Nghị định số 108/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
5
download

Nghị định số 108/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 108/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 108/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2003/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 108/2003/N -CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M R NG THN XÃ, THÀNH L P PHƯ NG VÀ I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH CÁC PHƯ NG, THU C THN XÃ HƯNG YÊN, T NH HƯNG YÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Hưng Yên, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính các huy n Tiên L , Kim ng m r ng th xã Hưng Yên, thành l p phư ng và i u ch nh a gi i hành chính các phư ng thu c th xã Hưng Yên, t nh Hưng Yên như sau: 1. Chuy n toàn b : 541,12 ha di n tích t nhiên và 8.913 nhân khNu c a xã Trung Nghĩa, 534 ha di n tích t nhiên và 6.676 nhân khNu c a xã Liên Phương, 362 ha di n tích t nhiên và 4.034 nhân khNu c a xã H ng Nam, 830,30 ha di n tích t nhiên và 7.540 nhân khNu c a xã Qu ng Châu thu c huy n Tiên L ; toàn b 397,82 ha di n tích t nhiên và 5.692 nhân khNu c a xã B o Khê thu c huy n Kim ng v th xã Hưng Yên qu n lý. 2. Thành l p phư ng An T o trên cơ s 322,56 ha di n tích t nhiên và 8.444 nhân khNu c a phư ng Hi n Nam. a gi i hành chính phư ng An T o: ông giáp xã Trung Nghĩa; Tây giáp các phư ng Lam Sơn, Hi n Nam; Nam giáp phư ng Hi n Nam và xã Liên Phương; B c giáp xã B o Khê. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng An T o, phư ng Hi n Nam còn l i 389,44 ha di n tích t nhiên và 6.648 nhân khNu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các huy n Tiên L ; Kim ng m r ng th xã và thành l p phư ng thu c th xã Hưng Yên: Th xã Hưng Yên có 4.680,36 ha di n tích t nhiên và 76.409 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Hi n Nam, Lam Sơn, Lê L i, Quang Trung,
  2. Minh Khai, H ng Châu, An T o và các xã Trung Nghĩa, Liên Phương, H ng Nam, Qu ng Châu, B o Khê. a gi i hành chính th xã Hưng Yên: ông giáp huy n Tiên L ; Tây giáp t nh Hà Nam; Nam giáp huy n Tiên L và t nh Hà Nam; B c giáp huy n Kim ng. Huy n Tiên L còn l i 9.242 ha di n tích t nhiên và 104.072 nhân khNu; có 18 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Hưng o, Ngô Quy n, Nh t Tân, D Ch , L Xá, An Viên, c Th ng, Trung Dũng, H i Tri u, Th Sĩ, Thi n Phi n, Th y Lôi, Cương Chính, Minh Phương, Phương Chi u, Tân Hưng, Hoàng Hanh và th tr n Vương. Huy n Kim ng còn l i 11.464,87 ha di n tích t nhiên và 122.650 nhân khNu; có 19 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Nghĩa Dân, Toàn Th ng, Vĩnh Xá, Ngũ Lão, Th Vinh, ng Thanh, Song Mai, Chính Nghĩa, Nhân La, Phú Th nh, Mai ng, c H p, Hùng An, Ng c Thanh, Vũ Xá, Hi p Cư ng, Phú Cư ng, Hùng Cư ng và th tr n Lương B ng. 3. i u ch nh a gi i hành chính các phư ng thu c th xã Hưng Yên: i u ch nh 48,76 ha di n tích t nhiên và 1.565 nhân khNu c a phư ng Hi n Nam v phư ng Lê L i qu n lý. i u ch nh 1,40 ha di n tích t nhiên và 240 nhân khNu c a phư ng Lê L i v phư ng Hi n Nam qu n lý. i u ch nh 9,48 ha di n tích t nhiên và 15 nhân khNu c a phư ng Lam Sơn v phư ng Hi n Nam qu n lý. i u ch nh 0,46 ha di n tích t nhiên và 40 nhân khNu c a phư ng Lê L i v phư ng Quang Trung qu n lý. i u ch nh 1,0 ha di n tích t nhiên và 120 nhân khNu c a phư ng H ng Châu v phư ng Quang Trung qu n lý. i u ch nh 166,39 ha di n tích t nhiên và 1.850 nhân khNu c a phư ng H ng Châu v phư ng Minh Khai qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các phư ng thu c th xã Hưng Yên: a) Phư ng Hi n Nam có 351,56 ha di n tích t nhiên và 5.338 nhân khNu. b) Phư ng Lam Sơn có 762,42 ha di n tích t nhiên và 6.528 nhân khNu. c) Phư ng Lê L i có 94,20 ha di n tích t nhiên và 6.440 nhân khNu. d) Phư ng Quang Trung có 44,58 ha di n tích t nhiên và 8.141 nhân khNu. ) Phư ng Minh Khai có 223,19 ha di n tích t nhiên và 5.411 nhân khNu.
  3. e) Phư ng H ng Châu có 216,61 ha di n tích t nhiên và 3.252 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hưng Yên, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản