Nghị định số 117/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
77
lượt xem
5
download

Nghị định số 117/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 117/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 117/2008/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHN NNH V PHÒNG TH DÂN S CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Qu c phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v nhi m v ; cơ ch b o m u tư; t ch c, hu n luy n; phòng ch ng kh c ph c h u qu các lo i vũ khí công ngh cao, vũ khí h t nhân, vũ khí hóa h c, sinh h c (g i chung là vũ khí h y di t l n) và các th m h a do thiên nhiên ho c con ngư i gây ra; trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh), y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n), y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã), các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c kinh t (sau ây g i chung là cơ quan, t ch c) trong phòng th dân s . i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân là công dân Vi t Nam; cơ quan, t ch c, cá nhân là ngư i nư c ngoài sinh s ng và ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. Phòng th dân s : là b ph n c a h th ng phòng th qu c gia, g m các bi n pháp ch ng phòng, ch ng chi n tranh ho c th m h a do thiên nhiên ho c do con ngư i gây ra, d ch b nh nguy hi m; th c hi n phòng, ch ng, kh c ph c h u qu th m h a, b o v nhân dân, b o v ho t ng c a cơ quan, t ch c và n n kinh t qu c dân. 2. Th m h a: là nh ng bi n ng do thiên nhiên, d ch b nh nguy hi m ho c do con ngư i gây ra ho c do h u qu chi n tranh làm thi t h i nghiêm tr ng v ngư i, tài s n, môi trư ng t nhiên. i u 4. Nguyên t c, phương châm ho t ng phòng th dân s 1. Tuân th ho t ng qu c phòng, an ninh do pháp lu t quy nh. 2. Phòng th dân s t dư i s lãnh o, ch o c a ng, s qu n lý th ng nh t c a Chính ph , tr c ti p là s lãnh o, ch o c a c p y, chính quy n các c p và ngư i ng u các cơ quan, t ch c; phát huy s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr và toàn dân. 3. Phòng th dân s ư c t ch c t Trung ương n a phương, cơ s và theo vùng lãnh th . Ngư i ng u các cơ quan, t ch c ch u trách nhi m t ch c th c hi n phòng th dân s . 4. Th c hi n phương châm phòng là chính; phát huy vai trò c a l c lư ng t i ch , phương ti n t i ch , ch huy t i ch , h u c n t i ch ; tích c c, ch ng, k p th i phòng tránh, kh c ph c h u qu . i u 5. Qu n lý nhà nư c v phòng th dân s 1. N i dung qu n lý nhà nư c: a) Ban hành, t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t v phòng th dân s ; b) L p quy ho ch, k ho ch ch o th c hi n nhi m v phòng th dân s ; c) Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t c a Nhà nư c, quy nh c a a phương, ki n th c v phòng th dân s n toàn dân; d) Ch o, i u hành phòng th dân s ; ) Quy nh và hư ng d n th c hi n công tác b o m cho phòng th dân s ; e) Thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t, khen thư ng, x lý vi ph m v phòng th dân s . 2. Trách nhi m qu n lý nhà nư c: a) Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v phòng th dân s ; b) B Qu c phòng ch trì giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công trên ph m vi c nư c;
 3. c) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công trên ph m vi c nư c; d) y ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v phòng th dân s t i a phương. i u 6. Ch o phòng th dân s 1. Th tư ng Chính ph ch o phòng th dân s trong ph m vi c nư c. 2. B trư ng B Qu c phòng giúp Th tư ng Chính ph ch o v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công. Tư l nh quân khu giúp B trư ng B Qu c phòng ch o, hư ng d n v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công các a phương trên a bàn quân khu. Cơ quan quân s a phương c p t nh, c p huy n và Ban ch huy quân s c p xã tham mưu cho y ban nhân dân cùng c p v công tác phòng th dân s theo d ch o c a B Qu c phòng và B Tư l nh quân khu. 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch o, i u hành v phòng th dân s i v i các cơ quan, ơn v thu c quy n và hư ng d n tri n khai th c hi n phòng th dân s trên lĩnh v c ngành trong ph m vi c nư c theo s phân công c a Th tư ng Chính ph . 4. Ch t ch y ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch o, t ch c th c hi n v phòng th dân s a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có cơ quan thư ng tr c th c hi n nhi m v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s các c p làm vi c theo ch kiêm nhi m. Cơ c u t ch c, nhi m v , quy n h n, quy ch làm vi c c a cơ quan thư ng tr c do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy t nh. 2. B Qu c phòng, B Tư l nh quân khu t ch c cơ quan thư ng tr c giúp Th tư ng Chính ph , B trư ng B Qu c phòng và Tư l nh quân khu theo dõi ch o, hư ng d n v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công. Cơ quan thư ng tr c phòng th dân s t t i B Qu c phòng, B Tư l nh quân khu. B Qu c phòng quy t nh thành l p, quy nh cơ c u t ch c, nhi m v , quy n h n, quy ch làm vi c c a cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s c a B Qu c phòng, B Tư l nh quân khu. 3. y ban nhân dân các c p có cơ quan thư ng tr c giúp Ch t ch y ban nhân dân cùng c p ch o, t ch c th c hi n nhi m v phòng th dân s . Cơ quan thư ng tr c phòng th dân s c p t nh, c p huy n t t i cơ quan quân s a phương ho c tr s c a các ngành. Cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s c p xã t t i tr s y ban nhân dân c p xã.
 4. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, c p huy n quy t nh thành l p, quy nh cơ c u, t ch c, nhi m v , quy n h n c a cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s cùng c p. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh thành l p, quy nh cơ c u, t ch c, nhi m v , quy n h n c a cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s c p xã. 5. Cơ quan thư ng tr c phòng th dân s các c p ư c s d ng con d u c a cơ quan c p mình gi i quy t công vi c có liên quan n phòng th dân s . Chương 2. T CH C, HU N LUY N, HO T NG PHÒNG TH DÂN S M C 1. T CH C PHÒNG TH DÂN S i u 8. T ch c l c lư ng phòng th dân s 1. L c lư ng phòng th dân s bao g m l c lư ng nòng c t và l c lư ng r ng rãi. a) L c lư ng nòng c t g m: - Dân quân, công an c p xã; t v cơ quan, t ch c; - L c lư ng phòng th dân s chuyên trách ho c kiêm nhi m c a Quân i nhân dân; - L c lư ng phòng th dân s chuyên trách ho c kiêm nhi m c a các B , ngành. b) L c lư ng r ng rãi: toàn dân tham gia. 2. T ch c l c lư ng phòng th dân s nòng c t các c p. a) L c lư ng chuyên trách ho c kiêm nhi m c a các B , ngành làm nhi m v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách; b) L c lư ng c a các Trung tâm khu v c và l c lư ng chuyên trách ch trì làm nhi m v phòng th dân s t ng vùng, trên t ng lĩnh v c; c) T i c p t nh, c p huy n: t ch c các i chuyên trách, kiêm nhi m làm nhi m v phòng th dân s trên t ng lĩnh v c. Vi c t ch c c th các i làm nhi m v phòng th dân s do B trư ng B Qu c phòng và B trư ng các B có liên quan quy nh. Các i phòng th dân s ư c biên ch trong các cơ quan, t ch c thu c c p t nh, c p huy n theo ch c năng, nhi m v và lĩnh v c ư c phân công ph trách; d) T i c p xã và cơ quan, t ch c: t ch c các t , i cơ ng phòng ch ng, kh c ph c h u qu ; t thông tin liên l c, thông báo, báo ng; các t c p c u, t i thương; i b o v sơ tán, phân tán nhân dân, i b o m h u c n, k thu t; i v sinh môi trư ng. Các t , i phòng th dân s do dân quân t v , công an c p xã m nhi m. Ban Ch huy quân s , Công an c p xã, Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, ch u trách nhi m xây d ng, hu n luy n, qu n lý, ch huy. i u 9. Nhi m v c a l c lư ng phòng th dân s
 5. 1. Tuyên truy n, hu n luy n ki n th c v phòng th dân s . 2. D báo các nguy cơ, quy mô, m c thi t h i c a khu v c có th x y ra th m h a. Thông báo, truy n l nh báo ng k p th i khi x y ra th m h a. 3. Tri n khai th c hi n các bi n pháp c n thi t khi có th m h a, c th : a) Sơ tán nhân dân, phân tán tài s n c a Nhà nư c và nhân dân n khu v c an toàn; ti n hành các bi n pháp ng y trang, che ch n; b o m trang b , phương ti n b o v cá nhân, lương th c th c phNm, nư c u ng và các dùng sinh ho t thi t y u cho ngư i trong khu v c x y ra th m h a; b) Quan sát, trinh sát phát hi n k p th i, ánh d u, khoanh vùng, tiêu c, tNy x , di t trùng cho ngư i, trang b , phương ti n khu v c b nhi m phóng x , sinh h c, hóa ch t c h i; c) Ti n hành c u s p, tìm ki m, c u n n, khôi ph c các ho t ng công c ng; d) Sơ c u, chuy n n n nhân n các cơ s y t g n nh t; ) Ti p t nhiên li u, lương th c, th c phNm, thu c men và các v t ch t c n thi t khác n các khu v c b n n, khu v c b chia c t, khôi ph c sinh ho t ng bình thư ng cho các l c lư ng trong vùng x y ra th m h a; e) B o m an ninh tr t t , ch ng d ch b nh, v sinh môi trư ng t i nh ng khu v c x y ra th m h a. i u 10. Phương ti n, trang b cho l c lư ng phòng th dân s 1. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành quy nh danh m c các lo i phương ti n, trang b , thi t b , v t tư b o m cho các ho t ng phòng th dân s trong lĩnh v c ư c phân công theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; ng th i hư ng d n vi c s n xu t, d tr , s d ng trong hu n luy n, di n t p v phòng th dân s và khi có tình hu ng x y ra. 2. y ban nhân dân các c p, ngư i ng u cơ quan, t ch c b o m trang b , phương ti n, thi t b , v t tư c n thi t cho l c lư ng phòng th dân s th c hi n các bi n pháp b o v nhân dân, n n kinh t qu c dân. Trong trư ng h p thi hành l nh khNn c p, Ch t ch y ban nhân dân huy ng phương ti n, thi t b , v t tư thu c a phương mình phòng, ch ng, kh c ph c h u qu th m h a theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Quy ho ch h th ng công trình phòng th dân s 1. Xây d ng h th ng công trình phòng th dân s t ng c p khi có chi n tranh ph i g n v i quy ho ch th tr n quân s khu v c phòng th . Vi c thNm nh, phê duy t quy ho ch, k ho ch các công trình phòng th dân s ư c th c hi n theo i u 14 Ngh nh s 152/2007/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph v khu v c phòng th .
 6. 2. Vi c quy ho ch h th ng công trình phòng th dân s ngoài lĩnh v c qu c phòng do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. K t h p phát tri n kinh t , xã h i v i xây d ng các công trình phòng th dân s ; t n d ng các hang, ng, a hình, công trình n a ng m, công trình ng m làm h m trú Nn cho nhân dân, cơ quan, t ch c khi có nguy cơ x y ra th m h a ho c có chi n tranh. 4. Nhà nư c có chính sách khuy n khích các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài xây d ng các công trình ng m b o m tính lư ng d ng. i u 12. Xây d ng h th ng nghiên c u d báo, c nh báo, báo ng C ng c , xây d ng các trung tâm nghiên c u, ài quan sát, tr m quan sát, quan tr c v ng t, khí tư ng th y văn, d báo sóng th n, môi trư ng, phòng không nhân dân c a Trung ương, khu v c, a phương, t o thành h th ng m ng thông tin d báo, c nh báo, báo ng trên ph m vi c nư c. i u 13. Xây d ng công trình ph c v phòng th dân s 1. Xây d ng các công trình phòng, ch ng ch ti n công h a l c b ng vũ khí công ngh cao, vũ khí h y di t l n do B trư ng B Qu c phòng quy nh. 2. Xây d ng các công trình phòng th dân s ngoài lĩnh v c qu c phòng do B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy nh. M C 2. HU N LUY N V PHÒNG TH DÂN S i u 14. Tuyên truy n, giáo d c, b i dư ng, t p hu n, hu n luy n, di n t p. 1. Các cơ quan, t ch c t Trung ương n a phương s d ng các phương ti n thông tin i chúng và các hình th c khác tuyên truy n nâng cao nh n th c, ý th c, trách nhi m và ph c p ki n th c cơ b n cho toàn dân v phòng th dân s . 2. Vi c b i dư ng, t p hu n, hu n luy n, di n t p, ph c p v các bi n pháp phòng, tránh, kh c ph c h u qu các lo i vũ khí công ngh cao, vũ khí h y di t l n và các th m h a khác cho l c lư ng nòng c t, l c lư ng r ng rãi v phòng th dân s ư c t ch c hàng năm theo hư ng d n c a B Qu c phòng. 3. Căn c ch c năng, nhi m v c a mình, các B , ngành ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng xác nh n i dung, t ch c và phương pháp hu n luy n v phòng th dân s trong chương trình hu n luy n phòng th dân s hàng năm. 4. Di n t p phòng th dân s t ng a phương, cơ quan, t ch c do Ch t ch y ban nhân dân a phương, ngư i ng u cơ quan, t ch c ch u trách nhi m t ch c, dư i s ch o c a c p trên tr c ti p. i u 15. Th i gian hu n luy n v phòng th dân s
 7. 1. Th i gian hu n luy n v phòng th dân s hàng năm cho l c lư ng nòng c t (tr l c lư ng phòng th dân s chuyên trách c a B Qu c phòng và các B , ngành) là 02 ngày/năm, trong t ng th i gian hu n luy n quân s ho c chuyên môn theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i h c sinh, sinh viên, h c viên ào t o trong các h c vi n, trư ng chính tr , hành chính, oàn th các c p, th i gian hu n luy n v phòng th dân s là 08 ti t/năm và ư c th c hi n trong chương trình giáo d c qu c phòng, an ninh c a t ng năm h c. 3. H c t p v phòng th dân s c a cán b , ng viên, công ch c ư c th c hi n trong chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng, an ninh theo quy nh c a pháp lu t. M C 3. HO T NG PHÒNG TH DÂN S i u 16. Xây d ng k ho ch phòng th dân s 1. Các cơ quan, t ch c và a phương ch ng xây d ng k ho ch phòng th dân s ; hàng năm, t ng th i kỳ có s i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t c a cơ quan, t ch c và a phương. 2. B Qu c phòng và các B , ngành liên quan hư ng d n vi c xây d ng k ho ch phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công. i u 17. Bi n pháp gi m nh h u qu th m h a 1. Xây d ng k ho ch và tri n khai tr ng r ng u ngu n, các d i ven b bi n, khôi ph c r ng ng p m n, r ng chua phèn, r ng sinh thái; th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng cháy r ng theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Ki n toàn h th ng t ch c phòng, ch ng l t bão các c p, các ngành; c ng c h th ng d báo, thông báo, c nh báo, báo ng, b o m thông tin thông su t n ngư i dân trong khu v c nguy hi m trên t li n và trên bi n. 3. Các a phương vùng núi, biên gi i, bi n, o hi p ng ch t ch v i B i ch l c, B i a phương, B i Biên phòng, H i quân, C nh sát bi n, Công an óng trên a bàn, t ch c l c lư ng, phương ti n, s n sàng tìm ki m, c u n n, c u h ngư i và phương ti n b n n. Các phương ti n tàu, thuy n s n xu t, ho t ng trên bi n ph i th c hi n ch ăng ki m, trang b phương ti n phòng th dân s b o m an toàn khi x y ra th m h a. 4. Th c hi n ch ki m tra, phát hi n, x lý k p th i các nguy cơ x y ra th m h a. Nh ng vùng thư ng b lũ ng p sâu, lũ ng, lũ quét, b nư c bi n xói l , ng t, cháy r ng, ph i có phương án c u h , c u n n theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 5. Các B , ngành, a phương, cơ quan, t ch c có k ho ch b o v các cơ s hóa ch t, h t nhân, phóng x , tác nhân sinh h c c h i; có bi n pháp ng c u kh c ph c s c , x lý rò r hóa ch t c h i, phóng x , cháy n , x lý nư c, rác th i, b o v môi
 8. trư ng theo hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng, B Khoa h c và Công ngh , B Công Thương và các B , ngành theo quy nh c a pháp lu t. 6. ChuNn b k ho ch phòng, ch ng d ch b nh, d tr thu c men, s n sàng c u tr nhân dân khi x y ra th m h a do d ch b nh nguy hi m theo hư ng d n c a B Y t . i u 18. Cơ ch x lý th m h a 1. B Qu c phòng ch o B Tư L nh các quân khu, cơ quan quân s a phương các c p ch trì tham mưu cho y ban nhân dân cùng c p vi c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng, kh c ph c h u qu do chi n tranh gây ra. 2. Các B , ngành ch o các cơ quan ngành d c ch trì tham mưu cho y ban nhân dân cùng c p vi c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng, kh c ph c h u qu th m h a trên lĩnh v c ư c phân công ph trách. 3. Ch t ch y ban nhân dân các c p ch o, th c hi n các bi n pháp phòng th dân s a phương. Trư ng h p vư t quá kh năng c a a phương, báo cáo lên c p trên tr c ti p qua cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s . 4. Ngư i ng u cơ quan, t ch c thu c c p t nh, c p huy n tr c ti p ch o, i u hành l c lư ng thu c quy n th c hi n nhi m v phòng th dân s t i cơ quan, t ch c mình và s n sàng làm nhi m v nơi khác theo l nh c a Ch t ch y ban nhân dân cùng c p. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ư c i u ng l c lư ng, phương ti n, v t tư c a các cơ quan, t ch c Trung ương ng chân trên a bàn sau khi th ng nh t v i B , ngành ch qu n. i u 19. Ti p nh n, x lý thông tin, thông báo, báo ng 1. Các thông tin liên quan n nguy cơ ho c x y ra th m h a, ư c báo cáo v cơ quan thư ng tr c phòng th dân s cùng c p ki m tra và x lý. 2. Sau khi nh n ư c thông tin liên quan n nguy cơ ho c x y ra th m h a; các B ; ngành, y ban nhân dân các c p có trách nhi m thông báo cho các cơ quan, t ch c thu c quy n và nhân dân, ng th i báo cáo cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s c p trên theo quy nh. 3. Các phương ti n thông tin i chúng t Trung ương n a phương có trách nhi m thông tin k p th i nh ng tin t c liên quan n phòng th dân s . i u 20. Hành ng c a B , ngành, y ban nhân dân các c p khi có th m h a Khi có c nh báo, thông báo, báo ng nguy cơ ho c x y ra th m h a; ngư i ng u các B , ngành, y ban nhân dân các c p có trách nhi m: 1. T ch c và duy trì ho t ng c a cơ quan thư ng tr c phòng th dân s các c p theo quy t nh c a c p có thNm quy n quy nh t i i u 7 Ngh nh này.
 9. 2. Ch o vi c tri n khai các bi n pháp khNn c p b o v nhân dân, b o v các cơ quan, t ch c, các ho t ng kinh t , xã h i, qu c phòng, an ninh, ki m tra các công trình phòng, ch ng th m h a ưa vào s d ng khi c n thi t. 3. i u hành, ch huy các l c lư ng, phương ti n, trang thi t b , v t tư chuyên dùng x lý các tình hu ng theo k ho ch phòng th dân s . 4. i u hành, ch huy các l c lư ng thu c quy n kh c ph c h u qu th m h a. 5. Ch p hành nghiêm các bi n pháp c bi t khi có tình tr ng khNn c p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 21. Bi n pháp b o v nhân dân 1. Ch ng phòng ng a, chuNn b trư c các trang b phòng h , phân tán, sơ tán nhân dân n khu v c an toàn, ít nguy hi m. 2. Ti n hành c p c u, tìm ki m ngư i và phương ti n b n n. 3. K p th i c u tr và b o m các i u ki n v ăn, , v sinh cho nhân dân nh ng vùng, khu v c b chia c t do th m h a gây ra. 4. C nh báo không cho ngư i, phương ti n không có ph n s vào khu v c x y ra th m h a. 5. B o v an ninh tr t t t i khu v c x y ra th m h a, nơi sơ tán nhân dân. 6. Tiêu c, tNy x , di t trùng, kh c ph c h u qu v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh, n nh i s ng nhân dân, ph c h i và phát tri n s n xu t. 7. Hành ng c a nhân dân: a) Ch p hành l nh thông báo, báo ng và tuân th hư ng d n c a cơ quan thư ng tr c phòng th dân s và l c lư ng phòng th dân s ; b) Các phương ti n, v t d ng b o v cá nhân ư c chuNn b s n, s d ng khi có báo ng ho c hư ng d n c a l c lư ng phòng th dân s ; c) T mình ho c giúp ngư i khác c p c u ho c tiêu c ban u; d) Ch p hành nghiêm vi c sơ tán, Nn n p và ch ư c r i kh i v trí khi có l nh, tín hi u báo an toàn c a cơ quan ho c ngư i có thNm quy n. 8. Ch p hành nghiêm các bi n pháp c bi t khi có tình tr ng khNn c p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 22. Bi n pháp b o v cơ quan, t ch c, n n kinh t qu c dân 1. Ch o, i u hành th c hi n các bi n pháp phòng th dân s theo k ho ch và s ch o c a cơ quan thư ng tr c v phòng th dân s cùng c p.
 10. 2. Huy ng l c lư ng, phương ti n ti n hành sơ tán, phân tán cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng, cơ s v t ch t c a cơ quan, t ch c n khu v c an toàn, ít nguy hi m; ti n hành bi n pháp ng y trang, che ch n, b o m an ninh tr t t nơi , làm vi c c a cơ quan, t ch c nơi sơ tán. 3. Kh c ph c h u qu , nhanh chóng ph c h i s n xu t, công tác. 4. Hành ng c a l c lư ng phòng th dân s : a) Tri n khai l p t các thi t b an toàn cho các công trình phòng tránh ưa vào s d ng; c p phát các phương ti n phòng h cá nhân; b) Thông báo, báo ng, hư ng d n cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng ch p hành các quy nh v trú Nn và s d ng các công trình phòng tránh; c) T ch c, hư ng d n cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng sơ tán khi có l nh, các l c lư ng phòng cháy, ch a cháy, c u s p, tìm ki m c u n n, tiêu c, tNy x , di t trùng s n sàng làm nhi m v ; d) T ch c x lý y t và chôn c t ngư i ch t, xác ng v t; kh trùng, tiêu tNy c và d p d ch; hư ng d n cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng th c hi n các bi n pháp phòng d ch. ) Th c hi n các bi n pháp b o v an ninh tr t t , b o m v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng, phát hi n, ánh d u, khoanh vùng, tiêu c, tNy x , di t trùng cho ngư i, phương ti n khu v c b nhi m x , nh hư ng do sinh h c và hóa ch t c h i cách ly khu v c x y ra th m h a. 5. Ch p hành nghiêm các bi n pháp c bi t khi có tình tr ng khNn c p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 3. B O M HO T NG PHÒNG TH DÂN S i u 23. Cơ ch huy ng phương ti n, trang b , v t tư 1. Vi c huy ng b ng hình th c trưng mua, trưng d ng phương ti n, trang b , v t tư c a t ch c, cá nhân ti n hành các bi n pháp phòng th dân s th c hi n theo quy nh c a Lu t Trưng mua, trưng d ng tài s n. 2. ThNm quy n quy t nh trưng mua, trưng d ng tài s n ti n hành các bi n pháp phòng th dân s trong trư ng h p chưa n m c ban b tình tr ng chi n tranh, th c hi n theo i u 24 c a Lu t trưng mua, trưng d ng tài s n. i u 24. Ch i v i ngư i ư c huy ng hu n luy n và làm nhi m v phòng th dân s .
 11. 1. Ngư i không hư ng lương t ngân sách nhà nư c trong th i gian ư c huy ng hu n luy n và th c hi n nhi m v phòng th dân s theo quy t nh c a c p có thNm quy n ư c hư ng ch như sau: a) ư c tr c p ngày công lao ng t ng ngành ngh theo m c do y ban nhân dân c p t nh quy nh. i v i lao ng ph thông, m c tr c p th p nh t b ng 0,04 so v i lương t i thi u theo quy t nh c a Chính ph t i th i i m ó (g i t t là m c lương t i thi u), i v i lao ng có liên quan tr c ti p n ch t phóng x , tác nhân sinh h c, hóa ch t c h i m c tr c p th p nh t b ng 0,1 so v i lương t i thi u; n u hu n luy n và làm nhi m v vào ban êm t 22 gi n 06 gi sáng ngày hôm sau ư c tính g p ôi; làm nhi m v nơi có y u t nguy hi m, c h i thì ư c b i dư ng t i ch theo quy nh c a pháp lu t; b) Khi hu n luy n và làm nhi m v phòng th dân s cách xa nơi cư trú, không có i u ki n i, v hàng ngày thì ư c c p huy ng b trí nơi ăn, ngh , h tr phương ti n, chi phí i l i ho c thanh toán ti n tàu xe m t l n i và v ; ư c h tr ti n ăn theo m c do y ban nhân dân c p t nh quy nh; c) C p nào huy ng thì c p ó b o m chi tr . 2. Ngư i ư c hư ng lương t ngân sách nhà nư c, trong th i gian ư c huy ng hu n luy n và th c hi n nhi m v phòng th dân s theo quy t nh c a c p có thNm quy n ư c cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c tr nguyên lương và các kho n phúc l i, ph c p i ư ng và ti n tàu xe, khi làm vi c trong môi trư ng c h i và nơi có ph c p khu v c, ư c hư ng theo ch hi n hành. Trư ng h p nh ng ngư i làm h p ng trong th i gian tham gia hu n luy n, làm nhi m v phòng th dân s ư c t m mi n th c hi n h p ng lao ng và ngư i lao ng không ph i óng b o hi m xã h i. Chi phí cho các kho n nói trên ư c tính vào ngân sách chi ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan. 3. Cán b , chi n sĩ dân quân t v , công an xã ư c huy ng hu n luy n và th c hi n nhi m v phòng th dân s theo quy t nh c a c p có thNm quy n ư c hư ng ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Ch , chính sách i v i l c lư ng phòng th dân s b m au, tai n n và ch t. 1. Ngư i tham gia l c lư ng phòng th dân s n u b m au, tai n n trong các trư ng h p sau ây thì ư c hư ng ch v m au, tai n n lao ng: a) B m au, tai n n trong khi hu n luy n, th c hi n nhi m v t i nơi làm vi c, k c trong và ngoài gi hành chính theo quy t nh c a c p có thNm quy n; b) B m au, tai n n trên ư ng i và v t nơi n nơi hu n luy n ho c làm nhi m v ; c) Trư ng h p vì lý do say rư u ho c dùng ch t ma túy và ch t kích thích h y ho i s c kh e thì không ư c hư ng ch ghi t i kho n 1 i u này.
 12. 2. Trách nhi m c a ngư i ch huy tr c ti p và cơ quan, t ch c ra quy t nh huy ng khi x y ra tai n n trong th c hi n nhi m v phòng th dân s : a) K p th i sơ c u, c p c u t i ch i v i ngư i b tai n n, sau ó chuy n ngay n cơ s y t g n nh t; b) Ph i l p biên b n, ghi y di n bi n v tai n n, thương tích n n nhân, m c thi t h i, nguyên nhân x y ra tai n n, có ch ký c a ngư i i di n t p th cán b , nhân viên cùng tham gia hu n luy n, làm nhi m v . Trư ng h p b tai n n trên ư ng i và v , thì biên b n ph i có d u, ch ký c a ngư i i di n chính quy n a phương nơi x y ra tai n n. 3. Ch , chính sách i v i ngư i b m au, tai n n: a) B m au: ngư i tham gia l c lư ng phòng th dân s b m au trong khi hu n luy n, làm nhi m v n u chưa tham gia óng b o hi m y t thì ư c thanh toán ti n khám ch a b nh; n u b ch t thì ư c hư ng tr c p ti n tu t, ti n mai táng phí như tiêu chuNn c a ngư i tham gia óng b o hi m xã h i; b) B tai n n: - ư c thanh toán chi phí y t trong quá trình sơ c u, c p c u n khi i u tr n nh thương t t, xu t vi n; - Sau khi i u tr ư c cơ quan ch c năng gi i thi u i giám nh kh năng lao ng t i H i ng giám nh y khoa theo quy nh c a pháp lu t; - Trư ng h p ngư i chưa chưa tham gia óng b o hi m xã h i b suy gi m kh năng lao ng t 5% tr lên thì ư c hư ng ch tr c p m t l n, m c tr c p do B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì hư ng d n. Trư ng h p ngư i có tham gia óng b o hi m xã h i thì ư c hư ng ch tr c p theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i; - Ngư i b tai n n b m t m t hay nhi u b ph n cơ th ho c ch c năng, bi u hi n dư i nh ng d ng t t khác nhau, làm suy gi m kh năng ho t ng, khi n cho vi c lao ng, sinh ho t, h c t p g p nhi u khó khăn ư c hư ng các ch ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i tàn t t; c) Trư ng h p b ch t, k c ch t trong th i gian i u tr l n u, n u ngư i b ch t chưa tham gia óng b o hi m xã h i, thì ngư i tr c ti p mai táng ư c nh n ti n mai táng b ng 08 (tám) tháng lương t i thi u và gia ình c a ngư i ó ư c tr c p m t l n b ng 05 (năm) tháng lương t i thi u. N u ngư i b ch t có tham gia óng b o hi m xã h i, thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i. 4. Kinh phí chi tr các ch khi b m au, tai n n do ngân sách a phương b o m. i v i ngư i có tham gia óng b o hi m y t thì ti n khám ch a b nh do qu b o hi m y t chi tr ; ngư i có tham gia óng b o hi m xã h i thì ch t tu t và ch tr c p m t l n ho c hàng tháng do qu b o hi m xã h i chi tr .
 13. 5. Cán b , chi n sĩ dân quân t v th c hi n nhi m v phòng th dân s theo quy t nh c a c p có thNm quy n b tai n n, thì ư c hư ng ch theo quy nh c a pháp lu t v dân quân t v . i u 26. Ch , chính sách i v i l c lư ng phòng th dân s b thương, hy sinh Ngư i tham gia l c lư ng phòng th dân s làm nhi m v theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này có hành ng dũng c m c u ngư i, c u tài s n c a Nhà nư c, c a nhân dân, n u b thương, hy sinh thì ư c xem xét hư ng các ch , chính sách ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. n bù thi t h i phương ti n, trang b , v t tư ư c trưng d ng làm nhi m v phòng th dân s 1. Vi c n bù thi t h i i v i phương ti n, trang b , v t tư ư c trưng d ng th c hi n theo quy nh t i i u 34, i u 35, i u 36, i u 37, i u 38 và i u 39 c a Lu t Trưng mua, trưng d ng tài s n. 2. Kinh phí b o m vi c chi tr cho n bù thi t h i i v i phương ti n, trang b , v t tư ư c trưng d ng th c hi n theo i u 40 c a Lu t Trưng mua, trưng d ng tài s n. i u 28. Ngu n ngân sách b o m phòng th dân s 1. Ngân sách b o m cho phòng th dân s các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan, t ch c khác Trung ương hàng năm ư c d toán vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách. 2. Ngân sách cho phòng th dân s c a các a phương hàng năm thu c ngân sách a phương b o m. 3. Ngân sách b o m cho phòng th dân s t i các doanh nghi p ư c tính vào chi phí qu n lý s n xu t, kinh doanh. i u 29. N i dung chi ngân sách cho công tác phòng th dân s 1. T ch c l c lư ng, hu n luy n v phòng th dân s . 2. n bù thi t h i phương ti n, trang b , v t tư ư c trưng d ng, huy ng tham gia hu n luy n, di n t p, ki m tra, làm nhi m v phòng th dân s . 3. Phương ti n, trang b , v t tư ư c trưng mua cho nhi m v phòng th dân s . 4. B o m tr c p ngày công, ti n ăn; b o m ch m au, tai n n, b thương ho c t tr n, hy sinh i v i ngư i ư c huy ng hu n luy n và th c hi n nhi m v phòng th dân s theo quy nh c a pháp lu t. 5. B o m v t ch t, tài li u, giáo trình hu n luy n, b i dư ng, giáo d c v phòng th dân s .
 14. 6. Di n t p phòng th dân s các a phương, cơ quan, t ch c. 7. Xây d ng cơ s h t ng, các công trình trú Nn t i các khu sơ tán, các tr m ti p nh n, kho tàng d tr phương ti n, v t tư k thu t, nhiên li u, lương th c, th c phNm, thu c men, nư c u ng ph c v nhi m v phòng th dân s . 8. Xây d ng các công trình phòng th dân s tr ng i m. 9. Thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t, khen thư ng v phòng th dân s . 10. Phân c p mua s m phương ti n, v t tư, xây d ng các công trình phòng th dân s do B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các cơ quan liên quan hư ng d n. Chương 4. TRÁCH NHI M T CH C TH C HI N i u 30. Trách nhi m c a B , ngành, cơ quan, t ch c Trung ương 1. B Qu c phòng a) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan, giúp Th tư ng Chính ph xây d ng k ho ch và ch o th c hi n nhi m v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công trong ph m vi c nư c; b) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, các B , ngành liên quan xây d ng chương trình, n i dung tuyên truy n giáo d c, hu n luy n, di n t p, b i dư ng ki n th c phòng th dân s cho l c lư ng nòng c t, cán b , công ch c, h c sinh, sinh viên, h c viên và toàn dân trên lĩnh v c ư c phân công. c) Ch o các quân khu, cơ quan quân s a phương các c p tham mưu cho y ban nhân dân cùng c p th c hi n công tác phòng th dân s trên lĩnh v c ư c phân công; d) Ch o xây d ng các công trình phòng th dân s , tìm ki m c u n n, kh c ph c h u qu th m h a do chi n tranh gây ra; ch o, ch huy các l c lư ng thu c quy n làm nhi m v c u h , c u n n, kh c ph c th m h a theo s phân công c a Th tư ng Chính ph . ) Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan thNm nh quy ho ch, k ho ch xây d ng các công trình áp ng yêu c u phòng th dân s quy nh t i i u 11, i u 12 và i u 13 c a Ngh nh này; e) Giúp Th tư ng Chính ph t ch c ki m tra, sơ k t, t ng k t, khen thư ng công tác phòng th dân s trên lĩnh v c ư c phân công. 2. B Công an
 15. a) Ph i h p v i B Qu c phòng và các B , ngành có liên quan th c hi n các nhi m v quy nh t i các i m a, b, , e kho n 1 i u này; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và chính quy n a phương b o m an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong vùng, khu v c x y ra th m h a; c) Ch o l c lư ng Công an t ch c l c lư ng, phương ti n tìm ki m c u n n, kh c ph c th m h a; d) Xây d ng, qu n lý và s d ng l c lư ng Công an chuyên trách làm nhi m v phòng cháy, ch a cháy theo quy nh c a Lu t Phòng cháy, ch a cháy. 3. B Y t a) Ch o, hư ng d n các cơ s y t , b nh vi n, vi n nghiên c u, trung tâm y t d phòng chuNn b l c lư ng, trang b y t , thu c men s n sàng cơ ng c p c u, v n chuy n, i u tr ngư i b n n; i u tr d phòng. b) Ch o các cơ quan, t ch c, ơn v tr c thu c chuNn b l c lư ng, trang b y t , thu c men s n sàng cơ ng c p c u, v n chuy n, i u tr ngư i b n n; i u tr d phòng, v sinh môi trư ng, d p d ch b nh nguy hi m. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Ch trì, ph i h p các B , ngành, a phương th c hi n y các bi n pháp gi m nh h u qu th m h a quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 17 c a Ngh nh này; b) Ph i h p xây d ng k ho ch và th c hi n vi c b o m an ninh lương th c, th c phNm áp ng yêu c u phòng th dân s . 5. B Tài nguyên và Môi trư ng a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c kh c ph c h u qu th m h a v môi trư ng. Ch o và i u ph i vi c t ch c ki m tra, xác nh khu v c b ô nhi m môi trư ng trên a bàn liên t nh, liên qu c gia, hư ng d n vi c xác nh thi t h i và vi c t ch c kh c ph c ô nhi m môi trư ng, suy thoái môi trư ng; b) Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Thông tin và Truy n thông và các B , ngành liên quan xây d ng trung tâm nghiên c u, h th ng d báo, c nh báo th m h a thiên nhiên, môi trư ng liên quan n phòng th dân s . 6. B K ho ch và u tư Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Tài chính và các B , ngành có liên quan thNm nh theo quy nh i v i các d án, b o m s k t h p phát tri n kinh t , xã h i v i áp ng yêu c u phòng th dân s trong th i bình và th i chi n; cân i ngân sách u tư phát tri n trong d toán ngân sách hàng năm m b o các B , ngành, a phương th c hi n nhi m v phòng th dân s .
 16. 7. B Tài chính a) Ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n v qu n lý và s d ng ngân sách th c hi n công tác phòng th dân s ; ph i h p các B , ngành liên quan b o m ngân sách cho th c hi n nhi m v phòng th dân s ; b) Ch o th c hi n k ho ch d tr qu c gia ư c Nhà nư c giao; xu t, c p k p th i, y v t tư hàng hóa ph c v công tác phòng th dân s khi có l nh c a c p có thNm quy n. 8. B Giao thông v n t i a) Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân c p t nh xây d ng và tri n khai các k ho ch, phương án k t h p vi c s d ng l c lư ng, phương ti n, trang thi t b , v t tư th c hi n nhi m v phòng th dân s ; i u hành các i tìm ki m, c u n n ư ng b , ư ng th y, ư ng không; khi x y ra th m h a ch o, hư ng d n các a phương t ch c các i v n t i sơ tán nhân dân, phương ti n n các khu v c an toàn, ti p t h u c n, chuy n thương; b) Ph i h p v i B Qu c phòng, B Ngo i giao ch o chuyên ngành Hàng h i, Hàng không trong vi c c p phép và ph i h p v i l c lư ng, phương ti n c a nư c ngoài th c hi n tìm ki m c u n n khi x y ra th m h a. 9. B Xây d ng a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ban hành các văn b n hư ng d n quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng các công trình, d án u tư theo các yêu c u v phòng th dân s ; b) Ch o các doanh nghi p thu c quy n ph i h p v i các a phương trên a bàn ng chân t ch c các i kh c ph c h u qu th m h a, h u qu chi n tranh; c) Ph i h p v i B Qu c phòng, B K ho ch và u tư thNm nh quy ho ch, d án phát tri n kinh t - xã h i áp ng yêu c u phòng th dân s quy nh t i i u 11, i u 12, và i u 13 c a Ngh nh này. 10. B Thông tin và Truy n thông a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan th ng nh t quy nh các t n s tr c canh, c p c u khNn c p, xây d ng k ho ch b o m quy n ưu tiên s d ng các phương ti n thông tin liên l c ph c v ch o, i u hành trên các lĩnh v c v phòng th dân s ; b) Ph i h p v i B Qu c phòng, B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng m ng thông tin liên l c, thông báo, báo ng gi a các ài quan sát, tr m quan sát, trung tâm nghiên c u v i cơ quan thư ng tr c phòng th dân s các c p theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh này; c) Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , các doanh nghi p Bưu chính, Vi n thông huy ng l c lư ng, phương ti n c a ngành tham gia b o m thông tin liên l c ph c
 17. v nhi m v phòng th dân s ; s d ng các phương ti n thông tin i chúng ti n hành tuyên truy n, giáo d c v phòng th dân s cho toàn dân theo quy nh t i kho n 1 i u 14 c a Ngh nh này. 11. B Công Thương a) Qu n lý ch t ch vi c s n xu t, khai thác i n nguyên t , khoáng s n, hóa ch t c h i, v t li u n công nghi p h n ch nguy cơ x y ra th m h a trong lĩnh v c công nghi p; qu n lý ch t ch vi c xu t nh p khNu các lo i hóa ch t c h i, gây nguy hi m; ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng k ho ch d tr ngu n năng lư ng duy trì các ho t ng qu c phòng, an ninh, kinh t - xã h i và ph c v nhi m v phòng th dân s . b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o và hư ng d n vi c x lý các v n , s p h m lò các cơ s s n xu t, khai thác i n nguyên t , than, d u m , hóa ch t, v t li u n công nghi p; c) n nh giá c th trư ng, b o m các m t hàng thi t y u cho nhân dân trong vùng x y ra th m h a và khi có chi n tranh. 12. B Lao ng – Thương binh và Xã h i a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan và y ban nhân dân c p t nh c u tr xã h i t xu t, làm t t chính sách v i ngư i tham gia làm nhi m v phòng th dân s khi b m au, tai n n, b thương ho c t tr n, hy sinh; b) Ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n ch , chính sách i v i l c lư ng phòng th dân s khi hu n luy n, di n t p và làm nhi m v phòng th dân s . 13. B Ngo i giao a) Ch o các cơ quan thu c B , các cơ quan i di n ngo i giao và cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ph i h p v i các nư c, các t ch c qu c t tìm ki m c u n n i v i ngư i, phương ti n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam g p n n khi ho t ng trên vùng bi n qu c t bao g m c vùng tìm ki m c u n n hàng h i, hàng không; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành ch c năng thông qua ư ng ngo i giao, ngh các cơ quan ch c năng nư c ngoài giúp t ch c tìm ki m c u n n ngư i, phương ti n c a Vi t Nam b n n; làm các th t c c n thi t và gi i quy t các v n phát sinh ưa ngư i, phương ti n v nư c; c) Ph i h p, hư ng d n c u n n, c u h ngư i và phương ti n nư c ngoài g p th m h a trên lãnh th Vi t Nam. 14. Các B , ngành, cơ quan, t ch c khác Trung ương a) Ph i h p v i B Qu c phòng, các B , ngành, cơ quan liên quan ban hành và trình c p có thNm quy n các văn b n pháp lu t v phòng th dân s thu c lĩnh v c ư c phân công;
 18. b) T ch c tuyên truy n, giáo d c cho cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c quy n v n i dung, bi n pháp phòng th dân s ; c) Ch o các cơ quan, ơn v thu c B , ngành t ch c th c hi n k ho ch, bi n pháp phòng th dân s trên lĩnh v c ư c phân công ph trách. ng th i ch o k p th i vi c t ch c l c lư ng, phương ti n c a mình làm nhi m v phòng th dân s theo l nh i u ng c a c p có thNm quy n; d) Ph i h p v i B Qu c phòng ti n hành thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t vi c th c hi n công tác phòng th dân s . i u 31. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p 1. Ban hành các văn b n hư ng d n v phòng th dân s a phương theo thNm quy n; ch o t ch c quán tri t, tri n khai th c hi n nhi m v phòng th dân s . 2. Tuyên truy n, v n ng trong cán b , công ch c, viên ch c ngư i lao ng, nhân dân tham gia phòng th dân s . 3. Xây d ng và th c hi n k ho ch, phương án huy ng l c lư ng, phương ti n, v t tư c a a phương, c a các cơ quan, t ch c Trung ương ho t ng t i a phương th c hi n nhi m v phòng th dân s theo s ch o c a cơ quan thư ng tr c phòng th dân s c p trên. 4. Ch o t ch c xây d ng l c lư ng, hu n luy n và di n t p v phòng th dân s cho các l c lư ng thu c quy n. 5. T ch c các l c lư ng thu c quy n th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng, kh c ph c h u qu th m h a, b o v nhân dân khi có chi n tranh. 6. Ki n ngh v i các cơ quan thư ng tr c phòng th dân s c p trên huy ng l c lư ng, phương ti n c a các B , ngành, a phương khác ph i h p th c hi n các bi n pháp phòng th dân s trong trư ng h p vư t quá kh năng ng phó c a c p mình. 7. Th c hi n ch , chính sách b o m cho công tác phòng th dân s . 8. Ch o và th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t, khen thư ng v phòng th dân s a phương. Chương 5. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 32. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong công tác phòng th dân s ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 33. X lý vi ph m
 19. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m v công tác phòng th dân s tùy theo m c , tính ch t vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 34. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 35. Trách nhi m hư ng d n t ch c th c hi n 1. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n th c hi n b o m ngân sách và b o m phương ti n, v t tư cho nhi m v phòng th dân s . 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản