intTypePromotion=3

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
132
lượt xem
21
download

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 108/2006/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 108/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2006 NGH Đ NH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T Đ U TƯ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, NGH Đ NH : Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh a) Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 v ho t đ ng đ u tư nh m m c đích kinh doanh; quy n và nghĩa v c a nhà đ u tư; b o đ m quy n, l i ích h p pháp c a nhà đ u tư; khuy n khích và ưu đãi đ u tư; qu n lý nhà nư c v đ u tư t i Vi t Nam. b) Ho t đ ng đ u tư ra nư c ngoài; ho t đ ng đ u tư theo hình th c H p đ ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, H p đ ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh, H p đ ng xây d ng - chuy n giao th c hi n theo quy đ nh riêng c a Chính ph . c) Ho t đ ng đ u tư gián ti p theo các hình th c mua c ph n, c phi u, trái phi u và gi y t có giá khác, đ u tư ch ng khoán và đ u tư thông qua đ nh ch tài chính trung gian khác mà nhà đ u tư không tham gia tr c ti p vào qu n lý, đi u hành t ch c kinh t th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v ch ng khoán và quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. d) Ho t đ ng đ u tư đ c thù đư c quy đ nh trong pháp lu t chuyên ngành th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t chuyên ngành đó. 2. Đ i tư ng áp d ng c a Ngh đ nh này bao g m: nhà đ u tư quy đ nh t i kho n 4 Đi u 3 c a Lu t Đ u tư; t ch c, cá nhân liên quan đ n ho t đ ng đ u tư. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. V n đ u tư là đ ng Vi t Nam, ngo i t t do chuy n đ i và các tài s n h p pháp khác đ th c hi n ho t đ ng đ u tư theo hình th c đ u tư tr c ti p ho c đ u tư gián ti p. Tài s n h p pháp g m: a) C ph n, c phi u ho c các gi y t có giá khác; b) Trái phi u, kho n n và các hình th c vay n khác; c) Các quy n theo h p đ ng, bao g m h p đ ng chìa khóa trao tay, h p đ ng xây d ng, h p đ ng qu n lý, h p đ ng phân chia s n ph m ho c doanh thu; d) Các quy n đòi n và quy n có giá tr kinh t theo h p đ ng; đ) Công ngh và quy n s h u trí tu , bao g m nhãn hi u thương m i, ki u dáng công nghi p, sáng ch , tên thương m i, ngu n g c ho c tên g i xu t x ;
 2. 2 e) Các quy n chuy n như ng, bao g m các quy n đ i v i thăm dò và khai thác tài nguyên; g) B t đ ng s n; quy n đ i v i b t đ ng s n, bao g m quy n cho thuê, chuy n như ng, góp v n, th ch p ho c b o lãnh; h) Các kho n l i t c phát sinh t ho t đ ng đ u tư, bao g m l i nhu n, lãi c ph n, c t c, ti n b n quy n và các lo i phí; i) Các tài s n và quy n có giá tr kinh t khác theo quy đ nh c a pháp lu t và đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 2. D án đ u tư m i là d án th c hi n l n đ u ho c d án đ u tư đ c l p v i d án đang th c hi n. 3. D án đ u tư m r ng là d án đ u tư phát tri n d án đ u tư đang th c hi n nh m m r ng quy mô, nâng cao công su t, năng l c kinh doanh, đ i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng s n ph m, gi m ô nhi m môi trư ng. 4. Nhà đ u tư nư c ngoài l n đ u đ u tư vào Vi t Nam là nhà đ u tư nư c ngoài l n đ u có d án t i Vi t Nam. Đi u 3. Áp d ng pháp lu t đ u tư, đi u ư c qu c t , pháp lu t nư c ngoài và t p quán đ u tư qu c t 1. Vi c áp d ng pháp lu t đ u tư, đi u ư c qu c t , pháp lu t nư c ngoài và t p quán đ u tư qu c t th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Lu t Đ u tư. 2. Trư ng h p pháp lu t Vi t Nam đư c ban hành sau khi Vi t Nam là thành viên c a đi u ư c qu c t có quy đ nh thu n l i hơn so v i quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó thì nhà đ u tư có quy n l a ch n vi c áp d ng theo quy đ nh c a đi u ư c qu c t ho c pháp lu t Vi t Nam. Đi u 4. Ngôn ng s d ng H sơ d án đ u tư và các văn b n chính th c g i các cơ quan nhà nư c Vi t Nam đ i v i d án đ u tư trong nư c đư c làm b ng ti ng Vi t; đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài đư c làm b ng ti ng Vi t ho c b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài thông d ng. Trư ng h p có s khác nhau gi a b n ti ng Vi t và b n ti ng nư c ngoài thì áp d ng b n ti ng Vi t. Chương 2: HÌNH TH C Đ U TƯ Đi u 5. Các hình th c đ u tư Nhà đ u tư th c hi n ho t đ ng đ u tư t i Vi t Nam theo các hình th c đ u tư quy đ nh t i các Đi u 21, 22, 23, 24, 25 và 26 c a Lu t Đ u tư và quy đ nh c a Ngh đ nh này. Đi u 6. Thành l p t ch c kinh t và th c hi n d án đ u tư 1. Nhà đ u tư trong nư c có d án đ u tư g n v i vi c thành l p t ch c kinh t th c hi n vi c đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p, pháp lu t có liên quan và th c hi n th t c đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư và Ngh đ nh này. 2. Nhà đ u tư nư c ngoài l n đ u đ u tư vào Vi t Nam ph i có d án đ u tư và th c hi n th t c đ u tư đ đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư và Ngh đ nh này. Gi y ch ng nh n đ u tư đ ng th i là Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. 3. Đ i v i nhà đ u tư nư c ngoài đã đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư t i Vi t Nam: a) Trư ng h p có d án đ u tư m i mà không thành l p t ch c kinh t m i thì th c hi n th t c đ u tư đ c p Gi y ch ng nh n đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư và Ngh đ nh này; b) Trư ng h p có d án đ u tư m i g n v i vi c thành l p t ch c kinh t m i thì th c hi n th t c thành l p t ch c kinh t và th t c đ u tư theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 7. Thành l p t ch c kinh t 100% v n c a nhà đ u tư
 3. 3 1. Nhà đ u tư trong nư c, nhà đ u tư nư c ngoài đ u tư theo hình th c 100% v n đ thành l p công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và pháp lu t có liên quan. 2. Doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài đã thành l p t i Vi t Nam đư c h p tác v i nhau và v i nhà đ u tư nư c ngoài đ đ u tư thành l p doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài m i. 3. Doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, đư c thành l p và ho t đ ng k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. Đi u 8. Thành l p t ch c kinh t liên doanh gi a nhà đ u tư trong nư c và nhà đ u tư nư c ngoài 1. Nhà đ u tư nư c ngoài liên doanh v i nhà đ u tư trong nư c đ đ u tư thành l p công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, công ty c ph n, công ty h p danh theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và pháp lu t có liên quan. 2. Doanh nghi p thành l p theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đư c liên doanh v i nhà đ u tư trong nư c và v i nhà đ u tư nư c ngoài đ đ u tư thành l p t ch c kinh t m i theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và pháp lu t có liên quan. 3. Doanh nghi p th c hi n đ u tư theo hình th c liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, đư c thành l p và ho t đ ng k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. Đi u 9. Hình th c đ u tư theo h p đ ng h p tác kinh doanh 1. Trư ng h p đ u tư theo hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh gi a m t ho c nhi u nhà đ u tư nư c ngoài v i m t ho c nhi u nhà đ u tư trong nư c (sau đây g i t t là các bên h p doanh) thì n i dung h p đ ng h p tác kinh doanh ph i có quy đ nh v quy n l i, trách nhi m và phân chia k t qu kinh doanh cho m i bên h p doanh. 2. H p đ ng h p tác kinh doanh trong lĩnh v c tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí và m t s tài nguyên khác theo hình th c h p đ ng phân chia s n ph m th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan và Lu t Đ u tư. 3. H p đ ng h p tác kinh doanh đư c ký gi a các nhà đ u tư trong nư c v i nhau đ ti n hành đ u tư, kinh doanh th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v h p đ ng kinh t và pháp lu t có liên quan. 4. Trong quá trình đ u tư, kinh doanh, các bên h p doanh có quy n tho thu n thành l p ban đi u ph i đ th c hi n h p đ ng h p tác kinh doanh. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ban đi u ph i do các bên h p doanh th a thu n. Ban đi u ph i không ph i là cơ quan lãnh đ o c a các bên h p doanh. 5. Bên h p doanh nư c ngoài đư c thành l p văn phòng đi u hành t i Vi t Nam đ làm đ i di n cho mình trong vi c th c hi n h p đ ng h p tác kinh doanh. Văn phòng đi u hành c a bên h p doanh nư c ngoài có con d u; đư c m tài kho n, tuy n d ng lao đ ng, ký h p đ ng và ti n hành các ho t đ ng kinh doanh trong ph m vi các quy n và nghĩa v quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u tư và h p đ ng h p tác kinh doanh. Đi u 10. Đ u tư theo hình th c góp v n, mua c ph n, sáp nh p, mua l i doanh nghi p 1. Nhà đ u tư có quy n góp v n, mua c ph n, sáp nh p, mua l i doanh nghi p đ tham gia qu n lý ho t đ ng đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và pháp lu t có liên quan. Doanh nghi p nh n sáp nh p, mua l i k th a các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b sáp nh p, mua l i, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 2. Nhà đ u tư khi góp v n, mua c ph n, sáp nh p, mua l i doanh nghi p t i Vi t Nam ph i: th c hi n các quy đ nh c a đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên v t l góp v n, hình th c đ u tư và l trình m c a th trư ng; tuân th các quy đ nh v đi u ki n t p trung kinh t c a pháp lu t v c nh tranh và pháp lu t v doanh nghi p; đáp ng đi u ki n đ u tư trong trư ng h p d án đ u tư thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n.
 4. 4 Chương 3 : QUY N VÀ NGHĨA V C A NHÀ Đ U TƯ Đi u 11. Quy n t ch đ u tư, kinh doanh 1. Nhà đ u tư có quy n t ch đ u tư, kinh doanh theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Lu t Đ u tư, tr trư ng h p đ u tư, kinh doanh trong lĩnh v c c m đ u tư, c m kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Đ i v i lĩnh v c đ u tư có đi u ki n, nhà đ u tư có quy n t ch đ u tư, kinh doanh n u đáp ng các đi u ki n đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 12. Quy n ti p c n và s d ng ngu n v n tín d ng, đ t đai và tài nguyên Nhà đ u tư có quy n bình đ ng trong vi c ti p c n và s d ng các ngu n v n tín d ng, đ t đai và tài nguyên theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 13. Quy n thuê, s d ng lao đ ng và thành l p t ch c công đoàn Nhà đ u tư có quy n: 1. Thuê lao đ ng trong nư c, lao đ ng nư c ngoài làm công vi c qu n lý, lao đ ng k thu t và chuyên gia theo nhu c u s n xu t, kinh doanh. Trư ng h p đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác thì áp d ng theo quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. 2. Quy t đ nh v ti n lương và m c lương t i thi u c a ngư i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng. 3. Thành l p t ch c công đoàn trong doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 14. Quy n xu t kh u, nh p kh u, qu ng cáo, ti p th , gia công và gia công l i liên quan đ n ho t đ ng đ u tư Nhà đ u tư có quy n: 1. Tr c ti p xu t kh u, u thác xu t kh u; tr c ti p nh p kh u, y thác nh p kh u thi t b , máy móc, v t tư nguyên li u và hàng hoá cho ho t đ ng đ u tư; qu ng cáo, ti p th , gia công và gia công l i hàng hoá liên quan đ n ho t đ ng đ u tư theo quy đ nh t i Đi u 15 c a Lu t Đ u tư và quy đ nh c a pháp lu t v thương m i. 2. Đ u tư trong lĩnh v c nh p kh u, xu t kh u, phân ph i và d ch v thương m i khác phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư, pháp lu t v thương m i và đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. Đi u 15. Quy n mua, bán hàng hoá gi a doanh nghi p ch xu t v i th trư ng n i đ a 1. Doanh nghi p ch xu t đư c mua hàng hoá t th trư ng n i đ a đ s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp hàng xu t kh u ho c đ xu t kh u, tr hàng hoá thu c di n c m xu t kh u. 2. Doanh nghi p ch xu t đư c bán vào th trư ng n i đ a hàng hóa sau: a) S n ph m do doanh nghi p ch xu t s n xu t và không thu c di n c m nh p kh u; b) S n ph m do doanh nghi p ch xu t s n xu t mà th trư ng n i đ a có nhu c u; c) Ph li u, ph ph m thu đư c trong quá trình s n xu t không thu c di n c m nh p kh u ho c thu c di n đư c phép nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t v thương m i và pháp lu t có liên quan. 3. Quan h mua, bán hàng hoá gi a doanh nghi p ch xu t v i th trư ng n i đ a th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v thương m i. Đi u 16. Quy n m tài kho n và mua ngo i t
 5. 5 1. Nhà đ u tư đư c m tài kho n đ ng Vi t Nam và tài kho n ngo i t t i t ch c tín d ng Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i. Trong trư ng h p đư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch p thu n, nhà đ u tư đư c m tài kho n t i ngân hàng nư c ngoài. Đi u ki n, th t c m , s d ng và đóng tài kho n t i t ch c tín d ng Vi t Nam và ngân hàng nư c ngoài th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i và pháp lu t có liên quan. 2. Nhà đ u tư đư c mua ngo i t t i t ch c tín d ng đư c phép kinh doanh ngo i t đ đáp ng cho giao d ch vãng lai, giao d ch v n và các giao d ch đư c phép khác theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i. 3. Chính ph h tr cân đ i ngo i t trong trư ng h p các t ch c tín d ng đư c phép không đáp ng đ nhu c u ngo i t c a nhà đ u tư đ i v i m t s d án đ u tư quan tr ng trong các lĩnh v c sau: a) Năng lư ng; b) X lý ch t th i; c) Xây d ng k t c u h t ng giao thông. 4. Th tư ng Chính ph quy t đ nh vi c b o đ m cân đ i ngo i t cho nhà đ u tư có d án đ u tư trong các lĩnh v c quy đ nh t i kho n 3 Đi u này. B o đ m cân đ i ngo i t đư c quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u tư. Đi u 17. Quy n ti p c n qu đ t, th ch p quy n s d ng đ t, tài s n g n li n v i đ t 1. y ban nhân dân c p t nh công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đã đư c c p có th m quy n phê duy t đ nhà đ u tư ti p c n qu đ t cho phát tri n đ u tư. 2. Nhà đ u tư đư c th ch p quy n s d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t t i t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam đ vay v n th c hi n d án đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai và pháp lu t có liên quan. Đi u 18. Các quy n khác c a nhà đ u tư 1. Hư ng các ưu đãi đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư và pháp lu t có liên quan. 2. Ti p c n, s d ng các d ch v và ti n ích công c ng theo nguyên t c không phân bi t đ i x gi a các nhà đ u tư. 3. L a ch n hình th c đ u tư, quy mô đ u tư, t l v n đ u tư, quy t đ nh ho t đ ng đ u tư, kinh doanh c a mình. Trư ng h p đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác thì th c hi n theo quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. 4. Ti p c n các văn b n quy ph m pháp lu t và chính sách liên quan đ n đ u tư, các d li u c a n n kinh t qu c dân và c a t ng khu v c kinh t , các thông tin kinh t - xã h i khác liên quan đ n ho t đ ng đ u tư. 5. Tham gia ý ki n đ i v i pháp lu t, chính sách v đ u tư ngay t quá trình so n th o theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Khi u n i, t cáo ho c kh i ki n t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n các quy n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 19. Quy n c a nhà đ u tư đ u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t 1. Ngoài các quy n quy đ nh t i các Đi u 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Ngh đ nh này, nhà đ u tư đ u tư s n xu t, kinh doanh trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t còn có các quy n sau:
 6. 6 a) Thuê ho c mua nhà xư ng, văn phòng, kho bãi xây s n trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t đ ph c v s n xu t, kinh doanh; b) S d ng có tr ti n các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v , bao g m h th ng đư ng giao thông, c p đi n, c p nư c, thoát nư c, thông tin liên l c, x lý nư c th i, x lý ch t th i và các công trình d ch v , ti n ích công c ng khác trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t ; c) Đư c chuy n như ng và nh n chuy n như ng quy n s d ng đ t, thuê đ t, thuê l i đ t đã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t đ xây d ng nhà xư ng, văn phòng và các công trình khác ph c v s n xu t, kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai và pháp lu t v kinh doanh b t đ ng s n. 2. Nhà đ u tư đ u tư kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t có quy n: a) Xây d ng nhà xư ng, văn phòng, kho bãi trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t đ bán ho c cho thuê; b) Đ nh giá cho thuê đ t, giá cho thuê l i đ t đã xây d ng k t c u h t ng k thu t; đ nh m c phí s d ng các công trình k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v khác trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t ; đ nh giá cho thuê, giá bán nhà xư ng, văn phòng, kho bãi và đ nh m c phí d ch v ; c) Thu phí s d ng các công trình k t c u h t ng, công trình d ch v và ti n ích công c ng trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t theo quy đ nh c a B Tài chính; d) Chuy n như ng quy n s d ng đ t, cho thuê đ t và cho thuê l i đ t đã xây d ng k t c u h t ng k thu t trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t cho nhà đ u tư khác theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai và pháp lu t v kinh doanh b t đ ng s n. Đi u 20. Quy n đư c b o đ m đ u tư trong trư ng h p thay đ i pháp lu t, chính sách 1. Trư ng h p pháp lu t, chính sách m i ban hành làm nh hư ng b t l i đ n l i ích h p pháp mà nhà đ u tư đã đư c hư ng trư c khi pháp lu t, chính sách m i đó có hi u l c thì nhà đ u tư đư c b o đ m hư ng các ưu đãi như quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u tư ho c đư c gi i quy t b ng m t, m t s ho c các bi n pháp sau: a) Ti p t c hư ng các quy n và ưu đãi; b) Đư c kh u tr ph n thi t h i vào thu nh p ch u thu ; c) Đư c đi u ch nh m c tiêu c a d án; d) Đư c xem xét b i thư ng trong m t s trư ng h p c n thi t. 2. Đ i v i bi n pháp b i thư ng quy đ nh t i đi m d kho n 1 Đi u này, cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh vi c b o đ m l i ích c a nhà đ u tư do vi c thay đ i pháp lu t, chính sách có nh hư ng b t l i đ n l i ích h p pháp c a nhà đ u tư. Đi u 21. Nghĩa v và trách nhi m c a nhà đ u tư 1. Nghĩa v c a nhà đ u tư: a) Tuân th quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư; th c hi n ho t đ ng đ u tư theo đúng n i dung văn b n đăng ký đ u tư, n i dung Gi y ch ng nh n đ u tư; b) Th c hi n đ y đ nghĩa v tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Th c hi n quy đ nh c a pháp lu t v k toán, ki m toán và th ng kê; d) Th c hi n nghĩa v theo quy đ nh c a pháp lu t v b o hi m, lao đ ng; tôn tr ng danh d , nhân ph m và b o đ m quy n, l i ích h p pháp c a ngư i lao đ ng;
 7. 7 đ) Tôn tr ng, t o đi u ki n thu n l i đ ngư i lao đ ng thành l p, tham gia t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t; e) Th c hi n quy đ nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng; g) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trách nhi m c a nhà đ u tư: a) Ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a n i dung văn b n đăng ký đ u tư, h sơ d án đ u tư và tính h p pháp c a các văn b n thu c h sơ d án đ u tư; b) Báo cáo v ho t đ ng đ u tư c a mình theo quy đ nh t i Ngh đ nh này, pháp lu t có liên quan và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a n i dung báo cáo; c) Cung c p các văn b n, tài li u, thông tin liên quan đ n n i dung ki m tra, thanh tra và giám sát ho t đ ng đ u tư cho cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 4: LĨNH V C, Đ A BÀN ƯU ĐÃI Đ U TƯ; ƯU ĐÃI VÀ H TR Đ U TƯ M c I: ƯU ĐÃI Đ U TƯ Đi u 22. Lĩnh v c, đ a bàn ưu đãi đ u tư 1. Danh m c lĩnh v c ưu đãi đ u tư bao g m lĩnh v c đ c bi t ưu đãi đ u tư và lĩnh v c ưu đãi đ u tư quy đ nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Ngh đ nh này. 2. Danh m c đ a bàn ưu đãi đ u tư bao g m đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn và đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn quy đ nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Ngh đ nh này. 3. D án đ u tư thu c lĩnh v c đ c bi t ưu đãi đ u tư quy đ nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Ngh đ nh này đư c hư ng ưu đãi đ u tư như d án đ u tư thu c đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn quy đ nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 23. Lĩnh v c đ u tư có đi u ki n, lĩnh v c c m đ u tư 1. Lĩnh v c đ u tư có đi u ki n, lĩnh v c c m đ u tư quy đ nh t i các Đi u 29 và 30 c a Lu t Đ u tư. 2. Danh m c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n áp d ng cho nhà đ u tư nư c ngoài quy đ nh t i Ph l c III ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Danh m c lĩnh v c c m đ u tư đư c quy đ nh t i Ph l c IV ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 24. Đ i tư ng hư ng ưu đãi đ u tư Nhà đ u tư có d án đ u tư, k c d án đ u tư m r ng, thu c lĩnh v c, đ a bàn ưu đãi đ u tư quy đ nh t i Ngh đ nh này đư c hư ng ưu đãi đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư và pháp lu t có liên quan. Đi u 25. Ưu đãi v thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p kh u 1. Nhà đ u tư có d án đ u tư thu c lĩnh v c, đ a bàn ưu đãi đ u tư quy đ nh t i Ngh đ nh này đư c hư ng ưu đãi v thu thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p. 2. Nhà đ u tư có d án đ u tư thu c lĩnh v c, đ a bàn ưu đãi đ u tư quy đ nh t i Ngh đ nh này đư c hư ng ưu đãi v thu nh p kh u đ i v i hàng hóa nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u. Đi u 26. Ưu đãi v thu s d ng đ t, ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t và ti n thuê m t nư c Nhà đ u tư đư c Nhà nư c giao đ t không thu ti n s d ng đ t, giao đ t có thu ti n s d ng đ t ho c cho thuê đ t có d án đ u tư thu c lĩnh v c, đ a bàn ưu đãi đ u tư quy đ nh t i Ngh đ nh này
 8. 8 đư c mi n, gi m thu s d ng đ t, ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t và ti n thuê m t nư c theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai và pháp lu t v thu . Đi u 27. Th t c th c hi n ưu đãi đ u tư Th t c th c hi n ưu đãi đ u tư th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 38 c a Lu t Đ u tư. Đi u 28. Đi u ch nh, b sung ưu đãi đ u tư 1. Trong quá trình th c hi n d án đ u tư, n u nhà đ u tư đáp ng đi u ki n đ đư c hư ng thêm ưu đãi đ u tư thì nhà đ u tư đư c hư ng ưu đãi đ u tư đó và có quy n đ ngh cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh, b sung ưu đãi đ u tư ghi trong Gi y ch ng nh n đ u tư đã đư c c p. 2. Trong quá trình th c hi n d án đ u tư, n u nhà đ u tư không đáp ng đi u ki n hư ng ưu đãi đ u tư thì không đư c hư ng ưu đãi đ u tư. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c th c hi n ưu đãi đ u tư có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư v vi c nhà đ u tư không đáp ng đi u ki n hư ng ưu đãi đ u tư. Đi u 29. Áp d ng ưu đãi đ u tư 1. Nhà đ u tư đang đư c hư ng ưu đãi đ u tư theo quy đ nh t i Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c, Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t H p tác xã và các lu t thu ti p t c đư c các ưu đãi đ u tư đó. 2. Nhà đ u tư có d án đ u tư đang đư c tri n khai và thu c đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh này đư c hư ng ưu đãi đ u tư trong th i gian ưu đãi còn l i k t ngày Ngh đ nh này có hi u l c. 3. Trư ng h p pháp lu t, chính sách m i đư c ban hành có các quy n l i và ưu đãi cao hơn so v i quy n l i và ưu đãi mà nhà đ u tư đã đư c hư ng trư c đó thì nhà đ u tư đư c hư ng các quy n l i và ưu đãi m i trong th i gian ưu đãi còn l i (n u có) k t ngày pháp lu t, chính sách m i có hi u l c. 4. Trư ng h p đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này thì th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh này. M c II: H TR Đ U TƯ Đi u 30. H tr chuy n giao công ngh 1. Chính ph t o đi u ki n thu n l i và b o đ m quy n, l i ích h p pháp c a các bên chuy n giao công ngh , bao g m c vi c góp v n b ng công ngh đ th c hi n các d án đ u tư t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t v s h u trí tu và pháp lu t v chuy n giao công ngh . Giá tr c a công ngh đư c dùng đ góp v n ho c giá tr c a công ngh chuy n giao do các bên tho thu n và đư c quy đ nh t i h p đ ng chuy n giao công ngh . 2. Chính ph khuy n khích vi c chuy n giao vào Vi t Nam công ngh tiên ti n, công ngh ngu n và các công ngh đ t o ra s n ph m m i, nâng cao năng l c s n xu t, năng l c c nh tranh, ch t lư ng s n ph m, ti t ki m và s d ng có hi u qu nguyên li u, nhiên li u, năng lư ng, tài nguyên thiên nhiên; khuy n khích ho t đ ng đ u tư đ i m i công ngh và nâng cao trình đ qu n lý và s d ng công ngh . 3. Căn c vào m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, Chính ph có chính sách h tr doanh nghi p nh và v a, h p tác xã đ u tư vào nghiên c u và tri n khai chuy n giao công ngh . 4. Quy n và nghĩa v c a các bên chuy n giao công ngh , trình t và th t c chuy n giao công ngh th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v chuy n giao công ngh . Đi u 31. H tr đào t o
 9. 9 1. Chính ph khuy n khích và h tr nhà đ u tư l p qu h tr đào t o t ngu n v n góp và tài tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài như sau: a) Qu h tr đào t o đư c thành l p không vì m c đích l i nhu n đư c mi n, gi m thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu ; b) Chi phí đào t o c a t ch c kinh t đư c tính vào chi phí h p lý làm căn c xác đ nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. 2. Chính ph h tr t ngu n ngân sách cho vi c đào t o lao đ ng trong các t ch c kinh t thông qua chương trình tr giúp đào t o ngu n nhân l c. 3. Chính ph có k ho ch, chương trình tr giúp đào t o ngu n nhân l c cho doanh nghi p nh và v a. Đi u 32. H tr đ u tư phát tri n và d ch v đ u tư 1. Chính ph h tr đ u tư phát tri n đ i v i d án đáp ng các đi u ki n sau: a) D án thu c ngành, lĩnh v c quan tr ng trong chương trình kinh t l n có tác đ ng tr c ti p đ n chuy n d ch cơ c u kinh t , thúc đ y tăng trư ng kinh t b n v ng nhưng không đư c ngân sách nhà nư c c p phát và không đư c ngân hàng thương m i cho vay theo đi u ki n thông thư ng vì có y u t r i ro; b) Phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t; c) Phù h p v i quy đ nh c a đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 2. Vi c h tr tín d ng đ u tư th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v h tr tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. Chính ph khuy n khích và h tr các t ch c, cá nhân không phân bi t thành ph n kinh t th c hi n các d ch v h tr đ u tư sau: a) Tư v n đ u tư, tư v n qu n lý; b) Tư v n v s h u trí tu , chuy n giao công ngh ; c) D y ngh , đào t o k thu t và k năng qu n lý; d) Cung c p thông tin v th trư ng, thông tin khoa h c - k thu t, công ngh và các thông tin kinh t , xã h i mà nhà đ u tư yêu c u; đ) Ti p th , xúc ti n đ u tư và thương m i; e) Thành l p, tham gia các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t; g) Thành l p các trung tâm thi t k , th nghi m đ h tr doanh nghi p nh và v a. Đi u 33. H tr đ u tư xây d ng k t c u h t ng ngoài hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao 1. Chính ph khuy n khích và có chính sách ưu đãi các thành ph n kinh t đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i ngoài hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t và khu công ngh cao. 2. Căn c quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t, các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) l p k ho ch đ u tư và t ch c xây d ng h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i ngoài hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t . 3. y ban nhân dân c p t nh cân đ i ngu n ngân sách đ a phương đ h tr đ u tư xây d ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i ngoài hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t .
 10. 10 Đi u 34. H tr đ u tư h th ng k t c u h t ng trong hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t 1. Th tư ng Chính ph quy đ nh đi u ki n, nguyên t c, h n m c và h ng m c công trình đư c h tr t ngân sách trung ương cho m t s đ a phương có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn và đ a bàn kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn đ cùng nhà đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t trong hàng rào khu công nghi p và khu ch xu t. 2. y ban nhân dân c p t nh cân đ i ngu n ngân sách đ a phương đ h tr nhà đ u tư đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t trong hàng rào khu công nghi p, khu ch xu t. Đi u 35. Phương th c đ u tư h th ng k t c u h t ng k thu t khu công nghi p, khu ch xu t 1. Vi c đ u tư, kinh doanh h th ng k t c u h t ng k thu t khu công nghi p, khu ch xu t đư c th c hi n b i m t ho c nhi u ch đ u tư; ph i b o đ m tính th ng nh t trong quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p, khu ch xu t đã đư c c p có th m quy n phê duy t và quy đ nh rõ quy n l i, nghĩa v c a t ng nhà đ u tư. 2. Đ i v i đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn, căn c vào đi u ki n c th c a đ a phương, y ban nhân dân c p t nh trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh vi c cho phép thành l p đơn v s nghi p có thu làm ch đ u tư d án đ u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng k thu t khu công nghi p, khu ch xu t. Đi u 36. H tr đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t khu kinh t , khu công ngh cao 1. Chính ph dành ngu n v n đ u tư t ngân sách đ h tr đ i v i các trư ng h p sau: a) Đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i ngoài các khu ch c năng và các công trình d ch v công c ng quan tr ng trong khu kinh t ; b) B i thư ng gi i phóng m t b ng trong các khu ch c năng và tái đ nh cư, tái đ nh canh cho các h gia đình b thu h i đ t; c) Đ u tư công trình x lý nư c th i và ch t th i t p trung c a các khu ch c năng. 2. Chính ph khuy n khích và có chính sách ưu đãi đ i v i các nhà đ u tư thu c m i thành ph n kinh t đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i c a khu kinh t . 3. Th tư ng Chính ph quy t đ nh phương th c huy đ ng các ngu n v n khác đ đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i c a khu kinh t . 5. Vi c h tr đ u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng khu công ngh cao th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v khu công ngh cao. Chương 5: TH T C Đ U TƯ TR C TI P M c I: TH M QUY N CH P THU N VÀ C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ Đi u 37. D án do Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương đ u tư 1. Các d án đ u tư không phân bi t ngu n v n, quy mô đ u tư trong nh ng lĩnh v c sau: a) Xây d ng và kinh doanh c ng hàng không; v n t i hàng không; b) Xây d ng và kinh doanh c ng bi n qu c gia; c) Thăm dò, khai thác, ch bi n d u khí; thăm dò, khai thác khoáng s n; d) Phát thanh, truy n hình; đ) Kinh doanh casino; e) S n xu t thu c lá đi u;
 11. 11 g) Thành l p cơ s đào t o đ i h c; h) Thành l p khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t . 2. D án đ u tư không thu c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, không phân bi t ngu n v n và có quy mô v n đ u tư t 1.500 t đ ng Vi t Nam tr lên trong nh ng lĩnh v c sau: a) Kinh doanh đi n; ch bi n khoáng s n; luy n kim; b) Xây d ng k t c u h t ng đư ng s t, đư ng b , đư ng thu n i đ a; c) S n xu t, kinh doanh rư u, bia; 3. D án có v n đ u tư nư c ngoài trong các lĩnh v c sau: a) Kinh doanh v n t i bi n; b) Thi t l p m ng và cung c p d ch v bưu chính, chuy n phát, vi n thông và Internet; thi t l p m ng truy n d n phát sóng; c) In n, phát hành báo chí; xu t b n; d) Thành l p cơ s nghiên c u khoa h c đ c l p. 4. Trư ng h p d án đ u tư quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này n m trong quy ho ch đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t ho c y quy n phê duy t và đáp ng các đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t và đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư th c hi n th t c c p Gi y ch ng nh n đ u tư mà không ph i trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh ch trương đ u tư; 5. Trư ng h p d án đ u tư quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này không n m trong quy ho ch đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t ho c y quy n phê duy t ho c d án không đáp ng các đi u ki n m c a th trư ng quy đ nh t i đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên, thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư ch trì, l y ý ki n B qu n lý ngành, B K ho ch và Đ u tư và các cơ quan khác có liên quan đ t ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh ch trương đ u tư. 6. Trư ng h p d án đ u tư quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này thu c lĩnh v c chưa có quy ho ch thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư l y ý ki n B qu n lý ngành, B K ho ch và Đ u tư và các cơ quan khác có liên quan, đ t ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh ch trương đ u tư. Đi u 38. D án do y ban nhân dân c p t nh c p Gi y ch ng nh n đ u tư y ban nhân dân c p t nh th c hi n vi c đăng ký đ u tư, c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i các d án sau: 1. D án đ u tư ngoài khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t , bao g m c các d án đ u tư quy đ nh t i Đi u 37 Ngh đ nh này đã đư c Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương đ u tư. 2. D án đ u tư phát tri n k t c u h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao đ i v i nh ng đ a phương chưa thành l p Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t và khu công ngh cao. Đi u 39. D án do Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t c p Gi y ch ng nh n đ u tư Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t (sau đây g i là Ban Qu n lý) th c hi n vi c đăng ký đ u tư, c p Gi y ch ng nh n đ u tư đ i v i các d án sau: 1. D án đ u tư trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t , bao g m c các d án đ u tư quy đ nh t i Đi u 37 Ngh đ nh này đã đư c Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương đ u tư. 2. D án đ u tư phát tri n k t c u h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao.
 12. 12 Đi u 40. Cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư 1. S K ho ch và Đ u tư ti p nh n h sơ d án đ u tư th c hi n trên đ a bàn quy đ nh t i Đi u 38 Ngh đ nh này. 2. Ban Qu n lý ti p nh n h sơ d án đ u tư th c hi n trên đ a bàn quy đ nh t i Đi u 39 Ngh đ nh này. 3. Đ i v i d án đ u tư th c hi n trên đ a bàn chưa quy đ nh thu c qu n lý hành chính c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c d án đ u tư th c hi n trên đ a bàn nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, thì h sơ d án đ u tư đư c n p t i S K ho ch và Đ u tư nơi nhà đ u tư đ t ho c d ki n đ t tr s chính ho c chi nhánh ho c văn phòng đi u hành đ th c hi n d án đ u tư đó. 4. Cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư có trách nhi m hư ng d n, ki m tra tính h p l c a h sơ d án đ u tư và làm các th t c đ u tư theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Đi u 41. N i dung Gi y ch ng nh n đ u tư 1. M u Gi y ch ng nh n đ u tư do B K ho ch và Đ u tư quy đ nh áp d ng th ng nh t trên ph m vi toàn qu c. 2. Gi y ch ng nh n đ u tư bao g m nh ng n i dung ch y u sau: a) Tên, đ a ch c a nhà đ u tư; b) Đ a đi m th c hi n d án đ u tư; nhu c u di n tích đ t s d ng; c) M c tiêu, quy mô d án đ u tư; d) T ng v n đ u tư; đ) Th i h n th c hi n d án; e) Ti n đ th c hi n d án đ u tư; g) Xác nh n các ưu đãi và h tr đ u tư (n u có). 3. Nhà đ u tư nư c ngoài có d án đ u tư g n v i vi c thành l p t ch c kinh t thì Gi y ch ng nh n đ u tư có n i dung bao g m n i dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u này và n i dung Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p. Gi y ch ng nh n đ u tư đ ng th i là Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. 4. Nhà đ u tư trong nư c trong trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này có yêu c u th c hi n th t c đ u tư đ ng th i v i th t c thành l p t ch c kinh t thì th c hi n c p Gi y ch ng nh n đ u tư theo như quy đ nh t i kho n 3 Đi u này. M c II: CH NG NH N Đ U TƯ Đi u 42. D án đ u tư trong nư c không ph i đăng ký đ u tư 1. Nhà đ u tư không ph i đăng ký đ u tư đ i v i d án đ u tư trong nư c có quy mô v n đ u tư dư i 15 t đ ng Vi t Nam và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n. 2. Nhà đ u tư trong trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này có nhu c u đư c xác nh n ưu đãi đ u tư ho c c p Gi y ch ng nh n đ u tư thì th c hi n đăng ký đ u tư đ đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư theo quy đ nh t i Đi u 43 Ngh đ nh này. Đi u 43. Đăng ký đ u tư đ i v i d án đ u tư trong nư c 1. Nhà đ u tư trong nư c ph i đăng ký đ u tư đ i v i d án đ u tư trong nư c có quy mô v n đ u tư t 15 t đ ng Vi t Nam đ n dư i 300 t đ ng Vi t Nam thu c các trư ng h p sau: a) D án không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n quy đ nh t i Đi u 29 c a Lu t Đ u tư; b) D án không thu c đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 37 Ngh đ nh này.
 13. 13 2. Nhà đ u tư đăng ký đ u tư t i cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư quy đ nh t i Đi u 40 Ngh đ nh này. 3. Cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư trao gi y biên nh n ngay sau khi nh n đư c b n đăng ký đ u tư. 4. Trư ng h p nhà đ u tư có yêu c u c p Gi y ch ng nh n đ u tư ho c xác nh n ưu đãi đ u tư thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư căn c vào n i dung văn b n đăng ký đ u tư đ c p Gi y ch ng nh n đ u tư trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c b n đăng ký đ u tư h p l . 5. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày c p Gi y ch ng nh n đ u tư, cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư sao g i Gi y ch ng nh n đ u tư đ n B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành và các cơ quan có liên quan. Đi u 44. Đăng ký đ u tư đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài D án có v n đ u tư nư c ngoài quy đ nh t i Đi u 46 c a Lu t Đ u tư th c hi n th t c đăng ký đ u tư như sau: 1. H sơ đăng ký đ u tư g m: a) Văn b n đăng ký đ u tư (theo m u); b) H p đ ng h p tác kinh doanh đ i v i hình th c đ u tư theo H p đ ng h p tác kinh doanh; c) Báo cáo năng l c tài chính c a nhà đ u tư (do nhà đ u tư l p và ch u trách nhi m). 2. Đ i v i trư ng h p d án đ u tư g n v i vi c thành l p t ch c kinh t , ngoài h sơ quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, nhà đ u tư ph i n p kèm theo: a) H sơ đăng ký kinh doanh tương ng v i m i lo i hình doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p và pháp lu t có liên quan; b) H p đ ng liên doanh đ i v i hình th c đ u tư thành l p t ch c kinh t liên doanh gi a nhà đ u tư trong nư c và nhà đ u tư nư c ngoài. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ đăng ký đ u tư và h sơ đăng ký kinh doanh h p l , cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư ki m tra tính h p l c a h sơ đăng ký đ u tư, h sơ đăng ký kinh doanh (đ i v i trư ng h p thành l p t ch c kinh t g n v i d án đ u tư) và c p Gi y ch ng nh n đ u tư mà không đư c yêu c u b sung thêm gi y t nào khác. 4. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày c p Gi y ch ng nh n đ u tư, cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư sao g i Gi y ch ng nh n đ u tư đ n B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B qu n lý ngành và các cơ quan có liên quan. Đi u 45. Th m tra đ i v i d án đ u tư có quy mô v n đ u tư t 300 t đ ng Vi t Nam tr lên và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n 1. H sơ th m tra đ u tư g m: a) Văn b n đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư (theo m u); b) Văn b n xác nh n tư cách pháp lý c a nhà đ u: b n sao quy t đ nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c các tài li u tương đương khác; đ i v i nhà đ u tư là t ch c: b n sao h chi u ho c ch ng minh nhân dân đ i v i nhà đ u tư là cá nhân; c) Báo cáo năng l c tài chính c a nhà đ u tư (do nhà đ u tư l p và ch u trách nhi m); d) Gi i trình kinh t - k thu t bao g m các n i dung ch y u: m c tiêu, quy mô, đ a đi m đ u tư; v n đ u tư, ti n đ th c hi n d án; nhu c u s d ng đ t, gi i pháp v công ngh và gi i pháp v môi trư ng; đ) H p đ ng h p tác kinh doanh đ i v i hình th c đ u tư theo h p đ ng h p tác kinh doanh;
 14. 14 2. Đ i v i trư ng h p th c hi n th t c đ u tư đ ng th i v i th t c đăng ký kinh doanh, ngoài h sơ quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, nhà đ u tư ph i n p kèm theo: a) H sơ đăng ký kinh doanh tương ng v i m i lo i hình t ch c kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p và pháp lu t có liên quan; b) H p đ ng liên doanh đ i v i hình th c thành l p t ch c kinh t liên doanh gi a nhà đ u tư trong nư c và nhà đ u tư nư c ngoài. 3. N i dung th m tra: a) S phù h p v i: quy ho ch k t c u h t ng - k thu t; quy ho ch s d ng đ t; quy ho ch xây d ng; quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n và các ngu n tài nguyên khác. Đ i v i d án đ u tư thu c lĩnh v c chưa có quy ho ch ho c chưa có trong quy ho ch nêu trên, cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư có trách nhi m l y ý ki n các cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v quy ho ch; b) Nhu c u s d ng đ t: di n tích đ t, lo i đ t và ti n đ s d ng đ t; c) Ti n đ th c hi n d án: ti n đ th c hi n v n đ u tư, ti n đ xây d ng và ti n đ th c hi n các m c tiêu c a d án; d) Gi i pháp v môi trư ng: đánh giá các y u t tác đ ng đ n môi trư ng và gi i pháp x lý phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v môi trư ng. Đi u 46. Th m tra đ i v i d án đ u tư có quy mô v n đ u tư dư i 300 t đ ng Vi t Nam và thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n 1. H sơ th m tra đ u tư g m: a) H sơ quy đ nh t i các kho n 1 và 2 Đi u 44 Ngh đ nh này; b) Gi i trình kh năng đáp ng đi u ki n mà d án đ u tư ph i đáp ng theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i d án thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n quy đ nh t i Đi u 29 c a Lu t Đ u tư và Ph l c II ban hành kèm theo Ngh đ nh này. 2. N i dung th m tra: a) Th m tra kh năng đáp ng các đi u ki n quy đ nh t i Lu t Đ u tư và pháp lu t có liên quan. Các B , ngành liên quan có ch u trách nhi m th m tra kh năng đáp ng các đi u ki n mà d án đ u tư ph i đáp ng đ i v i d án thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n quy đ nh t i Đi u 29 c a Lu t Đ u tư và Ph l c III ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Trư ng h p các đi u ki n đ u tư đã đư c pháp lu t ho c đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên quy đ nh thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư quy t đ nh vi c c p Gi y ch ng nh n đ u tư mà không ph i l y ý ki n th m tra c a các B , ngành liên quan; b) Đ i v i d án đ u tư trong nư c, n u d án đã đáp ng các đi u ki n đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư c p Gi y ch ng nh n đ u tư theo quy trình đăng ký đ u tư quy đ nh t i Đi u 43 Ngh đ nh này. Đi u 47. Th m tra đ i v i d án đ u tư có quy mô v n đ u tư t 300 t đ ng Vi t Nam tr lên và thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n 1. H sơ th m tra đ u tư g m : a) H sơ quy đ nh t i các kho n 1 và 2 Đi u 45 Ngh đ nh này; b) Gi i trình kh năng đáp ng đi u ki n tham gia th trư ng quy đ nh đ i v i d án đ u tư thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n quy đ nh t i Đi u 29 c a Lu t Đ u tư và Ph l c III ban hành kèm theo Ngh đ nh này. 2. N i dung th m tra theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 45 và kho n 2 Đi u 46 Ngh đ nh này.
 15. 15 Đi u 48. Quy trình th m tra d án đ u tư thu c th m quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph 1. Nhà đ u tư n p 10 b h sơ d án đ u tư, trong đó ít nh t có 1 b h sơ g c. 2. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ d án đ u tư, cơ quan ti p nh n h sơ ki m tra tính h p l c a h sơ và g i h sơ l y ý ki n th m tra c a các B , ngành liên quan. Trư ng h p h sơ không h p l , cơ quan ti p nh n đ u tư thông báo b ng văn b n cho nhà đ u tư bi t đ s a đ i, b sung h sơ. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ d án đ u tư, cơ quan đư c h i có ý ki n th m tra b ng văn b n và ch u trách nhi m v nh ng v n đ c a d án thu c ch c năng qu n lý c a mình. 4. Trong th i h n 25 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư l p báo cáo th m tra, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh v ch trương đ u tư. 5. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t khi nh n đư c báo cáo th m tra trình Th tư ng Chính ph c a y ban nhân dân c p t nh ho c Ban Qu n lý, Văn phòng Chính ph thông báo b ng văn b n ý ki n c a Th tư ng Chính ph v d án đ u tư. 6. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân c p t nh ho c Ban Qu n lý c p Gi y ch ng nh n đ u tư. 7. Trư ng h p d án đ u tư không đư c ch p thu n, cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư g i thông báo b ng văn b n cho nhà đ u tư, trong đó nêu rõ lý do. 8. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày c p Gi y ch ng nh n đ u tư, cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư sao g i Gi y ch ng nh n đ u tư đ n B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành và y ban nhân dân c p t nh có liên quan. Đi u 49. Quy trình th m tra d án đ u tư thu c di n th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư 1. Nhà đ u tư n p cho S K ho ch và Đ u tư 8 b h sơ d án đ u tư, trong đó có 1 b h sơ g c đ i v i d án do y ban nhân dân c p t nh c p Gi y ch ng nh n đ u tư; n p cho Ban Qu n lý 4 b h sơ d án đ u tư, trong đó có 1 b h sơ g c đ i v i d án do Ban qu n lý c p Gi y ch ng nh n đ u tư. 2. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ d án đ u tư, cơ quan ti p nh n h sơ ki m tra tính h p l c a h sơ và g i h sơ l y ý ki n th m tra c a s , ngành liên quan; trư ng h p c n thi t thì g i h sơ l y ý ki n các B , ngành liên quan. Trư ng h p h sơ không h p l , cơ quan ti p nh n h sơ thông báo b ng văn b n cho nhà đ u tư bi t đ s a đ i, b sung h sơ. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ d án đ u tư, cơ quan đư c h i có ý ki n th m tra b ng văn b n và ch u trách nhi m v nh ng v n đ c a d án thu c ch c năng qu n lý c a mình. 4. Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , S K ho ch và Đ u tư l p báo cáo th m tra, trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c báo cáo th m tra, y ban nhân dân c p t nh c p Gi y ch ng nh n đ u tư. Đ i v i d án do Ban qu n lý c p Gi y ch ng nh n đ u tư, trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , Ban qu n lý t ng h p ý ki n các cơ quan đư c h i ý ki n đ quy t đ nh c p Gi y ch ng nh n đ u tư. Trư ng h p d án đ u tư không đư c ch p thu n, cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư g i thông báo b ng văn b n cho nhà đ u tư, trong đó nêu rõ lý do.
 16. 16 5. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày c p Gi y ch ng nh n đ u tư, cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư sao g i Gi y ch ng nh n đ u tư đ n B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành và các cơ quan có liên quan. Đi u 50. Th m quy n c a B qu n lý ngành đ i v i vi c th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư 1. Các B qu n lý ngành th m tra vi c đáp ng đi u ki n đ u tư, quy ho ch đ i v i d án đ u tư thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n quy đ nh t i Đi u 29 c a Lu t Đ u tư, Ph l c III ban hành kèm theo Ngh đ nh này và Đi u 82 c a Lu t Đ u tư. 2. Căn c vào quy đ nh t i các Đi u 29 và 82 c a Lu t Đ u tư, các B qu n lý ngành so n th o đi u ki n đ u tư trình Chính ph ban hành; xây d ng quy ho ch và phê duy t ho c trình cơ quan có th m quy n phê duy t quy ho ch. Đi u ki n đ u tư và quy ho ch sau khi đư c c p có th m quy n ban hành ph i đư c công b công khai trên các phương ti n thông tin đ i chúng và đư c niêm y t t i tr s cơ quan ti p nh n h sơ d án đ u tư. M c III: ĐI U CH NH D ÁN Đ U TƯ Đi u 51. Đi u ch nh d án đ u tư 1. Khi đi u ch nh d án đ u tư liên quan đ n m c tiêu, quy mô, đ a đi m, hình th c, v n và th i h n th c hi n d án đ u tư, nhà đ u tư ph i làm th t c đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư. 2. Vi c đi u ch nh d án đ u tư th c hi n theo m t trong các quy trình sau: a) Không ph i làm th t c đăng ký đi u ch nh ho c th m tra đi u ch nh d án đ u tư; b) Đăng ký đi u ch nh d án đ u tư; c) Th m tra đi u ch nh d án đ u tư. 3. Các d án đ u tư không ph i làm th t c đăng ký đi u ch nh ho c th m tra đi u ch nh g m: a) Các d án đi u ch nh v m c tiêu, quy mô, đ a đi m, v n, hình th c, th i h n; b) Các d án đ u tư trong nư c mà sau khi đi u ch nh, d án có quy mô v n đ u tư dư i 15 t đ ng Vi t Nam và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n; c) Các d án đ u tư trong nư c mà sau khi đi u ch nh, d án có quy mô v n đ u tư dư i 300 t đ ng Vi t Nam và không thay đ i m c tiêu, đ a đi m đ u tư. Đi u 52. Đăng ký đi u ch nh và th m tra đi u ch nh d án đ u tư 1. Đăng ký đi u ch nh d án đ u tư: a) D án thu c di n đăng ký đi u ch nh g m các d án mà sau khi đi u ch nh v m c tiêu, quy mô, đ a đi m, v n, hình th c, th i h n, d án đó thu c các trư ng h p sau: d án có v n đ u tư nư c ngoài mà sau khi đi u ch nh, d án có quy mô v n đ u tư dư i 300 t đ ng Vi t Nam và không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n; d án đ u tư trong nư c mà sau khi đi u ch nh, d án đó không thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n, tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 3 Đi u 51 Ngh đ nh này; d án đ u tư trong nư c thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n mà sau khi đi u ch nh, d án đó không thay đ i m c tiêu và v n đáp ng các đi u ki n đ u tư quy đ nh đ i v i d án đó, tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 3 Đi u 51 ngh đ nh này; b) H sơ đăng ký đi u ch nh d án đ u tư g m: văn b n đăng ký ch ng nh n nh ng n i dung đi u ch nh d án đ u tư; b n sao Gi y ch ng nh n đ u tư; b n s a đ i, b sung h p đ ng liên doanh ho c h p đ ng h p tác kinh doanh ho c đi u l doanh nghi p (đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài);
 17. 17 c) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư c p m i (đ i v i trư ng h p chưa có Gi y ch ng nh n đ u tư) ho c đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư. 2. Th m tra đi u ch nh d án đ u tư: a) D án đ u tư thu c di n th m tra đi u ch nh g m các d án mà sau khi đi u ch nh v m c tiêu, quy mô, đ a đi m, v n, hình th c, th i h n, d án đó thu c các trư ng h p sau: d án có v n đ u tư nư c ngoài sau khi đi u ch nh thu c di n th m tra c p Gi y ch ng nh n đ u tư; d án đ u tư trong nư c mà sau khi đi u ch nh, d án đó thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n, tr trư ng h p quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này; b) H sơ g m th m tra đi u ch nh d án đ u tư g m: văn b n đ ngh đi u ch nh d án đ u tư; gi i trình lý do đi u ch nh; nh ng thay đ i so v i d án tri n khai; báo cáo tình hình th c hi n d án đ n th i đi m đi u ch nh d án; b n sao Gi y ch ng nh n đ u tư; b n s a đ i, b sung h p đ ng liên doanh ho c h p đ ng h p tác kinh doanh ho c đi u l doanh nghi p (đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài). c) Cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư th m tra nh ng n i dung đi u ch nh và c p m i (đ i v i trư ng h p chưa có Gi y ch ng nh n đ u tư) ho c đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l . d) Trư ng h p d án đ u tư sau khi đi u ch nh tr thành d án thu c th m quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph mà không có trong quy ho ch ho c thu c lĩnh v c đ u tư có đi u ki n nhưng đi u ki n đ u tư chưa đư c pháp lu t quy đ nh thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư l y ý ki n th m tra c a các B , ngành liên quan, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh trư c khi c p m i ho c đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư; đ) Trư ng h p n i dung đi u ch nh liên quan đ n lĩnh v c đ u tư có đi u ki n thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư l y ý ki n th m tra c a B , ngành có liên quan trư c khi c p m i ho c đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư. 3. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày c p Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh, cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư sao g i Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh đ n B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, B Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B qu n lý ngành và các cơ quan có liên quan. M c IV: QUY Đ NH KHÁC Đ I V I D ÁN CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI Đi u 53. N i dung liên quan đ n h sơ c a d án có v n đ u tư nư c ngoài Đ i v i d án có v n đ u tư nư c ngoài th c hi n theo hình th c liên doanh ho c h p đ ng h p tác kinh doanh, ngoài các n i dung h sơ quy đ nh t i các Đi u 44, 45, 45 và 47 Ngh đ nh này thì n i dung c a h p đ ng liên doanh ho c h p đ ng h p tác kinh doanh th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 54 và 55 Ngh đ nh này. Đi u 54. N i dung c a h p đ ng liên doanh H p đ ng liên doanh ph i có nh ng n i dung ch y u sau đây: 1. Tên, đ a ch c a t ch c, cá nhân đ u tư tham gia liên doanh và ngư i đ i di n theo pháp lu t c a các bên liên doanh; tên, đ a ch c a doanh nghi p liên doanh. 2. Lo i hình doanh nghi p. 3. Lĩnh v c, ngành ngh và ph m vi kinh doanh. 4. V n đi u l , ph n góp v n c a m i bên, phương th c, ti n đ góp v n đi u l . 5. Ti n đ th c hi n d án. 6. Th i h n ho t đ ng c a d án. 7. Đ a đi m th c hi n d án.
 18. 18 8. Quy n và nghĩa v c a các bên liên doanh. 9. Các nguyên t c qu n lý tài chính; phân chia l i nhu n và x lý l trong kinh doanh. 10. Th th c s a đ i và ch m d t h p đ ng, đi u ki n chuy n như ng, đi u ki n ch m d t ho t đ ng, gi i th doanh nghi p. 11. Trách nhi m do vi ph m h p đ ng, phương th c gi i quy t tranh ch p. Ngoài các n i dung trên, các bên liên doanh có quy n th a thu n nh ng n i dung khác trong h p đ ng liên doanh nhưng không trái v i quy đ nh c a pháp lu t. H p đ ng liên doanh ph i do đ i di n có th m quy n c a các bên liên doanh ký t t vào t ng trang và ký đ y đ vào cu i h p đ ng. H p đ ng liên doanh có hi u l c k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. Đi u 55. N i dung h p đ ng h p tác kinh doanh H p đ ng h p tác kinh doanh có nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên, đ a ch , ngư i đ i di n có th m quy n c a các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh; đ a ch giao d ch ho c đ a ch nơi th c hi n d án. 2. M c tiêu và ph m vi kinh doanh. 3. Đóng góp c a các bên h p doanh, vi c phân chia k t qu đ u tư, kinh doanh, ti n đ th c hi n h p đ ng. 4. Ti n đ th c hi n d án. 5. Th i h n h p đ ng. 6. Quy n, nghĩa v c a các bên h p doanh. 7. Các nguyên t c tài chính. 8. Th th c s a đ i, ch m d t h p đ ng, đi u ki n chuy n như ng. 9. Trách nhi m do vi ph m h p đ ng, phương th c gi i quy t tranh ch p. Ngoài các n i dung trên, các bên h p doanh có quy n th a thu n nh ng n i dung khác trong h p đ ng h p tác kinh doanh nhưng không trái v i quy đ nh c a pháp lu t. H p đ ng h p tác kinh doanh ph i do đ i di n có th m quy n c a các bên h p doanh ký t t vào t ng trang và ký đ y đ vào cu i h p đ ng. H p đ ng h p tác kinh doanh gi a bên Vi t Nam và bên nư c ngoài có hi u l c k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. Đi u 56. Th t c đ u tư tr c ti p theo hình th c góp v n, mua c ph n, sáp nh p, mua l i doanh nghi p Nhà đ u tư góp v n, mua c ph n, sáp nh p, mua l i doanh nghi p t i Vi t Nam quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh này th c hi n th t c như sau: 1. Trư ng h p nhà đ u tư nư c ngoài mua c ph n c a doanh nghi p Vi t Nam thì doanh nghi p đó làm th t c đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p. 2. Trư ng h p nhà đ u tư mua c ph n c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đang ho t đ ng t i Vi t Nam thì th c hi n th t c đi u ch nh d án đ u tư quy đ nh t i các Đi u 51 và 52 Ngh đ nh này. 3. Trư ng h p nhà đ u tư góp v n đ đ u tư thì ph i làm th t c đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư. 4. Trư ng h p nhà đ u tư nư c ngoài sáp nh p, mua l i doanh nghi p đang ho t đ ng t i Vi t Nam thì th c hi n th t c đ u tư đ đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. H sơ sáp nh p, mua l i doanh nghi p g m:
 19. 19 a) Văn b n đ ngh sáp nh p, mua l i doanh nghi p g m các n i dung: tên, đ a ch và ngư i đ i di n c a nhà đ u tư nư c ngoài sáp nh p, mua l i doanh nghi p; tên, đ a ch , ngư i đ i di n, v n đi u l và lĩnh v c ho t đ ng c a doanh nghi p b sáp nh p, mua l i; tóm t t thông tin v n i dung sáp nh p, mua l i doanh nghi p; đ xu t (n u có); b) Quy t đ nh c a h i đ ng thành viên ho c c a ch s h u doanh nghi p ho c c a đ i h i đ ng c đông v vi c bán doanh nghi p; c) H p đ ng sáp nh p, mua l i doanh nghi p bao g m nh ng n i dung ch y u sau: tên, đ a ch , tr s chính c a doanh nghi p b sáp nh p, mua l i; th t c và đi u ki n sáp nh p, mua l i doanh nghi p; phương án s d ng lao đ ng; th t c, đi u ki n và th i h n chuy n giao tài s n, chuy n v n, c ph n, trái phi u c a công ty b sáp nh p, mua l i; th i h n th c hi n vi c sáp nh p, mua l i; trách nhi m c a các bên; d) Đi u l c a doanh nghi p b sáp nh p, mua l i; đ) D th o Đi u l c a doanh nghi p sau khi đư c phép sáp nh p, mua l i (n u có s thay đ i). e) Văn b n xác nh n tư cách pháp lý c a nhà đ u tư nư c ngoài g m: b n sao quy t đ nh thành l p ho c gi y t có giá tr tương đương khác đ i v i nhà đ u tư là t ch c kinh t ; b n sao h chi u đ i v i nhà đ u tư là cá nhân. Đi u 57. Th t c chuy n đ i hình th c đ u tư c a d án có v n đ u tư nư c ngoài 1. Nhà đ u tư có d án đã đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư ho c đã đư c c p Gi y phép đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có quy n chuy n đ i hình th c đ u tư sang hình th c đ u tư khác theo quy đ nh t i Đi u 21 c a Lu t Đ u tư. 2. Nhà đ u tư đã đư c c p Gi y phép đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n vi c chuy n đ i theo quy đ nh riêng c a Chính ph v đăng ký l i và chuy n đ i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. 3. Th t c chuy n đ i hình th c đ u tư c a d án có v n đ u tư nư c ngoài đư c th c hi n như sau: a) Vi c chuy n đ i hình th c đ u tư g n v i vi c chuy n đ i lo i hình doanh nghi p ph i tuân th các quy đ nh c a pháp lu t v doanh nghi p; b) Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ph i g i cho cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư h sơ chuy n đ i hình th c đ u tư: H sơ chuy n đ i hình th c đ u tư bao g m: văn b n đ ngh chuy n đ i hình th c đ u tư; quy t đ nh c a h i đ ng thành viên ho c c a ch s h u doanh nghi p ho c c a đ i h i đ ng c đông ho c tho thu n c a các bên h p doanh (đ i v i d án đ u tư theo hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh) v vi c chuy n đ i hình th c đ u tư; d th o đi u l doanh nghi p chuy n đ i; h p đ ng h p tác kinh doanh (đ i v i d án đ u tư hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh); c) Quy t đ nh c a h i đ ng thành viên doanh nghi p liên doanh ho c quy t đ nh c a nhà đ u tư (đ i v i trư ng h p doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài); tho thu n c a các bên h p doanh (đ i v i h p đ ng h p tác kinh doanh) v vi c chuy n đ i hình th c đ u tư ph i thông báo cho các ch n và ngư i lao đ ng bi t trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày quy t đ nh; d) Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u này, cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư và thông báo cho nhà đ u tư. M cV:M TS QUY Đ NH V TH T CS D NG V N NHÀ NƯ C Đ Đ U TƯ, KINH DOANH Đi u 58. Đ u tư kinh doanh v n nhà nư c 1. D án đ u tư s d ng v n nhà nư c quy đ nh dư i đây ph i đư c cơ quan có th m quy n th m đ nh ch p thu n s d ng v n nhà nư c đ đ u tư: a) V n ngân sách nhà nư c;
 20. 20 b) V n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; c) V n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh; d) V n đ u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c; đ) V n đ u tư t T ng công ty đ u tư kinh doanh v n nhà nư c. 2. Sau khi đư c cơ quan có th m quy n th m đ nh và ch p thu n s d ng v n nhà nư c đ đ u tư, ch đ u tư th c hi n th t c đ u tư theo quy đ nh t i Ngh đ nh này đ đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. Văn b n ch p thu n vi c s d ng v n nhà nư c đ đ u tư là tài li u b t bu c ph i có trong h sơ đăng ký đ u tư và h sơ th m tra đ u tư. Đi u 59. Cơ quan th m đ nh ch p thu n s d ng v n nhà nư c đ đ u tư 1. Cơ quan có th m quy n quy t đ nh s d ng v n ngân sách nhà nư c t ch c th m đ nh và ch p thu n vi c s d ng v n nhà nư c đ đ u tư đ i v i d án đ u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c. 2. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam t ch c th m đ nh và quy t đ nh d án đư c hư ng tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. B Tài chính t ch c th m đ nh và quy t đ nh vi c b o lãnh nhà nư c đ i v i d án đ u tư s d ng v n tín d ng thu c danh m c đư c Nhà nư c b o lãnh. 4. H i đ ng qu n tr c a t p đoàn kinh t , T ng công ty nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c khác ho c t ng giám đ c, giám đ c c a doanh nghi p nhà nư c không có h i đ ng qu n tr t ch c th m đ nh và quy t đ nh đ i v i vi c s d ng ngu n v n đ u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c đ đ u tư. 5. Th m quy n th m đ nh ch p thu n vi c s d ng v n nhà nư c đ đ u tư c a T ng công ty đ u tư kinh doanh v n nhà nư c th c hi n theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . 6. Cơ quan th m đ nh có trách nhi m t ch c th m đ nh và thông báo b ng văn b n cho ch đ u tư bi t v quy t đ nh ch p thu n ho c không ch p thu n vi c s d ng v n nhà nư c đ đ u tư. Đi u 60. H sơ th m đ nh d án đ u tư có s d ng v n nhà nư c H sơ th m đ nh d án đ u tư g m: 1. Văn b n đ ngh s d ng v n nhà nư c c a ch đ u tư g i cơ quan th m đ nh tương ng v i t ng ngu n v n quy đ nh t i Đi u 59 Ngh đ nh này. 2. B n gi i trình v đ ngh s d ng v n nhà nư c đ đ u tư, g m các n i dung chính sau: a) Tên d án; b) M c tiêu, quy mô đ u tư c a d án; c) Đ a đi m th c hi n d án đ u tư; d) V n đ u tư; ngu n v n đ u tư; ph n v n nhà nư c tham gia vào d án; đ) Thuy t minh v s phù h p c a d án v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i đã đư c c p có th m quy n phê duy t; thuy t minh v s phù h p trong vi c s d ng ngu n v n đ u tư; e) Hi u qu đ u tư, bao g m hi u qu tài chính và hi u qu kinh t - xã h i; g) Thuy t minh v kh năng thu h i v n đ u tư, kh năng hoàn tr v n vay và phương án hoàn tr v n vay (n u có); h) Th i h n c a d án đ u tư; i) Ti n đ th c hi n d án đ u tư. Đi u 61. N i dung th m đ nh d án đ u tư có s d ng v n nhà nư c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản