Nghị định số 113/1997/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Nghị định số 113/1997/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 113/1997/NĐ-CP về việc bãi bỏ Nghị định số 06/HĐBT ngày 06/01/1992 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 113/1997/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113/1997/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 113/1997/N -CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1997 V VI C BÃI B NGHN NNH S 06/H BT NGÀY 06/01/1992 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng, NGHN NNH: i u 1.- Bãi b Ngh nh s 06/H BT ngày 06 tháng 01 năm 1992 v thành l p H i ng Chính sách khoa h c và công ngh qu c gia. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan, Ch t ch và các thành viên H i ng Chính sách khoa h c và công ngh qu c gia ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản