Nghị định số 113/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
70
lượt xem
8
download

Nghị định số 113/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 113/2008/NĐ-CP về việc ban hành quy chế trại giam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 113/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 113/2008/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2008 NGHN NNH BAN HÀNH QUY CH TR I GIAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thi hành án ph t tù ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Thi hành án ph t tù ngày 19 tháng 10 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch tr i giam i u 2. Ngh nh này ư c áp d ng i v i ph m nhân ang ch p hành hình ph t tù t i các tr i giam và tr i tam giam i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 60-CP ngày 16 tháng 9 năm 1993 c a Chính ph ban hành Quy ch tr i giam, Ngh nh s 60/2001/N -CP ngày 04 tháng 9 năm 2001 v vi c s a i i u 3 Quy ch tr i giam ban hành kèm theo Ngh nh s 60-CP ngày 16 tháng 9 năm 1993. i u 4. B trư ng các B : Công an, Qu c phòng ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i;
 2. - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b). QUY CH TR I GIAM (ban hành kèm theo Ngh nh s 113/2008/N -CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ) Chương 1. T CH C TR I GIAM i u 1. Tr i giam là nơi ch p hành hình ph t c a ngư i b k t án tù có th i h n và tù chung thân. Ngư i ang ch p hành hình ph t tù g i là ph m nhân. i u 2. B Công an, B Qu c phòng qu n lý tr c ti p các tr i giam. Các h ng m c công trình, h th ng ki m soát an ninh trong tr i giam ư c xây d ng, l p t theo quy nh và m u thi t k th ng nh t c a B Công an, B Qu c phòng. Vi c thành l p, gi i th , sáp nh p các tr i giam và các phân tr i giam trong tr i giam do B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng quy t nh. i u 3. Quy mô giam gi ph m nhân m i tr i giam thu c B Công an qu n lý t 2.000 ph m nhân n 5.000 ph m nhân (trư ng h p c bi t do B trư ng B Công an quy t nh). M i tr i giam ư c thành l p m t s phân tr i giam. M i phân tr i giam qu n lý t 500 n 1.000 ph m nhân. Quy mô giam gi ph m nhân m i tr i giam thu c B Qu c phòng qu n lý t 100 n 500 ph m nhân. i u 4. T ch c b máy qu n lý c a tr i giam g m có Giám th , các Phó giám th , Trư ng phân tr i, Phó trư ng phân tr i, i trư ng, Phó i trư ng, sĩ quan, h sĩ quan nghi p v , sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t, sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ vũ trang b o v và công nhân viên. Ch c năng, nhi m v c a Phó Giám th , Trư ng phân tr i, Phó trư ng phân tr i, i trư ng, Phó i trư ng, sĩ quan, h sĩ quan nghi p v , sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t, sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ vũ trang b o v và công nhân viên do B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 5. 1. Giám th tr i giam có nhi m v , quy n h n sau ây:
 3. a) Ch huy cán b , chi n sĩ thu c quy n và ch u trách nhi m v vi c qu n lý, giam gi , giáo d c ph m nhân tr i giam theo quy nh c a pháp lu t; b) Quy t nh nh ng v n thu c ho t ng c a tr i giam trong khuôn kh pháp lu t ho c do c p trên giao cho và ch u trách nhi m cá nhân v quy t nh ó; c) Th c hi n các quy n và nghĩa v khác ư c pháp lu t quy nh. 2. Phó giám th làm nhi m v theo s phân công c a Giám th . i u 6. 1. Giám th , Phó giám th , Trư ng phân tr i, Phó trư ng phân tr i, i trư ng, Phó i trư ng, sĩ quan, h sĩ quan nghi p v , sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t, sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ vũ trang b o v và công nhân viên ph i là nh ng ngư i có phNm ch t chính tr t t, trung thành v i ng, v i ch , có ý th c t ch c, k lu t, n m v ng chính sách, hi u bi t, tôn tr ng và ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t. 2. Giám th , Phó giám th , Trư ng phân tr i, i trư ng ph i là ngư i ã t t nghi p i h c c nh sát ho c i h c an ninh ho c h c i h c lu t tr lên ho c có trình tương ương. Phó trư ng phân tr i, Phó i trư ng, sĩ quan, h sĩ quan nghi p v và sĩ quan vũ trang b o v ph i là ngư i ã t t nghi p trung h c c nh sát, trung h c an ninh tr lên ho c có trình tương ương. Sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t ph i là ngư i có trình trung h c tr lên v lĩnh v c chuyên môn mà mình m nh n. H sĩ quan, chi n sĩ vũ trang b o v ph i là nh ng ngư i ã ư c hu n luy n v nghi p v b o v tr i giam. Công nhân viên ph i là ngư i ư c ào t o, n m v ng ki n th c v lĩnh v c chuyên môn mà mình m nh n. Chương 2. CH QU N LÝ, GIAM GI , D N GI I PH M NHÂN i u 7. 1. Căn c tính ch t t i ph m, m c án c a ph m nhân, tr i giam t ch c giam gi như sau: a) Khu giam gi i v i ngư i b k t án tù t 15 năm, tù chung thân, ngư i b k t án tù thu c lo i tái ph m nguy hi m; b) Khu giam gi i v i ngư i b k t án tù t 15 năm tr xu ng. 2. Ph m nhân là n , ngư i chưa thành niên ư c giam gi riêng.
