Nghị định số 107/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
3
download

Nghị định số 107/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 107/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 107/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 107/2003/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 107/2003/N -CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M R NG THN XÃ HÀ ÔNG, THÀNH L P PHƯ NG THU C THN XÃ HÀ ÔNG VÀ M R NG THN TR N VÂN ÌNH HUY N NG HÒA, T NH HÀ TÂY CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tây, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m r ng th xã Hà ông, thành l p phư ng thu c th xã Hà ông và m r ng th tr n Vân ình, huy n ng Hòa, t nh Hà Tây như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính m r ng th xã Hà ông; thành l p phư ng thu c th xã Hà ông như sau: a) Chuy n toàn b 703,26 ha di n tích t nhiên và 10.917 nhân khNu c a xã Yên Nghĩa, huy n Hoài c; toàn b 694,36 ha di n tích t nhiên và 15.378 nhân khNu c a xã Phú Lương, toàn b 271,16 ha di n tích t nhiên và 5.012 nhân khNu c a xã Phú Lãm, huy n Thanh Oai v th xã Hà ông, t nh Hà Tây qu n lý. b) Thành l p phư ng V n Phúc trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã V n Phúc: Phư ng V n Phúc có 143,12 ha di n tích t nhiên và 8.641 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng V n Phúc: ông giáp phư ng Văn M ; Tây giáp xã Văn Khê; Nam giáp phư ng Quang Trung, phư ng Y t Kiêu; B c giáp xã i M huy n T Liêm, thành ph Hà N i. c) Thành l p phư ng Hà C u trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hà C u, th xã Hà ông. Phư ng Hà C u có 154,17 ha di n tích t nhiên và 6.809 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính phư ng Hà C u: ông giáp phư ng Phúc La; Tây giáp xã Văn Khê; Nam giáp xã Ki n Hưng; B c giáp phư ng Quang Trung và phư ng Nguy n Trãi. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các huy n m r ng th xã Hà ông và thành l p phư ng thu c th xã Hà ông: Th xã Hà ông có di n tích t nhiên là 3.327,55 ha, dân s là 129.479 nhân khNu; có 12 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Phúc La, Quang Trung, Y t Kiêu, Văn M , Nguy n Trãi, Hà C u, V n Phúc và các xã: Văn Khê, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Ki n Hưng. a gi i hành chính th xã Hà ông: ông giáp huy n Thanh Trì, Hà N i; Tây giáp huy n Hoài c, Hà Tây; Nam giáp huy n Thanh Oai, Hà Tây; B c giáp huy n T Liêm, Hà N i. Huy n Hoài c còn l i 8.823,78 ha di n tích t nhiên; 181.136 nhân khNu; có 21 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: An Khánh, An Thư ng, Cát Qu , ông La, c Giang, c Thư ng, c S , Dương Li u, Dương N i, Di Tr ch, Kim Chung, La Phù, L i Yên, Minh Khai, Song Phương, Sơn ng, Ti n Yên, Vân Canh, Vân Côn, Yên S và th tr n Tr m Trôi. Huy n Thanh Oai còn l i 13.215,04 ha di n tích t nhiên; 184.417 nhân khNu; có 23 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Biên Giang, Bích Hòa, Bình Minh, C Khê, Cao Viên, Cao Dương, Liên Châu, M Hưng, Phương Trung, Thanh Cao, Tam Hưng, Dân Hòa, ng, ng Mai, H ng Dương, Kim An, Kim Thư, Thanh Thùy, Thanh Mai, Thanh Văn, Tân ư c, Xuân Dương và th tr n Kim Bài. 2. M r ng th tr n Vân ình, huy n ng Hòa, t nh Hà Tây: Chuy n toàn b 391,2 ha di n tích t nhiên và 9.934 nhân khNu c a xã Tân Phương, huy n ng Hòa; 75,76 ha di n tích t nhiên và 1.480 nhân khNu (toàn b di n tích t nhiên và dân s c a thôn Hoàng Xá v i 70,1 ha và 1.122 nhân khNu, 3,52 ha di n tích và 150 nhân khNu c a thôn Lương Xá và 2,14 ha di n tích và 208 nhân khNu c a thôn ình Tràng) thu c xã Liên B t; 36,63 ha di n tích t nhiên và 558 nhân khNu c a xã Phương Tú; 7,5 ha di n tích nhiên và 36 nhân khNu (thôn Thái Bình) thu c xã V n Thái sáp nh p v th tr n Vân ình qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng th tr n Vân ình huy n ng Hòa: Th tr n Vân ình có 539,31 ha di n tích t nhiên, 13.548 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Vân ình: ông giáp xã Phương Tú, huy n ng Hòa; Tây giáp xã ng Ti n, huy n ng Hòa; Nam giáp xã V n Thái, huy n ng Hòa và xã Phùng Xá, huy n M c; B c giáp xã Liên B t, huy n ng Hòa. Xã Liên B t còn l i di n tích t nhiên 774,73 ha, 7.214 nhân khNu. Xã Phương Tú còn l i di n tích t nhiên 1.016,78 ha, 10.663 nhân khNu. Xã V n Thái còn l i di n tích t nhiên 590,73 ha, 9.175 nhân khNu.
  3. Huy n ng Hòa có di n tích t nhiên 18.637 ha, 191.720 nhân khNu, có 29 ơn v hành chính tr c thu c g m: 28 xã và th tr n Vân ình. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tây, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản