Nghị định số 108/1997/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
4
download

Nghị định số 108/1997/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 108/1997/NĐ-CP về việc thành lập xã Kim Đông thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 108/1997/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/1997/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 108/1997/Q -CP V VI C THÀNH L P XÃ KIM ÔNG THU C HUY N KIM SƠN, T NH NINH BÌNH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Bình và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1.- Nay thành l p xã Kim ông thu c huy n Kim Sơn, t nh Ninh Bình trên cơ s 520 ha di n tích t nhiên thu c vùng bãi b i C n Thoi và 2.056 nhân khNu cư trú trên a bàn. a gi i hành chính xã Kim ông : ông giáp ê Bình Minh II (theo mép phía ông c a ê), th tr n Bình Minh và sông áy; Tây giáp xã Kim Trung; Nam giáp bi n ông; B c giáp ê Bình Minh I (theo mép phía Nam c a ê), i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Bình và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản