Nghị định số 102/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
4
download

Nghị định số 102/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 102/2004/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 102/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S 102/2004/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2004 NGH NH C A CHÍNH PH S 102/2004/N -CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2004 QUY NH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH CƠ Y U V CH , CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U NGH HƯU, CHUY N NGÀNH, THÔI VI C HO C CHUY N SANG LÀM CÔNG TÁC KHÁC TRONG T CH C CƠ Y U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cơ y u ngày 04 tháng 4 năm 2001; Theo ngh c a Trư ng Ban Cơ y u Chính ph , NGH NH: Chương 1: NH NG QUY NH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Cơ y u v ch , chính sách i v i ngư i làm công tác cơ y u ang hư ng b ng lương l c lư ng vũ trang mà không ph i là quân nhân ho c Công an nhân dân khi ngh hưu, chuy n ngành, thôi vi c ho c chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u. i u 2. Ngư i làm công tác cơ y u khi ngh hưu, chuy n ngành, thôi vi c ho c chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a Pháp l nh Cơ y u, quy nh chi ti t t i Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t hi n hành khác có liên quan. i u 3. Ngân sách nhà nư c b o m ngu n kinh phí th c hi n m t s ch , chính sách quy nh t i Ngh nh này i v i ngư i làm vi c trong t ch c cơ y u và c p kinh phí óng b o hi m xã h i b sung cho th i gian ào t o t i các trư ng cơ y u c a ngư i làm công tác cơ y u. Chương 2: CH , CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U THÔI LÀM VI C TRONG T CH C CƠ Y U
  2. M C I : CH , CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U NGH HƯU i u 4. 1. Ngư i làm công tác cơ y u ngh vi c ư c hư ng ch hưu trí hàng tháng khi có i u ki n quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 23 ho c i u 24 c a i u l b o hi m xã h i i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, binh sĩ Quân i nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Ngh nh s 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph ; i u 27 c a Ngh nh s 45/CP ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 89/2003/N -CP ngày 05 tháng 8 năm 2003 v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l b o hi m xã h i i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan, binh sĩ Quân i nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Ngh nh s 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph . 2. Trong trư ng h p chưa i u ki n ngh hưu theo quy nh t i kho n 1 i u này, mà t ch c cơ y u không còn nhu c u b trí làm vi c trong t ch c cơ y u ho c không chuy n ngành ư c, thì ngư i làm công tác cơ y u ngh vi c ư c hư ng ch hưu trí hàng tháng khi có các i u ki n sau ây: Có 25 năm i v i nam và có 20 năm i v i n làm vi c trong t ch c cơ y u tr lên và ph i óng b o hi m xã h i . Th i gian làm vi c trong t ch c cơ y u bao g m: th i gian làm công tác cơ y u và th i gian làm công vi c khác trong t ch c cơ y u, trong ó ph i có ít nh t 05 năm ư c tính thâm niên ngành cơ y u. Th i gian làm vi c trong t ch c cơ y u ư c tính theo năm (không quy i theo h s ), n u có th i gian t quãng thì ư c c ng d n. i u 5. Cách tính lương hưu hàng tháng c a ngư i làm công tác cơ y u ư c th c hi n theo quy nh t i i u 25 i u l b o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 và i u 25, i u 26 c a Ngh nh s 45/CP ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 89/2003/N -CP ngày 05 tháng 8 năm 2003 v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l b o hi m xã h i i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan, binh sĩ Quân i nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Ngh nh s 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph . M C II: CH , CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U CHUY N NGÀNH i u 6. Ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành sang làm vi c trong biên ch t i các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i hư ng lương t ngân sách nhà nư c, ư c hư ng các quy n l i như sau: 1. ư c ưu tiên b trí vi c làm phù h p v i ngành, ngh chuyên môn, k thu t, nghi p v ; ư c ào t o b i dư ng v chuyên môn, nghi p v c n thi t phù h p v i công vi c m nhi m. 2. ư c mi n thi tuy n và ư c s p x p làm vi c theo úng chuyên môn nghi p v , n u chuy n ngành theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n.
  3. 3. ư c x p và hư ng lương theo công vi c, ch c v m i k t ngày có quy t nh chuy n ngành. Trư ng h p h s m c lương m i th p hơn h s m c lương c a ngư i làm công tác cơ y u ư c hư ng t i th i i m chuy n ngành thì ư c b o lưu h s chênh l ch gi a h s m c lương c a ngư i làm công tác cơ y u v i h s m c lương m i trong th i gian là 18 tháng k t ngày có quy t nh chuy n ngành và do cơ quan, ơn v m i chi tr . Trong th i gian ư c b o lưu, n u h s m c lương m i ư c nâng b ng ho c cao hơn h s m c lương c a ngư i làm công tác cơ y u trư c khi chuy n ngành thì hư ng theo h s m c lương m i. 4. Ngư i làm công tác cơ y u ã chuy n ngành khi ngh hưu, cách tính lương hưu c th như sau: a) ư c l y m c lương làm căn c tính lương hưu t i th i i m ngh hưu c ng thêm kho n ph c p thâm niên tính theo th i gian làm vi c trong các t ch c cơ y u c a m c lương t i th i i m chuy n ngành làm cơ s tính lương hưu. b) Trư ng h p ngư i làm công tác cơ y u ã chuy n ngành, khi ngh hưu mà có m c lương hưu tính theo quy nh t i i m a kho n 4 i u này th p hơn m c lương hưu tính theo m c lương th i i m trư c khi chuy n ra kh i ngành cơ y u thì ư c l y m c lương th i i m trư c khi chuy n ra kh i ngành cơ y u tính lương hưu. i u 7. Ngư i làm công tác cơ y u chuy n sang làm vi c t i các t ch c khác không hư ng lương t ngân sách nhà nư c thì ư c hư ng tr c p thôi vi c theo quy nh t i kho n 2 i u 8 Ngh nh này và ư c b o lưu ph n b o hi m xã h i c a th i gian làm công tác cơ y u. M C III: CH , CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U THÔI VI C i u 8. Ngư i làm công tác cơ y u khi thôi làm vi c, nhưng không i u ki n ngh hưu ho c không chuy n ngành thì gi i quy t thôi vi c v a phương và ư c hư ng các quy n l i như sau: 1. ư c tr c p t o vi c làm b ng 06 tháng lương t i thi u do Nhà nư c quy nh; ư c ưu tiên vào h c ngh ho c gi i thi u vi c làm t i các trung tâm d ch v vi c làm c a các B , ngành, oàn th , a phương và t ch c kinh t - xã h i khác. 2. ư c tr c p thôi vi c m t l n: c m i năm công tác ư c tính b ng 01 tháng lương hi n hư ng và ph c p (n u có). Trư ng h p có th i gian l t 01 tháng n 06 tháng thì ư c tính là n a (1/2) năm; t trên 06 tháng tr lên ư c tính tròn là 01 năm. Th i gian tính hư ng ch tr c p thôi vi c m t l n là t ng th i gian ph c v trong các t ch c cơ y u (bao g m th i gian làm công tác cơ y u và th i gian làm công vi c khác trong t ch c cơ y u); th i gian công tác trong các cơ quan ng, Nhà nư c, t ch c xã h i, oàn th Trung ương, a phương và th i gian làm h p ng có óng b o hi m xã h i (n u có). 3. ư c hư ng ch b o hi m xã h i và các ch khác theo quy nh hi n hành c a pháp lu t.
  4. 4. Ngư i làm công tác cơ y u ã thôi vi c v a phương trong th i gian không quá 01 năm, k t ngày ký quy t nh thôi vi c, n u tìm ư c vi c làm m i, có yêu c u chuy n ngành thì ư c th c hi n ch chuy n ngành. Khi th c hi n ch chuy n ngành thì ph i hoàn l i kho n tr c p theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này. M C IV: QUY I TH I GIAN TÍNH HƯ NG CH KHI THÔI LÀM VI C TRONG T CH C CƠ Y U C A NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U i u 9. Ngư i làm công tác cơ y u có th i gian chi n u, tr c ti p ph c v chi n u ho c công tác a bàn, ngành, ngh có tính ch t c thù thì ư c quy i th i gian ó tính hư ng ch tr c p m t l n khi thôi ph c v trong các t ch c cơ y u như sau: 1. Ngư i làm công tác cơ y u có th i gian chi n u, tr c ti p ph c v chi n u thì th i gian ó ư c quy i m t năm b ng m t năm sáu tháng. 2. Ngư i làm công tác cơ y u có th i gian công tác a bàn có ph c p c bi t v i m c 100% ho c ngành ngh c thù ư c x p lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m thì th i gian ó ư c quy i m t năm b ng m t năm b n tháng. 3. Ngư i làm công tác cơ y u có th i gian công tác a bàn có ph c p khu v c t h s 0,7 tr lên ho c ngành ngh c thù ư c x p lao ng n ng nh c, c h i, nguy hi m thì th i gian ó ư c quy i m t năm b ng m t năm hai tháng. Trư ng h p trong cùng m t th i gian công tác, ngư i làm công tác cơ y u có 2 ho c 3 i u ki n nêu trên thì ư c hư ng theo m c quy i cao nh t. Th i gian công tác nêu trên n u t quãng thì ư c c ng d n xác nh. i u 10. Th i gian tăng thêm do quy i quy nh t i i u 9 Ngh nh này ư c tính hư ng tr c p m t l n i v i ngư i làm công tác cơ y u thôi làm vi c trong t ch c cơ y u (ngh hưu, chuy n ngành, thôi vi c) v i m c c m t năm tăng thêm ư c tính b ng m t tháng lương và ph c p (n u có) hi n hư ng. Chương 3: CH , CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U CHUY N SANG LÀM CÔNG TÁC KHÁC TRONG T CH C CƠ Y U i u 11. Ngư i làm công tác cơ y u khi chuy n sang làm công vi c khác trong t ch c cơ y u ư c x p lương theo công vi c m i. M c lương ư c x p khi chuy n sang làm công tác khác, căn c vào ngành ho c nhóm ngành cán b ư c s p x p; trình h c v n, ào t o; th i gian gi h s b c lương hi n t i. Trư ng h p h s m c lương m i ư c x p th p hơn h s m c lương th i i m trư c khi chuy n sang công vi c m i thì ư c b o lưu h s chênh l ch gi a h s m c lương th i i m trư c khi chuy n sang công vi c m i so v i h s m c lương m i cho n khi ư c nâng lương b ng ho c cao hơn.
  5. i u 12. Ngư i làm công tác cơ y u ã chuy n sang làm công tác khác trong t ch c cơ y u ngh hưu, thì ư c hư ng các ch như quy nh i v i ngư i làm công tác cơ y u chuy n ngành ngh hưu t i kho n 4 i u 6 M c II Chương II Ngh nh này. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 13. 1. Các quy n l i c a ngư i làm công tác cơ y u quy nh t i Ngh nh này s b c t gi m, h y b n u h sơ b làm sai l ch ho c gi m o hư ng ch ; quy n l i ư c hư ng không úng pháp lu t ph i ư c hoàn tr . Trư ng h p do sai l ch h sơ mà ngư i làm công tác cơ y u không ư c hư ng úng ch thì ư c khôi ph c quy n l i theo quy nh. 2. Ngoài bi n pháp x lý theo quy nh t i kho n 1 i u này thì ngư i có hành vi làm sai l ch ho c gi m o h sơ, tùy theo tính ch t, m c vi ph m còn b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và ph i b i thư ng thi t h i (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây v ch , chính sách i v i ngư i làm công tác cơ y u khi ngh hưu, chuy n ngành, thôi vi c, chuy n sang làm các công vi c khác trong t ch c cơ y u trái v i quy nh c a Ngh nh này u bãi b . i u 15. B N i v ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính và Ban Cơ y u Chính ph có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 16. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan, t ch c s d ng cơ y u ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản