Nghị định số 115/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Nghị định số 115/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 115/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 01 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 115/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/2004/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2004 NGH Đ NH PHÊ CHU N S Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN T NH ĐƯ C B U ĐƠN V B U C S 01 VÀ S LƯ NG Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN T NH CAO B NG NHI M KỲ 2004-2009 CHÍNH PH Căn c i u 42 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c i u 9 Ngh nh 19/2004/N -CP ngày 10 tháng 1 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân năm 2003; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Cao B ng và B trư ng B N i v v vi c gi m s lư ng i bi u H i ng nhân dân t nh ư c b u ơn v b u c s 01 th xã Cao B ng, t nh Cao B ng, NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s i bi u H i ng nhân dân t nh ư c b u ơn v b u c s 01 th xã Cao B ng là 03 (ba) i bi u; S lư ng i bi u H i ng nhân dân t nh Cao B ng nhi m kỳ 2004-2009 ư c b u là 49 (b n mươi chín) i bi u. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh 87/2004/N -CP ngày 21 tháng 2 năm 2004 v t s i bi u H i ng nhân dân t nh và s i bi u ư c b u ơn v b u c s 01 th xã Cao B ng, t nh Cao B ng. i u 3. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Cao B ng, B trư ng B N i v và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. Nơi nh n : TM. CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - H ND và UBND t nh Cao B ng, TH TƯ NG - U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, - Ban T ch c Trung ương, - Ban N i chính Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, -B N iv , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, TBNC, Các V , TH, PC, TCCB, Phan Văn Kh i
  2. - Lưu: V.III (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản