Nghị định số 101/1997/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
64
lượt xem
3
download

Nghị định số 101/1997/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 101/1997/NĐ-CP về Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 101/1997/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101-CP Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 101-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1997 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T CHÍNH PH Căn c và Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c vào Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t là văn b n có y các y u t sau ây: a) Văn b n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành v i hình th c ư c quy nh t i i u 1 c a Chương I và Chương II c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; b) Văn b n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương ban hành theo úng th t c, trình t ư c quy nh t i các chương III, IV, V, VI và VII c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các quy nh t i Ngh nh này; c) Văn b n có ch a các quy t c x s chung, ư c áp d ng nhi u l n, i v i m i i tư ng ho c m t nhóm i tư ng, có hi u l c trong ph m vi toàn qu c ho c t ng a phương. Quy t c x s chung là nh ng chuNn m c mà m i cơ quan, t ch c, cá nhân ph i tuân theo khi tham gia quan h xã h i ư c quy t c ó i u ch nh; d) Văn b n ư c Nhà nư c b o m thi hành b ng các bi n pháp như tuyên try n, giáo d c, thuy t ph c, các bi n pháp v t ch c, hành chính, kinh t ; trong trư ng h p
 2. c n thi t thì Nhà nư c áp d ng bi n pháp cư ng ch b t bu c thi hành và quy nh ch tài i v i ngư i có hành vi vi ph m. 2. Nh ng văn b n cũng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành mà không có y các y u t nói trên gi i quy t nh ng v vi c c th i v i nh ng i tư ng c th , thì không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t và không ch u s i u ch nh c a Lu t ban hành văn, b n quy ph m pháp lu t và Ngh nh này như: quy t nh lên lương, khen thư ng, k lu t, i u ng công tác, b nhi m, mi n nhi m cán b , công ch c, quy t nh x ph t vi ph m hành chính, quy t nh phê duy t d án, ch th v vi c phát ng phong trào thi ua, bi u dương ngư i t t, vi c t t và nh ng văn b n cá bi t khác. i u 2. Tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , văn b n liên t ch c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n, gi a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v i t ch c chính tr - xã h i, văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân các c p 1. Ngh quy t, Nghi nh do Chính ph ban hành ph i phù h p v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c. 2. Quy t nh, ch th do Th tư ng Chính ph ban hành ph i phù h p v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph . 3. Quy t nh, ch th , thông tư do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ban hành ph i phù h p v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , các văn b n quy ph m pháp lu t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v qu n lý ngành, lĩnh v c do B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph trách. 4. Ngh quy t, thông tư liên t ch do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương ho c do cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương v i t ch c chính tr - xã h i ban hành ph i phù h p v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph . 5. Ngh quy t do H i ng nhân dân, quy t nh, ch th do U ban nhân dân các c p ban hành ph i phù h p v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , các văn b n c a các cơ quan nhà nư c c p trên. Văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , ngh quy t, thông tư liên t ch gi a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương v i nhau, gi a cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương v i t ch c chính tr - xã h i, văn b n quy ph m pháp lu t c a
 3. H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p trái v i Hi n pháp, lu t, văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên ph i b cơ quan nhà nư c có thNm quy n ình ch , bãi b theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 3. S và ký hi u c a văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t khi ban hành ph i ư c ánh s th t theo năm ban hành và có ký hi u riêng cho t ng lo i văn b n. 2. Vi c ánh s th t ph i b t u t s 01 theo t ng lo i văn b n c a năm ban hành lo i văn b n ó. Năm ban hành văn b n ph i ư c ghi y các s . 3. Ký hi u văn b n quy ph m pháp lu t do Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ban hành, văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương ho c do cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương v i t ch c chính tr - xã h i ban hành ư c quy nh như sau: a) Ngh quy t, Ngh d nh do Chính ph ban hành: S ../199../NQ-CP; S .../199.../N /CP; b) Quy t nh, Ch th do Th tư ng Chính Ph ban hành: S ....... /199.../Q -TTg; S .../199.../CT-TTg; c) QUy t nh, ch th , thông tư do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ban hành: S .../199... /Q - (tên vi t t t do cơ quan ban hành văn b n), ví d : Quy t nh s 01 ngày 20 tháng 01 năm 1997 do B Tư pháp ban hành ư c ánh s là: S 01/1997/Q - BTP; S .../199.../CT - (tên vi t t t c a cơ quan ban hành văn b n), ví d : Ch th s 01 ngày 25 tháng 01 năm 1997 do B Tài chính ban hành ư c ánh s là: S 01/1997/CT - BTC; S .../199... /TT-(tên vi t t t c a cơ quan ban hành văn b n), ví d : Thông tư s 01 ngày 25 tháng 8 năm 1997 c a B Công nghi p ban hành ư c ánh s là: S 01/1997/TT-BCN; d) Ngh quy t liên t ch, Thông tư liên t ch: S .../199.../NQLT - (tên vi t t t c a cơ quan, t ch c ban hành văn b n), ví d : Ngh quy t liên t ch s 05 ngày 18 tháng 9 năm 1997 do T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam v i B Tài chính ban hành ư c ánh s là: S 05/1997/NQLT - TL L - BTC; S .../199.../TTLT - (tên vi t t t c a cơ quan ban hành văn b n), ví d : Thông tư liên t ch s 01 ngày 15 tháng 9 năm 1997 do B Tài chính và B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành ư c ánh s là: S 01/1997/TTLT -BTC - BL TB và XH. i u 4. G i văn b n quy ph m pháp lu t 1. Trong th i gian ch m nh t là hai ngày, k t ngày văn b n quy ph m pháp lu t ư c công b ho c ký ban hành, Văn phòng Chính ph có trách nhi m g i văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c
 4. Chính ph , các t ch c chính tr - xã h i h u quan, H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trong th i gian ch m nh t là hai ngày, k t ngày ký ban hành, B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i g i văn b n quy ph m pháp lu t do mình ban hành n Chính ph , các cơ quan nhà nư c Trung ương, các t ch c chính tr - xã h i h u quan, H i ng nhân dân và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Trong th i gian ch m nh t là hai ngày, k t ngày ký ban hành, H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i g i văn b n quy ph m pháp lu t do mình ban hành n Chính ph , các cơ quan, t ch c chính tr - xã h i h u quan, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p dư i. 4. Văn b n quy ph m pháp lu t do các cơ quan nhà nư c Trung ương, văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân, U ban nhân dân ban hành ư c g i, lưu gi trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph và có giá tr như b n g c. 5. Khi nh n ư c văn b n quy ph m pháp lu t, k c nh n trên m ng tin h c di n r ng c a Chính ph , các cơ quan nhà nư c và các t ch c liên quan có trách nhi m t ch c thi hành. 6. Văn phòng Chính ph quy nh c th vi c t ch c, qu n lý, s d ng và ki m tra m ng tin h c di n r ng c a Chính ph . i u 5. Vi c ăng Công báo 1. Văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan nhà nư c Trung ương ban hành ph i ư c ăng Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong th i h n ch m nh t là mư i lăm ngày, k t ngày công b ho c ký ban hành. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t do các cơ quan nhà nư c Trung ương ban hành ph i ư c g i n Văn phòng Chính ph ch m nh t là hai ngày, k t ngày công b ho c ký ban hành k p th i ăng Công báo. 3. Công báo ư c công b công khai, phát hành r ng rãi trong các cơ quan nhà nư c, t ch c xã h i, t ch c kinh t , ơn v vũ trang và trong nhân dân, k c cá nhân, t ch c, cơ quan nư c ngoài. 4. Văn b n ăng Công báo có giá tr như b n g c. 5. Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m xu t b n Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 6. ưa tin, ăng và phát s ng n i dung văn b n quy ph m pháp lu t Văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng.
 5. Các cơ quan báo chí Trung ương và a phương, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình và ài Phát thanh a phương có trách nhi m ưa tin, ăng, phát sóng toàn văn ho c n i dung cơ b n c a văn b n quy ph m pháp lu t nh m tuyên truy n, ph bi n r ng rãi văn b n quy ph m pháp lu t. i u 7. Vi c d ch văn b n quy ph m pháp lu t ra ti ng nư c ngoài 1. Văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c công b ho c ký ban hành có th ư c d ch ra ti ng nư c ngoài. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân d ch văn b n quy ph m pháp lu t ra ti ng nư c ngoài ch u trách nhi m v n i dung b n d ch c a mình. Vi c d ch văn b n quy ph m pháp lu t ra ti ng nư c ngoài ph i b o m úng n i dung c a văn b n quy ph m pháp lu t ư c d ch, t ng trong b n d ch ph i chính xác. B n d ch văn b n quy ph m pháp lu t ra ti ng nư c ngoài ch có giá tr tham kh o. 3. B Tư pháp ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin l a ch n m t s nhà xu t b n th c hi n vi c xu t b n và phát hành b n d ch văn b n quy ph m pháp lu t ra ti ng nư c ngoài. i u 8. Tuân th các quy nh v b o v bí m t nhà nư c. Vi c g i văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh t i i u 4, ăng Công báo theo quy nh t i i u 5, ưa tin, ăng và phát sóng theo quy nh t i i u 6, d ch văn b n ra ti ng nư c ngoài theo quy nh t i i u 7 c a Ngh d nh này ph i tuân th các quy nh v b o v bí m t nhà nư c. Chương 2: L P D KI N CHƯƠNG TRÌNH C A QU C H I V XÂY D NG LU T, PHÁP L NH, CHƯƠNG TRÌNH C A CHÍNH PH V XÂY D NG NGHN QUY T, NGHN NNH i u 9. xu t chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh, Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph 1. Căn c vào Kho n 1 i u 22 và i u 59 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và yêu c u qu n lý c a ngành, lĩnh v c do mình ph trách, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph d ki n xây d ng lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh trình Chính ph . T ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m giúp B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph l p d ki n xây d ng lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh trình Chính ph .
 6. 2. B n d ki n xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy t nh và ư c g i n B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , trong ó nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n, i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n, th i gian trình và các i u ki n c n thi t b o m cho vi c so n th o văn b n. 3. D ki n xây d ng lu t, pháp l nh hành năm ư c g i n B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ch m nh t là ngày 15 tháng 7 năm trư c. D ki n xây d ng lu t, pháp l nh theo nhi m kỳ c a Qu c h i ư c g i n B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ch m nh t là ngày 15 tháng 7 c a năm k t thúc nhi m kỳ c a Qu c h i khoá trư c. D ki n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph hàng năm ư c g i n Văn phòng Chính ph , B Tư pháp ch m nh t là ngày 15 tháng 10 năm trư c, trong ó nêu rõ s c n thi t ban hành, i tư ng, ph m v i u ch nh c a văn b n, th i h n ban hành và k ho ch t ch c th c hi n khi văn b n quy ph m pháp lu t ư c ban hành. 4. Trên cơ s t ng h p d ki n chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh hàng năm c a Chính ph do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ngh , Văn phòng Chính ph l p chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph theo nh kỳ ba tháng, sáu tháng và c năm trình Chính ph quy t nh. i u 10. T ng h p ý ki n xu t và trình Chính ph quy t nh v d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, chương trình xây d ng Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph 1. Trong th i gian mư i ngày, k t ngày h t h n g i d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph l p d ki n chương trình c a Chính ph v xây d ng lu t, pháp l nh. D ki n chương trình ư c g i n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph l y ý ki n. Ch m nh t là b y ngày, k t ngày nh n ư c d ki n chương trình, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i g i ý ki n tham gia b ng văn b n n B Tư pháp và Văn phòng Chính ph . Theo ch o c a Th tư ng Chính ph , B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ch nh lý d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh trình Chính ph quy t nh t i phiên h p tháng 8 hàng năm. 2. Trong th i gian mư i ngày, k t ngày h t h n g i ý ki n xu t v chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh, Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp chuNn b d th o chương trình c a Chính ph và g i n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . Ch m nh t là b y ngày, k t ngày nh n ư c d th o chương trình, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i g i ý ki n tham gia b ng văn b n n Văn phòng Chính ph và B Tư pháp. Theo ch o c a Th tư ng Chính ph , Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp ch nh lý d th o chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh trình Chính ph quy t nh t i phiên h p thư ng kỳ cu i năm.
 7. Văn phòng Chính ph có trách nhi m g i n các thành viên Chính ph , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph . i u 11. Chính ph tham gia ý ki n v ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a các cơ quan khác, các t ch c và ngh xây d ng lu t, pháp l nh và ki n ngh v lu t, pháp l nh c a i bi u Qu c h i 1. Văn phòng Chính ph có trách nhi m t p h p y các ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a các cơ quan khác, các t ch c và ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ki n ngh v lu t, pháp l nh c a i bi u Qu c h i. 2. Ch m nh t là mư i ngày, k t ngày nh n ư c b n t p h p ngh , ki n ngh v lu t, pháp l nh do Văn phòng Chính ph g i, B Tư pháp ph i g i ý ki n tham gia b ng văn b n n Văn phòng Chính ph . 3. Chính ph có ý ki n b ng văn b n v ngh xây d ng lu t, pháp l nh c a cơ quan khác, các t ch c v ngh xây d ng lu t, pháp l nh, ki n ngh v lu t, pháp l nh c a i bi u Qu c h i trên cơ sơ báo cáo c a Văn phòng Chính ph và ý ki n tham gia c a B Tư pháp. i u 12. D ki n i u ch nh chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph 1. Theo ch o c a Th tư ng Chính ph , ngh c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , B Tư pháp d ki n i u ch nh chương trình xây d ng lu t, pháp l nh Chính ph xem xét, trình U ban thư ng v Qu c h i. 2. Theo ch o c a Th tư ng Chính ph , ngh c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Văn phòng Chính ph l p d ki n i u ch nh chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh trình Chính ph . Văn phòng Chính ph có trách nhi m thông báo quy t nh c a Chính ph v vi c i u ch nh chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, i u ch nh chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh n B Tư pháp và các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan. i u 13. B o m th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph 1. Chính ph ch o vi c th c hi n chương trình xây d ng các d án lu t, pháp l nh do Chính ph trình Qu c h i và U ban thư ng v Qu c h i chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph . 2. Văn phòng Chính ph có trách nhi m ôn c, ki m tra cơ quan ư c phân công ch trì so n th o trong vi c b o m ti n so n th o và th i h n trình d án, d th o văn b n. 3. B Tư pháp, trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m tham gia vào quá trình so n th o và thNm nh d án Lu t, Pháp l nh, d th o
 8. Ngh quy t, Ngh nh do Chính ph ban hành, tham gia ý ki n b ng văn b n v d th o quy t nh, ch th do Th tư ng Chính ph ban hành. 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ph i thư ng xuyên ch o và k p th i cho ý ki n v vi c th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph do B , ngành mình ch trì so n th o. T ch c pháp ch B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m giúp B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph th c hi n chương trình xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, b o m văn b n ch t ch v m t pháp lý, có ch t lư ng và trình úng th i h n quy nh. 5. Kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t do ngân sách nhà nư c c p. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, B trư ng B Tài chính tr trì, ph i h p v i B trư ng B Tư pháp và cơ quan h u quan khác trình Th tư ng Chính ph ban hành quy ch v s d ng kinh phí xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. Chương 3: SO N TH O D ÁN LU T, PHÁP L NH, D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A CHÍNH PH , TH TƯ NG CHÍNH PH , CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH i u 14. Thành l p Ban so n th o 1. Chính ph u quy n cho cơ quan ư c phân công ch trì so n th o thành l p Ban so n th o d án lu t, pháp l nh do Chính ph trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i và d th o lo i ngh nh ư c quy nh t i i m b Kho n 2 i u 56 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, tr trư ng h p Chính ph thành l p Ban so n th o. 2. Cơ quan ư c phân công ch trì so n th o thành l p Ban so n th o i v i nh ng d th o ngh quy t, ngh nh khác c a Chính ph . 3. Vi c so n th o các d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh do Ban so n th o m nhi m. Thành ph n Ban so n th o g m i di n có thNm quy n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph h u quan; Th trư ng cơ quan ch trì so n th o là Trư ng ban. Giúp vi c Ban so n th o có t biên t p do trư ng ban so n th o ch nh. Thành viên c a t biên t p g m các lu t gia, các nhà khoa h c và các chuyên gia am hi u các v n chuyên môn thu c n i dung c a d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t. 4. Khi th y c n thi t, Th tư ng Chính ph có th thành l p T chuyên gia làm vi c dư i s ch o tr c ti p c a Th tư ng th c hi n nhi m v c a Ban so n th o ho c tu ch nh d th o lu t, pháp l nh, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph trư c khi ký trình ho c ký ban hành.
 9. 5. Cơ quan có thành viên trong Ban so n th o có trách nhi m góp ý ki n b ng văn b n v n i dung c a d án, d th o có liên quan n ngành, lĩnh v c do mình qu n lý. 6. Vi c so n th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Th tư ng Chính ph , c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ư c ti n hành theo quy nh t i i u 65 và i u 66 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i u 15. Trách nhi m c a Ban so n th o b o m ch t lư ng và th i h n trình d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh, Ban so n th o ph i th c hi n y các quy nh t i i u 26 và i u 61 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, ng th i có trách nhi m sau ây: 1. nh kỳ thông báo v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp v ti n và ch t lư ng so n th o d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh; 2. K p th i báo cáo, xin ý ki n ch o c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v các v n m i, ph c t p và nh ng ý ki n còn khác nhau; 3. B o m vi c so n th o văn b n có ch t lư ng; n i dung các i u, kho n c a văn b n ph i ư c quy nh c th , rõ ràng khi văn b n có hi u l c thì thi hành ư c ngay. Trong trư ng h p d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t c n có văn b n quy nh chi ti t ho c hư ng d n thi hành thì Ban so n th o có trách nhi m so n th o ho c ôn c, ki m tra, hư ng d n cơ quan ư c Chính ph phân công so n th o các văn b n ó trình ng th i v i d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh lên Chính ph . 4. Xác nh tên các văn b n d ki n b bãi b (bãi b toàn b văn b n ho c m t ph n n i dung: chương, m c, i u, kho n, i m c a văn b n). i u 16. L y ý ki n v d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph Trong quá trình so n th o d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh, cơ quan ch trì so n th o ph i t ch c l y ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân h u quan. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh, cơ quan, t ch c, cá nhân ư c h i ý ki n có trách nhi m tham gia góp ý b ng văn b n và g i n cơ quan ch trì so n th o. Văn b n tham gia góp ý ki n c a các B , cơ quan, t ch c ph i do B trư ng, Th trư ng cơ quan, ngư i ng u cơ quan, t ch c ó ký. Cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m nghiên c u, ti p thu, ch nh lý d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t và g i d án d th o văn b n ã ch nh lý n Văn phòng Chính ph và B Tư pháp. i u 17. Xin ý ki n U ban thư ng v Qu c h i v ngh nh quy nh nh ng v n h t s c c n thi t nhưng chưa i u ki n xây d ng thành lu t ho c pháp l nh
 10. Trư c khi so n th o nh ng ngh nh ư c quy nh t i i m b Kho n 2 i u 56 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Chính ph g i b n thuy t trình v s c n thi t ban hành ngh nh và d ki n các v n cơ b n thu c n i dung c a ngh nh xin ý ki n c a U ban thư ng v Qu c h i. Chương 4: TH M NNH VÀ TRÌNH CHÍNH PH D ÁN; LU T, PHÁP L NH, D TH O NGHN QUY T, NGHN NNH C A CHÍNH PH VÀ VI C THAM GIA Ý KI N V D TH O QUY T NNH, CH THN C A TH TƯ NG CHÍNH PH i u 18. Vi c chuNn b trình Chính ph d án lu t, pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph Văn phòng Chính ph ph i h p v i B Tư pháp và cơ quan ch trì so n th o xem xét d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh trư c khi trình Chính ph . Trong trư ng h p th ng nh t ý ki n trình Chính ph d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh thì quy trình ti p theo ư c quy nh như sau: 1. i v i d án Lu t, d án Pháp l nh. Văn phòng Chính ph ph i h p v i cơ quan ch trì so n th o d án t ch c cu c h p gi i thi u n i dung c a d án lu t, d án pháp l nh cho i di n có thNm quy n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các cơ quan, t ch c h u quan. Trong th i h n b y ngày, k t ngày t ch c cu c h p gi i thi u d án, các cơ quan, t ch c ph i nghiên c u, g i ý ki n tham gia b ng văn b n n các cơ quan ch trì so n th o, Văn phòng Chính ph và B Tư pháp. Cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m nghiên c u, ti p thu ý ki n c a các cơ quan, t ch c d ch nh lý d án và g i d án ã ư c ch nh lý n B Tư pháp thNm nh. 2. i v i d th o Ngh quy t, Ngh nh. Cơ quan ch trì so n th o ch nh lý d th o văn b n trên cơ s tham kh o ý ki n c a Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và g i d th o ã ư c ch nh lý n B Tư pháp thNm nh. i u 19. ThNm nh các d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph 1. Các d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh ư c thNm nh bao g m: a) D án Lu t, Pháp l nh do Chính ph trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i;
 11. b) D án Lu t, Pháp l nh do cơ quan khác, các t ch c, i bi u Qu c h i trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i; c) Các d th o Ngh quy t, Ngh nh trình Chính ph . 2. Chính ph ch xem xét các d án Lu t, Pháp l nh quy t nh trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ho c tham gia ý ki n i v i d án lu t, pháp l nh do các cơ quan khác, các t ch c, i bi u Qu c h i trình ho c xem xét d th o ngh quy t, ngh nh ban hành, sau khi ã có báo cáo thNm nh b ng văn b n c a B Tư pháp. i u 20. Trách nhi m c a cơ quan so n th o d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph phân công ch trì so n th o d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh có trách nhi m: 1. G i công văn yêu c u thNm nh và h sơ d án Lu t, pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh n B Tư pháp úng th i h n quy nh t i i u 22 c a ngh nh này; 2. Cung c p thông tin, tài li u c n thi t có liên quan n d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh n cơ quan thNm nh; 3. Thuy t trình v d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh khi có yêu c u c a B Tư pháp. i u 21. H sơ d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph g i thNm nh 1. H sơ d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh g i thNm nh bao g m: a) Công văn yêu c u thNm nh; b) T trình Chính ph v d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh; c) B n d án, d th o cu i cùng ư c cơ quan so n th o quy t nh trình Chính ph xem xét và b n t p h p ý ki n c a các B , ngành v d án, d th o ó; d) B n thuy t trình chi ti t v d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh và d th o các văn b n hư ng d n thi hành (n u có). 2. S lư ng h sơ g i thNm nh ít nh t là 10 b . i u 22. Th i h n g i h sơ d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph thNm nh
 12. Ch m nh t là hai mươi ngày, trư c ngày Chính ph h p, cơ quan so n th o d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh ph i g i n B Tư pháp h sơ d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh thNm nh. i u 23. Trách nhi m c a B Tư pháp trong vi c thNm nh d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph 1. Khi nh n ư c h sơ d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh, B Tư pháp có trách nhi m k p th i t ch c vi c thNm nh d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh. Trong trư ng h p c n thi t, B Tư pháp có th yêu c u cơ quan so n th o thuy t trình v d án, d th o, cung c p thông tin và tài li u có liên quan n d án, d th o văn b n ó. 2. Khi c n thi t, m i các lu t gia, các nhà khoa h c và các chuyên gia am hi u các v n chuyên môn thu c n i dung d án, d th o tham gia thNm nh. 3. ChuNn b và g i báo cáo thNm nh úng th i h n theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh này. i u 24. Ph m vi thNm nh B Tư pháp thNm nh v i tư ng, ph m vi i u ch nh c a văn b n, tính kh thi c a văn b n, k thu t so n th o văn b n, ngôn ng pháp lý, và ch u trách nhi m v tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t c a văn b n trong h th ng pháp lu t. Trong trư ng h p cơ quan so n th o và các B , ngành còn có ý ki n khác nhau v nh ng v n thu c n i dung c a d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , thì B Tư pháp có trách nhi m phát bi u rõ quan i m và xu t phương án x lý i v i các v n còn có ý ki n khác nhau ó. i u 25. T ch c thNm nh 1. B trư ng B Tư pháp t ch c vi c thNm nh d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , b o m ch t lư ng và th i h n thNm nh. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng B Tư pháp quy t nh thành l p H i ng thNm nh d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh. i v i d án Lu t, pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh do B Tư pháp ch trì so n th o thì thành ph n H i ng thNm nh do B trư ng B Tư pháp thành l p ph i có s tham gia c a i di n Văn phòng Chính ph , i di n các B , ngành h u quan. 2. Th t c, trình t c th c a vi c thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Tư pháp quy nh. i u 26. G i báo cáo thNm nh Ch m nh t là 5 ngày, trư c ngày b t u phiên h p Chính ph , B Tư pháp g i báo cáo thNm nh d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh n cơ quan ch trì so n th o và Văn phòng Chính ph . i v i d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh
 13. quy t, Ngh nh do B Tư pháp so n th o, trong th i h n ch m nh t là năm ngày, trư c ngày b t u phiên h p Chính ph , B Tư pháp ph i g i ý ki n c a H i ng thNm nh cùng d th o văn b n n Văn phòng Chính ph chuNn b cho phiên h p Chính ph . i u 27. H sơ d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh trình Chính ph Cơ quan ch trì so n th o ph i chuNn b y h sơ d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh trình Chính ph . H sơ bao g m: 1. T trình Chính ph v d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh; 2. B n d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh; 3. Văn b n thNm nh c a B Tư pháp v d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t, ngh nh; 4. ý ki n tham gia v d án, d th o c a các B , ngành có liên quan; 5. Các tài li u liên quan (n u có); S lư ng h sơ trình Chính ph theo yêu c u c a Văn phòng Chính ph . i u 28. Trách nhi m c a Văn phòng Chính ph Khi nh n ư c T trình, d án Lu t, Pháp l nh, d th o Ngh quy t, Ngh nh, văn b n thNm nh c a B Tư pháp và các tài li u liên quan n D án, d th o do cơ quan ch trì so n th o g i n, Văn phòng Chính ph ki m tra các th t c, n i dung d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t. Trong trư ng h p d án, d th o có nh ng v n còn có ý ki n khác nhau thì Văn phòng Chính ph xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph và t ch c cu c h p v i cơ quan ch trì so n th o, B Tư pháp, các B , ngành h u quan x lý và xu t các v n ưa ra Chính ph th o lu n, quy t nh. Văn phòng Chính ph có trách nhi m báo cáo v i Chính ph v các v n mà các B , ngành ã th ng nh t ý ki n, các v n còn có ý ki n khác nhau c a d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t Chính ph th o lu n, quy t nh. i u 29. Chính ph tham gia ý ki n i v i d án lu t, pháp l nh do các cơ quan khác, các t ch c, i bi u Qu c h i so n th o 1. Trong th i h n hai ngày, k t ngày nh n ư c d án Lu t, d án Pháp l nh và nh ng tài li u có liên quan do các cơ quan khác, các t ch c, i bi u Qu c h i so n th o g i n Chính ph tham gia ý ki n, Văn phòng Chính ph có trách nhi m g i n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph h u quan tham gia ý ki n và g i n B Tư pháp thNm nh. 2. B Tư pháp có trách nhi m ti n hành vi c thNm nh d án lu t, pháp l nh theo quy nh t i các i u 23, 24, và 25 c a Ngh nh này. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph h u quan có trách nhi m góp ý ki n b ng văn b n v nhưng n i
 14. dung c a d án tr c ti p liên quan n ch c năng, nhi m v qu n lý ngành, lĩnh v c c a mình. Trong th i h n ch m nh t là mư i ngày, k t ngày nh n ư c d án Lu t, Pháp l nh, B Tư pháp g i báo cáo thNm nh n Văn phòng Chính ph . 3. Trên cơ s báo cáo thNm nh c a B Tư pháp, văn b n góp ý ki n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Văn phòng Chính ph t ng h p, hoàn ch nh và trình Th tư ng xem xét văn b n tham gia ý ki n c a Chính ph v các d án Lu t, Pháp l nh nói trên và g i cho cơ quan, t ch c, i bi u Qu c h i so n th o d án Lu t, Pháp l nh ó. i u 30. Tham gia ý ki n v d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph 1. B Tư pháp có trách nhi m tham gia ý ki n b ng văn b n và ch u trách nhi m v tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t c a văn b n trong h th ng pháp lu t i v i d th o Quy t nh, Ch th c a Th tư ng Chính ph trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành. 2. Ch m nh t là mư i lăm ngày, trư c ngày trình Th tư ng Chính ph , cơ quan so n th o Quy t nh, Ch th có trách nhi m g i n B Tư pháp h sơ d th o Quy t nh, Ch th . 3. H sơ d th o Quy t nh, Ch th g i tham gia ý ki n bao g m: a) Công văn yêu c u tham gia ý ki n; b) T trình Th tư ng Chính ph v d th o Quy t nh, Ch th ; c) D th o Quy t nh, Ch th và b n t ng h p ý ki n c a các B , ngành v d th o Quy t nh, Ch th . 4. S lư ng h sơ g i tham gia ý ki n ít nh t là 05 b . 5. Ch m nh t là b y ngày, sau khi nh n ư c h sơ, B Tư pháp tham gia ý ki n b ng văn b n và g i n cơ quan ch trì so n th o. 6. Cơ quan ch trì so n th o có trách nhi m ch nh lý d th o Quy t nh, Ch th trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. H sơ trình Th tư ng Chính ph bao g m: a) T trình Th tư ng Chính ph v d th o Quy t inh, Ch th ; b) D th o Quy t nh, ch th ; c) ý ki n tham gia c a các cơ quan, t ch c h u quan; d) ý ki n tham gia c a B Tư pháp. Chương 5:
 15. I U KHO N THI HÀNH i u 31. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 32. Trách nhi m thi hành Ngh nh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản