k i m t ra và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh vi c đi u chuy n ph n v n các T p đoàn, T ng công ty đã đ u t ư ra bên ngoài v T ng công ty đ u tư và kinh doanh v n nhà nư c. 7. Các hình th c đ u t ư ra ngoài công ty nhà nư c: a. Góp v n, mua c ph n đ thành l p công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh; góp v n h p đ ng h p t ác kinh doanh không hình thành pháp nhân m i; b. Mua c ph n ho c góp v n t i các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh đang ho t đ ng;
 11. c. Mua l i m t công ty khác; d. Mua công trái, trái phi u đ hư ng lãi; đ. Các hình th c đ u t ư khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 8. Th m quy n quy t đ nh d án đ u t ư ra ngoài công ty nhà nư c: a. H i đ ng qu n tr ho c T ng giám đ c công nhà nư c không có H i đ ng qu n t r quy t đ nh các d án đ u t ư ra ngoài công ty nhà nư c trong ph m vi t ng giá tr đ u tư tài chính c a công ty nhà nư c th p hơn 50% v n đ i u l ho c theo phân c p t i Đi u l công ty; Đ i v i d án đ u tư có giá tr t 50% v n đ i u l tr lên, công ty nhà nư c báo cáo đ i d i n ch s h u quy t đ nh; b. Đ i d i n ch s h u công ty nhà nư c quy t đ nh vi c góp v n liên doanh v i nhà đ u tư nư c ngoài; đ u t ư ho c góp v n đ u tư thành l p công ty nư c ngoài; quy t đ nh vi c mua công ty thu c thành ph n k inh t khác; đ u tư ra bên ngoài c a công ty đư c thi t k th c hi n ch y u, thư ng xuyên, n đ nh các s n ph m, d ch v công ích; quy t đ nh các d án đ u t ư tài chính khác còn l i không thu c th m quy n quy t đ nh c a H i đ ng qu n t r ho c T ng giám đ c công nhà nư c không có h i đ ng qu n t r . M C 2. QU N LÝ VÀ S D NG TÀI S N T I CÔNG TY NHÀ NƯ C Đi u 13. Tài s n c đ nh - đ u tư tài s n c đ nh 1. Tài s n c đ nh c a công ty bao g m t ài s n c đ nh h u hình và vô hình. B Tài chính quy đ nh tiêu chu n xác đ nh tài s n c đ nh. 2. Th m quy n quy t đ nh d án đ u t ư, xây d ng th c hi n t heo quy đ nh dư i đây: a. Đ i v i công ty có H i đ ng qu n tr : H i đ ng qu n t r quy t đ nh các d án đ u t ư có giá tr nh hơn ho c b ng 50% t ng giá tr tài s n ghi trên báo cáo tài chính c a công ty đư c công b t i quý g n nh t, nhưng không quá m c cao nh t c a d án nhóm B theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý d án đ u t ư, xây d ng. M c phân c p cho H i đ ng qu n t r ph i đư c ghi trong Đi u l c a công ty; H i đ ng qu n t r quy t đ nh phân c p cho T ng giám đ c ho c Giám đ c công ty quy t đ nh các d án đ u t ư thu c th m quy n quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr . Các d án l n hơn m c phân c p cho H i đ ng qu n tr thì đ i di n ch s h u công ty quy t đ nh ho c trình c p có th m quy n quy t đ nh. b. Đ i v i công ty không có H i đ ng qu n tr : Giám đ c công ty quy t đ nh các d án đ u tư có giá tr nh hơn ho c b ng 30% t ng giá tr t ài s n g hi trên báo cáo tài chính c a công ty đư c công b t i quý g n nh t, nhưng không quá m c cao nh t c a d án nhóm
 12. B theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý d án đ u tư, xây d ng. M c phân c p này đư c ghi trong Đi u l công ty. Các d án đ u tư trên m c quy t đ nh c a Giám đ c công ty do đ i di n ch s h u công ty quy t đ nh ho c trình c p có th m quy n quy t đ nh. 3. Trình t , th t c đ u tư th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý d án đ u tư, xây d ng. 4. Đ i v i công ty nhà nư c đư c thi t k đ thư ng xuyên, n đ nh cung c p s n ph m, d ch v công ích, khi c n thi t đ i d i n ch s h u đư c đi u đ ng tài s n c a công ty sang công ty nhà nư c khác cùng làm nhi m v tương t theo phương th c ghi tăng, gi m v n. Trư ng h p đ i u đ ng tài s n cho công ty nhà nư c khác B , ngành, khác đ a phương; đi u đ ng tài s n t B , ngành Trung ương v đ a phương ho c ngư c l i thì đ i di n các ch s h u t h a thu n, quy t đ nh sau khi có ý ki n c a B Tài chính. Vi c đi u đ ng tài s n t rên ph i b o đ m không làm nh hư ng đ n vi c cung ng s n ph m, d ch v công ích c a công ty nhà nư c b đ i u đ ng tài s n. Đi u 14. Kh u hao tài s n c đ nh T t c tài s n c đ nh hi n có c a công ty đ u ph i trích kh u hao, g m c tài s n c đ nh không c n dùng, ch t hanh lý, tr nh ng tài s n c đ nh thu c công trình phúc l i công c ng, nhà . Tài s n c đ nh đã kh u hao h t giá tr nhưng v n đang s d ng vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh thì không ph i trích kh u hao n a. B Tài chính quy đ nh m c trích kh u hao t i thi u cho t ng lo i t ài s n c đ nh. T ng giám đ c ho c Giám đ c công ty quy t đ nh m c trích kh u hao c th nhưng không đư c th p hơn m c quy đ nh c a B Tài chính. Đi u 15. Cho thuê, th ch p, c m c tài s n 1. Công ty đư c quy n cho thuê, th ch p, c m c tài s n c a công ty theo nguyên t c có hi u qu , b o toàn, và phát tri n v n theo quy đ nh c a pháp lu t a. H i đ ng qu n tr ho c đ i d i n ch s h u (đ i v i công ty không có H i đ ng qu n tr ) quy t đ nh các h p đ ng cho thuê tài s n có giá tr l n hơn m c v n Đi u l c a công ty. Các h p đ ng có m c th p hơn do T ng giám đ c, Giám đ c công ty quy t đ nh; b. Th m quy n quy t đ nh s d ng tài s n c a công ty nhà nư c đ t h ch p, c m c đ vay v n t h c hi n t heo quy đ nh t i Đi u 9 Quy ch này. 2. Đ i v i công ty đư c đ u tư đ th c hi n t hư ng xuyên, n đ nh s n p h m công ích, khi cho thuê, c m c , th ch p nh ng tài s n tr c ti p ph c v nhi m v công ích ph i đư c s đ ng ý c a đ i d i n ch s h u.
 13. 3. Vi c s d ng tài s n đ cho thuê, th ch p, c m c ph i t uân theo đúng các quy đ nh c a B lu t Dân s các quy đ nh khác c a Nhà nư c. Đi u 16. Thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh và các kho n đ u tư tài chính 1. Công ty đư c quy n ch đ ng và có trách nhi m như ng bán, thanh lý tài s n c đ nh đã hư h ng, l c h u k thu t, không có nhu c u s d ng ho c không s d ng đư c; các kho n đ u tư tài chính không có nhu c u ti p t c đ u t ư đ thu h i v n. 2. Th m quy n quy t đ nh vi c thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh: a. Đ i v i công ty có H i đ ng qu n tr : H i đ ng qu n t r quy t đ nh các phương án thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh có giá tr còn l i nh hơn ho c b ng 50% t ng giá tr tài s n t rên báo cáo tài chính c a công ty đư c công b t i quý g n nh t; m c c t h đư c ghi trong Đi u l công ty. H i đ ng qu n tr đư c quy t đ nh y quy n ho c phân c p cho T ng giám đ c, Giám đ c công ty quy t đ nh như ng bán tài s n thu c th m quy n c a H i đ ng qu n t r ; Các phương án thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh có giá tr l n hơn m c phân c p cho H i đ ng qu n t r , t hì đ i di n ch s h u công ty quy t đ nh. b. Đ i v i công ty không có H i đ ng qu n tr : Giám đ c công ty quy t đ nh các phương án thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh có giá tr còn l i nh hơn ho c b ng 30% t ng giá tr tài s n trên báo cáo tài chính c a công ty đư c công b t i qu ý g n nh t. M c c th đư c ghi trong Đi u l công ty; Các phương án l n hơn m c phân c p cho Giám đ c công ty thì đ i di n ch s h u công ty quy t đ nh. c. Đ i v i công ty nhà nư c đư c thi t k đ th c hi n t hư ng xuyên, n đ nh s n p h m, d ch v công ích, khi như ng bán tài s n tr c ti p ph c v nhi m v công ích ph i đư c s đ ng ý c a đ i d i n ch s h u. 3. Phương th c thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh: vi c như ng bán tài s n c đ nh đư c th c hi n thông qua t ch c bán đ u g iá ho c do công ty t t ch c th c hi n công khai theo đúng trình t , th t c quy đ nh c a pháp lu t v bán đ u g iá tài s n. Trư ng h p giá tr còn l i c a tài s n c đ nh ghi trên s k toán như ng bán dư i 100 tri u đ ng ho c m c th p hơn (đư c ghi trong Đi u l và Quy ch tài chính c a công ty) thì T ng giám đ c ho c Giám đ c quy t đ nh l a ch n bán theo phương th c đ u giá ho c th a thu n nhưng không th p hơn giá th t rư ng. Trư ng h p tài s n c đ nh không có giao d ch trên th trư ng thì công ty nhà nư c đư c thuê t ch c có ch c năng th m đ nh giá xác đ nh giá làm cơ s bán tài s n t heo phương th c th a thu n. 4. Chuy n như ng các kho n đ u tư tài chính
 14. Vi c như ng bán các kho n đ u t ư tài chính th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t Ch ng khoán. Trong đó: a. Phương th c bán: - Đ i v i chuy n như ng các kho n đ u tư tài chính t i công ty c ph n đã niêm y t trên th trư ng ch ng khoán thì công ty nhà nư c đư c ch đ ng th c hi n theo các phương th c kh p l nh, đ u giá ho c th a thu n nhưng không đư c th p hơn giá th trư ng t i th i đi m bán; - Đ i v i chuy n như ng các kho n đ u tư tài chính t i công ty chưa niêm y t t hì có th áp d ng theo phương th c: đ u g iá công khai ho c th a thu n nhưng không đư c th p hơn giá th trư ng t i t h i đ i m bán. b. Th m quy n quy t đ nh vi c như ng bán các kho n đ u tư tài chính: - Đ i di n ch s h u quy t đ nh như ng bán các kho n đ u tư tài chính t i các công ty c ph n đư c chuy n đ i t T ng công ty nhà nư c ho c công ty m ; - Đ i di n ch s h u, H i đ ng qu n tr ho c Giám đ c công ty nhà nư c quy t đ nh vi c chuy n như ng các kho n đ u tư tài chính thu c th m quy n quy t đ nh đ u t ư c a mình theo quy đ nh c a pháp lu t. c. Ti n t hu t bán ph n v n nhà nư c còn l i t i t h i đi m công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n chuy n đ i t công ty thành viên ho c đơn v ph t hu c công ty nhà nư c, k c ti n đ t c c không ph i t r l i cho nhà đ u tư (sau khi tr giá tr v n nhà nư c đ u tư ghi trên s k toán, chi phí bán, chi phí b o lãnh phát hành c phi u) đư c ghi tăng v n nhà nư c t i các công ty nhà nư c là đ i d i n ch s h u v n nhà nư c góp t i các doanh nghi p này. Trư ng h p v n nhà nư c t i công ty nhà nư c vư t quá v n đi u l t hì ph n chênh l ch đư c x lý như sau: - Đi u v T ng công ty, công ty m đ i v i công ty nhà nư c là đơn v t hành viên; - Đi u v Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty đ u t ư và kinh doanh v n nhà nư c đ i v i T p đoàn, T ng công ty, Công ty m và công ty nhà nư c đ c l p tr c thu c các B , đ a phương. Đi u 17. Qu n lý hàng hóa t n kho 1. Hàng hóa t n kho là hàng hóa mua v đ bán còn t n kho, nguyên li u, v t li u, công c , d ng c t n kho ho c đã mua đang đi trên đư ng, s n ph m d dang trong quá trình s n xu t, s n ph m hoàn thành nhưng chưa nh p kho, thành ph m t n kho, thành ph m đang g i bán.
 15. 2. Công ty có quy n và ch u trách nhi m x lý ngay nh ng hàng hóa t n kho kém, m t ph m ch t, l c h u m t, l c h u k thu t, đ ng, ch m luân chuy n đ thu h i v n. Th m quy n quy t đ nh x lý theo quy đ nh t i k ho n 2 Đi u 16 Quy ch này. 3. Cu i kỳ k toán, khi giá g c hàng t n kho ghi trên s k toán cao hơn giá tr t hu n có th thu h i đư c thì công ty ph i t rích l p d phòng gi m g iá hàng t n kho theo quy đ nh. Đi u 18. Qu n lý các kho n n ph i thu Trách nhi m c a Công ty trong qu n lý n p h i thu là: 1. Xây d ng và ban hành quy ch qu n lý các kho n n ph i t hu, phân công và xác đ nh rõ trách nhi m c a t p th , cá nhân trong vi c theo dõi, thu h i, thanh toán các kho n công n ; 2. M s theo dõi các kho n n theo t ng đ i t ư ng n ; t hư ng xuyên phân lo i các kho n n (n luân chuy n, n khó đòi, n không có kh năng thu h i), đôn đ c thu h i n; 3. Công ty đư c quy n bán các kho n n ph i t hu theo quy đ nh c a pháp lu t, g m c n ph i thu trong h n, n ph i thu khó đòi, n ph i thu không đòi đư c đ t hu h i v n. Giá bán các kho n n do các bên t th a thu n. 4. N ph i thu khó đòi là các kho n n quá h n thanh toán theo quy đ nh ghi trên h p đ ng ho c các cam k t khác ho c chưa đ n h n thanh toán nhưng khách n khó có kh năng thanh toán. Công ty ph i t rích l p d phòng đ i v i k ho n n p h i t hu khó đòi theo quy đ nh t i Đi u 11 Quy ch này. N ph i thu không có kh năng thu h i, công ty có trách nhi m x lý. S n không có kh năng thu h i đư c sau khi tr ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th có liên quan đư c bù đ p b ng kho n d phòng n ph i t hu khó đòi, qu d phòng tài chính. N u còn thi u thì h ch toán vào chi phí kinh doanh c a công ty. N không có kh năng thu h i sau khi x lý như trên, công ty nhà nư c v n ph i t heo dõi trên tài kho n ngoài b ng cân đ i k toán và t ch c thu h i. S ti n t hu h i đư c h ch toán vào thu nh p c a công ty nhà nư c. H i đ ng qu n t r , T ng giám đ c, Giám đ c công ty có trách nhi m x lý k p t h i các kho n n ph i t hu khó đòi, n k hông thu h i đư c. N u không x lý k p th i các kho n n không thu h i đư c theo quy đ nh t i kho n này thì H i đ ng qu n t r , T ng giám đ c ho c Giám đ c ch u t rách nhi m như báo cáo không trung th c tình hình tài chính c a công ty. N u vì không x lý k p th i d n đ n th t thoát v n c a Nhà nư c t i công ty thì ph i ch u t rách nhi m t rư c đ i d i n ch s h u. Đi u 19. Ki m kê tài s n
 16. Công ty ph i t ch c ki m kê, xác đ nh s lư ng tài s n (tài s n c đ nh và đ u tư dài h n, tài s n lưu đ ng và đ u tư ng n h n), đ i chi u các kho n công n ph i tr , ph i thu khi khóa s k toán đ l p báo cáo tài chính năm; khi th c hi n quy t đ nh chia, tách, sáp nh p, h p nh t, chuy n đ i s h u; sau khi x y ra thiên tai, đ ch h a; ho c vì lý do nào đó gây ra bi n đ ng tài s n c a công ty; ho c theo ch t rương c a Nhà nư c. Đ i v i tài s n t h a, thi u, n không thu h i đư c, n quá h n c n xác đ nh rõ nguyên nhân, trách nhi m c a nh ng ngư i liên quan và xác đ nh m c b i t hư ng v t ch t theo quy đ nh. Đi u 20. X lý t n th t tài s n T n th t v tài s n là tài s n b m t mát, thi u h t, hư h ng, kém m t ph m ch t, l c h u m t, l c h u k thu t, t n kho đ ng trong ki m kê đ nh kỳ và ki m kê đ t xu t. Công ty ph i xác đ nh giá tr đã b t n th t, nguyên nhân, trách nhi m và x lý như sau: 1. N u nguyên nhân do ch quan thì ngư i gây ra t n th t ph i b i t hư ng. H i đ ng qu n t r ho c Giám đ c (đ i v i công ty không có H i đ ng qu n t r ) quy t đ nh m c b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t và ch u t rách nhi m v quy t đ nh c a mình. 2. Tài s n đã mua b o hi m n u t n th t thì x lý theo h p đ ng b o hi m. 3. Giá tr tài s n t n th t sau khi đã bù đ p b ng ti n b i t hư ng c a cá nhân, t p th , c a t ch c b o hi m n u t hi u đư c bù đ p b ng qu d phòng tài chính c a công ty. Trư ng h p qu d phòng tài chính không đ bù đ p thì ph n t hi u đư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ. 4. Nh ng trư ng h p đ c bi t do thiên tai ho c do nguyên nhân b t kh kháng gây thi t h i nghiêm tr ng, công ty không th t kh c ph c đư c thì H i đ ng qu n t r ho c Giám đ c (đ i v i công ty không có H i đ ng qu n t r ) l p phương án x lý t n th t trình đ i di n ch s h u và cơ quan tài chính có th m quy n. Sau khi có ý ki n c a cơ quan tài chính, đ i d i n ch s h u quy t đ nh vi c x lý t n t h t theo th m quy n. 5. Công ty có trách nhi m x lý k p th i các kho n t n t h t tài s n, trư ng h p đ các kho n t n th t tài s n không đư c x lý thì H i đ ng qu n t r , T ng giám đ c, Giám đ c công ty ch u t rách nhi m trư c đ i di n ch s h u như trư ng h p báo cáo không trung th c tình hình tài chính doanh nghi p. Đi u 21. Đánh giá l i tài s n 1. Công ty th c hi n đánh giá l i tài s n trong các trư ng h p sau: a. Theo quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; b. Th c hi n chuy n đ i s h u công ty: c ph n hóa, bán công ty, đa d ng hóa hình th c s h u; c. Dùng tài s n đ đ u tư ra ngoài công ty.
 17. 2. Vi c đánh giá l i tài s n ph i theo đúng các quy đ nh c a Nhà nư c. Các kho n chênh l ch tăng ho c gi m g iá tr do đánh giá l i tài s n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này th c hi n theo quy đ nh c a nhà nư c đ i v i t ng trư ng h p c th . M C 3. DOANH THU, CHI PHÍ VÀ K T QU HO T Đ NG KINH DOANH Đi u 22. Doanh thu 1. Doanh thu c a công ty bao g m doanh thu t ho t đ ng kinh doanh và thu nh p k hác. 2. Doanh thu t ho t đ ng kinh doanh g m doanh thu ho t đ ng kinh doanh thông thư ng và doanh thu ho t đ ng tài chính: a. Doanh thu ho t đ ng kinh doanh thông thư ng là toàn b s ti n ph i t hu phát sinh trong kỳ t vi c bán s n ph m hàng hóa, cung c p d ch v c a công ty. Đ i v i công ty th c hi n cung c p s n p h m, d ch v công ích, doanh thu bao g m c các kho n tr c p c a Nhà nư c cho công ty khi công ty th c hi n cung c p s n ph m, d ch v t heo nhi m v nhà nư c giao mà thu không đ bù đ p chi; b. Doanh thu t ho t đ ng tài chính bao g m: các kho n thu phát sinh t ti n b n quy n, cho các bên khác s d ng tài s n c a công ty, ti n lãi t vi c cho vay v n, lãi ti n g i, lãi bán hàng tr ch m, tr góp, lãi cho thuê tài chính; chênh l ch lãi do bán ngo i t , chênh l ch t g iá ngo i t , k c chênh l ch t giá c a các kho n n ph i tr b ng ngo i t có t giá t i th i đi m l p báo cáo tài chính th p hơn t g iá ghi trên s k toán; ti n t hu t chuy n như ng v n góp t i công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n (tr chuy n như ng ph n v n nhà nư c theo quy đ nh t i đi m c kho n 4 Đi u 16 Quy ch này); l i nhu n đư c chia t vi c đ u tư ra ngoài công ty (bao g m c ph n l i nhu n sau thu sau khi đ l i trích các qu c a công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên; l i nhu n sau thu đư c chia theo v n nhà nư c và l i nhu n sau thu trích l p Qu đ u t ư phát tri n c a công ty thành viên h ch toán đ c l p), trư ng h p doanh nghi p đã n p thu thu nh p doanh nghi p trư c khi chia l i nhu n thì T ng công ty không ph i n p thu thu nh p đ i v i k ho n l i nhu n đư c chia t các doanh nghi p này. 3. Thu nh p khác g m các kho n thu t vi c thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh, thu ti n b o hi m đư c b i thư ng, các kho n n ph i tr nay m t ch đư c ghi tăng thu nh p, thu ti n ph t khách hàng do vi ph m h p đ ng, giá tr t ài s n t rí tu đư c bên nh n v n góp ch p nh n đư c ghi nh n là thu nh p khác c a công ty nhà nư c và các kho n thu khác. 4. Đ i v i các doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh đ c thù như ngân hàng, b o hi m t hì vi c xác đ nh doanh thu áp d ng theo quy đ nh c a pháp lu t đ i u ch nh đ i v i lĩnh v c kinh doanh này. 5. B Tài chính quy đ nh đi u ki n và th i đi m đ xác đ nh doanh thu. Đi u 23. Chi phí ho t đ ng kinh doanh
 18. Chi phí ho t đ ng kinh doanh c a công ty là các kho n chi phí phát sinh liên quan đ n ho t đ ng s n xu t k inh doanh trong năm t ài chính, bao g m: 1. Chi phí s n xu t k inh doanh: a. Chi phí nguyên v t li u, nhiên li u, đ ng l c, bán thành ph m, d ch v mua ngoài (tính theo m c tiêu hao th c t và giá g c th c t ), chi phí phân b công c , d ng c lao đ ng, chi phí s a ch a tài s n c đ nh, chi phí trích trư c chi phí s a ch a l n tài s n c đ nh. b. Chi phí kh u hao tài s n c đ nh tính theo quy đ nh t i Đi u 14 Quy ch này; c. Chi phí ti n lương, ti n công, chi phí có tính ch t lương ph i tr cho ngư i lao đ ng do H i đ ng qu n t r ho c Giám đ c (đ i v i công ty không có H i đ ng qu n t r ) quy t đ nh theo hư ng d n c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; d. Kinh phí b o hi m xã h i, kinh phí công đoàn, b o hi m y t cho ngư i lao đ ng mà công ty ph i n p theo quy đ nh; đ. Chi phí giao d ch, môi gi i, ti p khách, ti p th , xúc ti n thương m i, qu ng cáo, h i h p tính theo chi phí th c t phát sinh; e. Chi phí b ng ti n khác g m: - Các kho n t hu tài nguyên, thu đ t, thu môn bài; - Ti n t huê đ t; - Tr c p thôi vi c, m t vi c cho ngư i lao đ ng; - Đào t o nâng cao năng l c qu n lý, tay ngh c a ngư i lao đ ng; - Chi cho công tác y t ; - Chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u đ i m i công ngh ; - Thư ng sáng ki n c i t i n, thư ng tăng năng su t lao đ ng, thư ng ti t ki m v t tư và chi phí. M c thư ng do T ng giám đ c, Giám đ c công ty quy t đ nh căn c vào hi u qu công vi c trên mang l i nhưng không đư c cao hơn s ti t k i m chi phí do công vi c đó mang l i trong 01 năm. - Chi phí cho lao đ ng n ; - Chi phí cho công tác b o v môi trư ng; - Chi phí cho công tác Đ ng, đoàn th t i công ty (ph n chi ngoài kinh phí c a t ch c Đ ng, đoàn th đư c chi t ngu n quy đ nh);
 19. - Các kho n chi phí b ng ti n khác. g. Giá tr tài s n t n th t th c t , n ph i t hu không có kh năng thu h i theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 18 và kho n 3 Đi u 20 Quy ch này. h. Giá tr các kho n d phòng gi m giá hàng hóa t n kho, d phòng n ph i thu khó đòi, trích l p theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 11 Quy ch này, chênh l ch t giá theo s dư kho n n vay dài h n b ng ngo i t , chi phí trích trư c b o hành s n p h m, các kho n d phòng theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c đ c thù. i. Chi phí ho t đ ng tài chính, bao g m: các kho n chi liên quan đ n đ u t ư tài chính ra ngoài công ty (bao g m các kho n chi phí do các bên góp v n ph i t chi k c kho n l đư c chia t doanh nghi p góp v n); giá tr v n góp chuy n như ng (không bao g m ph n v n nhà nư c quy đ nh t i đ i m c kho n 4 Đi u 16 Quy ch này), ti n lãi ph i tr do huy đ ng v n, chênh l ch t g iá, chi phí chi t kh u thanh toán, chi phí cho thuê tài s n; d phòng gi m g iá các kho n đ u t ư dài h n. 2. Chi phí khác, bao g m: a. Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c đ nh g m c g iá tr còn l i c a tài s n c đ nh khi thanh lý, như ng bán; b. Chi phí cho vi c thu h i các kho n n đã xóa s k toán; c. Chi phí đ t hu ti n p h t; d. Chi phí v t i n ph t do vi ph m h p đ ng; đ. Các chi phí khác. 3. Không tính vào chi phí s n xu t kinh doanh các kho n đã có ngu n khác đ m b o ho c không liên quan đ n s n xu t kinh doanh sau đây: a. Chi phí mua s m xây d ng, l p đ t tài s n c đ nh h u hình, vô hình; b. Chi phí lãi vay v n đư c t ính vào chi phí đ u tư và xây d ng, chênh l ch t g iá ngo i t c a các kho n đ u t ư xây d ng phát sinh trư c th i đi m đưa công trình vào s d ng; c. Các kho n chi phí khác không liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh c a công ty; các kho n chi không có ch ng t h p l ; d. Các kho n t i n ph t v vi ph m p háp lu t không mang danh công ty mà do cá nhân gây ra. Đi u 24. Qu n lý chi phí
 20. Công ty nhà nư c ph i qu n lý ch t ch các kho n chi phí đ g i m chi phí và giá thành s n ph m nh m t ăng l i nhu n b ng các bi n p háp qu n lý sau đây: 1. Xây d ng, ban hành và t ch c th c hi n các đ nh m c kinh t - k thu t phù h p v i đ c đi m k inh t - k t hu t, ngành, ngh kinh doanh, mô hình t ch c qu n lý, trình đ trang b c a công ty. Các đ nh m c ph i đư c ph bi n đ n t n ngư i t h c hi n, công b công khai cho ngư i lao đ ng trong công ty bi t đ th c hi n và ki m t ra, giám sát. Trư ng h p không th c hi n đư c các đ nh m c, làm tăng chi phí ph i phân tích rõ nguyên nhân, trách nhi m đ x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. N u do nguyên nhân ch quan ph i b i t hư ng thi t h i. Th m quy n quy t đ nh m c b i thư ng theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 Quy ch này; 2. Đ i v i các công ty kinh doanh trong lĩnh v c đ c quy n hàng năm ph i báo cáo v i đ i di n ch s h u và cơ quan tài chính (S Tài chính đ i v i doanh nghi p đ a phương và B Tài chính đ i v i doanh nghi p t rung ương) tình hình th c hi n chi phí s n xu t kinh doanh. N i dung báo cáo ph i p hân tích, so sánh gi a th c hi n và đ nh m c các kho n chi phí kh u hao t ài s n c đ nh, chi phí lao đ ng ti n lương, chi phí nguyên, nhiên, v t li u, chi phí qu n lý doanh nghi p t rong đó các kho n chi phí qu ng cáo, ti p th , giao d ch, ti p khách, chi phí khác, xác đ nh rõ nguyên nhân, trách nhi m c a t p th , cá nhân đ i v i vi c th c hi n vư t đ nh m c. B Tài chính quy đ nh ch đ báo cáo này; 3. Ph i đ nh kỳ t ch c phân tích chi phí s n xu t, giá thành s n ph m c a công ty nh m phát hi n nh ng khâu y u, kém trong qu n lý, nh ng y u t làm tăng chi phí, giá thành s n ph m đ có gi i p háp kh c ph c k p t h i. Đi u 25. Giá thành s n ph m, chi phí d ch v t iêu th 1. T ng giá thành toàn b s n ph m hàng hóa tiêu th trong kỳ (ho c giá thành hàng hóa bán ra) bao g m: giá thành s n p h m, hàng hóa xu t tiêu th trong kỳ (ho c giá v n hàng hóa bán ra); chi phí qu n lý công ty phát sinh trong kỳ; chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. 2. Chi phí d ch v t iêu th t rong kỳ g m chi phí d ch v phát sinh trong kỳ, chi phí qu n lý công ty phát sinh trong kỳ, chi phí bán hàng, d ch v phát sinh trong kỳ. 3. B Tài chính quy đ nh nguyên t c và phương pháp xác đ nh giá thành s n ph m, d ch v. Đi u 26. L i nhu n t h c hi n 1. L i nhu n t h c hi n trong năm c a công ty là t ng c a l i nhu n ho t đ ng kinh doanh và l i nhu n ho t đ ng khác. 2. L i nhu n ho t đ ng kinh doanh bao g m:
Đồng bộ tài khoản