 4. i u 8. 1. Khi ưa ngư i b k t án tù vào tr i giam ch p hành hình ph t, ph i có các gi y t sau: a) B n sao b n án ã có hi u l c pháp lu t; trư ng h p xét x phúc thNm, giám c thNm, tái thNm thì có b n án sơ thNm kèm theo; b) Quy t nh thi hành án; c) Danh b n xác nh căn cư c c a ngư i b k t án tù; d) B n sao h chi u ho c gi y t khác ch ng minh qu c t ch i v i ngư i b k t án tù là ngư i nư c ngoài. ) Phi u khám s c kh e và các tài li u khác liên quan n s c kh e (n u có) c a ngư i b k t án; e) Quy t nh c a cơ quan qu n lý tr i giam ưa ngư i b k t án tù vào tr i giam; g) Nh ng tài li u khác có liên quan n ngư i b k t án tù (n u có); h) B n nh n xét thái ch p hành n i quy, quy ch tr i t m giam; n u là ph m nhân chuy n tr i giam ho c ph m nhân ã ch p hành án tr i t m giam t m t tháng tr lên chuy n n tr i giam ph i có nh n xét và k t qu x p lo i thi ua ch p hành hình ph t tù. 2. i v i con c a ngư i b k t án tù theo b ho c m vào tr i giam ph i có gi y khai sinh. Trư ng h p chưa có gi y khai sinh ph i có gi y t sau: Gi y ch ng sinh do cơ s y t nơi tr em sinh ra c p; n u tr em sinh ra ngoài cơ s y t thì Gi y ch ng sinh ư c thay b ng văn b n xác nh n c a ngư i làm ch ng; trư ng h p không có các gi y t trên thì ph i có báo cáo b ng văn b n c a tr i t m giam chuy n ph m nhân n kèm theo gi y cam oan c a b ho c m v vi c sinh là có th c. Giám th tr i giam có trách nhi m làm th t c ăng ký khai sinh cho tr em ó theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký, qu n lý h t ch. Trư ng h p ph m nhân sinh con trong th i gian ch p hành hình ph t tù, y ban nhân dân c p xã nơi tr i giam óng có trách nhi m làm gi y khai sinh cho con c a ph m nhân ó theo ngh c a Giám th tr i giam. 3. Ngay sau khi vào tr i giam, y t c a tr i giam ph i khám s c kh e cho ph m nhân, xác nh tình tr ng s c kh e, b nh t t c a h l p h sơ s c kh e ph c v cho vi c giam gi , lao ng, h c t p và phòng ch a b nh. 4. Căn c vào tính ch t t i ph m, m c án, tu i, gi i tính, s c kh e và các c i m nhân thân khác c a ph m nhân, Giám th tr i giam quy t nh vi c phân lo i và t ch c giam gi ph m nhân theo lo i theo quy nh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng. i v i ph m nhân thư ng xuyên vi ph m n i quy, quy ch tr i giam ph i giam riêng. i u 9. Vi c trích xu t ph m nhân ra kh i tr i giam ph c v ho t ng i u tra, truy t , xét x ho c trong nh ng trư ng h p c bi t khác ch ư c th c hi n theo l nh
 5. trích xu t c a C c trư ng C c Qu n lý tr i giam B Công an ho c C c trư ng C c i u tra hình s B Qu c Phòng. L nh trích xu t ph m nhân ph i ghi rõ m c ích và th i h n trích xu t; cơ quan nh n ph m nhân trích xu t ch u trách nhi m d n gi i và qu n lý ph m nhân ó trong toàn b th i gian trích xu t. H t th i h n trích xu t, cơ quan nh n ph m nhân trích xu t ph i g i thông báo cho C c Qu n lý tr i giam B Công an ho c C c i u tra Hình s B Qu c phòng ra quy t nh ưa ph m nhân vào tr i giam ch p hành án; n u có nhu c u ti p t c trích xu t thì ngh gia h n trích xu t. Th i h n trích xu t không ư c kéo dài hơn th i h n ch p hành hình ph t tù còn l i. Trong th i h n trích xu t, n u ngư i b trích xu t h t th i h n ch p hành hình ph t tù thì Giám th tr i t m giam làm th t c c p gi y ch ng nh n ch p hành xong hình ph t tù cho ph m nhân. Trư ng h p trích xu t i u tra, truy t xét x theo quy t nh h y b n án c a Tòa án có thNm quy n thì l nh trích xu t không ghi th i h n. M i trư ng h p trích xu t u ph i l p biên b n giao, nh n ph m nhân và h sơ c a ph m nhân ó kèm theo. Th i gian trích xu t ph m nhân ư c tính vào th i h n ch p hành hình ph t tù. i u 10. Tr i giam ph i ư c b o v nghiêm ng t và an toàn; các bu ng giam ph i ư c xây d ng ch c ch n, có ánh sáng, b o m v sinh môi trư ng. L c lư ng vũ trang b o v ph i t ch c tu n tra, canh gác 24/24 gi . T t c ph m nhân u ph i trong bu ng giam trong th i gian quy nh, khi ra kh i bu ng giam ph i có l nh c a Giám th tr i giam. i u 11. Trư c khi ph m nhân vào bu ng giam ho c sau khi m c a bu ng giam cho ph m nhân ra ngoài, sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ ư c giao trách nhi m ph i i m danh, ki m di n. Cán b , nhân viên tr i giam không có nhi m v và m i ngư i khác n u không ư c phép c a Giám th tr i giam không ư c vào khu v c bu ng giam, không ư c ti p xúc v i ph m nhân. i u 12. 1. Ph m nhân ch ư c ưa vào bu ng giam nh ng dùng c n thi t cho cá nhân theo quy nh c a B Công an, B Qu c phòng. N u có tư trang chưa dùng n ph i g i lưu ký c a tr i giam. 2. Ph m nhân không ư c s d ng ti n m t trong tr i giam. B Công an, B Qu c phòng quy nh c th vi c cho ph m nhân s d ng s ho c phi u thay ti n m t. 3. Nghiêm c m ph m nhân ưa vào tr i giam nh ng v t thu c danh m c c m. Danh m c v t c m ph m nhân em vào tr i giam do B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng quy nh. nh kỳ ho c t xu t, Giám th tr i giam t ch c ki m tra, ki m soát thu gi nh ng v t thu c danh m c c m và x lý theo quy nh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng. i u 13. Giám th tr i giam căn c vào s lư ng ph m nhân, m c án, lo i t i, c i m nhân thân c a ph m nhân và tính ch t c a t ng lo i lao ng b trí l c lư ng qu n lý, canh gác và d n gi i ph m nhân.
 6. Khi cho ph m nhân i ch a b nh, i u tr t i b nh vi n ngoài ph m vi tr i giam, Giám th tr i giam ph i b trí l c lư ng d n gi i, canh gác m b o an toàn, ch ng tr n. i u 14. 1. úng ngày h t th i h n ch p hành hình ph t tù, ngư i ch p hành xong hình ph t tù ph i ư c tr t do. Giám th tr i giam ký và c p gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù và gi i thi u h v y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, ơn v nơi h cư trú ho c cơ quan, t ch c nơi h làm vi c; ng th i ph i sao g i gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù cho cơ quan qu n lý tr i giam, Tòa án ã ra quy t nh thi hành án và cơ quan thi hành án dân s cùng c p v i Tòa án ã ra quy t nh thi hành án (trong trư ng h p ngư i ó ph i ch p hành hình ph t ti n, nghĩa v dân s trong b n án, quy t nh c a Tòa án v hình s ); c p ti n tàu xe, ti n ăn trong th i gian i ư ng và m t b qu n áo thư ng (n u ngư i ch p hành xong hình ph t tù không có qu n áo riêng mang theo) h tr v nơi cư trú ho c nơi làm vi c. 2. Ngư i ch p hành xong hình ph t tù ư c tr l i y nh ng v t, ti n ã g i lưu ký t i tr i giam và ti n thư ng lao ng trong th i gian ch p hành án (n u có). 3. Hai tháng trư c khi ph m nhân h t h n ch p hành hình ph t tù, Giám th tr i giam thông báo trư c b ng văn b n v k t qu thi hành án và nh ng thông tin c n thi t khác v ph m nhân cho chính quy n a phương ho c cơ quan, t ch c ơn v nơi ph m nhân tr v sinh s ng có i u ki n s p x p, t o l p cu c s ng bình thư ng cho h . i v i ph m nhân là ngư i nư c ngoài, Giám th tr i giam ph i g i thông báo các n i dung nói trên b ng văn b n cho cơ quan lãnh s c a B Ngo i giao Vi t Nam thông báo cho cơ quan i di n c a nư c mà ph m nhân mang qu c t ch. Trư ng h p ngư i ch p hành xong hình ph t tù không rõ quê quán, không còn ngư i thân thích ho c cơ quan, ơn v cũ không ti p nh n và b n thân h không có ch khác thì Giám th liên h v i chính quy n a phương, cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i … ho c tr i có th ti p nh n h sinh s ng và lao ng theo nguy n v ng. Ngư i nư c ngoài ã ch p hành xong hình ph t tù ư c lưu trú t i cơ s lưu trú do B Công an, B Qu c phòng qu n lý trong th i gian làm th t c xu t c nh. B Công an, B Qu c phòng quy t nh thành l p, gi i th các cơ s lưu trú. Kinh phí xây d ng các cơ s lưu trú và kinh phí ăn, , sinh ho t cho ngư i nư c ngoài ã ch p hành xong hình ph t tù do ngân sách nhà nư c c p. Chương 3. CH ĂN, M C, , SINH HO T VÀ CH A B NH C A PH M NHÂN i u 15. Ph m nhân ư c theo bu ng t p th , tr ph m nhân ang b ph t giam bu ng k lu t, ph m nhân ang ph i giam riêng theo quy nh t i kho n 4 i u 8 Quy ch này. Ph m nhân có d u hi u b b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c hành vi ho c m t s b nh truy n nhi m khác ư c giam t i phòng cách ly.
 7. Ch n m c a m i ph m nhân t i thi u là 2m2, có b g ch men, ván sàn ho c giư ng. i v i ph m nhân có con cùng ư c b trí ch n m r ng t i thi u là 3 m2. i u 16. 1. Tiêu chuNn nh lư ng ăn c a m t ph m nhân trong m t tháng g m: G o thư ng 17 kg; th t 0,7kg, cá 0,8 kg; ư ng lo i trung bình 0,5kg; mu i 1 kg; rau xanh 15 kg; nư c m m 0,75 lít; b t ng t 0,1 kg; ch t t tương ương 15 kg c i ho c 17 kg than. nh lư ng này do Nhà nư c c p và quy ra ti n theo th i giá th trư ng a phương nơi tr i giam óng. i v i ph m nhân lao ng n ng nh c, c h i theo danh m c quy nh c a pháp lu t, nh lư ng ăn trong tháng có th ư c tăng thêm 15% so v i tiêu chuNn nh lư ng nêu trên. Ngày l , ngày T t (theo quy nh c a Nhà nư c) ph m nhân ư c ăn thêm, nhưng m c ăn (bao g m c ăn thêm) không quá 5 l n tiêu chuNn ăn ngày thư ng. Giám th tr i giam có th quy t nh hoán i nh lư ng ăn nêu trên cho phù h p v i th c t b o m ph m nhân ư c ăn h t tiêu chuNn. 2. Ph m nhân ư c ăn theo tiêu chuNn, u ng ư c m b o v sinh, ư c s d ng quà c a gia ình và ti n ư c thư ng trong lao ng ăn thêm, nhưng không ư c quá 3 l n nh lư ng trung bình hàng tháng mà Nhà nư c quy nh cho m i ph m nhân; c m ph m nhân u ng rư u, bia và s d ng các ch t kích thích khác. Vi c n u ăn cho ph m nhân do ph m nhân m nhi m dư i s giám sát, ki m tra c a cán b tr i giam. Tr em là con c a ph m nhân cùng b ho c m trong tr i giam ư c hư ng m c ti n ăn như b , m . Ngoài ra, các ngày 1/6, T t trung thu còn ư c chi ăn thêm theo m c ăn g p 2 l n ngày thư ng. Giám th tr i giam quy t nh ch ăn cho phù h p v i nhu c u dinh dư ng c a các tr em ó. 3. M i phân tr i giam ư c t ch c m t b p ăn t p th và ư c c p các d ng c c n thi t cho vi c n u ăn, un nư c u ng và chia ăn cho ph m nhân theo khNu ph n tiêu chuNn. D ng c c p dư ng dùng cho 100 ph m nhân 1 b p (dùng trong 5 năm) g m1t ng th c ăn có lư i che kín, 3 ch o to, 1 ch o nh , 1 n i to, 1 bát ăn cơm/1 ph m nhân; dùng trong 1 năm g m các lo i dao, th t, r , giá, ch u r a bát v.v… D ng c c p dư ng dùng cho 6 ph m nhân 1 mâm (dùng trong 5 năm) g m 1 l ng bàn, 1 xoong ng cơm, 1 xoong ng canh, 2 ĩa ng th c ăn, 1 bát ng nư c ch m, 1 môi múc cơm canh ho c d ng c c p dư ng dùng cho m t ph m nhân ăn riêng theo su t (dùng trong 2 năm) g m 1 h p 3 ngăn b ng nh a chuyên dùng ng ăn, 1 thìa ăn cơm (b ng nh a). i u 17. M i năm, ph m nhân ư c phát 2 b qu n áo dài b ng v i thư ng theo m u th ng nh t, 2 b qu n áo lót, 2 khăn m t, 1 chi c chi u, 2 ôi dép, 1 mũ lá ho c nón lá. M i tháng ph m nhân ư c c p 0,3 kg xà phòng gi t (ph m nhân n ư c c p thêm nh ng dùng c n thi t cho v sinh c a n tương ương 1,5 kg g o), 4 năm ư c c p 1 màn, 1 chăn. i v i ph m nhân các tr i giam t à N ng tr vào ư c
 8. phát chăn s i; các tr i giam t Th a Thiên Hu tr ra ư c phát chăn bông nhưng không quá 2 kg và 1 áo m dùng trong 5 năm; Căn c vào i u ki n, môi trư ng và công vi c c th , khi lao ng ph m nhân ư c phát 2 b qu n áo b o h /1 năm và nh ng phương ti n b o h lao ng c n thi t. M u, màu qu n áo và phương ti n b o h lao ng do B Công an, B Qu c phòng quy nh. Tr em là con ph m nhân cùng b ho c m trong tr i giam m i năm ư c phát 2 b qu n áo b ng v i thư ng, 2 khăn m t, 2 kg xà phòng, 3 năm ư c phát 1 màn, 1 chăn phù h p v i l a tu i. i v i các trư ng h p các tr i giam t à N ng tr vào ư c phát chăn s i, các tr i giam t Th a Thiên Hu tr ra ư c phát chăn bông nhưng không quá 2 kg và 1 b qu n áo m dùng trong 1 năm. Trư ng h p n ph m nhân sinh con trong tr i giam ư c phát 7 m v i thư ng làm tã lót. i u 18. Ph m nhân ư c ho t ng th d c, th thao, văn hóa, văn ngh phù h p v i quy nh c a tr i giam. M i phân tr i ư c thành l p thư vi n, khu vui chơi, sân th thao. Hàng ngày, c 30 ph m nhân ư c phát 1 t báo Nhân Dân. M i phân tr i ư c trang b 1 h th ng truy n thanh, m i bu ng giam t p th ư c trang b 1 máy vô tuy n truy n hình màu 21 inch tr lên. Ph m nhân ư c c sách, báo, nghe ài Ti ng nói Vi t Nam, ài a phương, ài truy n thanh n i b c a tr i, xem truy n hình theo quy nh c a B Công an, B Qu c phòng. i u 19. 1. i v i ph m nhân nghi m c b nh tâm th n ho c b b nh khác t i m c m t kh năng nh n th c ho c m t kh năng i u khi n hành vi c a minh, Giám th tr i giam ngh Chánh án Tòa án nhân dân c p t nh, Chánh án Tòa án quân s quân khu nơi ngư i b k t án ch p hành hình ph t tù trưng c u giám nh pháp y. Sau khi H i ng giám nh pháp y k t lu n ngư i ó m c b nh tâm th n ho c b b nh khác t i m c m t kh năng nh n th c ho c i u khi n hành vi c a mình, Giám th tr i giam ngh Chánh án Tòa án nhân dân c p t nh, Chánh án Tòa án quân s quân khu nơi ngư i b k t án ch p hành hình ph t tù ra quy t nh ưa ngư i ó vào cơ s chuyên khoa y t b t bu c ch a b nh. Th i gian b t bu c ch a b nh ư c tính vào th i h n ch p hành hình ph t tù. 2. Ph m nhân m au ư c khám và i u tr t i b nh xá c a tr i giam. Ch ăn, c p phát thu c, b i dư ng do y t c a tr i giam ch nh theo b nh lý. Ti n thu c ch a b nh tương ương 2kg g o/1 ngư i/1 tháng. Trư ng h p ph m nhân b b nh n ng vư t quá kh năng i u tr c a b nh xá c a tr i giam, Giám th quy t nh chuy n n các b nh vi n c a Nhà nư c i u tr , kinh phí ch a b nh do tr i giam thanh toán v i b nh vi n. Giám th tr i giam ph i h p v i trung tâm y t ho c b nh vi n g n tr i giam xây d ng m t s phòng trong khu v c c a trung tâm y t ho c b nh vi n dành i u tr cho b nh nhân là ph m nhân. Vi c xây d ng các phòng ch a b nh nói trên và
 9. qu n lý ph m nhân n ch a b nh do tr i giam ch u trách nhi m. Kinh phí ch a b nh và xây d ng các phòng ch a b nh do ngân sách nhà nư c c p. i v i ph m nhân b nhi m HIV/AIDS, vi c chăm sóc và i u tr th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Giám th tr i giam ph i thông báo nh ng trư ng h p b b nh n ng cho nhân thân ho c i di n h p pháp c a ngư i ó bi t ph i h p chăm sóc, i u tr ph m nhân. Căn c vào k t lu n phân lo i s c kh e c a y t tr i giam, Giám th tr i giam b trí ch lao ng, h c t p i v i t ng ph m nhân cho phù h p. B Y t ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng và B Tài chính quy nh ch , kinh phí và t ch c vi c phòng, ch ng d ch b nh, khám, ch a b nh cho ph m nhân. i u 20. 1. Khi có ph m nhân ch t, Giám th tr i giam ph i báo ngay cho Cơ quan i u tra, Vi n ki m sát và cơ quan y t c p huy n ho c Cơ quan i u tra, Vi n ki m sát quân s quân khu và b nh vi n quân khu nơi ph m nhân ch t xác nh nguyên nhân ch t và l p biên b n, n u ph m nhân ch t trong tr i giam ph i có ch ng ki n c a i di n nh ng ph m nhân khác và làm th t c khai t v i y ban nhân dân c p xã nơi tr i giam óng. i v i ph m nhân ch t do nhi m HIV chuy n giai o n AIDS thì không ph i m t thi, l y m u xét nghi m. Trư ng h p ph m nhân ch t khi ang i u tr t i các cơ s ch a b nh c a Nhà nư c thì cơ s ch a b nh có trách nhi m thông báo và g i gi y ch ng t cho tr i giam. Ngay sau khi ph m nhân ch t, Giám th tr i giam ph i thông báo cho thân nhân ho c i di n h p pháp c a ngư i ch t trư c khi làm th t c an táng, sau ó thông báo b ng văn b n cho Tòa án ã ra quy t nh thi hành án. Trư ng h p ph m nhân là ngư i nư c ngoài ch t thì Giám th tr i giam ph i g i thông báo b ng văn b n trong th i gian s m nh t cho cơ quan lãnh s c a B Ngo i giao Vi t Nam thông báo cho cơ quan i di n c a nư c mà ngư i ó mang qu c t ch. Sau 24 gi k t khi ã thông báo tr c ti p ho c b ng i n tho i, b ng i n tín ho c b ng văn b n cho thân nhân ngư i ch t và các cơ quan nói trên, Giám th tr i giam có trách nhi m t ch c an táng và tùy theo i u ki n a lý, phong t c, t p quán quy t nh h a táng hay a táng. Chính quy n a phương nơi ph m nhân ch t có trách nhi m t o i u ki n thu n l i tr i giam t ch c vi c an táng cho ph m nhân. Trư ng h p ph m nhân ch t ho c b thương do tai n n lao ng, Giám th tr i giam ph i làm các th t c c n thi t như trên và b o m ch tr c p theo quy nh c a B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i. Trư ng h p ph m nhân ch p hành hình ph t tù ch t mà trư c ó ã có th i gian tham gia b o hi m xã h i b t bu c nhưng chưa nh n b o hi m xã h i m t l n ho c là ngư i trư c ó ang ư c hư ng lương hưu thì nhân nhân c a h ư c hư ng tr c p tu t theo quy nh c a pháp lu t b o hi m xã h i. N u thân nhân ho c i di n h p pháp c a ph m nhân ch t có ơn ngh ư c nh n thi th t an táng ho c ngh ư c nh n hài c t ã ư c a táng t 3 năm tr lên t i nghĩa trang thu c qu n lý c a tr i giam ho c qu n lý c a a phương v t an táng thì Giám th tr i giam có th xem xét, quy t nh cho nh n thi th , hài c t, tr trư ng h p nh hư ng n an ninh tr t t và v sinh môi trư ng; gia ình ph m nhân ph i ch u m i chi phí v vi c t an táng.
 10. 2. Kinh phí v c p phát thu c, khám ch a b nh, tr c p tai n n lao ng cho ph m nhân, khám nghi m, an táng (bao g m c a táng và h a táng) ph m nhân ch t do ngân sách nhà nư c c p. i u 21. Ph m nhân nghi n ma túy ư c t ch c cai nghi n t i tr i giam. Kinh phí t ch c cai nghi n do ngân sách nhà nư c c p theo quy nh hi n hành. Chương 4. CH LAO NG, H C T P C A PH M NHÂN i u 22. 1. Ph m nhân lao ng 8 gi trong 1 ngày, ư c ngh các ngày l , T t, ch nh t và t ch c h c t p vào ngày th b y. Th i gian ph m nhân h c văn hóa, h c ngh , nghe ph bi n th i s , chính sách, pháp lu t, h c chương trình giáo d c công dân ư c tr vào th i gian lao ng. Trong trư ng h p t xu t, Giám th tr i giam có th yêu c u ph m nhân làm thêm gi nhưng không ư c quá 2 gi trong 1 ngày ho c lao ng trong các ngày th b y, ch nh t nhưng không quá 8 gi trong 1 ngày. Th i gian lao ng thêm gi ho c lao ng trong các ngày th b y, ch nh t s ư c ngh bù ho c b i dư ng b ng ti n ho c hi n v t. 2. Giám th tr i giam t ch c cho n ph m nhân và ph m nhân là ngư i chưa thành niên lao ng phù h p v i l a tu i, gi i tính và s c kh e c a h . Không s d ng nh ng ph m nhân này làm nh ng công vi c n ng nh c, c h i có trong danh m c c m s d ng lao ng n và ngư i chưa thành niên. N ph m nhân có thai ư c ngh trư c và sau khi sinh theo quy nh chung c a Nhà nư c. Trong th i gian có thai và ngh ư c m b o tiêu chuNn, nh lư ng ăn như nh ng ph m nhân lao ng bình thư ng khác. Ph m nhân có con trên 36 tháng tu i ph i g i con v gia ình ho c ngư i thân nuôi. Trư ng h p h không có gia ình, ngư i thân thì Giám th tr i giam liên h g i con c a ph m nhân vào các trung tâm b o tr xã h i nơi tr i giam óng. Giám c trung tâm b o tr xã h i ph i có trách nhi m ti p nh n và nuôi dư ng con ph m nhân theo ngh c a Giám th tr i giam. nh ng tr i có nhi u tr em là con c a ph m nhân, Giám th tr i giam ph i t ch c nhà gi tr cho ph m nhân trong gi ph m nhân i lao ng, h c t p. i u 23. Ph m nhân ư c chia thành các i, t lao ng, h c t p và sinh ho t. S lư ng ph m nhân c a t ng i, t trong tr i giam do B Công an, B Qu c phòng quy nh. i u 24. 1. M i kho n thu, chi t ho t ng lao ng, d y ngh c a ph m nhân ph i ư c th hi n qua h th ng tài v - k toán c a tr i giam theo ch k toán, th ng kê hi n hành c a Nhà nư c. K t qu lao ng do ph m nhân làm ra, sau khi tr chi phí h p lý, ư c s d ng như sau: a) Chi b sung m c ăn cho ph m nhân;
 11. b) B sung vào qu phúc l i, qu khen thư ng c a tr i giam; c) Thư ng cho ph m nhân có k t qu lao ng vư t ch tiêu k ho ch, tăng năng su t lao ng; d) u tư tr l i cho tr i giam, mua s m trang thi t b , phương ti n, công c lao ng và xây d ng cơ s v t ch t ph c v vi c t ch c lao ng, giáo d c, d y ngh cho ph m nhân. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n các quy nh t i i u này. i u 25. 1. Ph m nhân chưa bi t ch ư c h c văn hóa xóa mù ch , ph m nhân là ngư i chưa thành niên ư c ph c p ti u h c. Ph m nhân là ngư i nư c ngoài, dân t c thi u s ư c khuy n khích h c ti ng Vi t. Căn c vào i u ki n c th c a tr i giam. Giám th tr i giam s p x p th i gian h c văn hóa cho ph m nhân là i tư ng xóa mù ch và ngư i chưa thành niên, m i tu n h c 3 bu i, m i bu i h c 4 gi trong th i gian làm vi c. 2. T t c ph m nhân u ư c nghe ph bi n th i s , chính sách, ư c h c các chương trình giáo d c công dân vào th b y hàng tu n (m i bu i h c 4 gi ). 3. Ph m nhân ư c h c ngh phù h p v i i u ki n c th c a tr i giam. Vi c d y ngh cho ph m nhân là ngư i chưa thành niên là b t bu c. Th i gian h c ngh ư c tính vào th i gian lao ng. 4. B Công an, B Qu c phòng, B Giáo d c và ào t o, B Tài chính và B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh chương trình giáo d c, d y ngh , b trí giáo viên, cung c p phương ti n, d ng c và các kho n chi phí cho vi c d y văn hóa, giáo d c công dân, d y ngh cho ph m nhân. i u 26. Trong t ng phân tr i c a tr i giam có Ban t qu n c a ph m nhân. Ban t qu n do h i ngh hàng năm c a ph m nhân b u và ư c Giám th tr i giam ra quy t nh công nh n. Ban t qu n có trách nhi m giúp Giám th tr i giam gi gìn tr t t , v sinh, n i quy, n p s ng văn hóa trong tr i giam và trong t ng nhà giam, bu ng giam, t ki n ngh , yêu c u, nguy n v ng c a ph m nhân v i Giám th tr i giam và ph i ch u s theo dõi, qu n lý c a Giám th tr i giam. Chương 5. CH THĂM G P, NH N, G I THƯ, QUÀ, KHI U T i u 27.
 12. 1. Ph m nhân ư c g p nhân thân 1 tháng 1 l n (tr trư ng h p b thi hành k lu t) t i nhà g p c a tr i giam và ch p hành úng các quy nh v thăm g p. M i l n g p thân nhân không quá m t gi ; ph m nhân l p công l n ho c trư ng h p c bi t Giám th tr i giam có th quy t nh th i gian ư c g p thân nhân lâu hơn, nhưng cũng không quá 2 gi ho c cho g p thêm 1 l n trong tháng. Ph m nhân có nhi u c g ng trong lao ng, nghiêm ch nh ch p hành n i quy, quy ch tr i giam ho c l p công trong th i gian ch p hành hình ph t tù ư c g p thân nhân (là v ho c ch ng) không quá 24 gi . 2. Khi g p thân nhân, ph m nhân ư c nh n quà, thư và ti n. Riêng ti n m t, ph m nhân ph i g i lưu ký c a tr i giam và s d ng theo quy nh t i kho n 2 i u 12 Quy ch này. i v i ph m nhân ư c g p thân nhân t 3 gi tr lên thì ư c bu ng riêng trong ph m vi nhà thăm g p c a tr i giam. 3. Thân nhân c a ph m nhân n thăm ph m nhân ph i có s thăm g p ho c ơn xin thăm g p (có xác nh n c a chính quy n a phương ho c cơ quan, nơi cư trú, công tác, h c t p). Vi c thăm g p ph m nhân là ngư i nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài n thăm g p ph m nhân Vi t Nam ph i ư c s ng ý c a C c trư ng C c Qu n lý tr i giam B Công an ho c C c trư ng C c i u tra hình s B Qu c phòng. Các trư ng h p ti p xúc lãnh s ph i ư c s ng ý c a B Công an, B Qu c phòng. Ph m nhân ư c liên l c i n tho i trong nư c, b ng ti ng Vi t v i thân nhân m i tháng 1 l n, m i l n không quá 5 phút. Giám th tr i giam xem xét, quy t nh vi c cho ph m nhân liên l c b ng i n tho i và ph i t ch c ki m soát ch t ch vi c liên l c b ng i n tho i gi a ph m nhân v i thân nhân không làm nh hư ng n an ninh tr t t . i u 28. Ph m nhân ư c g i m i tháng 2 lá thư, các thư g i và nh n u ph i qua ki m duy t. M i tháng ph m nhân ư c nh n 1 gói quà (không quá 7 kg). Trư c khi ph m nhân nh n quà, cán b tr i giam ph i ki m tra. i u 29. ơn, thư khi u n i, t cáo c a ph m nhân ph i ư c g i n cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát, Tòa án, cơ quan c p trên c a tr i giam. Các cơ quan, ơn v khi nh n ư c ơn, thư khi u n i, t cáo c a ph m nhân ph i xác minh, làm rõ s vi c và tr l i cho ph m nhân theo úng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 30. Ph m nhân là ngư i nư c ngoài ư c giam riêng trong tr i giam. Các tiêu chuNn v ăn, m c, , ch lao ng, h c t p, nh n g i thư, quà, vi c khi u n i, t cáo, vi c xét gi m th i h n, khen thư ng, k lu t i v i ph m nhân là ngư i nư c ngoài th c hi n theo các quy nh c a Pháp lu t Thi hành án ph t tù và Quy ch này, tr trư ng h p các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác.
 13. i u 31. Vi c xây d ng, s a ch a tr i giam, b trí trang thi t b , phương ti n c n thi t cho vi c qu n lý, giam gi , lao ng, h c t p c a ph m nhân do ngân sách nhà nư c c p riêng theo ngh c a B Công an và B Qu c phòng. Chương 6. TH T C TI P NH N PH M NHÂN U THÚ, GI M TH I H N, T M ÌNH CH THI HÀNH HÌNH PH T TÙ i u 32. 1. i v i ph m nhân ang ch p hành hình ph t tù t i tr i giam ã bõ tr n nay n u thú thì Giám th tr i giam sau khi ki m tra căn cư c, c i m c a h , ti p nh n h vào tr i giam, l p biên b n v vi c h n u thú, sau ó báo cáo cho Cơ quan i u tra có thNm quy n và C c Qu n lý tr i giam B Công an ho c C c i u tra hình s B Qu c phòng bi t. Ph m nhân ph i ti p t c ch p hành án ch quy t nh c a Cơ quan i u tra. 2. i v i ph m nhân ch p hành án t i m t tr i giam b tr n nay n u thú t i m t tr i giam khác, sau khi l p biên b n v vi c u thú, Giám th tr i giam ph i báo ngay cho Cơ quan i u tra có thNm quy n, C c Qu n lý tr i giam B Công an ho c C c i u tra hình s B Qu c phòng xem xét, quy t nh theo quy nh c a pháp lu t và ch quy t nh c a Cơ quan i u tra. i u 33. Khi ph m nhân có i u ki n ư c t m ình ch ho c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù, Giám th tr i giam có trách nhi m làm các th t c ngh t m ình ch ho c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù cho ph m nhân theo úng quy nh c a B Lu t T t ng hình s và quy nh pháp lu t khác có liên quan. Vi c xét ngh t m ình ch ho c gi m th i h n ch p hành hình ph t tù ư c ti n hành thư ng xuyên ho c t xu t i v i m i ph m nhân, n u h có i u ki n. Chương 7. CH KHEN THƯ NG, K LU T I V I PH M NHÂN i u 34. Trong th i gian ch p hành án ph t tù n u ph m nhân th c s ăn năn h i l i, ch p hành t t n i quy, quy ch tr i giam, lao ng vư t m c ch tiêu, k ho ch, l p công …. Giám th tr i giam xem xét và quy t nh khen thư ng theo các hình th c sau: - Bi u dương: - Thư ng ti n ho c hi n v t; - Tăng s l n và th i gian g p g thân nhân, tăng s l n và s lư ng quà ư c nh n; - ư c ngh gi m th i h n ch p hành hình ph t tù theo quy nh c a pháp lu t. Các quy t nh khen thư ng ph i b ng văn b n lưu vào h sơ c a ph m nhân.
 14. i u 35. 1. Trong th i gian tr i, n u ph m nhân vi ph m quy ch , n i quy tr i giam, lao ng chây lư i, Giám th tr i giam xét và quy t nh k lu t các hình th c sau: - C nh cáo; - B giam t i bu ng k lu t n 7 ngày và có th b gia h n n 15 ngày. Trong th i gian này n u ph m nhân có ti n b s ư c Giám th tr i giam quy t nh gi m th i gian ph t giam t i bu ng k lu t; - Trư ng h p hành vi vi ph m pháp lu t c a ph m nhân có d u hi u t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra thì Giám th tr i giam ra quy t nh kh i t v án, ti n hành các ho t ng i u tra và chuy n h sơ v án cho Cơ quan i u tra có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t t t ng hình s . 2. Ph m nhân ph i b i thư ng n u h làm hư h ng, m t mát tài s n c a tr i giam ho c c a ph m nhân khác. 3. Các quy t nh k lu t b ng văn b n lưu vào h sơ c a ph m nhân. i u 36. Bu ng k lu t ph i ư c xây d ng kiên c . Trong th i gian b k lu t ph m nhân có th b cùm chân (tr ph m nhân n ho c ngư i chưa thành niên). TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản