Nghị định số 103/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
4
download

Nghị định số 103/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 103/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 103/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2005/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 08 năm 2005 NGHN NNH I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH VÀ THÀNH L P THN TR N C A VI T THU C HUY N GIO LINH, T NH QU NG TRN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và U ban nhân dân t nh Qu ng Tr , NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính và thành l p th tr n C a Vi t thu c huy n Gio Linh, t nh Qu ng Tr như sau: 1. Thành l p th tr n C a Vi t thu c huy n Gio Linh trên cơ s 318,54 ha di n tích t nhiên và 1.982 nhân khNu c a xã Gio H i, 415,74 ha di n tích t nhiên và 2.518 nhân khNu c a xã Gio Vi t. Th tr n C a Vi t có 734,28 ha di n tích t nhiên và 4.500 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n C a Vi t: ông giáp bi n ông; Tây giáp các xã Gio Thành, Gio Vi t; Nam giáp huy n Tri u Phong; B c giáp xã Gio H i. 2. i u ch nh 286,60 ha di n tích t nhiên và 386 nhân khNu c a xã Gio Thành thu c huy n Gio Linh v xã Gio Vi t qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, thành l p th tr n C a Vi t: - Xã Gio H i còn l i 992,74 ha di n tích t nhiên và 3.475 nhân khNu. - Xã Gio Thành còn l i 1.257,59 ha di n tích t nhiên và 2.615 nhân khNu. - Xã Gio Vi t có 394,42 ha di n tích t nhiên và 5.170 nhân khNu. i u 2.Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3.U ban nhân dân t nh Qu ng Tr , B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản