Nghị định số 10/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
168
lượt xem
17
download

Nghị định số 10/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về Chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 10/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2002/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 1 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 10/2002/N -CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2002 V CH TÀI CHÍNH ÁP D NG CHO ƠN VN S NGHI P CÓ THU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Nh m qu n lý th ng nh t ngu n thu, chi t o i u ki n cho các ơn v s nghi p tăng thu b o m trang tr i kinh phí ho t ng; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p ho t ng có thu do cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c quy t nh thành l p (g i t t là ơn v s nghi p có thu). 2. Các ơn v s nghi p có thu ư c phân lo i như sau: a) ơn v s nghi p có thu t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên (g i t t là ơn v s nghi p t b o m chi phí). b) ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên (g i t t là ơn v s nghi p t b o m m t ph n chi phí). 3. Ngh nh này không áp d ng i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c xã h i, các t ch c xã h i - ngh nghi p.
  2. i u 2. Các ơn v s nghi p có thu ư c t ch tài chính, ư c ch ng b trí kinh phí th c hi n nhi m v , ư c n nh kinh phí ho t ng thư ng xuyên do ngân sách Nhà nư c c p i v i ơn v s nghi p t b o m m t ph n chi phí theo nh kỳ 3 năm và hàng năm ư c tăng thêm theo t l do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3. Các ơn v s nghi p có thu ư c vay tín d ng ngân hàng ho c Qu h tr phát tri n m r ng và nâng cao ch t lư ng ho t ng s nghi p, t ch c s n xu t cung ng d ch v và t ch u trách nhi m tr n vay theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. ơn v s nghi p có thu qu n lý, s d ng tài s n Nhà nư c theo quy nh i v i ơn v hành chính s nghi p. i v i tài s n c nh s d ng vào s n xu t, cung ng d ch v ơn v th c hi n trích kh u hao thu h i v n theo ch áp d ng cho các doanh nghi p nhà nư c. S ti n trích kh u hao tài s n c nh và ti n thu do thanh lý tài s n thu c ngu n ngân sách Nhà nư c ư c l i u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, i m i trang thi t b c a ơn v . i u 5. ơn v s nghi p có thu ư c m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng ho c t i Kho b c Nhà nư c ph n ánh các kho n thu, chi c a ho t ng s n xu t, cung ng d ch v ; m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ph n ánh các kho n kinh phí thu c ngân sách Nhà nư c. i u 6. ơn v s nghi p có thu ư c ch ng s d ng s biên ch ư c c p có thNm quy n giao; s p x p và qu n lý lao ng phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v theo Pháp l nh Cán b , công ch c và ch trương tinh gi n biên ch c a Nhà nư c. Nh ng ngư i thu c di n gi m biên ch ư c hư ng ch , quy n l i do Nhà nư c quy nh. ơn v s nghi p có thu ư c th c hi n ch h p ng lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng phù h p v i kh i lư ng công vi c và kh năng tài chính c a ơn v. Các ch v ti n lương, ti n công, b o hi m xã h i, b o hi m y t ; ch ào t o, b i dư ng nâng cao trình nghi p v chuyên môn i v i ngư i lao ng, th c hi n theo quy nh hi n hành và nh ng quy nh c a Ngh nh này. i u 7. ơn v s nghi p ho t ng s n xu t, cung ng d ch v có thu ch u trách nhi m th c hi n nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c và ư c hư ng các quy n l i v mi n, gi m thu theo quy nh hi n hành. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH I. NGU N TÀI CHÍNH VÀ N I DUNG CHI C A ƠN VN S NGHI P CÓ THU i u 8. Ngu n tài chính 1. Ngân sách nhà nư c c p:
  3. a) Kinh phí ho t ng thư ng xuyên i v i ơn v t b o m m t ph n chi phí. b) Kinh phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , ngành, chương trình m c tiêu qu c gia và các nhi m v t xu t khác ư c c p có thNm quy n giao. c) Kinh phí thanh toán cho ơn v theo ch t hàng th c hi n các nhi m v c a Nhà nư c t hàng ( i u tra, quy ho ch, kh o sát...) theo giá ho c khung giá do Nhà nư c quy nh. d) Kinh phí c p th c hi n tinh gi n biên ch theo ch do Nhà nư c quy nh i v i s lao ng trong biên ch thu c di n tinh gi n. ) V n u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang, thi t b ph c v ho t ng s nghi p theo d án và k ho ch hàng năm; v n i ng cho các d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ngu n thu s nghi p c a ơn v : a) Ph n ư c l i t s phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c do ơn v thu theo quy nh. M c thu phí, l phí và t l ngu n thu ư c l i ơn v s d ng theo quy nh c a Nhà nư c. b) Thu t ho t ng s n xu t, cung ng d ch v . M c thu các ho t ng này do Th trư ng ơn v quy t nh theo nguyên t c b o m bù p chi phí và có tích lu . c) Các kho n thu s nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t (n u có). 3. Ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t như vi n tr , vay n , quà bi u, t ng (n u có). i u 9. N i dung chi 1. Chi ho t ng thư ng xuyên theo ch c năng, nhi m v ư c c p có thNm quy n giao. 2. Chi ho t ng s n xu t, cung ng d ch v . 3. Chi th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , ngành và c p cơ s ; chương trình m c tiêu qu c gia; chi th c hi n ơn t hàng ( i u tra, quy ho ch, kh o sát ...); chi v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài theo quy nh. 4. Chi th c hi n tinh gi n biên ch theo ch do Nhà nư c quy nh. 5. Chi u tư phát tri n, g m: Chi u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , chi th c hi n các d án u tư theo quy nh. 6. Chi th c hi n các nhi m v t xu t ư c c p có thNm quy n giao.
  4. 7. Các kho n chi khác. i u 10. Th trư ng ơn v ư c quy t nh m c chi qu n lý, chi nghi p v cao hơn m c chi do Nhà nư c quy nh tùy theo n i dung và hi u qu công vi c trong ph m vi ngu n tài chính ư c s d ng. II. TI N LƯƠNG, TI N CÔNG C A NGƯ I LAO NG i u 11. Nhà nư c khuy n khích ơn v tăng thu, ti t ki m chi, th c hi n tinh gi n biên ch , t o i u ki n tăng thu nh p cho ngư i lao ng trên cơ s hoàn thành nhi m v ư c giao, th c hi n y nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c. Căn c vào k t qu ho t ng tài chính trong năm, Th trư ng ơn v ư c xác nh qu ti n lương, ti n công c a ơn v , như sau: 1. i v i ơn v s nghi p có thu t b o m chi phí: H s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u không quá 2,5 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. 2. i v i ơn v s nghi p có thu b o m m t ph n chi phí: H s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u không quá 2 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. Trong ph m vi t ng qu ti n lương, ti n công ư c xác nh theo m c trên, sau khi th ng nh t v i t ch c Công oàn và ư c công khai trong ơn v , Th trư ng ơn v quy t nh vi c chi tr ti n lương, ti n công theo ch t lư ng và hi u qu th c hi n công vi c trên nguyên t c ngư i nào, b ph n nào có thành tích, có óng góp làm tăng thu, ti t ki m chi, có hi u su t công tác cao thì ư c tr ti n lương, ti n công cao hơn. i u 12. Khi Nhà nư c i u ch nh các quy nh v ti n lương, nâng m c lương t i thi u ho c thay i nh m c, ch , tiêu chuNn chi ngân sách Nhà nư c, ơn v s nghi p t trang tr i các kho n chi tăng thêm theo chính sách ch m i. III. L P VÀ CH P HÀNH D TOÁN THU, CHI i u 13. ơn v s nghi p có thu căn c vào ch c năng, nhi m v ư c c p có thNm quy n giao, nhi m v c a năm k ho ch, ch chi tiêu tài chính hi n hành; căn c vào k t qu ho t ng tài chính c a năm trư c li n k l p d toán thu, chi năm k ho ch g i cơ quan qu n lý c p trên. i u 14. Th trư ng các ơn v s nghi p có thu ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p căn c vào d toán thu, chi c a năm u th i kỳ n nh, tình hình th c hi n d toán thu, chi c a năm trư c li n k (sau khi lo i tr các y u t t xu t, không thư ng xuyên) ư c c p có thNm quy n phê duy t, xác nh lo i ơn v s nghi p có thu theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân các c p thNm tra d toán thu, chi c a ơn v s nghi p có thu tr c thu c và phê duy t m c ngân sách Nhà nư c b o m ho t ng thư ng xuyên cho ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài
  5. chính ( i v i ơn v s nghi p thu c Trung ương), cơ quan tài chính các c p c a a phương ( i v i ơn v s nghi p thu c a phương). Trong th i gian ư c ngân sách Nhà nư c b o m kinh phí ho t ng n nh, hàng năm ơn v l p d toán thu, chi g i B ch qu n ( i v i các ơn v s nghi p thu c Trung ương), cơ quan ch qu n c a a phương ( i v i ơn v s nghi p thu c a phương), Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n ki m soát chi theo quy nh hi n hành và quy nh t i Ngh nh này. Trong quá trình th c hi n, ơn v ư c i u ch nh d toán thu, chi trong ph m vi ngu n tài chính ư c s d ng cho phù h p v i tình hình th c t và g i cơ quan ch qu n, Kho b c Nhà nư c theo dõi, qu n lý. i u 15. Hàng năm, cơ quan tài chính th c hi n c p phát kinh phí t ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và quy nh t i Ngh nh này. i u 16. Kinh phí ngân sách Nhà nư c b o m ho t ng thư ng xuyên và các kho n thu s nghi p, cu i năm chưa chi h t ơn v ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. IV. TRÍCH L P VÀ S D NG CÁC QU i u 17. Trích l p các qu Hàng năm, sau khi trang tr i toàn b chi phí ho t ng và th c hi n y nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; s chênh l ch (n u có) gi a ph n thu (sau khi lo i tr kinh phí nghiên c u khoa h c; chương trình m c tiêu qu c gia; các nhi m v t xu t ư c c p có thNm quy n giao; kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch ; v n y tư xây d ng cơ b n, v n i ng c a ngân sách Nhà nư c; v n vay, vi n tr ) và ph n chi tương ng, ơn v ư c trích l p các qu : Qũy D phòng n nh thu nh p, Qu Khen thư ng, Qu Phúc l i và Qu Phát tri n ho t ng s nghi p. Vi c trích l p các qu do Th trư ng ơn v quy t nh, sau khi th ng nh t v i t ch c Công oàn c a ơn v và ư c th c hi n theo trình t như sau: 1. Trích l p Qũy D phòng n nh thu nh p. 2. Trích l p 2 Qu Khen thư ng và Phúc l i t i a không vư t quá 3 tháng lương th c t bình quân trong năm. 3. Trích l p Qu Phát tri n ho t ng s nghi p sau khi ã trích l p 3 qũy nêu trên. i u 18. S d ng các qu 1. Qũy D phòng n nh thu nh p b o m thu nh p cho ngư i lao ng trong trư ng h p ngu n thu b gi m sút. 2. Qu Khen thư ng ư c dùng khen thư ng nh kỳ, t xu t cho t p th , cá nhân theo k t qu công tác và thành tích óng góp. Th trư ng ơn v quy t nh vi c chi Qu khen thư ng sau khi th ng nh t v i t ch c Công oàn ơn v .
  6. 3. Qu Phúc l i dùng xây d ng, s a ch a các công trình phúc l i; chi cho các ho t ng phúc l i t p th c a ngư i lao ng trong ơn v ; tr c p khó khăn t xu t cho ngư i lao ng k c nh ng trư ng h p ngh hưu, ngh m t s c. Chi thêm cho ngư i lao ng trong biên ch khi th c hi n tinh gi n biên ch . Th trư ng ơn v quy t nh vi c s d ng Qu phúc l i sau khi th ng nh t v i t ch c Công oàn ơn v . 4. Qu Phát tri n ho t ng s nghi p dùng u tư, phát tri n nâng cao ho t ng s nghi p, b sung v n u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m máy móc thi t b , nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c k thu t công ngh ; tr giúp thêm ào t o, hu n luy n nâng cao tay ngh năng l c công tác cho cán b , viên ch c trong ơn v . Vi c s d ng Qu Phát tri n ho t ng s nghi p vào các m c ích trên do Th trư ng ơn v s nghi p quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. V. TH C HI N CH K TOÁN, TH NG KÊ, BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH i u 19. 1. Các kho n thu, chi c a ơn v s nghi p có thu thu c ngân sách Nhà nư c ph i ư c th hi n trong ngân sách Nhà nư c theo úng quy nh hi n hành. 2. Các ơn v s nghi p có thu t ch c công tác k toán, th ng kê và báo cáo tài chính theo các quy nh c a pháp lu t v ch k toán th ng kê áp d ng cho các ơn v hành chính s nghi p. Th trư ng ơn v ch u trách nhi m v nh ng quy t nh thu, chi, tài s n, lao ng và s trung th c, khách quan c a s li u k toán, quy t toán, th ng kê và báo cáo tài chính nh kỳ. 3. Cơ quan qu n lý c p trên có trách nhi m xét duy t quy t toán i v i các ơn v s nghi p có thu tr c thu c. Cơ quan tài chính cùng c p có trách nhi m thNm nh báo cáo quy t toán i v i cơ quan qu n lý c p trên theo quy nh hi n hành. 4. ơn v s nghi p có thu th c hi n công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 20. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 21. B trư ng B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 22. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  7. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản