Nghị định số 104/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
83
lượt xem
3
download

Nghị định số 104/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 104/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 104/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/2003/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 104/2003/N -CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH DÂN S CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Dân s ngày 09 tháng 01 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Dân s v quy mô dân s , cơ c u dân s , ch t lư ng dân s , các bi n pháp th c hi n công tác dân s và t ch c th c hi n công tác dân s . i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân Vi t Nam; t ch c nư c ngoài ho t ng Vi t Nam, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam (sau ây g i chung là cơ quan, t ch c, cá nhân), tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam là công dân nư c ngoài và ngư i không qu c t ch cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài Vi t Nam.
 2. 2. Quy mô gia ình ít con là m i c p v ch ng có m t ho c hai con. 3. i u ch nh quy mô dân s là làm thay i s lư ng dân s c a m t qu c gia, khu v c, vùng a lý kinh t ho c m t ơn v hành chính. 4. Tư v n dân s là s góp ý, phân tích, hư ng d n cho cơ quan, t ch c, cá nhân hi u úng thông tin v dân s th c hi n công tác dân s m t cách phù h p. i u 4. M c tiêu chính sách dân s M c tiêu chính sách dân s là duy trì m i c p v ch ng có m t ho c hai con n nh quy mô dân s , b o m cơ c u dân s và phân b dân cư h p lý, nâng cao ch t lư ng dân s . i u 5. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c trong công tác dân s Cơ quan và t ch c, trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình, có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n pháp lu t v dân s : a) Xây d ng và t ch c th c hi n quy ch , i u l ho c các hình th c khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t th c hi n m c tiêu chính sách dân s . b) T ch c th c hi n các bi n pháp phù h p v i i u ki n c a cơ quan, t ch c; t o i u ki n, h tr phương ti n, kinh phí các thành viên c a cơ quan, t ch c th c hi n công tác dân s . c) T o i u ki n các thành viên c a cơ quan, t ch c th c hi n quy ch , i u l ho c các hình th c khác c a cơ quan, t ch c; các hương ư c, quy ư c c a c ng ng v dân s . d) ưa ch tiêu th c hi n công tác dân s vào k ho ch ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan, t ch c. ) Ki m tra, ánh giá, sơ k t và t ng k t vi c th c hi n m c tiêu chính sách dân s . 2. T o i u ki n cho cá nhân, các thành viên gia ình th c hi n chính sách dân s : a) Cung c p thông tin, tuyên truy n, v n ng và giáo d c v dân s . b) Cung c p d ch v dân s a d ng, ch t lư ng, thu n ti n và an toàn n t n ngư i dân. 3. L ng ghép các y u t dân s vào trong quy ho ch, k ho ch và chương trình phát tri n kinh t - xã h i. 4. Th c hi n xã h i hoá công tác dân s . i u 6. Trách nhi m c a cá nhân, các thành viên gia ình trong vi c th c hi n chính sách dân s
 3. 1. Th c hi n m c tiêu chính sách dân s trên cơ s chuNn m c gia ình ít con, no m, bình ng, ti n b , h nh phúc và b n v ng. 2. T o i u ki n giúp cá nhân th c hi n m c tiêu chính sách dân s phù h p v i l a tu i, tình tr ng s c kho , i u ki n h c t p, lao ng, công tác, thu nh p, nuôi d y con, phù h p v i chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và Nhà nư c. 3. Th c hi n lu t pháp, chính sách v dân s ; quy ch , i u l ho c các hình th c khác c a cơ quan, t ch c; quy ư c, hương ư c c a c ng ng. i u 7. Thông tin v dân s Thông tin v dân s bao g m nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. Ki n th c v dân s , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, bình ng gi i, các b nh di truy n, các bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s . 2. N i dung, bi n pháp i u ch nh quy mô, cơ c u, nâng cao ch t lư ng dân s và phân b dân cư. 3. Quy n, trách nhi m c a cá nhân và các thành viên gia ình trong vi c th c hi n chính sách dân s . 4. Các n i dung khác có liên quan n dân s . i u 8. Các lo i d ch v dân s Các lo i d ch v dân s bao g m: 1. Cung c p thông tin, s li u; các phương ti n và s n phNm ph c v công tác tuyên truy n, v n ng, giáo d c và tư v n v dân s . 2. Cung c p phương ti n tránh thai; d ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình; ki m tra s c kho trư c khi ăng ký k t hôn; ki m tra các b nh ho c các v n s c kho có liên quan n y u t di truy n g i t t là b nh di truy n. 3. Các d ch v nâng cao ch t lư ng dân s . 4. Các d ch v dân s khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Nghiêm c m các hành vi c n tr , cư ng b c th c hi n k ho ch hoá gia ình, bao g m: 1. e d a, xúc ph m danh d , nhân phNm; xâm ph m thân th ngư i s d ng bi n pháp tránh thai, ngư i sinh toàn con trai ho c toàn con gái. 2. Ép bu c, áp t s d ng bi n pháp tránh thai, mang thai, sinh s m, sinh dày, sinh nhi u con, sinh con trai, sinh con gái.
 4. 3. Gây khó khăn cho ngư i t nguy n s d ng bi n pháp tránh thai. i u 10. Nghiêm c m các hành vi l a ch n gi i tính thai nhi, bao g m: 1. Tuyên truy n, ph bi n phương pháp t o gi i tính thai nhi dư i các hình th c: t ch c nói chuy n, vi t, d ch, nhân b n các lo i sách, báo, tài li u, tranh, nh, ghi hình, ghi âm; tàng tr , lưu truy n tài li u, phương ti n và các hình th c tuyên truy n, ph bi n khác v phương pháp t o gi i tính thai nhi. 2. ChNn oán l a ch n gi i tính thai nhi b ng các bi n pháp: xác nh qua tri u ch ng, b t m ch; xét nghi m máu, gen, nư c i, t bào; siêu âm, .... 3. Lo i b thai nhi vì lý do l a ch n gi i tính b ng các bi n pháp phá thai, cung c p, s d ng các lo i hóa ch t, thu c và các bi n pháp khác. i u 11. Nghiêm c m s n xu t, kinh doanh, nh p khNu và cung c p m t s phương ti n tránh thai, bao g m: 1. Phương ti n tránh thai không úng tiêu chuNn ch t lư ng và nhãn hi u hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Phương ti n tránh thai kém ch t lư ng ã ư c cơ quan có thNm quy n ki m tra ch t lư ng, ki m nh và k t lu n b ng văn b n. 3. Phương ti n tránh thai quá h n s d ng ghi trên s n phNm, bao bì s n phNm ho c tuy chưa quá h n s d ng ghi trên s n phNm, bao bì s n phNm, nhưng ã có thông báo không ư c ti p t c s d ng c a cơ quan có thNm quy n. 4. Phương ti n tránh thai chưa ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép lưu hành Vi t Nam. i u 12. Nghiêm c m m t s hành vi tuyên truy n, ph bi n thông tin v dân s , bao g m: 1. Tuyên truy n, ph bi n thông tin v dân s trái ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Tuyên truy n, ph bi n thông tin v dân s không chính xác, sai l ch, gây nh hư ng x u n vi c th c hi n công tác dân s , i s ng xã h i và các lĩnh v c khác. 3. L i d ng tuyên truy n, ph bi n thông tin v dân s , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình phát tán tài li u, v t phNm ho c có các hành vi khác trái v i thu n phong, m t c và o c xã h i. Chương 2: QUY MÔ DÂN S , CƠ C U DÂN S M C 1: QUY MÔ DÂN S
 5. i u 13. Bi n pháp i u ch nh quy mô dân s 1. Xây d ng, t ch c th c hi n các chương trình, d án, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, xóa ói, gi m nghèo, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, góp ph n i u ch nh quy mô dân s phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ. 2. Xây d ng, t ch c th c hi n các chương trình, d án, k ho ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình xây d ng gia ình ít con, duy trì v ng ch c m c sinh thay th n nh quy mô dân s h p lý. i u 14. M c tiêu chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình 1. B o m các i u ki n cá nhân, các c p v ch ng th c hi n m c tiêu chính sách dân s ; ph n sinh con trong tu i t hai mươi hai tu i n ba mươi lăm tu i; l a ch n kho ng cách gi a các l n sinh t ba năm n năm năm; s d ng bi n pháp tránh thai phù h p i u ki n kinh t , s c kho , tâm lý và các i u ki n khác c a m i cá nhân, c p v ch ng. 2. Nâng cao s c kho cho ngư i dân, c bi t là ngư i chưa thành niên, ph n mang thai, ph n nuôi con nh ; gi m t l b nh t t, t vong i v i ngư i m và tr sơ sinh; th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng và i u tr các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n, b nh lây truy n qua ư ng tình d c, HIV/AIDS. i u 15. Bi n pháp chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình 1. Tuyên truy n, giáo d c cho m i ngư i dân v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, c bi t tuyên truy n, giáo d c cho ngư i chưa thành niên v chăm sóc s c kho sinh s n. 2. Cung c p n t n ngư i dân các d ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình a d ng, ch t lư ng, thu n ti n, an toàn. 3. Khuy n khích l i ích v t ch t và tinh th n; th c hi n các chính sách xã h i thúc Ny vi c th c hi n chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình trong nhân dân. 4. Nâng cao năng l c t ch c, th c hi n chương trình, d án, k ho ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình. 5. Phát hi n và x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t trong vi c th c hi n chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình. i u 16. N i dung qu n lý chương trình, d án, k ho ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình 1. Tri n khai th c hi n các chương trình, d án, k ho ch theo nhi m v ư c phân công. 2. B o m th c hi n m c tiêu, nhi m v , gi i pháp, ho t ng c a chương trình, d án, k ho ch.
 6. 3. S d ng có hi u qu ngu n kinh phí ư c qu n lý. 4. Thanh tra, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các chương trình, d án, k ho ch. i u 17. Quy n và nghĩa v c a m i c p v ch ng, cá nhân trong vi c th c hi n k ho ch hoá gia ình 1. Quy n và nghĩa v c a m i c p v ch ng, cá nhân không tách r i nhau trong vi c th c hi n k ho ch hoá gia ình. M i c p v ch ng, cá nhân có trách nhi m th c hi n quy n và ph i làm tròn nghĩa v c a mình i v i Nhà nư c và xã h i 2. M i c p v ch ng và cá nhân có quy n: a) Quy t nh v th i gian sinh con, s con và kho ng cách gi a các l n sinh phù h p v i quy mô gia ình ít con, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i và chính sách dân s c a Nhà nư c trong t ng giai o n; phù h p v i l a tu i, tình tr ng s c kho , i u ki n h c t p, lao ng, công tác, thu nh p và nuôi d y con c a c p v ch ng, cá nhân trên cơ s bình ng. b) L a ch n, s d ng bi n pháp tránh thai phù h p v i i u ki n kinh t , s c kho , tâm lý và các i u ki n khác. c) ư c cung c p thông tin và d ch v v k ho ch hoá gia ình. 3. M i c p v ch ng và cá nhân có nghĩa v : a) Th c hi n quy mô gia ình ít con - có m t ho c hai con, no m, bình ng, ti n b , h nh phúc và b n v ng. b) S d ng bi n pháp tránh thai, th c hi n k ho ch hoá gia ình. c) Tôn tr ng l i ích c a Nhà nư c, xã h i, c ng ng và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c trong vi c ki m soát sinh s n và i u ch nh quy mô dân s . d) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v dân s ; các quy ch , i u l ho c các hình th c khác c a cơ quan, t ch c; quy ư c, hương ư c c a c ng ng v dân s và k ho ch hoá gia ình. ) Th c hi n các nghĩa v khác liên quan n chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình. i u 18. Hình th c, t ch c th c hi n vi c tuyên truy n, v n ng, giáo d c, tư v n v dân s , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình 1. Các hình th c tuyên truy n, v n ng, giáo d c, tư v n v dân s , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình bao g m: a) Tuyên truy n, v n ng trên các phương ti n thông tin i chúng, m ng Internet. b) Tuyên truy n, v n ng tr c ti p và tư v n.
 7. c) T ch c gi ng d y, h c t p trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân ư c giao nhi m v tuyên truy n, tư v n có trách nhi m thư ng xuyên tuyên truy n, v n ng, giáo d c, tư v n v dân s , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình cho các thành viên c a cơ quan, t ch c và cho toàn xã h i. i u 19. Trách nhi m c a cơ s cung c p d ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình 1. Tư v n cho ngư i s d ng d ch v . 2. Th c hi n các quy nh v chuNn m c chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình. 3. B o m ch t lư ng phương ti n, d ch v k thu t an toàn, thu n ti n. 4. Theo dõi, gi i quy t các tác d ng ph và tai bi n cho ngư i s d ng (n u có). i u 20. Các hình th c cung c p d ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình 1. Phân ph i d a trên cơ s c ng ng, cung c p mi n phí, ti p th xã h i, bán t do theo nhu c u phù h p v i các lo i phương ti n tránh thai. 2. S d ng i k thu t lưu ng, cơ s y t nhà nư c và cơ s y t tư nhân th c hi n vi c cung c p các d ch v k thu t y t theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. i u ki n i v i ngư i s d ng bi n pháp tránh thai và i u ki n iv i ngư i và cơ s cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình 1. i u ki n i v i ngư i s d ng bi n pháp tránh thai: a) T nguy n s d ng bi n pháp tránh thai. b) Có hi u bi t và nh n th c v bi n pháp tránh thai. c) Không có ch ng ch nh v y t . 2. i u ki n i v i ngư i và cơ s cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình: a) Ngư i cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình ph i có ki n th c chuyên môn, nghi p v , k năng phù h p v i t ng bi n pháp tránh thai theo quy nh c a B Y t . b) Cơ s cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình ph i b o m các i u ki n v cơ s v t ch t, v sinh, trình chuyên môn c a cán b , trang thi t b theo quy nh c a B Yt . M C 2: CƠ C U DÂN S
 8. i u 22. Các d ch v xã h i chăm sóc ngư i cao tu i 1. Hư ng d n, tư v n, giúp các thành viên gia ình th c hi n nghĩa v ph ng dư ng, chăm sóc và giúp ngư i cao tu i trong gia ình mình. 2. Ph bi n ki n th c, k năng chăm sóc ngư i cao tu i. 3. Th c hi n các d ch v nuôi dư ng, khám b nh, ch a b nh, t ch c sinh ho t, gi i trí và các d ch v khác i v i ngư i cao tu i. 4. Nhà nư c khuy n khích t ch c, cá nhân phát tri n các d ch v xã h i chăm sóc, giúp và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i. i u 23. Quy n bình ng gi i 1. Tuyên truy n v bình ng gi i; xoá b m i hình th c phân bi t i x d a trên cơ s gi i tính; t o i u ki n cho n gi i ch ng th c hi n chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình và ư c ti p c n bình ng v giáo d c, ào t o, nâng cao trình m i m t và tham gia các ho t ng xã h i; nam gi i có trách nhi m th c hi n k ho ch hoá gia ình. 2. Lo i b m i s phân bi t i x v i tr em gái; b o v quy n và l i ích h p pháp c a tr em gái trong sinh ho t, khám b nh, ch a b nh, h c t p, vui chơi gi i trí và phát tri n toàn di n. i u 24. B o v các dân t c thi u s 1. M r ng tuyên truy n, giáo d c và cung c p các d ch v v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình cho m i ngư i dân thu c các dân t c thi u s vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn. 2. Các cơ quan, t ch c có thNm quy n ưu tiên u tư chương trình, d án, k ho ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình cho ngư i dân thu c các dân t c thi u s vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn. 3. Th c hi n chính sách, bi n pháp, giúp , h tr v v t ch t và tinh th n trong vi c th c hi n chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, nâng cao ch t lư ng cu c s ng cho ngư i dân thu c các dân t c thi u s vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn. Chương 3: CH T LƯ NG DÂN S i u 25. Ki m tra s c kho trư c khi ăng ký k t hôn 1. Khuy n khích nam, n ki m tra s c kho trư c khi ăng ký k t hôn bao g m nh ng n i dung liên quan n b nh di truy n; b nh lây truy n qua ư ng tình d c, nhi m HIV/AIDS.
 9. 2. Cơ s th c hi n ki m tra s c kho thông báo k t qu ki m tra và tư v n v nh hư ng c a b nh i v i s c kho cho c hai bên nam, n ; b o m bí m t c a k t qu ki m tra s c kho theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Ki m tra s c kho và b nh di truy n 1. Nh ng ngư i có ti n s gia ình có ngư i m c b nh tâm th n, b nh di truy n, ngư i có nguy cơ b khuy t t t v gen; ngư i b nhi m ch t c hóa h c; ngư i thư ng xuyên ti p xúc v i hoá ch t c h i và các b nh lây nhi m c n ư c v n ng i ki m tra s c kho trư c khi có ý nh sinh con. 2. Cơ quan Dân s , Gia ình và Tr em c p xã, phư ng có trách nhi m tuyên truy n, v n ng và t o i u ki n cho nh ng ngư i có nguy cơ cao v b nh di truy n i ki m tra b nh di truy n. 3. Cơ s th c hi n ki m tra s c kh e và b nh di truy n có trách nhi m thông báo k t qu ki m tra, tư v n cho ngư i ư c ki m tra ho c ngư i trong gia ình c a ngư i ư c ki m tra v nh hư ng c a b nh t t i v i vi c sinh con, nuôi con và b o m bí m t k t qu ki m tra theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Tuyên truy n, hư ng d n gia ình th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t lư ng dân s 1. Tuyên truy n, hư ng d n, v n ng, giúp cá nhân, các thành viên gia ình v ki n th c, bi n pháp và phương pháp nâng cao ch t lư ng dân s . i v i nh ng bi n pháp m i, ph i tuyên truy n, h tr v t ch t, tinh th n, t ch c th nghi m cá nhân, các thành viên gia ình hư ng ng và tham gia th c hi n. 2. Tăng cư ng trách nhi m c a cơ quan, t ch c trong các ho t ng l ng ghép chương trình dân s , k ho ch hoá gia ình v i các chương trình nâng cao phúc l i gia ình, h tr cá nhân, các thành viên gia ình tham gia d án c i thi n i s ng và ti p c n các d ch v xã h i cơ b n. Xây d ng và hoàn thi n mô hình l ng ghép ho t ng dân s v i phát tri n gia ình b n v ng. i u 28. Nâng cao ch t lư ng dân s c a c ng ng Xây d ng, t ch c th c hi n các k ho ch, chương trình, d án v s c kho , dinh dư ng, nư c s ch, v sinh môi trư ng, tr t t xã h i, xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hoá, tăng thu nh p và các v n khác, góp ph n nâng cao ch t lư ng dân s c a c ng ng, phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ CÁC T CH C i u 29. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m t ch c th c hi n công tác dân s trong cơ quan, trong h th ng t ch c c a mình b ng hình th c
 10. phù h p; ban hành n i quy, quy ch ho c b ng các hình th c khác th c hi n m c tiêu chính sách dân s . 2. U ban Dân s , Gia ình và Tr em: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v dân s và t ch c th c hi n th ng nh t trong c nư c. b) Xây d ng, t ch c, ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch, d toán ngân sách hàng năm, dài h n và hư ng d n th c hi n công tác dân s . c) T ch c, ph i h p th c hi n công tác dân s gi a các cơ quan nhà nư c, oàn th nhân dân và các t ch c, cá nhân tham gia công tác dân s . d) Huy ng, qu n lý và s d ng ngu n l c th c hi n công tác dân s theo thNm quy n. ) T ch c, qu n lý công tác thu th p, x lý, khai thác, lưu tr thông tin, s li u v dân s . e) T ch c, qu n lý công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c làm công tác dân s . f) T ch c, qu n lý công tác nghiên c u, ng d ng khoa h c và chuy n giao công ngh trong lĩnh v c dân s . g) T ch c, qu n lý và th c hi n tuyên truy n, ph bi n, v n ng nhân dân th c hi n pháp lu t v dân s . h) Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c dân s . i) Qu n lý các t ch c d ch v ho t ng trong lĩnh v c dân s . k) Ki m tra, thanh tra, ch p hành các văn b n quy ph m pháp lu t v dân s ; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v dân s theo quy nh c a pháp lu t. l) Ch trì, ph i h p v i B Y t hư ng d n các hình th c cung c p d ch v tránh thai phi lâm sàng; b o m s lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i phương ti n tránh thai; i u ph i k p th i phương ti n tránh thai, áp ng nhu c u c a các cơ quan, t ch c cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình. 3. B K ho ch và u tư hư ng d n các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c l ng ghép các y u t dân s vào trong quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các B , ngành và a phương; t ng h p k ho ch hàng năm và dài h n; huy ng các ngu n v n trong nư c, v n vi n tr , v n vay c a qu c t và các ngu n v n khác cho công tác dân s .
 11. 4. B Tài chính xu t chính sách, cơ ch huy ng ngu n u tư cho công tác dân s ; cân i các ngu n kinh phí; hư ng d n, ki m tra vi c s d ng kinh phí th c hi n công tác dân s . 5. B Y t quy nh các chuNn m c v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình; hư ng d n tiêu chuNn trang thi t b và cơ s v t ch t c n thi t i v i các lo i hình t ch c cung c p d ch v chăm sóc s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình; b o m h th ng cung c p d ch v tránh thai lâm sàng, d ch v chăm sóc s c kho sinh s n, ki m tra s c kh e trư c khi ăng ký k t hôn và ki m tra s c kho và b nh di truy n; ch trì, ph i h p v i y ban Dân s , Gia ình và Tr em trong vi c ào t o cán b k thu t, chuyên môn, u tư trang thi t b và xây d ng cơ s v t ch t các tuy n d ch v , b o m s thu n ti n, an toàn, ch t lư ng d ch v và n t n ngư i dân. 6. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i y ban Dân s , Gia ình và Tr em, B Y t và các B , ngành có liên quan xây d ng chương trình, n i dung giáo d c v dân s , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, bình ng gi i; ch o và t ch c công tác gi ng d y v dân s , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, bình ng gi i; ào t o, b i dư ng i ngũ giáo viên v n i dung giáo d c dân s , s c kho sinh s n, k ho ch hoá gia ình, bình ng gi i phù h p v i yêu c u sư ph m c a t ng ngành h c, c p h c, b c h c. 7. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em xây d ng n i dung tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v dân s . 8. B Văn hoá - Thông tin ch o các cơ quan thông tin i chúng, các ơn v văn hoá, ngh thu t, sáng tác, bi u di n th c hi n các ho t ng thông tin, giáo d c, truy n thông v dân s ; ph i h p v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em hư ng d n n i dung thông tin, giáo d c và truy n thông v dân s . 9. B N i v ph i h p v i U ban Dân s , Gia ình và Tr em xây d ng, c ng c t ch c b máy và t ch c th c hi n chương trình ào t o l i cho cán b làm công tác dân s , gia ình và tr em. 10. T ng c c Th ng kê t ch c công tác th ng kê dân s , i u tra bi n ng dân s hàng năm, t ng i u tra dân s ; ch trì t ch c thNm nh, ánh giá ch t lư ng thông tin, s li u v dân s . i u 30. Trách nhi m c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p 1. Ch u trách nhi m v m c tiêu, hi u qu c a công tác dân s a phương; ch o, t ch c ph i h p các Ban, ngành, oàn th , t ch c xã h i trong vi c th c hi n công tác dân s a phương. 2. C th hoá m t s chính sách, ch phù h p v i c i mc a a phương th c hi n m c tiêu chính sách dân s . 3. Xây d ng cơ ch , chính sách, huy ng nhân l c, tài chính th c hi n công tác dân s a phương.
 12. 4. T ch c th c hi n các bi n pháp phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a a phương th c hi n m c tiêu chính sách dân s . 5. Ch o, t ch c vi c l ng ghép các y u t dân s vào trong quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 6. Thanh tra, ki m tra, giám sát, ánh giá và nh kỳ sơ k t, t ng k t vi c th c hi n công tác dân s a phương. i u 31. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên trong ph m vi nhi m v c a mình 1. T ch c th c hi n công tác dân s trong h th ng bao g m: a) Ban hành quy ch , i u l ho c các hình th c khác th c hi n m c tiêu chính sách dân s . b) T ch c th c hi n các bi n pháp phù h p v i i u ki n, hoàn c nh c th c a t ch c mình th c hi n m c tiêu chính sách dân s ; t o i u ki n, ng viên các thành viên c a t ch c mình gương m u th c hi n m c tiêu chính sách dân s , quy ch , i u l ho c các hình th c khác c a t ch c mình. c) nh kỳ ánh giá, sơ k t và t ng k t vi c th c hi n m c tiêu chính sách dân s . 2. Tham gia ý ki n vào vi c ho ch nh chính sách, xây d ng quy ho ch, k ho ch v dân s , các văn b n quy ph m pháp lu t v dân s và tham gia giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v dân s . 3. Ph i h p v i cơ quan Dân s , Gia ình và Tr em cùng c p trong vi c tuyên truy n, giáo d c, v n ng toàn dân th c hi n m c tiêu chính sách dân s và cung c p d ch v dân s theo thNm quy n. i u 32. Khi u n i, t cáo v công tác dân s 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan nhà nư c, cán b , công ch c có thNm quy n trong vi c thi hành chính sách và pháp lu t v dân s . 2. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi vi ph m pháp lu t v dân s . 3. ThNm quy n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 33. Khen thư ng
 13. 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác dân s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v khen thư ng. 2. Cơ quan và t ch c, trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình, có bi n pháp khuy n khích cá nhân, gia ình th c hi n t t m c tiêu chính sách dân s bao g m: a) Xây d ng chính sách khuy n khích l i ích v t ch t trong các chính sách kinh t - xã h i và chính sách b o hi m th c hi n m c tiêu chính sách dân s . b) T ch c các hình th c khuy n khích v t ch t và tinh th n ng viên cá nhân, gia ình, t ch c, c ng ng th c hi n t t m c tiêu chính sách dân s , th c hi n t t công tác tuyên truy n, v n ng, giáo d c và cung c p d ch v dân s . i u 34. X lý vi ph m Ngư i nào có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 35. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 162/H BT ngày 18 tháng 10 năm 1988 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v m t s chính sách Dân s - K ho ch hoá gia ình. i u 36. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng, Ch nhi m U ban Dân s , Gia ình và Tr em ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan, ngư i ng u t ch c, cá nhân ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản