Nghị định số 116/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
112
lượt xem
10
download

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 116/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 116/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 116/2008/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B K HO CH VÀ U TƯ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH i u 1. V trí và ch c năng B K ho ch và u tư là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v k ho ch, u tư phát tri n và th ng kê, bao g m: tham mưu t ng h p v chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; quy ho ch phát tri n, cơ ch , chính sách qu n lý kinh t chung và m t s lĩnh v c c th ; u tư trong nư c, u tư c a nư c ngoài vào Vi t Nam và u tư c a Vi t Nam ra nư c ngoài; khu kinh t (bao g m c khu công nghi p, khu kinh t c a khNu, khu công ngh cao và các lo i hình khu kinh t khác); qu n lý ngu n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t ODA) và vi n tr phi chính ph nư c ngoài; u th u; thành l p, phát tri n doanh nghi p và khu v c kinh t t p th , h p tác xã; th ng kê; qu n lý nhà nư c các d ch v công trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B K ho ch và u tư th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t hàng năm c a B ã ư c phê duy t và các d án, án theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph .
  2. 2. Trình Chính ph chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm năm và hàng năm c a c nư c cùng v i các cân i vĩ mô c a n n kinh t qu c dân; l trình, k ho ch xây d ng, s a i các cơ ch , chính sách qu n lý kinh t vĩ mô; quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n; t ng m c và cơ c u v n u tư phát tri n toàn xã h i và v n u tư thu c ngân sách nhà nư c theo ngành, lĩnh v c; t ng m c và phân b chi ti t v n u tư trong cân i, v n b sung có m c tiêu; t ng m c và phân b chi ti t v n trái phi u Chính ph , công trái qu c gia; chương trình c a Chính ph th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i sau khi ư c Qu c h i thông qua; chi n lư c n dài h n trong chi n lư c t ng th v huy ng v n u tư cho n n kinh t ; chi n lư c, quy ho ch, k ho ch thu hút và s d ng các ngu n v n u tư nư c ngoài, ODA và vi c àm phán, ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t thu c ph m vi qu n lý c a B ; chi n lư c, quy ho ch, chính sách phát tri n các lo i hình doanh nghi p, kinh t t p th , h p tác xã; các d án khác theo s phân công c a Chính ph . 3. Trình Th tư ng Chính ph : a. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng, lãnh th ; quy ho ch t ng th phát tri n các khu kinh t ; tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n thu c ngân sách nhà nư c; danh m c các chương trình, d án u tư quan tr ng b ng các ngu n v n; các kho n chi d phòng c a ngân sách trung ương cho u tư xây d ng cơ b n, b sung d tr nhà nư c, h tr tín d ng nhà nư c, góp v n c ph n, liên doanh; chi ng trư c cho u tư xây d ng cơ b n t ngân sách trung ương theo quy nh c a pháp lu t; k t qu thNm nh các d án quy ho ch, thNm nh k ho ch u th u và k t qu u th u các d án thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; các cơ ch , chính sách, gi i pháp nh m phát tri n các lo i hình doanh nghi p, kinh t t p th , h p tác xã; b. Các d th o văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c th ng kê và các d th o văn b n khác trong các ngành, lĩnh v c qu n lý c a B thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 5. Ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, u tư phát tri n, th ng kê ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ban hành và các văn b n quy ph m pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý c a B ; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B . 6. V chi n lư c, quy ho ch, k ho ch: a. Xây d ng chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i sau khi ư c Qu c h i thông qua; i u hành th c hi n k ho ch v m t s ngành, lĩnh v c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao; b. Xây d ng chi n lư c t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c trong t ng th i kỳ; t ng h p quy ho ch, k ho ch phát tri n c a các B , ngành và t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng, lãnh th , quy ho ch t ng th phát tri n các khu kinh t ; có ý ki n v các quy ho ch thu c
  3. thNm quy n phê duy t c a các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi ư c yêu c u; c. T ch c công b chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th sau khi ư c phê duy t; hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng quy ho ch, k ho ch hàng năm và năm năm g n phát tri n kinh t - xã h i v i m b o qu c phòng, an ninh, phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và vùng, lãnh th ã ư c phê duy t; d. T ng h p chung các cân i ch y u c a n n kinh t qu c dân: cân i tích lũy và tiêu dùng; cân i v tài chính, ti n t ; vay và tr n nư c ngoài; ngân sách nhà nư c; v n u tư phát tri n toàn xã h i và giám sát các cân i này; xu t các gi i pháp l n gi v ng các cân i theo m c tiêu chi n lư c và k ho ch; ph i h p v i B Tài chính trong vi c xây d ng và l p d toán ngân sách nhà nư c, b o m th c hi n m c tiêu k ho ch; . Hư ng d n các B , ngành, a phương theo dõi, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch c a B , ngành, a phương; t ch c theo dõi, ánh giá và báo cáo tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i theo nh kỳ hàng tháng, quý, năm. 7. V u tư phát tri n và phân b ngân sách nhà nư c: a. T ng h p chung v u tư phát tri n. Xây d ng quy ho ch, k ho ch v u tư toàn xã h i năm năm, hàng năm; danh m c các chương trình, d án ưu tiên thu hút v n u tư nư c ngoài, v n ODA; danh m c các chương trình, d án u tư nhóm A tr lên s d ng ngu n v n c a Nhà nư c và danh m c các chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình m c tiêu, các d án quan tr ng; b. Xây d ng t ng m c và cơ c u v n u tư phát tri n toàn xã h i theo ngành, lĩnh v c; t ng m c và cân i v n u tư phát tri n thu c ngân sách nhà nư c theo ngành, lĩnh v c (bao g m cơ c u u tư c a ngân sách trung ương và ngân sách a phương); t ng m c v n d tr nhà nư c, t ng m c v n góp c ph n và liên doanh c a nhà nư c, v n b sung cho các doanh nghi p công ích, t ng m c v n trái phi u Chính ph và công trái theo ngành, lĩnh v c, t ng m c v n chương trình m c tiêu qu c gia. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ng h p phân b chi ti t v n u tư trong cân i ngân sách cho các B , ngành, v n b sung d tr nhà nư c, v n i ng ODA và các d án quan tr ng, v n u tư t ngu n trái phi u Chính ph và công trái theo ngành, lĩnh v c. T ng h p phân b chi ti t v n c a t ng chương trình m c tiêu qu c gia (bao g m c v n u tư và v n s nghi p), các chương trình m c tiêu và các kho n b sung có m c tiêu khác. c. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, các B , ngành liên quan và các a phương xây d ng tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n; giám sát, ánh giá hi u qu s d ng v n u tư phát tri n c a Nhà nư c, c bi t là v n u tư phát tri n t ngân sách nhà nư c;
  4. d. Thư ng tr c H i ng thNm nh Nhà nư c các d án u tư quan tr ng qu c gia; thNm nh các chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình m c tiêu và các d án khác do Th tư ng Chính ph giao; thNm tra các d án u tư khác theo quy nh c a pháp lu t v u tư. 8. V u tư trong nư c, u tư c a nư c ngoài và u tư c a Vi t Nam ra nư c ngoài: a. Làm u m i giúp Chính ph qu n lý i v i ho t ng u tư trong nư c và u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam, u tư c a Vi t Nam ra nư c ngoài; t ch c ho t ng xúc ti n u tư, hư ng d n th t c u tư; b. Th c hi n vi c ăng ký ho c thNm tra, c p gi y ch ng nh n u tư ra nư c ngoài và ch trì thNm tra, c p gi y ch ng nh n u tư các d án u tư theo hình th c BOT, BTO, BT; c. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n, theo dõi, thanh tra, ki m tra ho t ng u tư, xu t hư ng x lý các v n phát sinh trong quá trình hình thành, tri n khai và th c hi n d án u tư; ánh giá k t qu và hi u qu kinh t - xã h i c a ho t ng u tư trong nư c và u tư nư c ngoài; ki m tra, giám sát, ánh giá t ng th ho t ng u tư công. Báo cáo tình hình th c hi n chương trình m c tiêu và d án u tư do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư; làm u m i t ch c các cu c ti p xúc c a Th tư ng Chính ph v i các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài. 9. V qu n lý ODA: a. Là cơ quan u m i trong vi c thu hút, i u ph i và qu n lý nhà nư c v ODA; ch trì so n th o chi n lư c, chính sách, nh hư ng thu hút và s d ng ODA; hư ng d n các cơ quan ch qu n xây d ng danh m c các chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA; t ng h p Danh m c các chương trình, d án ODA yêu c u tài tr ; b. Ch trì vi c chuNn b n i dung, t ch c v n ng và i u ph i các ngu n ODA phù h p v i chi n lư c, nh hư ng thu hút, s d ng ODA; xu t vi c ký k t i u ư c qu c t khung v ODA và i u ư c qu c t c th v ODA không hoàn l i theo quy nh c a pháp lu t; h tr các B , ngành và các a phương chuNn b n i dung và theo dõi quá trình àm phán i u ư c qu c t c th v ODA v i các nhà tài tr . c. Hư ng d n các ơn v , t ch c có liên quan chuNn b chương trình, d án ODA; ch trì, ph i h p v i B Tài chính xác nh cơ ch tài chính trong nư c s d ng v n ODA thu c di n ngân sách nhà nư c c p phát ho c cho vay l i; d. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ng h p và l p k ho ch gi i ngân v n ODA, xây d ng k ho ch v n i ng hàng năm và x lý các nhu c u t xu t i v i các công trình, d án ODA thu c di n c p phát t ngu n ngân sách nhà nư c; . Theo dõi, ki m tra và ánh giá các chương trình, d án ODA theo quy nh c a pháp lu t; làm u m i x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph x lý các v n có liên quan n nhi u B , ngành; nh kỳ t ng h p báo cáo v tình hình và hi u qu thu hút, s d ng ODA.
  5. 10. V qu n lý u th u: a. ThNm nh k ho ch u th u và k t qu l a ch n nhà th u các d án thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t v u th u; ph i h p v i các B , ngành liên quan theo dõi vi c t ch c th c hi n công tác u th u i v i các d án do Th tư ng Chính ph phê duy t; b. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra, giám sát, t ng h p vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v u th u; t ch c m ng lư i thông tin v u th u theo cơ ch phân c p hi n hành. 11. V qu n lý các khu kinh t : a. Xây d ng, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n các khu kinh t trong ph m vi c nư c; b. T ch c thNm nh quy ho ch t ng th các khu kinh t , vi c thành l p các khu kinh t ; ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n tri n khai quy ho ch, k ho ch phát tri n các khu kinh t sau khi ư c phê duy t; c. Làm u m i hư ng d n, ki m tra, t ng h p, báo cáo tình hình u tư phát tri n và ho t ng c a các khu kinh t ; ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xu t v mô hình và cơ ch qu n lý i v i các khu kinh t . 12. V thành l p và phát tri n doanh nghi p: a. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng chi n lư c, chương trình, k ho ch s p x p, i m i, phát tri n doanh nghi p nhà nư c; cơ ch qu n lý và chính sách h tr i v i s p x p doanh nghi p nhà nư c và phát tri n doanh nghi p nh và v a thu c các thành ph n kinh t . b. Tham gia cùng các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thNm nh án thành l p, s p x p, t ch c l i doanh nghi p nhà nư c; t ng h p tình hình s p x p, i m i, phát tri n doanh nghi p nhà nư c và tình hình phát tri n doanh nghi p c a các thành ph n kinh t khác c a c nư c; c. Giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác ăng ký kinh doanh; hư ng d n th t c ăng ký kinh doanh; ki m tra, theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n ăng ký kinh doanh và sau ăng ký kinh doanh c a các doanh nghi p trên ph m vi c nư c. 13. V kinh t t p th , h p tác xã: a. Xây d ng chi n lư c, chương trình và k ho ch phát tri n khu v c kinh t t p th , h p tác xã; t ch c hư ng d n, ki m tra, ôn c và t ng k t vi c th c hi n các chương trình và k ho ch phát tri n kinh t t p th , h p tác xã; b. T ch c xây d ng các cơ ch qu n lý và chính sách h tr phát tri n kinh t t p th , h p tác xã.
  6. 14. V lĩnh v c th ng kê: a. Giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c th ng kê; th ng nh t qu n lý vi c công b và cung c p thông tin th ng kê, niên giám th ng kê theo quy nh c a pháp lu t; b. Quy nh thNm quy n ban hành các b ng phân lo i th ng kê (tr b ng phân lo i th ng kê c a ngành tòa án, ki m sát) theo quy nh c a pháp lu t; c. Xây d ng h th ng ch tiêu th ng kê qu c gia, ch báo cáo th ng kê cơ s , ch báo cáo th ng kê t ng h p, chương trình i u tra th ng kê qu c gia dài h n, hàng năm và các cu c i u tra th ng kê theo quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B , bao g m: a. Xây d ng án s p x p, t ch c l i, chuy n i s h u trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o t ch c th c hi n án sau khi ư c phê duy t; b. Trình Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m ho c b nhi m, mi n nhi m theo thNm quy n các ch c danh cán b lãnh o, qu n lý, k toán trư ng. c. Phê duy t theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p có v n nhà nư c trong các ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B . 16. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B . 17. Th c hi n h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 18. Qu n lý nhà nư c các d ch v công trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B . 19. Qu n lý nhà nư c các ho t ng c a h i, t ch c phi chính ph trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t 20. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 21. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung, chương trình c i cách hành chính nhà nư c sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 22. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; ào t o, b i dư ng v chuyên
  7. môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B . 23. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 24. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V T ng h p kinh t qu c dân 2. V Kinh t a phương và lãnh th 3. V Tài chính, ti n t 4. V Kinh t công nghi p 5. V Kinh t nông nghi p 6. V Kinh t d ch v 7. V K t c u h t ng và ô th 8. V Qu n lý các khu kinh t 9. V Giám sát và ThNm nh u tư 10. V Kinh t i ngo i 11. V Lao ng, văn hóa, xã h i 12. V Khoa h c, giáo d c, tài nguyên và môi trư ng 13. V Qu n lý quy ho ch 14. V Qu c phòng, an ninh 15. V H p tác xã 16. V Pháp ch 17. V T ch c cán b 18. V Thi ua - Khen thư ng 19. Thanh tra B 20. Văn phòng B
  8. 21. C c Qu n lý u th u 22. C c Phát tri n doanh nghi p 23. C c u tư nư c ngoài 24. T ng c c Th ng kê 25. Vi n Chi n lư c phát tri n 26. Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương 27. Trung tâm Thông tin và D báo kinh t - xã h i qu c gia 28. Trung tâm Tin h c 29. Báo u tư 30. T p chí Kinh t và D báo 31. H c vi n Chính sách và Phát tri n. T i i u này, các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 24 là các t ch c hành chính giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t kho n 25 n kho n 31 là các t ch c s nghi p nhà nư c ph c v qu n lý nhà nư c tr c thu c B . Văn phòng B , Thanh tra B , V Kinh t i ngo i, V T ng h p kinh t qu c dân, V Kinh t a phương và lãnh th , V Qu n lý quy ho ch ư c t ch c phòng. B trư ng B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph ban hành các quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th ng kê, Vi n Chi n lư c phát tri n, Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương, Trung tâm Thông tin và D báo kinh t - xã h i qu c gia và quy t nh ban hành danh sách các t ch c s nghi p khác hi n có tr c thu c B . i u 4. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. 3. Ngh nh s 93/2007/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th ng kê thu c B K ho ch và u tư h t hi u l c thi hành khi Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th ng kê thu c B K ho ch và u tư ư c ban hành và b t u có hi u l c thi hành.
  9. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10b).
Đồng bộ tài khoản