Nghị định số 116/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Nghị định số 116/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 116/1999/NĐ-CP về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 116/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116/1999/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 116/1999/N -CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999 PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H ND T NH C A THÀNH PH HÀ N I NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 85 (tám mươi nhăm) i bi u H i ng nhân dân t nh, 32 (ba mươi hai) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H ND thành ph Hà N i (có danh sách kèm theo). i u 2. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I STT ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u m i ơn v 1 Qu n Ba ình ơn v b u c s 01 03 i bi u ơn v b u c s 02 03 i bi u
  2. 2 Qu n Tây H ơn v b u c s 03 03 i bi u 3 Qu n Hoàn Ki m ơn v b u c s 04 03 i bi u ơn v b u c s 05 02 i bi u 4 Qu n Hai Bà Trưng ơn v b u c s 06 03 i bi u ơn v b u c s 07 03 i bi u ơn v b u c s 08 03 i bi u ơn v b u c s 09 02 i bi u 5 Qu n ng a ơn v b u c s 10 03 i bi u ơn v b u c s 11 03 i bi u ơn v b u c s 12 03 i bi u ơn v b u c s 13 02 i bi u 6 Qu n Thanh Xuân ơn v b u c s 14 03 i bi u ơn v b u c s 15 02 i bi u 7 Qu n C u Gi y ơn v b u c s 16 02 i bi u ơn v b u c s 17 02 i bi u 8 Huy n T Liêm ơn v b u c s 18 03 i bi u ơn v b u c s 19 03 i bi u 9 Huy n Thanh Trì ơn v b u c s 20 03 i bi u ơn v b u c s 21 02 i bi u ơn v b u c s 22 02 i bi u 10 Huy n Gia Lâm ơn v b u c s 23 03 i bi u ơn v b u c s 24 03 i bi u ơn v b u c s 25 03 i bi u ơn v b u c s 26 02 i bi u 11 Huy n ông Anh ơn v b u c s 27 03 i bi u ơn v b u c s 28 03 i bi u
  3. ơn v b u c s 29 02 i bi u 12 Huy n Sóc Sơn ơn v b u c s 30 03 i bi u ơn v b u c s 31 03 i bi u ơn v b u c s 32 02 i bi u T ng h p: - B u 03 i bi u có 21 ơn v - B u 02 i bi u có 11 ơn v
Đồng bộ tài khoản