Nghị định số 10/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
2
download

Nghị định số 10/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 10/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng tháp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 10/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2007/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2007 NGHN NNH S 10/2007/N -CP C A CHÍNH PH V VI C THÀNH L P THÀNH PH CAO LÃNH THU C T NH NG THÁP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Tháp, NGHN NNH: i u 1. Thành l p thành ph Cao Lãnh thu c t nh ng Tháp trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Cao Lãnh. Thành ph Cao Lãnh có 10.719,54 ha di n tích t nhiên và 149.837 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính, g m các phư ng: 1, 2, 3, 4, 6, 11, Hoà Thu n, M Phú và các xã: M Tân, Hoà An, T nh Th i, Tân Thu n ông, Tân Thu n Tây, M Trà, M Ngãi. a gi i hành chính thành ph Cao Lãnh: phía B c và phía ông giáp huy n Cao Lãnh; phía Nam giáp huy n L p Vò, t nh ng Tháp; phía Tây giáp huy n Ch M i, t nh An Giang T nh ng Tháp có 11 ơn v hành chính c p huy n, g m các huy n: Cao Lãnh, Châu Thành, H ng Ng , Lai Vung, L p Vò, Tam Nông, Tân H ng, Thanh Bình, Tháp Mư i, th xã Sa éc và thành ph Cao Lãnh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Tháp và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh ng Tháp; - Ban T ch c Trung ương;
  2. - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông Nguy n T n Dũng v n t i, K ho ch và u tư; - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, XDPL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản