Nghị định số 118/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
4
download

Nghị định số 118/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 118/2007/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang do Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 118/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 118/2007/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2007 NGHN NNH V VI C GI I TH THN TR N NÔNG TRƯ NG CAM B H , HUY N L NG GIANG; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ TÂN AN THÀNH L P THN TR N TÂN DÂN, HUY N YÊN DŨNG, T NH B C GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Giang, NGHN NNH: i u 1. Gi i th th tr n nông trư ng Cam B H , huy n L ng Giang; i u ch nh a gi i hành chính xã Tân An thành l p th tr n Tân Dân, huy n Yên Dũng, t nh B c Giang như sau: 1. Gi i th th tr n nông trư ng Cam B H , huy n L ng Giang Nhân khNu c a th tr n nông trư ng Cam B H gi i th ư c i u ch nh như sau: - i u ch nh 657 nhân khNu c a th tr n nông trư ng Cam B H v xã Quang Th nh, huy n L ng Giang qu n lý; - i u ch nh 551 nhân khNu c a th tr n nông trư ng Cam B H v xã ông Sơn, huy n Yên Th qu n lý; - i u ch nh 273 nhân khNu c a th tr n nông trư ng Cam B H v xã ng Hưu, huy n Yên Th qu n lý;
  2. - Di n tích t nhiên c a nông trư ng trư c ây thu c a gi i ơn v hành chính xã nào nay chuy n v ơn v hành chính xã ó qu n lý. Sau khi gi i th th tr n nông trư ng Cam B H : - Xã Quang Th nh, huy n L ng Giang có 1.133,61 ha di n tích t nhiên và 8.632 nhân khNu. Huy n L ng Giang có 24.606 ha di n tích t nhiên và 197.176 nhân khNu, có 24 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Hương Sơn, Tân Dĩnh, Xuân Hương, Tiên L c, M Thái, Quang Th nh, Tân Hưng, Dĩnh Trì, An Hà, ào M , Hương L c, Phi Mô, Tân Thanh, Nghĩa Hoà, Thái ào, Xương Lâm, i Lâm, Yên M , Dương c, Nghĩa Hưng, M Hà, Tân Th nh, th tr n Vôi và th tr n Kép. - Xã ông Sơn, huy n Yên Th có 2.613,6 ha di n tích t nhiên và 7.972 nhân khNu. - Xã ng Hưu, huy n Yên Th có 2.169,3 ha di n tích t nhiên và 4.836 nhân khNu. Huy n Yên Th có 30.101,53 ha di n tích t nhiên và 92.758 nhân khNu, có 21 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: ng Vương, Canh N u, ng Kỳ, B H , Hương Vĩ, ông Sơn, Xuân Lương, Tam Ti n, Ti n Th ng, Tân Hi p, Tam Hi p, An Thư ng, Ph n Xương, ng L c, H ng Kỳ, ng Hưu, Tân S i, ng Ti n, th tr n C u G , th tr n B H và th tr n Nông trư ng Yên Th . 2. Thành l p th tr n Tân Dân thu c huy n Yên Dũng - Thành l p th tr n Tân Dân thu c huy n Yên Dũng trên cơ s i u ch nh 494,34 ha di n tích t nhiên và 5.448 nhân khNu c a xã Tân An. Th tr n Tân Dân có 494,34 ha di n tích t nhiên và 5.448 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Tân Dân: ông giáp xã Tân An; Tây giáp xã Hương Gián, huy n Yên Dũng và xã Dĩnh Trì, huy n L ng Giang; Nam giáp xã Tân An và xã Xuân Phú; B c giáp xã Thái ào, huy n L ng Giang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Tân Dân: Xã Tân An còn l i 428,01 ha di n tích t nhiên và 3.437 nhân khNu. Huy n Yên Dũng có 21.290 ha di n tích t nhiên và 164.459 nhân khNu, có 25 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: C nh Th y, Th ng Cương, Song Khê, Lão H , Tân Li u, Tân Ti n, c Giang, ng Vi t, Ti n Dũng, Tư M i, Nham Sơn, N i Hoàng, Tân M , Trí Yên, Quỳnh Sơn, Lãng Sơn, ng Phúc, ng Sơn, Ti n Phong, Hương Gián, Xuân Phú, Tân An, Yên Lư, th tr n Neo và th tr n Tân Dân. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Giang và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
  3. Nơi nh n: TM. CHÍNH PH - Th tư ng, các PTT Chính ph ; TH TƯ NG -H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh B c Giang; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - T ng c c Th ng kê (B KH& T); - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản