Nghị định số 112/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
165
lượt xem
16
download

Nghị định số 112/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 112/2007/NĐ-CP về thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 112/2007/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2007/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2007 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T TH D C, TH THAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t th d c, th thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao, NGHN NNH : i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u 4, 10, 11, 21, 28, 31, 50, 53, 55, 56, 57, 65 và 67 c a Lu t th d c, th thao v các n i dung sau: a) Chính sách c a Nhà nư c i v i s nghi p phát tri n th d c, th thao; b) Phát tri n th d c, th thao qu n chúng và th thao thành tích cao; c) Giáo d c th ch t và ho t ng th d c, th thao trong các cơ s giáo d c ào t o và trong l c lư ng vũ trang; d) Quy nh v vi c s d ng t ai dành cho phát tri n th d c, th thao; ) Qu h tr phát tri n tài năng th thao; e) Quy n s h u i v i gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p; g) Các hành vi b nghiêm c m trong ho t ng th d c, th thao; h) Kinh doanh ho t ng th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p; ho t ng c a ơn v s nghi p th thao, doanh nghi p th thao và h kinh doanh ho t ng th thao. 2. i tư ng áp d ng a) Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , t
 2. ch c s nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và công dân Vi t Nam (sau ây g i là cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao); b) T ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia ho t ng th d c, th thao trên lãnh th Vi t Nam. i u 2. Chính sách nhà nư c v phát tri n th d c, th thao 1. Ngân sách nhà nư c chi cho th d c, th thao ư c b trí tăng d n hàng năm; phù h p v i kh năng cân i c a ngân sách nhà nư c và yêu c u phát tri n s nghi p th d c, th thao. Vi c l p d toán, phân b và qu n lý Ngân sách nhà nư c chi cho th d c, th thao ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. t dành cho th d c, th thao: a) Quy ho ch t dành cho th d c, th thao th c hi n theo Quy chuNn k thu t v bình quân di n tích t th d c, th thao trên u ngư i tương ng v i t ng khu v c, lãnh th c th ; b) Căn c vào i u ki n th c ti n c a t ng a phương, y ban nhân dân các c p l p quy ho ch, k ho ch s d ng t cho th d c, th thao trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Lu t t ai và pháp lu t liên quan. 3. T ch c, cá nhân u tư xây d ng cơ s v t ch t; ào t o, b i dư ng nhân l c; phát hi n và b i dư ng năng khi u th thao; nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh th d c, th thao; thành l p cơ s d ch v ho t ng th thao ư c hư ng các chính sách ưu ãi v thu , tín d ng và t ai theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. 4. Ngân sách nhà nư c ưu tiên u tư h tr phát tri n th d c, th thao vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, b o t n và phát tri n các môn th thao dân t c. a) N i dung ưu tiên u tư: - H tr t ch c ho t ng th d c, th thao qu n chúng; - ào t o i ngũ hư ng d n viên th d c, th thao; - Tuyên truy n, hư ng d n t p luy n các môn th thao; - Xây d ng cơ s h t ng c a Trung tâm th thao vùng ho c khu v c; - B o t n và phát tri n các môn th thao dân t c. b) y ban Th d c th thao ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan quy nh danh m c các môn th thao dân t c. Đi u 3. Các hành vi b nghiêm c m trong ho t đ ng th d c, th thao
 3. 1. Hành vi s d ng ch t kích thích, phương pháp b c m trong t p luy n và thi u th thao: a) S d ng ch t kích thích thu c danh m c b c m trong quá trình t p luy n và thi u th thao. Danh m c ch t kích thích b c m do B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao ban hành phù h p v i quy nh c a Hi p h i phòng, ch ng doping qu c t ; b) S d ng nh ng bài t p, môn th thao ho c các phương pháp t p luy n và thi u gây thi t h i n s c kho , tính m ng con ngư i, trái v i o c, thu n phong m t c c a dân t c ho c nh hư ng an ninh, tr t t an toàn xã h i. 2. Hành vi gian l n trong ho t ng th thao: a) Gian l n tên, tu i, gi i tính trong thi u th thao; b) Tr c ti p làm sai l ch k t qu thi u th thao; c) Gian l n v thành tích và tuy n ch n ngư i vào i tuy n th thao, các trư ng năng khi u th thao. 3. Hành vi b o l c trong ho t ng th thao: a) C ý gây ch n thương, chơi thô b o gây nh hư ng x u n s c kho c a ngư i khác trong t p luy n, thi u th thao; b) e d a, xúc ph m các t ch c, cá nhân khi tham gia ho t ng th thao. 4. Hành vi c n tr ho t ng th d c, th thao h p pháp c a t ch c, cá nhân: a) Không t ch c các ho t ng th d c, th thao cho các t ch c, cá nhân liên quan trong ph m vi ch c năng và nhi m v c a mình; b) Không b o m các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b t p luy n và thi u th thao trong ph m vi nhi m v c a mình; c) L m d ng quy n ho c dùng nh hư ng c a mình ngăn c n các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao. Đi u 4. Phát tri n th d c, th thao qu n chúng 1. y ban Th d c th thao có trách nhi m xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n th d c, th thao qu n chúng phù h p và áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i trong ph m vi toàn qu c. 2. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n th d c, th thao qu n chúng phù h p i u ki n kinh t - xã h i c a a phương và quy ho ch, k ho ch phát tri n th d c, th thao qu c gia.
 4. 3. u tư xây d ng cơ s v t ch t cho ho t ng th d c, th thao qu n chúng a) Công trình th d c, th thao công c ng, bao g m: - Sân v n ng; - Sân t p th thao; - Nhà t p luy n, thi u th thao; - B bơi; - Các công trình th d c, th thao khác. b) y ban nhân dân các c p b o m ngu n l c xây d ng các công trình th thao công c ng t i a phương theo quy nh sau: - M i thôn, làng, p, b n ph i có sân t p th thao ơn gi n; - M i xã, phư ng, th tr n ph i có ít nh t m t công trình th d c, th thao quy nh t i i m a kho n này; - M i huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) ph i có ít nh t hai trong các công trình th d c, th thao c p huy n: sân v n ng, b bơi, nhà t p luy n th thao; - M i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i có các công trình th d c, th thao c p t nh: sân v n ng, b bơi, nhà thi u th thao. 4. Khuy n khích các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao trong các lĩnh v c sau: a) Xây d ng, khai thác các công trình th d c, th thao công c ng; b) Thành l p các câu l c b th d c, th thao qu n chúng; c) Ph bi n, hư ng d n và t ch c cho m i ngư i tham gia t p luy n th d c, th thao; d) Giúp , h tr ngư i khuy t t t tham gia ho t ng th d c, th thao; xây d ng chương trình bài t p và hư ng d n ngư i khuy t t t t p luy n; u tư nghiên c u và s n xu t các d ng c , trang thi t b ph c v ngư i khuy t t t t p luy n, thi u th d c, th thao; ) Giúp , h tr ngư i cao tu i tham gia ho t ng th d c, th thao; ph bi n các phương pháp t p luy n cho ngư i cao tu i; ph i h p v i H i ngư i cao tu i thành l p câu l c b th d c, th thao ngư i cao tu i xã, phư ng, th tr n. i u 5. C ng tác viên th d c, th thao
 5. 1. C ng tác viên th d c, th thao là ngư i có trình chuyên môn th d c, th thao. C ng tác viên th d c, th thao ư c tr thù lao khi th c hi n nhi m v v n ng, t ch c, hư ng d n m i ngư i t p luy n th d c, bi u di n - thi u th thao và tham gia ho t ng phát tri n phong trào th d c, th thao cơ s . 2. Căn c quy ho ch phát tri n chung c a ngành th d c th thao, S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch b i dư ng i ngũ c ng tác viên th d c, th thao sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 3. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy nh tiêu chuNn chuyên môn c a c ng tác viên th d c, th thao. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i y ban Th d c th thao hư ng d n vi c chi tr thù lao cho c ng tác viên th d c, th thao. i u 6. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c, doanh nghi p i v i vi c b o m các i u ki n tham gia ho t ng th d c, th thao cho cán b , công ch c và ngư i lao ng 1. Cơ quan, t ch c, doanh nghi p b o m vi c t ch c và t o i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b t p luy n cho ngư i lao ng tham gia t p luy n và thi u th thao. 2. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, doanh nghi p có trách nhi m t ch c th c hi n ch t p th d c gi a gi ho c u gi làm vi c cho ngư i lao ng ch ng m i m t và phòng, tránh các b nh ngh nghi p. 3. y ban Th d c th thao ch trì, ph i h p v i B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n các cơ quan, t ch c, doanh nghi p th c hi n các quy nh v t p th d c ch ng m i m t và phòng, tránh các b nh ngh nghi p phù h p v i c i m, tính ch t t ng ngành, ngh c th . i u 7. Trách nhi m i v i giáo d c th ch t, th thao trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c 1. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i y ban Th d c th thao xây d ng chương trình, chuNn m c qu c gia v môn h c giáo d c th ch t, th thao trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân phù h p v i t ng b c h c, c p h c. 2. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B N i v , y ban Th d c th thao: a) Ban hành tiêu chuNn v giáo viên, gi ng viên th d c, th thao; b) Xây d ng nh m c biên ch giáo viên, gi ng viên th d c, th thao i v i t ng c p h c, b c h c, áp ng nh hư ng, nhu c u phát tri n th l c và t m vóc c a h c sinh trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân phù h p v i t ng b c h c, c p h c.
 6. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o, nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân có trách nhi m t o i u ki n ho t ng cho các câu l c b th d c, th thao c a h c sinh, sinh viên và các Trung tâm th d c, th thao tr c thu c. 4. Nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác b o m vi c th c hi n u tư xây d ng và s d ng úng m c ích cơ s v t ch t dành cho môn h c giáo d c th ch t và ho t ng th thao theo quy nh c a Lu t Giáo d c, Lu t Th d c, th thao và pháp lu t liên quan. i u 8. Cơ s v t ch t cho ho t ng th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang 1. Ngân sách nhà nư c dành cho qu c phòng, an ninh và các ngu n thu h p pháp khác b o m vi c xây d ng cơ s v t ch t và trang thi t b , ào t o v n ng viên, hu n luy n viên cho ho t ng th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang. 2. t dành cho th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang ư c qu n lý, s d ng theo các quy nh c a pháp lu t v t qu c phòng, an ninh. i u 9. Xây d ng cơ s v t ch t cho phát tri n th thao thành tích cao 1. Ngân sách nhà nư c u tư xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b i v i các công trình th thao sau ây: a) Công trình th d c, th thao tr ng i m c p qu c gia; b) Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia và Trung tâm th thao vùng; c) Trung tâm hu n luy n th thao t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trách nhi m xây d ng h th ng cơ s v t ch t cho phát tri n th thao thành tích cao a) y ban Th d c th thao ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng xây d ng quy ho ch h th ng các công trình quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính b o m ngân sách u tư, xây d ng các công trình th d c, th thao quy nh t i các i m a và b kho n 1 i u này; b) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng quy ho ch và k ho ch u tư các công trình th thao quy nh t i i m c kho n 1 i u này, trình H i ng nhân dân cùng c p phê duy t và b trí ngân sách th c hi n. i u 10. ào t o, b i dư ng v n ng viên, hu n luy n viên 1. y ban Th d c th thao ph i h p v i B , ngành liên quan: a) Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng v n ng viên các môn th thao, chú tr ng các môn th thao thu c chương trình thi u i h i th thao
 7. Olympic; xác nh m c tiêu t trình th gi i và t p trung u tư phát tri n iv i m t s môn th thao; b) Nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh vào quy trình ào t o, hu n luy n v n ng viên; c) Xây d ng và hoàn thi n h th ng chính sách v ào t o, b i dư ng và ưu ãi i v i hu n luy n viên, v n ng viên trình Th tư ng Chính ph . 2. B Giáo d c và ào t o, B Qu c phòng, B Công an và các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ào t o, b i dư ng hu n luy n viên, v n ng viên c a B , ngành, a phương mình theo hư ng d n c a y ban Th d c th thao. Kinh phí ào t o, hu n luy n v n ng viên; ào t o, b i dư ng nghi p v và nâng cao trình cho l c lư ng hu n luy n viên, tr ng tài th thao; b i dư ng nâng cao trình cho i ngũ cán b qu n lý th thao thành tích cao, cán b y h c, bác sĩ th thao, k thu t viên ch a tr và chăm sóc v n ng viên ư c h tr t ngân sách nhà nư c và b trí trong d toán hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. T ch c, cá nhân tham gia u tư vào ho t ng ào t o v n ng viên, ư c hư ng các chính sách ưu ãi v thu , tín d ng, t ai theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 11. i u ki n v cán b , nhân viên th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p Cán b , nhân viên th thao bao g m: hu n luy n viên th thao chuyên nghi p, bác sĩ, nhân viên y t . 1. Hu n luy n viên th thao chuyên nghi p là ngư i ư c ch ng nh n chuyên môn v chuyên ngành th d c, th thao t b c trung c p tr lên ho c có ch ng ch chuyên môn do Liên oàn th thao qu c gia, Liên oàn th thao qu c t tương ng c p. 2. Bác sĩ, nhân viên y t có ch ng ch v y h c th thao do cơ quan có thNm quy n c p. i u 12. Quy n c a ch s h u i v i gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p 1. Liên oàn th thao qu c gia, câu l c b th thao chuyên nghi p và các t ch c, cá nhân t ch c gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p có các quy n sau ây: a) nh hình gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p trên b n ghi âm, ghi hình; b) Sao chép tr c ti p ho c gián ti p gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p ã ư c nh hình trên b n ghi âm, ghi hình;
 8. c) Phát sóng ho c truy n theo cách khác n công chúng gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p; d) Phân ph i n công chúng b n g c ho c b n sao gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p thông qua hình th c bán, cho thuê ho c phân ph i b ng b t kỳ phương ti n k thu t nào mà công chúng có th ti p c n ư c. 2. Ch s h u gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p ư c chuy n như ng quy n s h u theo h p ng do các bên tho thu n. Trình t , th t c chuy n như ng, h p ng chuy n như ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t dân s v s h u trí tu . 3. Các trư ng h p s d ng gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p không ph i xin phép, không ph i tr ti n ch s h u: a) Trích d n không quá 10% th i gian m i cu c thi u ho c tr n thi u nh m m c ích cung c p thông tin tuyên truy n; b) T sao chép m t b n nh m m c ích nghiên c u khoa h c ho c gi ng d y. i u 13. i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a doanh nghi p th thao 1. Doanh nghi p kinh doanh d ch v ho t ng th thao ph i có cơ s v t ch t, trang thi t b b o m quy chuNn k thu t qu c gia. 2. Doanh nghi p có hư ng d n t p luy n ho c ào t o v n ng viên ph i b o m: a) các i u ki n theo quy nh t i kho n 1 i u này; b) cán b , nhân viên chuyên môn. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao ban hành quy nh các quy chuNn k thu t qu c gia i v i trang thi t b , tiêu chuNn cán b , nhân viên c a t ng môn th thao. i u 14. H kinh doanh ho t ng th thao 1. H kinh doanh ho t ng th thao quy nh t i i u 56 c a Lu t Th d c, th thao do m t cá nhân là công dân Vi t Nam ho c m t nhóm ngư i ho c m t h gia ình làm ch , ch ư c ăng ký kinh doanh ho t ng th thao t i m t a i m, s d ng không quá 10 lao ng, không có con d u và ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình i v i ho t ng kinh doanh th thao. 2. Quy n thành l p, trình t , th t c ăng ký kinh doanh, ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p. i u 15. ơn v s nghi p th thao
 9. 1. ơn v s nghi p th thao bao g m ơn v s nghi p th thao công l p và cơ s cung ng d ch v th thao ngoài công l p. 2. ơn v s nghi p th thao công l p a) ơn v s nghi p th thao công l p do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p, là ơn v d toán c l p, có con d u riêng, t ch c b máy k toán theo quy nh c a pháp lu t; b) Trình t , th t c thành l p, t ch c l i, gi i th ơn v s nghi p th thao công l p th c hi n theo Ngh nh s 83/2006/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph ; c) ơn v s nghi p th thao công l p th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . 3. Cơ s cung ng d ch v th thao ngoài công l p a) Cơ s cung ng d ch v th thao ngoài công l p do các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân, nhóm cá nhân, ho c c ng ng dân cư thành l p t b o m kinh phí ho t ng và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; b) Cơ s cung ng d ch v th thao ngoài công l p ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n cơ s cung ng d ch v ngoài công l p và các quy nh c a pháp lu t liên quan. i u 16. t dành cho th d c, th thao trong trư ng h c, khu dân cư 1. y ban nhân dân các c p ph i b o m vi c b trí t dành cho công trình th thao trong quy ho ch, xây d ng ô th , khu dân cư, trư ng h c theo quy chuNn k thu t qu c gia. 2. B Qu c phòng, B Công an ph i b o m vi c b trí t dành cho công trình th thao trong quy ho ch xây d ng doanh tr i ơn v vũ trang nhân dân. 3. Cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng m i ô th , khu dân cư, trư ng h c, doanh tr i ơn v vũ trang nhân dân ph i b o m th c hi n quy nh t i các kho n 1 ho c 2 i u này. i u 17. Qu n lý và s d ng t dành cho th d c, th thao T ch c, cá nhân ư c nhà nư c giao t, cho thuê t xây d ng các công trình th thao có trách nhi m qu n lý và s d ng úng m c ích, úng quy nh. S d ng t ai dành cho th d c, th thao không úng m c ích thì ph i b thu h i theo quy nh c a Lu t t ai. i u 18. L p quy ho ch, k ho ch s d ng t cho th d c, th thao
 10. 1. Quy ho ch, k ho ch s d ng t cho th d c, th thao ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai và theo các nguyên t c sau: a) ư c công b công khai và b o m úng quy chuNn k thu t qu c gia; b) Phù h p v i quy ho ch s d ng tc a a phương và theo úng quy nh t i i m a, kho n 2, i u 2 Ngh nh này. 2. Trách nhi m l p quy ho ch, k ho ch s d ng t cho th d c, th thao a) y ban Th d c th thao ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng xác nh nhu c u s d ng t cho th d c, th thao thu c ph m vi qu n lý c a y ban Th d c th thao; b) S Th d c th thao ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh nhu c u s d ng t cho th d c, th thao c a a phương. i u 19. Qu h tr phát tri n tài năng th thao 1. Qu h tr phát tri n tài năng th thao ư c t ch c, cá nhân thành l p nh m m c ích h tr cho ho t ng phát hi n và ào t o tài năng th thao. 2. T ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n tài năng th thao th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v Qu xã h i và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 20. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 21. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao hư ng d n và t ch c th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n và nghĩa v liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c;
 11. - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX.
Đồng bộ tài khoản