Nghị định số 103/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
68
lượt xem
2
download

Nghị định số 103/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 103/1999/NĐ-CP về việc giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 103/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/1999/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 103/1999/N -CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999 V GIAO, BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu c a vi c giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn b m t doanh nghi p nhà nư c Giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn b m t doanh nghi p nhà nư c là nh ng bi n pháp ti p t c s p x p và i m i nh ng doanh nghi p nhà nư c quy mô nh thua l kéo dài ho c không c n duy trì s h u nhà nư c nh m : 1. T o i u ki n cơ c u l i doanh nghi p nhà nư c, nâng cao hi u qu kinh t và s c c nh tranh c a khu v c kinh t Nhà nư c; 2. B o m vi c làm cho ngư i lao ng; thay i phương th c qu n lý doanh nghi p, t o ng l c phát huy quy n làm ch c a ngư i lao ng; s d ng có hi u qu hơn s tài s n ã u tư, khai thác m i ti m năng trong các thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t - kinh doanh; 3. Gi m b t chi phí và trách nhi m i u hành kinh doanh c a Nhà nư c; mb ol i ích chung c a c Nhà nư c và ngư i lao ng. i u 2. Ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn b m t doanh nghi p, áp d ng i v i các doanh nghi p nhà nư c sau ây :
 2. a) Các doanh nghi p nhà nư c c l p và các doanh nghi p thành viên c a T ng công ty có v n Nhà nư c trên s sách k toán dư i 1 t ng, kinh doanh thua l kéo dài ho c Nhà nư c không c n n m gi c ph n, tr các doanh nghi p là nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh, các doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c tư v n, thi t k , giám nh; b) Các doanh nghi p nhà nư c c l p và doanh nghi p thành viên c a T ng công ty không quy nh t i i m a c a i u này, có v n Nhà nư c trên s sách k toán t 1 t ng n dư i 5 t ng, b thua l kéo dài nhưng chưa lâm vào tình tr ng phá s n, sau khi ã th c hi n các bi n pháp c n thi t nhưng v n không kh c ph c ư c, tùy theo t ng trư ng h p do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Vi c khoán kinh doanh trong n i b doanh nghi p nhà nư c, cho thuê, bán, giao t ng b ph n c a doanh nghi p nhà nư c và cho thuê, bán, giao tài s n riêng l c a doanh nghi p nhà nư c không n m trong ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. i u 3. Các t ng trong Ngh nh này ư c hi u như sau : 1. ''Giao m t doanh nghi p nhà nư c cho t p th ngư i lao ng (g i t t là giao doanh nghi p)'' là vi c chuy n doanh nghi p nhà nư c và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p thành s h u c a t p th ngư i lao ng có i u ki n ràng bu c. 2. ''Bán m t doanh nghi p nhà nư c (g i t t là bán doanh nghi p)'' là vi c chuy n i s h u có thu ti n toàn b tài s n c a doanh nghi p nhà nư c sang s h u t p th , cá nhân ho c pháp nhân khác. 3. ''Khoán kinh doanh i v i m t doanh nghi p nhà nư c (g i t t là khoán kinh doanh)'' là phương th c qu n lý doanh nghi p nhà nư c mà bên nh n khoán ư c giao quy n qu n lý doanh nghi p, có nghĩa v th c hi n m t s ch tiêu, b o m các i u ki n và ư c hư ng các quy n l i theo h p ng khoán. 4. ''Cho thuê m t doanh nghi p nhà nư c (g i t t là cho thuê doanh nghi p)'' là hình th c chuy n giao cho ngư i nh n thuê quy n s d ng tài s n và lao ng trong doanh nghi p theo các i u ki n ghi trong h p ng thuê. 5. ''Ngư i nh n giao, ngư i mua, ngư i nh n khoán, ngư i thuê doanh nghi p'' là i di n c a pháp nhân, t p th , nhóm ngư i ho c cá nhân nh n giao, mua, nh n khoán kinh doanh ho c thuê doanh nghi p. 6. ''Ngư i giao, ngư i bán, ngư i khoán, ngư i cho thuê doanh nghi p'' là i di n cơ quan, doanh nghi p th c hi n giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p. 7. ''Bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p theo phương th c tr c ti p'' là hình th c àm phán, th a thu n và ký h p ng tr c ti p gi a ngư i bán, ngư i khoán, ngư i cho thuê doanh nghi p v i ngư i mua, ngư i nh n khoán, ngư i thuê doanh nghi p trong trư ng h p ch có m t ngư i ăng ký. 8. ''Bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p theo phương th c u th u'' là hình th c l a ch n ngư i mua, ngư i nh n khoán, ngư i thuê doanh nghi p thông qua u th u khi có t hai ngư i ăng ký tr lên.
 3. 9. ''Giá t i thi u'' là m c giá th p nh t mà ngư i bán, cho thuê, khoán có th ch p nh n và t giá khi quy t nh bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p. 10. ''Giá thuê, giá bán doanh nghi p'' là giá c a ngư i cho thuê và ngư i thuê, ngư i bán và ngư i mua th a thu n theo phương th c tr c ti p ho c ư c xác nh qua phương th c u th u. 11. ''Giá tr doanh nghi p theo s sách k toán'' là t ng giá tr tài s n th hi n trong b ng cân i k toán c a doanh nghi p theo ch k toán hi n hành. 12. ''Giá tr th c t c a doanh nghi p'' là t ng giá tr tài s n th c có c a doanh nghi p theo giá th trư ng t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 13. ''T p th ngư i lao ng'' là toàn b s lao ng hi n có c a doanh nghi p ho c t p th nh ng ngư i lao ng t nguy n th c hi n ngh quy t i h i công nhân viên ch c doanh nghi p v nh n giao, mua, khoán ho c thuê doanh nghi p do Ban ch p hành Công oàn doanh nghi p là i di n ho c ngư i ư c i h i toàn th công nhân viên ch c doanh nghi p b u làm i di n th c hi n vi c nh n giao, mua, nh n khoán kinh doanh ho c thuê doanh nghi p. 14. ''B '' g m các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . 15. ''U ban nhân dân '' là U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 16. ''T ng công ty 90, T ng công ty 91'' là các T ng công ty nhà nư c ư c thành l p theo mô hình nêu t i Quy t nh s 90/TTg, s 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph . 17. ''Ban i m i t i doanh nghi p'' là Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p do các B , t nh, thành ph , T ng công ty 91 quy t nh thành l p. 18. ''Ban i m i qu n lý doanh nghi p'' là Ban i m i qu n lý doanh nghi p thu c B , t nh, thành ph , T ng công ty 91. i u 4. i tư ng ư c giao, mua, nh n khoán kinh doanh, thuê doanh nghi p nhà nư c 1. i tư ng ư c giao doanh nghi p là t p th ngư i lao ng ang làm vi c t i doanh nghi p do Ban ch p hành Công oàn ho c ngư i ư c i h i toàn th công nhân viên ch c trong doanh nghi p b u làm i di n. 2. i tư ng có quy n mua doanh nghi p nhà nư c : a) T p th ho c cá nhân ngư i lao ng trong doanh nghi p; b) Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , tr các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài;
 4. c) Công dân Vi t Nam có năng l c hành vi dân s , tr nh ng ngư i không ư c thành l p và qu n lý doanh nghi p quy nh t i kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 i u 9 c a Lu t Doanh nghi p. 3. i tư ng có quy n nh n khoán kinh doanh, thuê doanh nghi p nhà nư c : a) T p th ho c cá nhân ngư i lao ng trong doanh nghi p; b) Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , tr các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; c) Cá nhân có ăng ký kinh doanh. i u 5. Nguyên t c trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p 1. Giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p ti p t c s n xu t kinh doanh; ngư i nh n giao, ngư i mua không ư c bán l i doanh nghi p trong th i gian quy nh c a h p ng. 2. T t c các tài s n c a doanh nghi p khi th c hi n giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê u tính b ng giá tr . Giá tr c a doanh nghi p ư c tính theo giá th c t trên th trư ng. 3. Ưu tiên trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p : a) Giao doanh nghi p ch áp d ng cho t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p; b) Ưu tiên bán, khoán kinh doanh, cho thuê i v i ngư i cam k t s d ng nhi u nh t s lao ng trong doanh nghi p ti p t c kinh doanh. 4. Công khai trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p : a) Vi c giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p ph i ư c thông báo công khai t i doanh nghi p và trên phương ti n thông tin i chúng cho các i tư ng có liên quan bi t trư c khi th c hi n 30 ngày; b) Trư ng h p ch có m t ngư i ăng ký mua, thuê, khoán kinh doanh thì công b công khai t i doanh nghi p v k t qu th a thu n tr c ti p gi a ngư i mua và ngư i bán, ngư i thuê và ngư i cho thuê, ngư i khoán và ngư i nh n khoán; c) Trư ng h p có t hai ngư i tr lên ăng ký nh n mua, nh n khoán, nh n thuê doanh nghi p thì ph i t ch c u th u. 5. Th i h n khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p do hai bên th a thu n nhưng không dư i 5 năm. 6. Th c hi n ký k t h p ng trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p:
 5. Vi c giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p ph i ư c th c hi n theo hình th c h p ng b ng văn b n. H p ng là cơ s các bên th c hi n các cam k t, b o m tính pháp lý cho vi c thanh toán và gi i quy t các v n phát sinh. i u 6. S d ng s ti n bán, cho thuê doanh nghi p 1. S ti n thu ư c t bán doanh nghi p sau khi tr chi phí ph c v cho vi c bán doanh nghi p, thanh toán các kho n n có b o m và n h n ph i tr ư c s d ng theo như quy nh t i Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 ''v t ch c và ho t ng c a Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c''. 2. S ti n thu ư c t cho thuê doanh nghi p : a) Trư ng h p h t th i h n thuê mà ngư i nh n thuê mua l i doanh nghi p ho c doanh nghi p ch m d t ho t ng thì sau khi tr chi phí cho thuê doanh nghi p, s ti n thu ư c t cho thuê doanh nghi p s d ng như quy nh t i kho n 1 c a i u này; b) Trư ng h p cho thuê có th i h n, doanh nghi p ti p t c ho t ng và ăng ký là doanh nghi p nhà nư c thì ti n thu ư c t cho thuê doanh nghi p ư c h ch toán vào doanh thu c a doanh nghi p cho thuê. i u 7. Chi phí cho vi c t ch c giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p Các kho n chi phí th c t , h p lý và c n thi t cho vi c t ch c giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p ư c áp d ng m c chi như i v i trư ng h p c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c và h ch toán như sau : 1. Trư ng h p giao doanh nghi p : ư c tr vào giá tr c a doanh nghi p giao. 2. Trư ng h p bán, cho thuê doanh nghi p : ư c tr vào ti n thu ư c do bán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c. N u khoán kinh doanh thì tính vào chi phí ho t ng thư ng xuyên c a doanh nghi p. i u 8. Chuy n i gi a các hình th c giao, khoán kinh doanh, cho thuê, bán doanh nghi p nhà nư c Trư ng h p ang th c hi n h p ng khoán kinh doanh ho c thuê doanh nghi p mà mu n chuy n sang hình th c khác thì ph i thanh lý h p ng hi n t i, àm phán tr c ti p ký h p ng m i theo các quy nh c a Ngh nh này. i u 9. B o h c a Nhà nư c 1. Nhà nư c b o h quy n s h u và quy n l i h p pháp c a ngư i ư c giao, mua, khoán kinh doanh, thuê doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t;
 6. 2. Nhà nư c b o m quy n l i c a ngư i lao ng trong các doanh nghi p th c hi n giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. Chương 2: GIAO DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CHO T P TH NGƯ I LAO NG i u 10. i u ki n giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng T p th ngư i lao ng trong doanh nghi p ư c giao doanh nghi p v i các i u ki n sau : 1. T p th ngư i lao ng trong doanh nghi p do Ban ch p hành Công oàn i di n ho c ngư i ư c i h i toàn th công nhân viên ch c trong doanh nghi p b u làm i di n t nguy n ăng ký nh n giao doanh nghi p; 2. Cam k t u tư thêm phát tri n s n xu t kinh doanh, b o m vi c làm t i thi u t 3 năm tr lên, óng y b o hi m cho ngư i lao ng trong doanh nghi p (tr nh ng ngư i t nguy n ch m d t h p ng lao ng); 3. K th a ph n công n luân chuy n (tr n khó òi) c a doanh nghi p theo th a thu n gi a bên giao và bên nh n doanh nghi p; 4. Cam k t không cho thuê, chuy n như ng, t gi i th doanh nghi p trong th i h n t i thi u là 3 năm sau khi giao; 5. Khi i u ki n chuy n như ng ph i thanh toán l i cho Nhà nư c 30% giá tr c ph n t i th i i m ư c giao doanh nghi p. i u 11. Nguyên t c x lý tài s n, tài chính và công n khi giao doanh nghi p Ban i m i t i doanh nghi p ti n hành ki m kê, xác nh s lư ng và th c tr ng toàn b tài s n; các kho n u tư dài h n, ng n h n; tài s n thuê, mư n, gi h , bán h , ký g i, chi m d ng, cho thuê, cho mư n; i chi u và phân lo i các lo i công n ; l p danh sách ch n và s n ph i tr , danh sách ngư i m c n và s n ph i thu, trong ó phân nh rõ n có kh năng thu h i và n không có kh năng thu h i; ti n hành phân lo i tài s n và x lý: 1. Tài s n thuê, mư n, nh n gi h , ký g i : doanh nghi p tr cho ch s h u, thanh lý h p ng ho c ti p t c thuê, mư n, nh n gi h , ký g i theo th a thu n gi a doanh nghi p và ngư i có tài s n cho thuê, mư n, ký g i. 2. Tài s n chi m d ng : ngư i giao doanh nghi p quy t nh ngay khi giao doanh nghi p. 3. Các kho n n ư c x lý theo nguyên t c : a) N khó òi ư c khoanh n , xác nh rõ trách nhi m gi i quy t theo quy nh hi n hành;
 7. b) Các kho n n ph i thu, ph i tr do ngư i nh n giao k th a và x lý. Trư ng h p các kho n ph i tr l n hơn giá tr tài s n c a doanh nghi p thì xóa n ngân sách; i v i n ngân hàng thì s d ng Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c h tr x lý; c) Các kho n n b o hi m xã h i i v i cơ quan b o hi m xã h i trư c khi giao doanh nghi p ư c tr vào giá tr doanh nghi p thanh toán ho c ư c trích t Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c. 4. Các tài s n còn l i, sau khi thanh toán các chi phí c n thi t cho vi c chuy n giao doanh nghi p, ư c chuy n giao cho t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p s h u. i u 12. Trình t , th t c giao doanh nghi p 1. Ban ch p hành công oàn cùng Giám c doanh nghi p t ch c H i ngh toàn th công nhân, viên ch c bi u quy t theo th th c a s quá bán vi c t nguy n nh n giao doanh nghi p; xây d ng và thông qua phương án nh n giao doanh nghi p; th c hi n các i u ki n nh n giao doanh nghi p, trong ó cam k t s d ng h t lao ng trong doanh nghi p (tr s lao ng t nguy n ch m d t h p ng lao ng); c ngư i i di n ti n hành các th t c nh n giao doanh nghi p. 2. Ti n hành phân lo i tài s n; xác nh và phân lo i công n ; l p báo cáo tài chính; x lý các v n v tài s n, tài chính và công n theo các nguyên t c x lý tài s n, tài chính và công n nêu t i i u 11 c a Ngh nh này. 3. Ban ch p hành công oàn doanh nghi p ho c ngư i ư c i h i công nhân viên ch c b u làm i di n l p danh sách, phân lo i lao ng và l p h sơ có liên quan c a ngư i lao ng; xây d ng phương án s n xu t - kinh doanh và cam k t nh n doanh nghi p. 4. i di n t p th ngư i lao ng g i h sơ xin nh n giao doanh nghi p n Ban i m i qu n lý doanh nghi p. H sơ g m: a) ơn xin nh n giao doanh nghi p; b) Phương án s n xu t kinh doanh; c) D ki n lo i hình t ch c doanh nghi p m i; d) Nh ng cam k t c a t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p. 5. C p có thNm quy n phê duy t h sơ xin nh n doanh nghi p và ra quy t nh giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng; quy t nh này ư c g i n các cơ quan : Tài chính doanh nghi p, thu thu doanh nghi p, K ho ch và u tư; C c Th ng kê nơi doanh nghi p óng tr s chính; Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương. 6. T ch c ký h p ng giao nh n doanh nghi p gi a i di n t p th ngư i lao ng và ngư i ư c B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh y quy n ho c T ng Giám
 8. c T ng công ty 91. H p ng giao nh n doanh nghi p nhà nư c g m các n i dung chính sau : a) Tên, a ch doanh nghi p ư c giao cho t p th ngư i lao ng; b) H và tên, a ch ngư i i di n cho t p th ngư i lao ng; c) Giá tr doanh nghi p ư c giao, phương th c giao nh n; d) Các cam k t c a t p th ngư i lao ng t i doanh nghi p; ) Quy n và nghĩa v c a t p th ngư i lao ng nh n giao doanh nghi p. Kèm theo h p ng là b ng kê khai tài s n giao quy thành giá tr , danh sách t p th lao ng ư c giao doanh nghi p. 7. Ban i m i qu n lý doanh nghi p cùng Giám c doanh nghi p t ch c bàn giao doanh nghi p theo phương án ã ư c phê duy t cho t p th ngư i lao ng do Ch t ch Công oàn doanh nghi p làm i di n ho c ngư i do H i ngh công nhân, viên ch c b u làm i di n ti p nh n và qu n lý, có s ch ng ki n c a i di n c p quy t nh giao doanh nghi p và cơ quan tài chính doanh nghi p. 8. Ban i m i qu n lý doanh nghi p thông báo công khai vi c giao doanh nghi p và ch m d t ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c trên phương ti n thông tin i chúng trong th i h n ch m nh t là 15 ngày sau khi có quy t nh giao. 9. i di n t p th ngư i lao ng t ch c vi c ăng ký kinh doanh theo lo i hình H p tác xã ho c Công ty c ph n. i u 13. Quy n s h u i v i doanh nghi p sau khi giao 1. Toàn b tài s n c a doanh nghi p ư c tính b ng giá tr , sau khi giao thu c s h u c a t p th ngư i lao ng và chia h t thành các c ph n giao cho nh ng ngư i lao ng trong danh sách lương, có óng b o hi m xã h i t i doanh nghi p n th i i m giao doanh nghi p. 2. M i ngư i lao ng trong doanh nghi p ư c giao quy n s h u m t ph n giá tr doanh nghi p b ng c ph n tương ng v i s năm ã làm vi c cho Nhà nư c. S c ph n ư c giao, ngư i lao ng ư c hư ng c t c, có quy n th a k nhưng không ư c chuy n như ng trong th i h n t i thi u là 3 năm sau khi giao doanh nghi p; khi chuy n như ng c ph n ph i tr l i doanh nghi p b ng 30% giá tr c ph n t i th i i m giao doanh nghi p. i u 14. Quy n và nghĩa v c a bên nh n giao doanh nghi p 1. Doanh nghi p chuy n giao cho t p th ngư i lao ng ăng ký kinh doanh theo lo i hình H p tác xã ho c Công ty c ph n. H sơ ăng ký kinh doanh g m :
 9. a) Quy t nh giao doanh nghi p c a c p có thNm quy n; b) H p ng giao nh n và biên b n bàn giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p; c) i u l t ch c ho t ng c a doanh nghi p; d) Biên b n b u Ban lãnh o doanh nghi p; ) Gi y ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p nhà nư c trư c khi giao (n u có). 2. ư c ch ng s d ng toàn b tài s n ư c giao, t ch c s n xu t kinh doanh, phân ph i thu nh p theo i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p. 3. ư c k th a quy n l i c a doanh nghi p nhà nư c theo th a thu n trong h p ng giao nh n doanh nghi p; k th a các h p ng thuê t, cung c p i n, nư c c a doanh nghi p cũ theo quy nh c a pháp lu t. Quy n s d ng t c a doanh nghi p sau khi giao th c hi n theo pháp lu t v t ai. 4. ư c t o i u ki n t ch c vi c ào t o l i gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng b ng Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c. 5. Doanh nghi p có trách nhi m s d ng h t s lao ng hi n có, b o m vi c làm t i thi u là 3 năm cho ngư i lao ng, tr nh ng ngư i t nguy n ch m d t h p ng lao ng. Sau th i h n trên, n u do nhu c u t ch c l i ho t ng kinh doanh, thay i công ngh d n n ngư i lao ng m t vi c làm thì chính sách i v i nh ng ngư i lao ng này ư c gi i quy t theo nh ng quy nh hi n hành c a Chính ph . 6. Th c hi n nh ng cam k t trong h p ng nh n giao doanh nghi p và các nghĩa v v i Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: BÁN DOANH NGHI P NHÀ NƯ C i u 15. Thông báo quy t nh phê duy t bán và ăng ký mua doanh nghi p Căn c vào quy t nh phê duy t bán doanh nghi p c a c p có thNm quy n, Giám c doanh nghi p thông báo cho toàn th ngư i lao ng trong doanh nghi p và trên phương ti n thông tin i chúng; t ch c ăng ký danh sách ngư i mua doanh nghi p trong th i h n 30 ngày. i u 16. T ch c bán doanh nghi p theo phương th c u th u 1. Trư ng h p có t hai ngư i ăng ký mua tr lên thì ph i bán doanh nghi p theo phương th c u th u. 2. Ngư i quy t nh bán doanh nghi p thành l p H i ng u th u. H i ng u th u thông báo cho ngư i ăng ký mua n p ơn d th u, m c giá t i thi u, m c ti n
 10. t c c, th i h n n p h sơ, thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng và niêm y t t i tr s doanh nghi p v vi c bán u th u doanh nghi p. 3. Ngư i mua n p ơn u th u mua doanh nghi p theo m u do H i ng u th u quy nh và n p ti n t c c. H i ng u th u nh n ơn, ti n t c c, l p danh sách ngư i tham gia u th u và c p ch ng nh n ngư i tham gia u th u. 4. Ngư i tham gia u th u có quy n n doanh nghi p nghiên c u s sách k toán, b ng kê tài s n và kh o sát th c tr ng doanh nghi p. 5. Sau 30 ngày k t ngày thông báo n p ơn, ngư i ăng ký mua ph i g i h sơ xin d th u n H i ng u th u. H sơ g m: a) ơn mua doanh nghi p (theo m u); b) Phương án s d ng s lao ng ang làm vi c t i doanh nghi p; c) D ki n lo i hình doanh nghi p m i; d) ngh giá mua doanh nghi p. H sơ d th u trong phong bì ư c niêm phong. 6. Sau 05 ngày k t ngày h t h n nh n h sơ, H i ng u th u g i thông báo th i gian, a i m u th u n t ng ngư i tham gia d th u. H i ng u th u niêm y t công khai danh sách ngư i tham gia d th u t i a i m u th u trong 02 ngày trư c khi m th u. 7. M th u trong th i gian không quá 01 ngày và th c hi n như sau: a) H i ng u th u ki m tra niêm phong, m công khai phong bì c a t ng ngư i tham gia u th u và công b phương án s d ng lao ng, giá b th u c a t ng ngư i ghi vào biên b n; công b phương án s d ng lao ng cao nh t và giá b th u cao nh t c a t ng ngư i tham gia u th u; b) Ch t ch H i ng u th u và ngư i tham gia u th u ký biên b n m th u. 8. Xét th u: a) H i ng u th u th o lu n phương án s d ng lao ng k t h p v i giá b th u bi u quy t ch n ngư i th ng th u; b) H i ng u th u l p biên b n xét th u g i Ban i m i qu n lý doanh nghi p và ngư i quy t nh bán doanh nghi p. i u 17. T ch c bán doanh nghi p theo phương th c tr c ti p
 11. 1. Bán doanh nghi p theo phương th c tr c ti p khi ch có m t ngư i ăng ký mua. 2. Ngư i ăng ký mua doanh nghi p n p h sơ cho Giám c ho c Ban i m i qu n lý doanh nghi p; n i dung h sơ như quy nh i v i trư ng h p bán doanh nghi p theo phương th c u th u. 3. Ngư i ăng ký mua doanh nghi p có quy n n doanh nghi p nghiên c u s sách k toán, b ng kê tài s n và kh o sát th c tr ng doanh nghi p. 4. Giám c doanh nghi p báo cáo Ban i m i qu n lý doanh nghi p cùng trao i tr c ti p v i i di n ngư i mua v phương án s d ng lao ng, giá bán và tho thu n v các n i dung trong h p ng mua bán. Ban i m i qu n lý doanh nghi p g i h sơ và biên b n n ngư i quy t nh bán doanh nghi p. i u 18. Trách nhi m c a doanh nghi p bán 1. Ki m kê, xác nh s lư ng tài s n hi n có doanh nghi p, bao g m tài s n c nh và u tư dài h n, tài s n lưu ng và u tư ng n h n, tài s n i thuê, cho thuê, gi h , ký g i, chi m d ng; ánh giá th c tr ng các lo i tài s n ó và thu h i các kho n n ph i thu. 2. Phân lo i tài s n hi n có doanh nghi p thành các lo i : a) Tài s n có th ti p t c s d ng; b) Tài s n không th ti p t c s d ng; c) Tài s n ư c hình thành t qu khen thư ng, qu phúc l i. 3. i chi u và phân lo i công n ; l p danh sách ch n và s n ph i tr , s n ph i thu, trong ó chia ra n có kh năng thu h i và n không có kh năng thu h i; 4. L p báo cáo tài chính n th i i m bán doanh nghi p; 5. L p danh sách và phân lo i s lao ng hi n có c a doanh nghi p t i th i i m quy t nh bán : a) S lao ng th c hi n chính sách b o hi m xã h i; b) S lao ng ang hư ng ch b o hi m xã h i v m au, thai s n, tai n n lao ng và b nh ngh nghi p; c) S lao ng t m hoãn th c hi n h p ng lao ng; d) S lao ng ch m d t h p ng lao ng; ) S lao ng còn h n h p ng lao ng.
 12. 6. Bàn giao tài s n, s sách và các h sơ có liên quan cho ngư i mua doanh nghi p theo tho thu n ghi trong h p ng mua bán. i u 19. Nguyên t c x lý tài s n và tài chính doanh nghi p trư c khi bán 1. Các tài s n không tính vào giá tr doanh nghi p bán ư c x lý như sau : a) Tài s n không th ti p t c s d ng ư c do c p quy t nh bán doanh nghi p gi i quy t : i u ng, như ng bán, thanh lý ho c g i ngư i mua gi h không quá 90 ngày; b) Tài s n thuê ngoài, mư n, gi h : doanh nghi p tr l i cho ch s h u và thanh lý h p ng, ho c ti p t c thuê, gi h theo tho thu n gi a ngư i mua và ch s h u tài s n; tài s n chi m d ng do c p quy t nh bán doanh nghi p quy t nh; c) Tài s n hình thành t qu khen thư ng, qu phúc l i : ư c ki m kê riêng chuy n giao cho t p th ngư i lao ng; d) Chi phí xây d ng d dang c a nh ng công trình ã ình hoãn trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p thì ngư i mua và ngư i bán tho thu n gi i quy t phù h p l i ích c a m i bên; ) N ph i thu khó òi : c p quy t nh bán doanh nghi p cho khoanh n , quy trách nhi m và gi i quy t theo ch hi n hành. 2. Các kho n d phòng : gi m giá hàng t n kho, n ph i thu khó òi, gi m giá ch ng khoán, chênh l ch t giá và các kho n lãi chưa phân ph i ph i ư c x lý trư c khi xác nh giá bán doanh nghi p. 3. S dư b ng ti n c a qu khen thư ng, qu phúc l i ư c chia cho ngư i lao ng ang làm vi c t i doanh nghi p trư c khi bán doanh nghi p. i u 20. Nguyên t c x lý các kho n n c a doanh nghi p 1. Các kho n n ph i thu, ph i tr do doanh nghi p gi i quy t. Trư ng h p ngư i mua cam k t k th a các kho n n ph i thu, ph i tr thì ghi trong h p ng mua bán doanh nghi p và thông báo cho các bên có liên quan bi t. 2. Trư ng h p s ti n thu t bán doanh nghi p không thanh toán các kho n n c a doanh nghi p thì gi i quy t như sau : a) Xoá n thu và các kho n n ngân sách Nhà nư c; b) Các kho n n b o hi m xã h i, n ngân hàng, doanh nghi p và cá nhân ư c x lý theo hư ng d n c th c a B Tài chính. i u 21. Gi i quy t lao ng và b máy qu n lý doanh nghi p bán
 13. 1. Ngư i mua doanh nghi p có trách nhi m ti p nh n s lao ng theo phương án s d ng lao ng ã cam k t khi mua doanh nghi p. i v i s lao ng t nguy n ch m d t h p ng lao ng thì gi i quy t theo ch hi n hành. 2. Ch i v i ngư i lao ng như sau : a) i v i ngư i lao ng thu c di n hư ng các ch b o hi m xã h i thì Giám c doanh nghi p và cơ quan B o hi m xã h i, nơi doanh nghi p óng b o hi m xã h i gi i quy t quy n l i cho ngư i lao ng theo ch hi n hành; b) i v i các trư ng h p ch m d t h p ng lao ng thì ngư i lao ng ư c tr tr c p thôi vi c theo quy nh t i i u 42 c a B lu t Lao ng, Ngh nh s 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph i v i th i gian mà ngư i lao ng ã làm vi c trư c ó thu c khu v c Nhà nư c nhưng chưa ư c nh n tr c p thôi vi c; c) i v i ngư i lao ng ti p t c làm vi c t i doanh nghi p m i thì Giám c doanh nghi p có trách nhi m làm th t c cơ quan b o hi m xã h i c p s b o hi m theo quy nh và chuy n danh sách, h sơ c a ngư i lao ng mà doanh nghi p ang qu n lý cho doanh nghi p m i. 3. Giám c doanh nghi p có trách nhi m thanh toán các kho n n v b o hi m xã h i (k c ph n ngư i lao ng ph i óng) cho cơ quan b o hi m xã h i nơi doanh nghi p óng b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ti n bán doanh nghi p không thanh toán n b o hi m xã h i và tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng thì s ti n thi u ư c trích t Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c thanh toán. 4. Giám c, Phó Giám c và K toán trư ng doanh nghi p ư c c p quy t nh bán doanh nghi p xét t ng trư ng h p c th b trí công vi c ho c gi i quy t theo ch thôi vi c. Ngư i qu n lý thi u trách nhi m d n n thua l , m t v n Nhà nư c không ư c gi v trí qu n lý các doanh nghi p nhà nư c khác ho c cơ quan Nhà nư c. 5. Sau khi có quy t nh bán doanh nghi p, n u ngư i lao ng thôi vi c ho c m t vi c thì: a) Doanh nghi p m i tr tr c p thôi vi c, m t vi c cho th i gian làm vi c t i doanh nghi p m i; b) i v i th i gian ã làm vi c cho khu v c Nhà nư c trư c ó mà ngư i lao ng chưa ư c nh n tr c p thôi vi c, m t vi c thì ư c hư ng tr c p thôi vi c, m t vi c theo quy nh c a pháp lu t. Ngu n tr tr c p thôi vi c, m t vi c ư c trích t Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c ho c t ngân sách nhà nư c. i u 22. Nguyên t c xác nh giá bán doanh nghi p
 14. 1. Giá bán doanh nghi p ư c xác nh căn c vào : a) Giá tr th c t c a doanh nghi p ư c ngư i mua và ngư i bán ch p nh n; b) M c gi m giá i v i ngư i mua khi ngư i mua cam k t u tư duy trì s n xu t kinh doanh, b o m vi c làm cho ngư i lao ng và các i u ki n khác ã ư c ngư i bán ch p nh n. 2. Các căn c xác nh giá bán c a doanh nghi p : a) Trư ng h p mua doanh nghi p có k th a quy n và nghĩa v c a doanh nghi p : - S li u trong s sách k toán c a doanh nghi p t i th i i m bán; - Giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p th i i m bán sau khi ã tr các kho n n ph i tr và ư c ngư i mua, ngư i bán ch p nh n. b) Trư ng h p ngư i mua doanh nghi p không k th a quy n và nghĩa v c a doanh nghi p thì giá bán c a doanh nghi p là giá bán th c t c a toàn b tài s n hi n có c a doanh nghi p ư c xác nh căn c vào hi n tr ng v phNm ch t, tính năng k thu t, nhu c u s d ng c a ngư i mua và giá th trư ng t i th i i m bán. 3. Khi xác nh giá tr th c t c a doanh nghi p không ph i thuê ki m toán. Nh ng doanh nghi p không th c hi n úng quy nh c a Pháp l nh v k toán, th ng kê thì cơ quan quy t nh giá bán doanh nghi p xem xét thuê t ch c ki m toán c l p xác nh. Ti n thuê ki m toán ư c tính vào chi phí bán doanh nghi p. i u 23. Phê duy t phương án bán, giá bán, ký k t h p ng và ra quy t nh bán doanh nghi p nhà nư c Căn c ngh c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p, B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh, H i ng qu n tr T ng công ty 91 th c hi n các công vi c như sau: 1. Phê duy t phương án bán doanh nghi p và ra quy t nh bán doanh nghi p; Quy t nh g m các n i dung sau : a) Tên, a ch c a doanh nghi p ư c bán; b) Tên, a ch c a ngư i mua; c) Gía bán, phương th c bán; phương th c và th i h n thanh toán; d) Th i h n ký k t h p ng và bán giao doanh nghi p; ) Trách nhi m c a doanh nghi p, c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p và các cơ quan liên quan trong x lý nh ng v n t n t i và phát sinh khác. 2. T ch c ký h p ng v i ngư i mua doanh nghi p. H p ng mua doanh nghi p bao g m các n i dung chính sau :
 15. a) Tên, a ch doanh nghi p bán, s tài kho n; b) Tên, a ch ngư i mua doanh nghi p, s tài kho n (n u có); c) Giá bán doanh nghi p; d) Các cam k t c a ngư i mua và ngư i bán doanh nghi p; ) Phương th c chuy n giao tài s n, thanh toán ti n mua doanh nghi p, th i h n bàn giao doanh nghi p; e) X lý các v n phát sinh, tranh ch p h p ng. Kèm theo h p ng là b ng kê tài s n, ánh giá v tình tr ng tài s n mà ngư i mua và ngư i bán tho thu n. i u 24. Thông báo quy t nh bán và ch m d t ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c Trong th i h n 15 ngày k t ngày ký quy t nh bán doanh nghi p, Ban im i qu n lý doanh nghi p th c hi n các công vi c sau ây : 1. Thông báo ch m d t ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c trên phương ti n thông tin i chúng theo quy nh c a pháp lu t. 2. G i quy t nh bán doanh nghi p n: a) Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương; b) Cơ quan Tài chính doanh nghi p; c) Cơ quan thu ; d) Cơ quan ăng ký kinh doanh; ) C c Th ng kê nơi doanh nghi p ăng ký tr s chính; 3. Thanh toán ti n t c c cho nh ng ngư i tham gia u th u (n u có). i u 25. Bàn giao doanh nghi p Trong th i h n tho thu n t i H p ng, Ban i m i qu n lý doanh nghi p t ch c vi c bàn giao doanh nghi p cho ngư i mua. Khi bàn giao s lư ng và th c tr ng tài s n c a doanh nghi p không úng v i s lư ng và th c tr ng tài s n ã ghi trong h p ng mua, bán, thì ngư i mua có quy n yêu c u i u ch nh h p ng ã ký. i u 26. Thanh toán ti n mua doanh nghi p
 16. Ngư i mua doanh nghi p thanh toán trong th i h n quy nh t i h p ng mua, bán, nhưng t i a không quá 3 năm k t th i i m quy t nh bán doanh nghi p. i u 27. ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p sau khi bán Ngư i mua doanh nghi p ph i ăng ký kinh doanh t i cơ quan ăng ký kinh doanh nơi doanh nghi p óng tr s chính (n u ngư i mua chưa có gi y phép kinh doanh) theo m t trong các lo i hình c a Lu t Doanh nghi p ho c ăng ký b sung (n u ngư i mua doanh nghi p ã có gi y phép kinh doanh). i u 28. Quy n và nghĩa v c a ngư i mua doanh nghi p 1. ư c ch ng s d ng tài s n mua, l a ch n ngành ngh kinh doanh, t ch c l i s n xu t, u tư m i, thay i b máy qu n lý, quy t nh lo i hình doanh nghi p và ư c ti p t c thuê t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p ti p t c duy trì u tư phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ngư i mua ư c k th a các quy n l i c a doanh nghi p theo tho thu n trong h p ng mua, bán doanh nghi p và các h p ng kinh t ã ký k t. 3. Có nghĩa v thanh toán ti n mua doanh nghi p theo th i h n và các i u ki n ghi trong h p ng mua bán doanh nghi p; th c hi n úng các i u ki n và cam k t v i ngư i bán doanh nghi p; k th a các nghĩa v c a doanh nghi p theo h p ng và quy nh c a pháp lu t. i u 29. Ki m tra, theo dõi vi c th c hi n cam k t h p ng Ngư i quy t nh bán doanh nghi p có trách nhi m t ch c theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các cam k t trong h p ng mua, bán doanh nghi p; x lý ho c ki n ngh các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i trư ng h p ngư i mua vi ph m cam k t c a h p ng. Chương 4: KHOÁN KINH DOANH VÀ CHO THUÊ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C M C 1: KHOÁN KINH DOANH i u 30. N i dung, các ch tiêu và i u ki n khoán kinh doanh Căn c vào c i m c a t ng ngành, k t qu kinh doanh c a doanh nghi p, ngư i ra quy t nh khoán kinh doanh quy nh n i dung, ch tiêu và i u ki n khoán kinh doanh nhưng ph i xem xét các yêu c u sau : 1. B o toàn v n Nhà nư c; 2. Gi i quy t vi c làm và óng b o hi m cho ngư i lao ng; 3. Tăng l i nhu n ho c gi m l doanh nghi p;
 17. 4. Th c hi n các chính sách c a Nhà nư c và các h p ng ã ký. i u 31. T ch c trao i, th a thu n n i dung, các ch tiêu và i u ki n khoán N i dung khoán kinh doanh, các i u ki n khoán, quy n và trách nhi m c th c a các bên trong giao nh n khoán; n i dung h p ng ph i ư c trao i và th a thu n gi a ngư i nh n khoán và ngư i giao khoán kinh doanh. i u 32. H p ng khoán kinh doanh H p ng khoán kinh doanh bao g m các n i dung chính sau : 1. Tên, a ch c a doanh nghi p nhà nư c giao khoán kinh doanh và ngư i nh n khoán; 2. N i dung, phương th c, ch tiêu, i u ki n, th i h n khoán; 3. Quy n, trách nhi m c a các bên trong quá trình th c hi n khoán; th i h n khoán do hai bên giao nh n khoán th a thu n nhưng không ít hơn 5 năm; 4. X lý các vi ph m, thư ng, ph t trong quá trình th c hi n khoán; 5. Các n i dung khác có liên quan n khoán kinh doanh. i u 33. Quy n và trách nhi m c a ngư i nh n khoán 1. Qu n lý và s d ng v n, tài s n và ti p nh n lao ng c a doanh nghi p theo các quy nh t i h p ng khoán kinh doanh không trái v i các quy nh c a pháp lu t; k th a các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p. 2. Quy t nh t ch c kinh doanh, phương th c tr lương, thư ng trong doanh nghi p. 3. ư c hư ng và t quy t nh vi c phân ph i các thu nh p do vư t nh m c khoán. i v i ph n l i nhu n vư t nh m c khoán, sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p và trích l p qũy d tr , ngư i nh n khoán kinh doanh ư c ch ng s d ng. 4. Ch u gi m thu nh p n u không hoàn thành các nh m c, yêu c u khoán ã ghi trong h p ng nh n khoán. i u 34. Quy n và trách nhi m c a ngư i quy t nh khoán kinh doanh 1. Ki m tra, theo dõi vi c th c hi n các cam k t trong h p ng khoán kinh doanh, x lý các trư ng h p vi ph m cam k t ghi trong h p ng. 2. Không can thi p vào vi c i u hành c a ngư i nh n khoán; t o i u ki n thu n l i cho ngư i nh n khoán th c hi n các cam k t ghi trong h p ng khoán kinh doanh. M C II: THUÊ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C i u 35. Các hình th c thuê doanh nghi p
 18. Ngư i thuê có th l a ch n thuê doanh nghi p theo các hình th c sau : 1. Thuê tài s n c a doanh nghi p : ngư i thuê nh n thuê toàn b các tài s n h p thành cơ s s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p kèm theo thuê lao ng c a doanh nghi p, nhưng không k th a các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p cho thuê; 2. Thuê doanh nghi p ho t ng : ngư i thuê th c hi n thuê tài s n h p thành cơ s s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p có kèm theo thuê lao ng c a doanh nghi p ng th i k th a các kho n vay, n , các h p ng kinh t , các quy n và nghĩa v khác c a doanh nghi p theo th a thu n c a các bên có liên quan. i u 36. T ch c cho thuê doanh nghi p theo phương th c u th u 1. Trư ng h p có t hai ngư i ăng ký thuê tr lên thì ph i t ch c u th u. 2. Ngư i quy t nh cho thuê doanh nghi p thành l p H i ng u th u. H i ng u th u thông báo cho ngư i ăng ký thuê th i h n n p h sơ d th u, m c giá t i thi u, m c ti n t c c; thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng và niêm y t vi c u th u cho thuê doanh nghi p t i tr s doanh nghi p. 3. Ngư i ăng ký thuê n p h sơ u th u thuê doanh nghi p và ti n t c c cho H i ng u th u. H i ng u th u nh n h sơ, ti n t c c, l p danh sách ngư i d th u và c p xác nh n ư c tham gia u th u. 4. Ngư i tham gia d th u có quy n n doanh nghi p nghiên c u s sách k toán, b ng kê tài s n và kh o sát th c tr ng doanh nghi p. 5. Sau 30 ngày k t ngày thông báo ăng ký d th u, ngư i ăng ký thuê doanh nghi p ph i g i h sơ xin u th u n H i ng u th u. H sơ g m: a) ơn thuê trong ó ghi rõ h , tên, a ch , s ch ng minh nhân dân, s tài kho n (n u có), ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a ngư i thuê; b) Hình th c thuê, th i h n thuê; c) Phương án s d ng s lao ng ang làm vi c t i doanh nghi p; d) ngh giá thuê doanh nghi p; ) Báo cáo v kh năng tài chính c a ngư i thuê. H sơ d th u trong phong bì ư c niêm phong. 6. Trong th i h n 5 ngày k t ngày h t h n nh n h sơ, H i ng u th u g i thông báo th i gian, a i m u th u n t ng ngư i tham gia d th u và niêm y t công
 19. khai danh sách ngư i tham gia u th u t i a i m u th u trong 2 ngày trư c khi m th u. 7. M th u trong th i gian không quá 1 ngày và th c hi n như sau : a) H i ng u th u ki m tra niêm phong, m công khai phong bì c a t ng ngư i tham gia u th u và công b phương án s d ng lao ng, giá b th u c a t ng ngư i ghi vào biên b n; công b phương án s d ng lao ng cao nh t và giá b th u cao nh t c a t ng ngư i tham gia u th u; b) Ch t ch H i ng u th u và ngư i tham gia u th u ký biên b n m th u. 8. Xét th u: a) H i ng u th u th o lu n phương án s d ng lao ng k t h p v i giá b th u bi u quy t ch n ngư i th ng th u; b) H i ng u th u l p biên b n xét th u g i Ban i m i qu n lý doanh nghi p và ngư i quy t nh cho thuê doanh nghi p. i u 37. T ch c cho thuê doanh nghi p theo phương th c tr c ti p 1. Cho thuê doanh nghi p theo phương th c tr c ti p ch th c hi n khi ch có m t ngư i ăng ký thuê. 2. Ngư i ăng ký thuê có quy n n doanh nghi p nghiên c u s sách k toán, b ng ki m kê tài s n và kh o sát th c tr ng tài s n doanh nghi p. 3. Ngư i ăng ký thuê n p h sơ xin thuê doanh nghi p cho Ban i m i qu n lý doanh nghi p. N i dung h sơ như quy nh i v i trư ng h p thuê doanh nghi p theo phương th c u th u. 4. Ban i m i qu n lý doanh nghi p cùng Giám c doanh nghi p có nhi m v : a) Xây d ng phương án cho thuê doanh nghi p; b) nh giá cho thuê t i thi u làm cơ s trao i th a thu n v i bên thuê; c) Trao i tr c ti p v i ngư i thuê v phương án s d ng lao ng, giá thuê, th i h n thuê và các i u ki n c a h p ng cho thuê doanh nghi p; d) Th a thu n v i ngư i thuê v giá cho thuê và h p ng thuê doanh nghi p; ) Trình h sơ, biên b n và d th o h p ng n ngư i quy t nh cho thuê. i u 38. Trách nhi m c a doanh nghi p cho thuê 1. Th c hi n vi c ki m kê, phân lo i toàn b tài s n hi n có doanh nghi p : tài s n i thuê, cho thuê, mư n, gi h , chi m d ng; ánh giá th c tr ng tài s n này.
 20. 2. L p danh sách ch n và s n ph i tr , danh sách ngư i m c n và s n ph i thu, trong ó chia ra n có kh năng thu h i và n không có kh năng thu h i; doanh nghi p có nghĩa v gi i quy t n ph i thu và n ph i tr trư c khi quy t nh cho thuê doanh nghi p. 3. L p báo cáo tài chính n th i i m quy t nh cho thuê doanh nghi p. 4. L p danh sách lao ng c a doanh nghi p và các h sơ có liên quan c a ngư i lao ng. 5. Bàn giao tài s n, lao ng, h sơ, s sách có liên quan cho ngư i thuê theo th a thu n ghi trong h p ng thuê doanh nghi p. 6. Qu n lý s sách, tài li u, h sơ v tài s n và lao ng c a doanh nghi p trong th i gian cho thuê. 7. Th c hi n các nghĩa v v i Nhà nư c, chính sách và ch v i ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t và h p ng thuê doanh nghi p. 8. Có quy n ngh ngư i quy t nh cho thuê ch m d t h p ng thuê trư c th i h n (n u bên thuê vi ph m h p ng). i u 39. Nguyên t c x lý tài s n, tài chính c a doanh nghi p khi cho thuê Vi c x lý tài s n, tài chính khi cho thuê doanh nghi p như sau : 1. Tài s n hi n có doanh nghi p ư c ki m kê xác nh s lư ng và th c tr ng bao g m : tài s n c nh và u tư dài h n; tài s n lưu ng và u tư ng n h n; tài s n i thuê, mư n, cho thuê, gi h , bán h , ký g i, chi m d ng; Tài s n i thuê, mư n, gi h , nh n gia công, nh n ký g i, chi m d ng ư c ki m kê phân lo i riêng. 2. Tài s n hi n có doanh nghi p ư c phân lo i và x lý như sau ; a) Tài s n cho thuê ư c phân lo i và ánh giá tr th c tr ng, phNm ch t, tính năng k thu t và xác nh giá tr th c t ; Giá tr th c t c a các tài s n cho thuê ư c xác nh căn c vào s sách k toán c a doanh nghi p t i th i i m cho thuê, nhu c u s d ng c a ngư i thuê và giá th trư ng t i th i i m cho thuê; Giá tr th c t c a các tài s n t i th i i m cho thuê dùng làm căn c xác nh m c giá thuê doanh nghi p; b) Tài s n không thu c danh m c cho thuê ph i ư c x lý trư c khi cho thuê theo các hình th c: i u ng, thanh lý, như ng bán ho c nh b o qu n khi chưa x lý ư c; c) Tài s n lưu ng do ngư i cho thuê và ngư i thuê th a thu n;
Đồng bộ tài khoản