Nghị định số 116/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
70
lượt xem
6
download

Nghị định số 116/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 116/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 116/2003/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2003 NGH NH C A CHÍNH PH S 116/2003/N -CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C TUY N D NG, S D NG VÀ QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C TRONG CÁC ƠN V S NGHI P C A NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B N i v , NGH NH: Chương 1: NH NG QUY NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i (sau ây g i chung là viên ch c). i u 2. i tư ng i u ch nh Viên ch c nói t i Ngh nh này là công dân Vi t Nam, trong biên ch , ư c tuy n d ng, b nhi m vào m t ng ch viên ch c ho c giao gi m t nhi m v thư ng xuyên trong ơn v s nghi p c a Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ư c quy nh t i i m d kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003, hư ng lương t ngân sách nhà nư c và các ngu n thu s nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. "Biên ch " là s ngư i làm vi c trong ơn v s nghi p c a Nhà nư c, do ơn v quy t nh ho c ư c c p có th m quy n phê duy t theo hư ng d n c a Nhà nư c; 2. "Ng ch viên ch c" là ch c danh c a viên ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c, th hi n c p v chuyên môn nghi p v ; 3. "B c" là khái ni m ch thang giá tr trong m i ng ch viên ch c, ng v i m i b c có m t h s ti n lương; 4. "Nâng ng ch" là nâng t ng ch th p lên ng ch cao trong cùng m t ngành chuyên môn nghi p v ; 5. "Chuy n ng ch" là chuy n t ng ch viên ch c này sang ng ch viên ch c khác có cùng c p v trình chuyên môn nghi p v ; 6. "Tuy n d ng" là vi c tuy n ngư i theo hình th c h p ng làm vi c trong biên ch ơn v s nghi p c a Nhà nư c thông qua thi ho c xét tuy n; 7. "H p ng làm vi c" là hình th c tuy n d ng ngư i vào làm vi c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c b ng văn b n th a thu n gi a ơn v ư c giao th m quy n tuy n d ng và ngư i ư c tuy n d ng; 8. "B nhi m ng ch" là vi c quy t nh b nhi m ngư i có tiêu chu n vào m t ng ch viên ch c nh t nh; 9. "Th vi c" là quá trình ngư i ư c tuy n d ng làm th ch c trách, nhi m v c a ng ch s ư c b nhi m sau khi ký h p ng làm vi c; 10. " ơn v s d ng viên ch c" là ơn v có th m quy n qu n lý hành chính, chuyên môn nghi p v i v i viên ch c; 11. "Cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c" là cơ quan, ơn v ư c giao quy n tuy n d ng và qu n lý viên ch c; 12. "Cơ quan có th m quy n qu n lý ng ch viên ch c" là cơ quan ư c giao quy n qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành. i u 4. Phân lo i viên ch c Viên ch c nói t i Ngh nh này ư c phân lo i như sau: 1. Phân lo i theo trình ào t o: a) Viên ch c lo i A là nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch có yêu c u chu n là trình giáo d c i h c tr lên;
 3. b) Viên ch c lo i B là nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch có yêu c u chu n là trình giáo d c ngh nghi p; c) Viên ch c lo i C là nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch có yêu c u chu n là trình dư i giáo d c ngh nghi p. 2. Phân lo i theo ng ch viên ch c: a) Viên ch c ng ch tương ương v i ng ch chuyên viên cao c p tr lên; b) Viên ch c ng ch tương ương ng ch chuyên viên chính; ưc) Viên ch c ng ch tương ương ng ch chuyên viên; d) Viên ch c ng ch tương ương ng ch cán s ; ) Viên ch c ng ch nhân viên. 3. Phân lo i theo v trí công tác: a) Viên ch c lãnh o; b) Viên ch c chuyên môn nghi p v . Vi c phân c p qu n lý viên ch c ph i căn c vào vi c phân lo i viên ch c quy nh t i i u này. Chương 2: TUY N D NG M C 1: I U KI N TUY N D NG i u 5. i u ki n c a ngư i ăng ký d tuy n viên ch c 1. Ngư i ăng ký d tuy n vào làm vi c t i ơn v s nghi p ph i có ph m ch t o c t t, áp ng tiêu chu n chuyên môn nghi p v c a ng ch viên ch c tuy n d ng và có các i u ki n sau ây: a) Là công dân Vi t Nam, có a ch thư ng trú t i Vi t Nam; b) Tu i i d tuy n t 18 tu i n dư i 45 tu i. i v i ngành ngh c bi t, tu i d tuy n có th th p hơn 18 tu i nhưng ph i t 15 tu i tr lên và có th trên 45 tu i nhưng không ư c quá 50 tu i;
 4. i v i các trư ng h p ăng ký d tuy n vào m t s ngành ngh c bi t mà ang tu i t 15 tu i tr lên n dư i 18 tu i thì th c hi n theo quy nh t i i u 15 và i u 18 c a Ngh nh này; c) Có ơn xin d tuy n, có lý l ch rõ ràng, có các văn b ng, ch ng ch ào t o theo tiêu chu n c a ng ch viên ch c tuy n d ng; d) Có s c kho m nh n nhi m v ; ) Không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù, c i t o không giam gi , qu n ch , ang b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c ưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c. 2. Căn c vào tính ch t và c i m chuyên môn nghi p v , cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c ho c ơn v ư c quy n tuy n d ng viên ch c có th b sung thêm m t s i u ki n khi tuy n d ng. B trư ng B N i v hư ng d n c th v tu i tuy n d ng i v i ngành ngh c bi t. i u 6. Hình th c tuy n d ng 1. Vi c tuy n d ng viên ch c quy nh t i Ngh nh này thông qua thi tuy n ho c xét tuy n và ư c th c hi n theo hình th c h p ng làm vi c. 2. Vi c tuy n d ng có th t ch c tuy n theo t ng ng ch viên ch c ho c tuy n theo ơn v . i u 7. Ưu tiên trong tuy n d ng Ưu tiên trong tuy n d ng các trư ng h p sau ây: 1. Ngư i dân t c thi u s , ngư i tình nguy n ph c v vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o; anh hùng l c lư ng vũ trang; anh hùng lao ng; thương binh; con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh; 2. Nh ng ngư i có h c v ti n sĩ úng chuyên ngành ào t o, phù h p v i nhu c u tuy n d ng; 3. Nh ng ngư i có h c v th c sĩ úng chuyên ngành ào t o, phù h p v i nhu c u tuy n d ng; nh ng ngư i t t nghi p lo i gi i và xu t s c các b c ào t o chuyên môn phù h p v i nhu c u tuy n d ng; ngư i ã hoàn thành nghĩa v quân s ; i viên thanh niên xung phong, i viên trí th c tr tình nguy n ph c v nông thôn, mi n núi t hai năm tr lên ã hoàn thành nhi m v . M C 2: TUY N D NG i u 8. Căn c tuy n d ng
 5. Căn c vào nhu c u công vi c, k ho ch biên ch ư c duy t và ngu n tài chính c a ơn v , cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c ho c ơn v ư c giao quy n tuy n d ng xây d ng k ho ch tuy n d ng và quy t nh hình th c thi tuy n ho c xét tuy n, báo cáo c p trên tr c ti p và cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c theo dõi ki m tra. i u 9. Thông báo tuy n d ng Trư c 30 ngày t ch c tuy n d ng, ơn v s nghi p ph i thông báo công khai v tiêu chu n, i u ki n, s lư ng, ch c danh c n tuy n, n i dung c a h sơ d tuy n trên các phương ti n thông tin i chúng a phương m i ngư i bi t và ăng ký. i u 10. H i ng tuy n d ng 1. Khi th c hi n vi c tuy n d ng viên ch c, cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c ho c ơn v ư c giao quy n tuy n d ng ph i thành l p H i ng thi tuy n n u t ch c thi tuy n ho c H i ng xét tuy n n u t ch c xét tuy n (sau ây g i chung là H i ng tuy n d ng). Trư ng h p tuy n d ng mà ngư i ăng ký tuy n d ng cao hơn nhi u so v i s lư ng c n tuy n thì H i ng tuy n d ng có th t ch c sơ tuy n trư c khi t ch c tuy n d ng chính th c. 2. H i ng tuy n d ng do ngư i ng u cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c ho c do ngư i ng u ơn v ư c giao quy n tuy n d ng ra quy t nh thành l p có 05 ho c 07 thành viên, bao g m: a) Ch t ch H i ng là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan ư c giao quy n tuy n d ng viên ch c; b) Phó Ch t ch H i ng là ngư i ph trách công tác t ch c cán b c a cơ quan ư c giao quy n tuy n d ng viên ch c; c) Các y viên H i ng là i di n lãnh o các t ch c, ơn v chuyên ngành c a cơ quan ư c giao quy n tuy n d ng viên ch c; d) U viên kiêm Thư ký H i ng là viên ch c ph trách công tác tuy n d ng c a cơ quan, ơn v. 3. Giúp vi c cho H i ng tuy n d ng có Ban coi thi, Ban ch m thi. i u 11. Nhi m v và quy n h n c a H i ng tuy n d ng H i ng tuy n d ng làm vi c theo nguyên t c t p th , bi u quy t theo a s , có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Thông báo công khai k ho ch tuy n d ng; th l , quy ch ; tiêu chu n và i u ki n d tuy n; h sơ c n thi t c a ngư i d tuy n; môn thi, hình th c thi (n u là thi tuy n), th i gian, a i m; 2. T ch c vi c ra thi, thành l p Ban coi thi, Ban ch m thi;
 6. 3. Ti p nh n và xét h sơ d tuy n; t ch c sơ tuy n (n u có); công b danh sách nh ng ngư i i u ki n và tiêu chu n d tuy n; 4. Ch o và t ch c kỳ thi (coi thi, ch m thi) theo úng quy ch ; báo cáo k t qu tuy n d ng lên cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c xem xét và ra quy t nh tuy n d ng; 5. Gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i d tuy n. i u 12. Tính i m và xác nh ngư i trúng tuy n trong thi tuy n 1. M i ph n thi ư c ch m theo thang i m 100. 2. Ngư i trúng tuy n trong kỳ thi tuy n là ngư i ph i thi các môn thi, có s i mc am i ph n thi t t 50 i m tr lên và tính t ngư i có t ng s i m cao nh t cho n h t ch tiêu ư c tuy n. 3. Ngư i d tuy n thu c i tư ng ưu tiên quy nh t i i u 7 Ngh nh này thì ư c c ng i m ưu tiên vào t ng s i m thi, c th như sau: i tư ng ưu tiên ư c quy nh kho n 1 i u 7 ư c c ng 30 i m, i tư ng ư c quy nh kho n 2 i u 7 ư c c ng 20 i m, i tư ng ư c quy nh kho n 3 i u 7 ư c c ng 10 i m; n u ngư i d thi thu c nhi u di n ưu tiên thì ch ư c c ng m t i m ưu tiên cao nh t. 4. Trư ng h p nhi u ngư i thi có t ng s i m b ng nhau ch tiêu cu i cùng ư c tuy n thì H i ng thi tuy n quy t nh hình th c thi ti p ch n ngư i có i m cao nh t trúng tuy n. i u 13. Trúng tuy n trong kỳ xét tuy n Ngư i trúng tuy n trong kỳ xét tuy n là ngư i tiêu chu n và i u ki n, ư c H i ng tuy n d ng xem xét và nh t trí ngh cơ quan có th m quy n quy t nh tuy n d ng. i u 14. Th i h n ra quy t nh tuy n d ng và nh n vi c 1. Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày, k t ngày công b k t qu tuy n d ng, ngư i trúng tuy n ph i n cơ quan có th m quy n tuy n d ng ký h p ng làm vi c. 2. Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày, k t ngày ký h p ng làm vi c, ngư i ư c tuy n d ng ph i n nh n nhi m v . 3. Trư ng h p ngư i ư c tuy n có lý do chính áng mà không th n ký h p ng làm vi c ho c nh n vi c theo th i h n quy nh nêu trên thì ph i làm ơn ngh gia h n và ư c ơn v s d ng viên ch c ng ý. 4. Quá th i h n nói trên, ngư i ư c tuy n không n ký h p ng, nh n vi c thì cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c hu b k t qu tuy n d ng ho c hu h p ng làm vi c ã ký. M C 3: H P NG LÀM VI C
 7. i u 15. Các lo i h p ng làm vi c 1. Vi c tuy n d ng viên ch c trong các ơn v s nghi p ư c th c h ên theo hình th c h p ng làm vi c, bao g m các lo i h p ng làm vi c sau ây: a) H p ng làm vi c l n u có th i h n b ng th i gian th vi c ng v i m i lo i viên ch c quy nh t i i u 19 Ngh nh này. N u t yêu c u trong th i gian th vi c thì cơ quan, ơn v có th m quy n qu n lý viên ch c ký ti p h p ng làm vi c theo hình th c quy nh t i i m b ho c i m c kho n 1 i u này và quy t nh b nhi m vào ng ch viên ch c; b) H p ng làm vi c có th i h n t 12 tháng n 36 tháng; c) H p ng làm vi c không có th i h n; d) H p ng làm vi c c bi t. 2. Áp d ng các lo i h p ng trong ơn v s nghi p: a) H p ng làm vi c l n u áp d ng i v i ngư i ư c tuy n d ng vào các ơn v s nghi p; b) H p ng làm vi c có th i h n áp d ng i v i ngư i ã t yêu c u sau th i gian th vi c trong ơn v s nghi p có thu t b o m chi phí h at ng thư ng xuyên, ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên; c) H p ng làm vi c không có th i h n áp d ng i v i ngư i ã t yêu c u sau th i gian th vi c trong các ơn v s nghi p do ngân sách nhà nư c c p toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; d) H p ng làm vi c c bi t áp d ng i v i ngư i ã trúng tuy n vào m t s ngành ngh c bi t mà ang tu i t 15 tu i tr lên n dư i 18 tu i. 3. H p ng làm vi c ư c ký k t b ng văn b n. B N i v quy nh n i dung và m u h p ng làm vi c. i u 16. Nghĩa v và quy n l i c a các bên ký k t h p ng làm vi c Nghĩa v và quy n l i c a các bên ký k t h p ng làm vi c ư c th c hi n theo các quy nh t i Pháp l nh Cán b , công ch c và các cam k t c th ghi trong h p ng làm vi c. i u 17. Ti p t c ho c ch m d t h p ng làm vi c 1. Khi n th i i m h t h n c a h p ng làm vi c có th i h n thì ngư i ng u cơ quan, ơn v có th m quy n tuy n d ng viên ch c căn c vào nhu c u công vi c, ch tiêu biên ch và ngu n tài chính c a ơn v ký ti p ho c không ký ti p h p ng làm vi c theo quy nh t i i m b ho c i m c kho n 1 i u 15 Ngh nh này.
 8. 2. Ngư i không ư c ký ti p h p ng làm vi c thì ư c hư ng chính sách thôi vi c ho c hưu trí theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. H p ng làm vi c c bi t 1. Nghĩa v , quy n l i và các ch , chính sách i v i ngư i ư c ký h p ng làm vi c c bi t th c hi n theo hư ng d n c a B N i v . 2. Nh ng ngư i ư c ký h p ng làm vi c c bi t, n u ã hoàn thành th i gian th vi c theo quy nh thì ph i 18 tu i m i ư c b nhi m vào ng ch viên ch c. 3. B N i v quy nh n i dung và m u c a h p ng làm vi c c bi t. M C 4:TH VI C VÀ B NHI M VÀO NG CH VIÊN CH C i u 19. Th vi c 1. Ngư i ư c tuy n d ng vào làm vi c trong các ơn v s nghi p ph i th c hi n ch th vi c, tr nh ng ngư i ã làm vi c các cơ quan, ơn v nhà nư c có cùng chuyên môn v i ng ch ư c tuy n d ng vào ơn v s nghi p. 2. Th i gian th vi c i v i ngư i tuy n d ng sau khi ký h p ng làm vi c l n u ư c quy nh như sau: a) i v i viên ch c lo i A: th i gian th vi c là 12 tháng (riêng bác sĩ là 9 tháng); b) i v i viên ch c lo i B: th i gian th vi c là 6 tháng; c) i v i viên ch c lo i C: th i gian th vi c là 3 tháng. i u 20. Hư ng d n th vi c Vi c hư ng d n th vi c ư c th c hi n như sau: 1. ơn v s d ng viên ch c có trách nhi m hư ng d n cho ngư i th vi c n m v ng ch c năng, nhi m v , n i quy, quy ch c a ơn v ; th làm ch c trách, nhi m v c a ng ch s ư c b nhi m; 2. ơn v s d ng viên ch c có trách nhi m c m t viên ch c cùng ng ch ho c ng ch trên có năng l c và kinh nghi m v nghi p v hư ng d n ngư i th vi c. M i viên ch c cùng ng ch ch hư ng d n m i l n m t ngư i th vi c. i u 21. Ch , chính sách i v i ngư i th vi c và ngư i hư ng d n th vi c 1. Trong th i gian th vi c, ngư i t t nghi p t trình chu n theo quy nh ư c hư ng 85% b c lương kh i i m c a ng ch tuy n d ng; n u có h c v th c sĩ phù h p v i yêu c u tuy n
 9. d ng thì ư c hư ng 85% lương b c 2 c a ng ch tuy n d ng; n u có h c v ti n sĩ phù h p v i yêu c u tuy n d ng thì ư c hư ng 85% lương b c 3 c a ng ch tuy n d ng. 2. Nh ng ngư i sau ây, trong th i gian th vi c ư c hư ng 100% lương và ph c p (n u có) c a ng ch tuy n d ng: a) Ngư i ư c tuy n d ng làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o; b) Ngư i ư c tuy n d ng làm vi c trong các ngành, ngh c h i, nguy hi m; c) Ngư i ư c tuy n d ng là ngư i ã hoàn thành nghĩa v quân s ; i viên thanh niên xung phong, i viên trí th c tr tình nguy n ph c v nông thôn, mi n núi t hai năm tr lên ã hoàn thành nhi m v . 3. i v i ngư i th vi c trong ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên ho c t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên còn ư c hư ng các ch ti n thư ng và phúc l i khác theo quy nh c a Nhà nư c và c a ơn v . 4. Viên ch c ư c cơ quan phân công hư ng d n th vi c ư c hư ng ph c p trách nhi m b ng 30% m c lương t i thi u trong th i gian hư ng d n th vi c. 5. Th i gian th vi c không ư c tính vào th i gian xét nâng b c lương. i u 22. Hoàn thành th vi c và b nhi m vào ng ch viên ch c 1. Khi h t th i gian th vi c, ngư i th vi c ph i làm b n báo cáo k t qu th vi c; ngư i hư ng d n th vi c ph i có b n nh n xét, ánh giá k t qu i v i ngư i th vi c và báo cáo ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c. 2. Ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c ánh giá ph m ch t o c và k t qu công vi c c a ngư i th vi c. N u t yêu c u thì ngh cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c ho c ơn v ư c giao quy n tuy n d ng viên ch c ký ti p h p ng làm vi c và quy t nh b nhi m vào ng ch viên ch c. i u 23. Nguyên t c b nhi m vào ng ch Vi c b nhi m vào ng ch viên ch c ư c cơ quan, ơn v có th m quy n ra quy t nh b nhi m theo nguyên t c sau ây: 1. Làm công vi c gì thì b nhi m vào ng ch viên ch c ó; 2. Ngư i ư c b nhi m ph i tiêu chu n quy nh c a ng ch. i u 24. Ch m d t h p ng làm vi c i v i ngư i th vi c 1. Ch m d t h p ng làm vi c i v i ngư i th vi c trong các trư ng h p sau:
 10. a) Ngư i th vi c không t yêu c u th vi c; b) Ngư i th vi c b thi hành k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. 2. Ngư i ng u cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c ho c ơn v ư c quy n tuy n d ng viên ch c ra quy t nh b ng văn b n ch m d t h p ng làm vi c i v i trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Ngư i th vi c b ch m d t h p ng làm vi c thì ư c ơn v s nghi p s d ng viên ch c tr c p 01 tháng lương và ph c p (n u có) ang ư c hư ng và ti n tàu, xe v nơi thư ng trú. Chương 3: S D NG VIÊN CH C M C 1: B TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, CHUY N NG CH, NÂNG NG CH i u 25. B trí, phân công công tác 1. Ngư i ng u ơn v s nghi p ch u trách nhi m b trí phân công công tác, giao nhi m v cho viên ch c và b o m các ch chính sách, các i u ki n c n thi t viên ch c th c hi n nhi m v . 2. Khi th c hi n vi c phân công, b trí công tác cho viên ch c ph i b o m phù h p gi a nhi m v ư c giao v i ng ch viên ch c theo nguyên t c: viên ch c ng ch nào thì b trí công vi c phù h p v i ng ch ó. 3. Viên ch c ch u trách nhi m trư c ngư i ng u ơn v tr c ti p s d ng viên ch c v k t qu và ch t lư ng th c hi n nhi m v c a mình; viên ch c gi ch c v lãnh o còn ph i ch u trách nhi m v vi c thi hành nhi m v c a viên ch c thu c quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Chuy n ng ch 1. Viên ch c ư c giao nhi m v m i mà nhi m v ó không phù h p v i ng ch viên ch c ang gi thì ph i chuy n ng ch viên ch c sang ng ch tương ương phù h p v i chuyên môn nghi p v ư c giao. 2. Viên ch c ư c chuy n ng ch ph i áp ng úng tiêu chu n chuyên môn, nghi p v c a ng ch ư c chuy n. 3. ơn v s d ng viên ch c khi chuy n ng ch cho viên ch c ph i thành l p H i ng ki m tra sát h ch v trình , năng l c c a viên ch c. N u viên ch c áp ng tiêu chu n nghi p v c a ng ch m i, thì ơn v s d ng viên ch c ra quy t nh b nhi m theo th m quy n ho c ngh cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c b nhi m.
 11. 4. H i ng ki m tra có 05 ho c 07 thành viên, bao g m: a) Ch t ch H i ng là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u ơn v ; b) Phó Ch t ch H i ng là ngư i ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v ; c) Các y viên H i ng là viên ch c lãnh o b ph n chuyên môn và m t s viên ch c có năng l c, trình nghi p v công tác cùng ng ch ho c ng ch cao hơn (Ch t ch H i ng phân công m t trong s các U viên kiêm Thư ký H i ng). 5. H i ng ki m tra có nhi m v sau ây: a) Xem xét các văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng theo yêu c u c a ng ch m i, văn b n ánh giá nh n xét quá trình công tác; b) Ph ng v n viên ch c chuy n ng ch v hi u bi t, nh n th c v chính tr , xã h i; ưc) Ki m tra ngư i chuy n ng ch v chuyên môn nghi p v theo yêu c u nhi m v c a ng ch; d) H i ng ki m tra h p ánh giá k t qu , n u xét th y viên ch c t yêu c u thì ngh cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c b nhi m vào ng ch. 6. Khi xét chuy n ng ch không ư c k t h p nâng b c lương, nâng ng ch. i u 27. Nâng ng ch, nâng b c lương 1. Viên ch c có tiêu chu n, i u ki n, v trí công tác phù h p v i ng ch và còn ng ch trên trong cùng ngành chuyên môn thì có th ư c nâng ng ch. 2. Vi c nâng ng ch cho viên ch c ph i thông qua kỳ thi nâng ng ch, i v i ngành ngh c bi t có th th c hi n xét nâng ng ch theo quy nh. 3. Viên ch c l p thành tích xu t s c trong vi c th c hi n nhi m v thì ư c nâng ng ch, nâng b c lương trư c th i h n quy nh. B trư ng B N i v hư ng d n c th vi c xét nâng ng ch i v i ngành ngh c bi t, vi c nâng ng ch, nâng b c lương trư c th i h n. i u 28. T ch c thi nâng ng ch Hàng năm, căn c vào cơ c u ng ch viên ch c, cơ quan ư c giao quy n t ch c thi nâng ng ch xây d ng k ho ch, ch tiêu thi nâng ng ch g i cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c th ng nh t v i B N i v v k ho ch và ch tiêu d thi. i u 29. C viên ch c d thi nâng ng ch
 12. 1. Vi c xét c viên ch c d thi nâng ng ch ph i căn c vào nhu c u c a cơ quan, v trí công tác c a viên ch c ng th i căn c vào ph m ch t o c, trình năng l c, kh năng phát tri n, k t qu hoàn thành nhi m v c a viên ch c. 2. Viên ch c tham gia thi nâng ng ch ph i t tiêu chu n nghi p v c a ng ch d thi, có văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng, t h s lương t i thi u quy nh i v i t ng ng ch d thi và các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a ng ch d thi và ư c ngư i ng u ơn v s nghi p c tham d kỳ thi. i u 30. H i ng thi nâng ng ch 1. Khi t ch c thi nâng ng ch, cơ quan ư c giao quy n t ch c thi nâng ng ch ph i thành l p H i ng thi nâng ng ch có 05 ho c 07 thành viên, bao g m: a) Ch t ch H i ng là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan ư c giao quy n t ch c thi nâng ng ch; b) Phó Ch t ch H i ng là ngư i ph trách công tác t ch c cán b c a cơ quan ư c giao quy n t ch c thi nâng ng ch; c) Các y viên H i ng là i di n lãnh o các cơ quan, t ch c, ơn v c a cơ quan ư c giao quy n t ch c thi nâng ng ch; d) y viên kiêm Thư ký H i ng là viên ch c ph trách công tác tuy n d ng và nâng ng ch c a cơ quan ư c giao th m quy n t ch c thi nâng ng ch. 2. Giúp vi c cho H i ng tuy n d ng có Ban coi thi, Ban ch m thi. i u 31. Nhi m v và quy n h n c a H i ng thi nâng ng ch H i ng thi nâng ng ch ho t ng theo nguyên t c t p th , bi u quy t theo a s , có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Thông qua và công b công khai k ho ch t ch c thi nâng ng ch; th l , quy ch thi; tiêu chu n và i u ki n d thi; h sơ c n thi t c a ngư i d thi; môn thi, hình th c thi; th i gian và a i m thi; 2. T ch c vi c ra thi; thành l p Ban coi thi, Ban ch m thi; 3. Ti p nh n và xét h sơ d thi; công b danh sách nh ng ngư i i u ki n và tiêu chu n d thi; 4. Ch o và t ch c kỳ thi (coi thi, ch m thi) theo úng quy ch ; báo cáo k t qu thi lên c p có th m quy n xem xét và ra quy t nh công nh n k t qu kỳ thi; công b k t qu nâng ng ch; 5. Gi i quy t khi u n i c a ngư i d thi nâng ng ch.
 13. i u 32. Cách tính i m và xác nh trúng tuy n trong kỳ thi nâng ng ch 1. M i ph n thi ư c ch m theo thang i m 100. ư2. Ngư i trúng tuy n trong kỳ thi là ngư i ph i thi các môn thi, có s i m c a m i ph n thi t t 55 i m tr lên. i u 33. Ch ng nh n ng ch và b nhi m vào ng ch 1. Căn c vào k t qu kỳ thi, cơ quan ư c giao quy n t ch c thi nâng ng ch ngh cơ quan có th m quy n qu n lý ng ch viên ch c c p gi y ch ng nh n ng ch cho viên ch c. 2. Căn c vào gi y ch ng nh n ng ch, ngư i ng u cơ quan, ơn v quy t nh ho c ngh c p có th m quy n quy t nh b nhi m ng ch và x p lương cho viên ch c vào ng ch d thi theo quy nh. M C 2: ÀO T O, B I DƯ NG i u 34. ào t o, b i dư ng viên ch c 1. Cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c có trách nhi m xây d ng quy ho ch, k ho ch và t ch c vi c ào t o, b i dư ng t o ngu n và nâng cao trình , năng l c c a viên ch c. 2. ơn v s d ng viên ch c ph i t o i u ki n viên ch c ư c tham gia ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c theo tiêu chu n ch c danh chuyên môn nghi p v c a ng ch viên ch c và theo k ho ch ào t o, b i dư ng. M C 3: I U NG, B NHI M VIÊN CH C GI CH C V LÃNH O, MI N NHI M, T CH C, LUÂN CHUY N, BI T PHÁI i u 35. i u ng viên ch c 1. Vi c i u ng viên ch c ph i căn c vào trình , năng l c c a viên ch c và nhu c u công tác. 2. Khi i u ng viên ch c sang v trí công tác có chuyên môn nghi p v khác, cơ quan s d ng và qu n lý viên ch c ph i ngh c p có th m quy n quy t nh chuy n ng ch viên ch c sang ng ch tương ương phù h p. 3. Khi i u ng viên ch c sang ơn v s nghi p khác, ơn v s nghi p ti p nh n viên ch c ph i ký l i h p ng làm vi c, b trí và phân công nhi m v cho viên ch c. N u v trí công tác có chuyên môn nghi p v khác v i ng ch viên ch c ang gi thì ph i ngh c p có th m quy n quy t nh chuy n ng ch viên ch c sang ng ch phù h p. 4. Nh ng cán b , công ch c thu c i tương quy nh t i i m a, b, c, , e và g kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4
 14. năm 2003, ư c cơ quan có th m quy n i u ng v làm vi c t i các ơn v s nghi p, khi b nhi m vào ng ch viên ch c ph i căn c vào v trí công tác và tiêu chu n nghi p v c a ng ch. Trình t , th t c b nhi m vào ng ch th c hi n như vi c chuy n ng ch quy nh t i i u 26 Ngh nh này. i u 36. B nhi m viên ch c gi ch c v lãnh o 1. Vi c b nhi m viên ch c gi ch c v lãnh o ư c th c hi n theo yêu c u, nhi m v c a ơn v s nghi p, tiêu chu n, i u ki n c a v trí lãnh o, th c hi n theo th m quy n và trình t th t c quy nh v b nhi m cán b , công ch c lãnh o. 2. Vi c b nhi m viên ch c gi ch c v lãnh o ư c th c hi n theo th i h n, khi h t th i h n gi ch c v ph i ư c xem xét b nhi m l i ho c không b nhi m l i. 3. Viên ch c ư c b nhi m gi ch c v ng u, c p phó c a ngư i ng u ơn v s nghi p, thì ư c ngư i ng u cơ quan c p trên tr c ti p c a ơn v s nghi p ó ký h p ng làm vi c. Th i h n h p ng làm vi c tương ng v i th i h n ư c b nhi m ch c v lãnh o. 4. Viên ch c ư c b trí sang công tác khác ho c ư c b nhi m ch c v m i thì ương nhiên thôi gi ch c v ang m nhi m. i u 37. Mi n nhi m ch c v lãnh o Viên ch c gi ch c v lãnh o, ư c c p có th m quy n xem xét cho mi n nhi m và b trí công tác khác không ch h t th i h n b nhi m trong các trư ng h p sau ây: 1. Do nhu c u công tác; 2. Do s c kho không b o m; 3. Do không hoàn thành nhi m v ; 4. Do vi ph m k lu t nhưng chưa n m c b thi hành k lu t b ng hình th c cách ch c. i u 38. Viên ch c gi ch c v lãnh o xin t ch c 1. Viên ch c lãnh o xin t ch c, ph i làm ơn g i ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c, ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c ph i báo cáo cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c xem xét, quy t nh. 2. Trong th i h n 01 tháng, k t khi nh n ư c ơn t ch c, ơn v s nghi p ph i xem xét quy t nh ho c ngh cơ quan có th m quy n quy t nh. 3. Khi ơn t ch c chưa ư c ch p thu n thì viên ch c gi ch c v lãnh o v n ph i ti p t c th c hi n nhi m v , ch c trách ư c giao.
 15. 4. Viên ch c gi ch c v lãnh o sau khi t ch c ư c b trí công tác khác. i u 39. Luân chuy n viên ch c 1. Vi c luân chuy n viên ch c ch th c hi n i v i các ơn v s nghi p do ngân sách nhà nư c c p toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên và ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: a) Th c hi n vi c tăng cư ng, b sung cho cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v s nghi p v s lư ng, ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c b o m hoàn thành nhi m v ư c giao; b) Luân chuy n gi a trung ương và a phương, gi a các cơ quan, các ngành, các lĩnh v c theo quy ho ch. 2. Nh ng cán b , công ch c gi ch c v qu n lý, lãnh o thu c i tư ng quy nh t i i m a, b, c, , e và g kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003, ư c cơ quan có th m quy n quy t nh luân chuy n v gi ch c v lãnh o t i ơn v s nghi p thì khi b nhi m vào ng ch viên ch c ph i căn c vào v trí công tác và tiêu chu n nghi p v c a ng ch. Trình t , th t c b nhi m vào ng ch th c hi n như vi c chuy n ng ch quy nh t i i u 26 Ngh nh này. 3. Viên ch c ư c luân chuy n v làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o ngoài vi c áp d ng các chính sách ưu ãi còn ư c hư ng m t s chính sách khuy n khích khác theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 40. Bi t phái viên ch c 1. Căn c vào yêu c u, nhi m v , cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c c bi t phái viên ch c n làm vi c có th i h n m t cơ quan, t ch c, ơn v khác. Th i h n c bi t phái m i l n không quá ba năm. 2. Vi c c bi t phái viên ch c ch th c hi n i v i các ơn v s nghi p do nhà nư c c p toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên và trong các trư ng h p sau: a) Do có nh ng nhi m v t xu t, c p bách mà chưa th th c hi n vi c i u ng viên ch c; b) Do có nh ng công vi c ch c n gi i quy t trong m t th i gian nh t nh. 3. ơn v s nghi p ti p nh n viên ch c bi t phái ph i ký l i h p ng làm vi c, b trí, phân công nhi m v cho viên ch c bi t phái. Th i h n h p ng tương ng v i th i gian bi t phái. ơn v nh n viên ch c bi t phái có trách nhi m tr lương và b o m các quy n l i khác c a viên ch c n bi t phái.
 16. 4. H t th i h n bi t phái, viên ch c tr v ơn v cũ công tác. Ngư i ng u ơn v c viên ch c bi t phái có trách nhi m ti p nh n, ký l i h p ng làm vi c, phân công công tác cho viên ch c h t th i gian bi t phái. 5. Viên ch c ư c c bi t phái n vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o ư c hư ng các ch ưu ãi theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 41. Ch m d t h p ng làm vi c theo nguy n v ng c a viên ch c 1. Viên ch c khi có nguy n v ng ch m d t h p ng làm vi c thì ph i g i ơn ngh trư c 30 ngày cho ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t khi nh n ư c ơn ngh ch m d t h p ng làm vi c, ngư i ng u ơn v s d ng viên ch c báo cáo cơ quan có th m quy n qu n lý viên ch c ra quy t nh ch m d t h p ng làm vi c và ti n hành các th t c c n thi t như chuy n giao h sơ lý l ch, gi y thôi tr lương, xác nh n b o hi m xã h i i v i viên ch c. M C 4: ÁNH GIÁ VIÊN CH C i u 42. M c ích ánh giá viên ch c ánh giá viên ch c làm rõ năng l c, trình , k t qu công tác, ph m ch t o c làm căn c b trí, s d ng, b nhi m, b t, ào t o, b i dư ng và th c hi n chính sách i v i viên ch c. i u 43. Căn c và trình t ánh giá 1. Khi ánh giá viên ch c ph i căn c vào nhi m v ư c phân công, k t qu hoàn thành nhi m v và ph m ch t o c c a viên ch c. 2. Vi c ánh giá viên ch c ư c t ch c hàng năm và th c hi n vào cu i năm ho c cu i kỳ công tác theo trình t sau: viên ch c t nh n xét công tác; t p th nơi viên ch c làm vi c tham gia góp ý và ghi phi u phân lo i; ngư i ng u ơn v s d ng tr c ti p ánh giá viên ch c và tham kh o ý ki n góp ý và phân lo i c a t p th t ng h p và x p lo i viên ch c; thông báo ý ki n ánh giá n t ng viên ch c. 3. Viên ch c có quy n ư c trình bày, b o lưu ý ki n t ánh giá nhưng ph i ch p hành ý ki n k t lu n c a lãnh o ơn v . 4. Vi c ánh giá viên ch c bi t phái do ơn v s d ng viên ch c th c hi n. Văn b n ánh giá viên ch c bi t phái ư c g i v cơ quan, ơn v c bi t phái lưu vào h sơ cá nhân. 5. Tài li u ánh giá viên ch c ư c lưu gi trong h sơ viên ch c. i u 44. ánh giá viên ch c gi ch c v lãnh o
 17. Vi c ánh giá viên ch c gi ch c v lãnh o ư c th c hi n theo phân c p qu n lý. Ngoài nh ng n i dung nêu t i i u 43 Ngh nh này, khi ánh giá viên ch c gi ch c v lãnh o còn ph i căn c vào k t qu ho t ng c a ơn v và trách nhi m c a viên ch c gi ch c v lãnh o. Chương 4: QU N LÝ VIÊN CH C i u 45. N i dung qu n lý viên ch c 1. Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, i u l , quy ch v viên ch c. 2. L p quy ho ch, k ho ch xây d ng i ngũ viên ch c. 3. Quy nh tiêu chu n ch c danh viên ch c. 4. Hư ng d n nh m c biên ch trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c Trung ương; quy nh nh m c biên ch viên ch c thu c y ban nhân dân; 5. Ban hành quy ch tuy n d ng, nâng ng ch; ch th vi c. 6. T ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng và phân c p qu n lý viên ch c. 7. ào t o, b i dư ng viên ch c. 8. ánh giá viên ch c. 9. Ch o, t ch c th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i viên ch c. 10. Th c hi n vi c th ng kê viên ch c. 11. Thanh tra, ki m tra vi c thi hành các quy nh c a pháp lu t v viên ch c. 12. Ch o, t ch c gi i quy t khi u n i, t cáo i v i viên ch c. i u 46. Nhi m v và quy n h n c a B N i v B N i v là cơ quan giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v viên ch c có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng d án lu t, pháp l nh v viên ch c Chính ph xem xét trình Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i;
 18. 2. Xây d ng, trình Chính ph ban hành ch ti n lương i v i viên ch c; th m nh và trình Chính ph ban hành các ch , chính sách i v i viên ch c chuyên ngành do các B ư c giao nhi m v qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành xây d ng; 3. Xây d ng, trình Chính ph quy nh nh m c biên ch s nghi p i v i y ban nhân dân c p t nh; 4. Trình Th tư ng Chính ph quy nh nh m c biên ch trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c Trung ương; 5. Ban hành Quy ch tuy n d ng, Quy ch nâng ng ch viên ch c; th m nh và ban hành Quy ch ánh giá viên ch c chuyên môn do các B ư c giao nhi m v qu n lý ng ch theo ngành chuyên môn xây d ng; 6. Ban hành ch c danh và tiêu chu n nghi p v các ng ch viên ch c do B ư c giao nhi m v qu n lý ng ch theo ngành chuyên môn xây d ng; 7. Quy nh v l p h sơ, s hi u viên ch c; phi u và th viên ch c; ch eo th c a viên ch c; 8. B nhi m, mi n nhi m, x p lương các ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương ng ch chuyên viên cao c p tr lên; ph i h p v i các B ư c giao qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành t ch c thi nâng ng ch và c p gi y ch ng nh n ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương ng ch chuyên viên cao c p; ki m tra, giám sát các kỳ thi nâng ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương ng ch chuyên viên chính do các B t ch c; 9. T ng h p s lư ng viên ch c các ơn v s nghi p trong ph m vi c nư c; 10. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý viên ch c. i u 47. Nhi m v và quy n h n c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ) có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Qu n lý v s lư ng, ch t lư ng, b nhi m, mi n nhi m ng ch tương ương ng ch chuyên viên chính tr xu ng i v i viên ch c; 2. Phân c p vi c tuy n d ng, qu n lý viên ch c thu c B ; 3. Quy t nh biên ch i v i ơn v s nghi p thu c B do nhà nư c c p toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; phê duy t biên ch i v i ơn v s nghi p có thu thu c B t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên; hư ng d n nh m c biên ch i v i ơn v s nghi p có thu thu c B t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên;
 19. 4. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a B ư c phân công qu n lý ng ch viên ch c theo ngành chuyên môn quy nh t i i u 49 Ngh nh này i v i các ng ch viên ch c chuyên môn do B qu n lý; 5. T ch c thi nâng ng ch i v i các ng ch viên ch c tương ương ng ch chuyên viên chính tr xu ng theo quy nh; 6. T ch c ào t o, b i dư ng cán b , viên ch c thu c ngành chuyên môn căn c vào tiêu chu n nghi p v các ng ch viên ch c và hư ng d n c a B ư c phân công qu n lý ng ch viên ch c theo ngành chuyên môn; 7. Th ng kê, báo cáo s lư ng viên ch c trong c nư c thu c ngành chuyên môn do B tr c ti p qu n lý; 8. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c tuy n d ng, s d ng, ào t o, b i dư ng viên ch c thu c B ; 9. Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i viên ch c theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo; 10. Ký h p ng làm vi c v i viên ch c ư c b nhi m là ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v s nghi p tr c thu c. 11. Hu b các quy t nh c a ơn v s nghi p tr c thu c v tuy n d ng, x p ng ch, nâng ng ch, b nhi m, x p lương, khen thư ng, k lu t viên ch c trái v i quy nh c a pháp lu t. i u 48. Phân công cơ quan qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành Các B , cơ quan ngang B sau ây ư c phân công qu n lý ng ch viên ch c chuyên ngành: 1. B N i v qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành lưu tr ; 2. B Giáo d c và ào t o qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành giáo d c - ào t o; 3. B Y t qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành y t ; 4. B Khoa h c và Công ngh qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành khoa h c, công ngh ; 5. B Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành tài nguyên, môi trư ng; 6. B Văn hóa - Thông tin qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành văn hóa - thông tin; 7. U ban Th d c Th thao qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành th d c, th thao; 8. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành nông nghi p, lâm nghi p và thu l i;
 20. 9. B Th y s n qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành th y s n; 10. B Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành lao ng - thương binh và xã h i; 11. B Bưu chính, Vi n thông qu n lý các ng ch viên ch c chuyên ngành bưu chính, vi n thông. i u 49. Nhi m v và quy n h n c a B ư c phân công qu n lý ng ch viên ch c theo ngành chuyên môn 1. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c thi hành các quy nh c a Nhà nư c v viên ch c ngành chuyên môn ư c phân công qu n lý. 2. Xây d ng tiêu chu n nghi p v các ng ch viên ch c chuyên ngành B N i v th ng nh t ban hành; t ch c ào t o, b i dư ng cán b , viên ch c thu c ngành chuyên môn căn c vào tiêu chu n nghi p v các ng ch viên ch c. 3. Xây d ng ch , chính sách i v i viên ch c chuyên ngành ư c phân công qu n lý. 4. Quy nh n i dung và hình th c thi tuy n, thi nâng ng ch viên ch c theo ngành chuyên môn. 5. T ch c thi nâng ng ch và c p gi y ch ng nh n ng ch i v i các ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương ng ch chuyên viên chính ư c giao qu n lý; ph i h p v i B N i v t ch c thi nâng ng ch viên ch c chuyên ngành tương ương ng ch chuyên viên cao c p. 6. Xây d ng quy ch ánh giá viên ch c ngành chuyên môn ư c phân công qu n lý B N i v th ng nh t ban hành. i u 50. Nhi m v và quy n h n c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p t nh) có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Qu n lý v s lư ng, ch t lư ng i ngũ viên ch c thu c U ban nhân dân c p t nh. B nhi m, mi n nhi m ng ch i v i viên ch c t ng ch tương ương ng ch chuyên viên chính tr xu ng; 2. Quy t nh biên ch i v i ơn v s nghi p thu c t nh do nhà nư c c p toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; phê duy t biên ch i v i ơn v s nghi p có thu thu c y ban nhân dân c p t nh t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên; hư ng d n nh m c biên ch i v i ơn v s nghi p có thu thu c t nh t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên; 3. Phân c p vi c tuy n d ng, qu n lý viên ch c cho các ơn v s nghi p thu c U ban nhân dân c p t nh; 4. Th c hi n ch ti n lương và các chính sách ãi ng khác i v i viên ch c;
Đồng bộ tài khoản