Nghị định số 118/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
208
lượt xem
58
download

Nghị định số 118/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 118/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 118/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 118/2008/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B TÀI CHÍNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Tài chính là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : tài chính (bao g m: ngân sách nhà nư c, thu , phí, l phí và thu khác c a ngân sách nhà nư c, d tr nhà nư c, tài s n nhà nư c, các qu tài chính nhà nư c, u tư tài chính, tài chính doanh nghi p, tài chính h p tác xã và kinh t t p th ); h i quan; k toán; ki m toán c l p; giá; ch ng khoán; b o hi m; ho t ng d ch v tài chính và d ch v khác thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; th c hi n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Tài chính th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh nh c a Chính ph theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t hàng năm c a B ã ư c phê duy t và các d án, án theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Trình Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n trung h n, dài h n, hàng năm v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; d th o quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ch o, i u hành c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t.
 2. 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c ban hành, phê duy t và các văn b n pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c aB . 5. V qu n lý ngân sách nhà nư c: a) T ng h p, l p, trình Chính ph d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách trung ương hàng năm, d toán i u ch nh ngân sách nhà nư c trong trư ng h p c n thi t; ph i h p v i B K ho ch và u tư l p d toán chi u tư phát tri n, phương án phân b chi u tư xây d ng cơ b n, chi b sung d tr nhà nư c, chi h tr tín d ng nhà nư c, chi góp v n c ph n và liên doanh c a ngân sách trung ương theo quy nh c a pháp lu t; b) Xây d ng, trình Chính ph phương án s d ng s tăng thu c a ngân sách trung ương trong trư ng h p có phát sinh s tăng thu so v i d toán ã ư c Qu c h i quy t nh và phương án i u ch nh, gi m m t s kho n chi trong trư ng h p thu không t d toán; ph i h p v i B K ho ch và u tư l p phương án s d ng s tăng thu chi cho u tư phát tri n theo quy nh c a pháp lu t; c) Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph d th o quy t nh giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác trung ương, nhi m v thu, chi, t l ph n trăm (%) phân chia i v i các kho n thu phân chia và m c b sung t ngân sách trung ương cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; d) Quy t nh theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh s d ng d phòng ngân sách trung ương, s d ng qu d tr tài chính c a trung ương và các ngu n d tr tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t; ) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, y ban nhân dân c p t nh trong vi c xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh ho c quy nh theo thNm quy n các nh m c phân b và các ch , tiêu chuNn, nh m c chi ngân sách các lĩnh v c ư c phân công theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c; e) Hư ng d n v yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c; thông báo s ki m tra v : d toán chi thư ng xuyên v t ng m c và t ng lĩnh v c thu, chi ngân sách i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương; d toán chi thư ng xuyên các chương trình m c tiêu qu c gia cho các cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu qu c gia; t ng s thu ngân sách trên a bàn và d toán chi cân i ngân sách a phương (chi ti t chi thư ng xuyên) i v i t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; g) T ch c th c hi n ngân sách nhà nư c, i u hành ngân sách trung ương theo thNm quy n; theo dõi, ôn c vi c t ch c th c hi n d toán ngân sách các c p;
 3. h) Ki m tra vi c phân b d toán ngân sách ư c giao c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương; hư ng d n vi c qu n lý, i u hành ngân sách c a các B , ngành, a phương; ch o, ki m tra vi c th c hi n nhi m v thu, chi ngân sách c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương và các a phương; i) T ch c, ch o th c hi n h ch toán, quy t toán ngân sách nhà nư c và nh kỳ báo cáo vi c th c hi n d toán thu, chi ngân sách theo quy nh c a pháp lu t; k) ThNm nh quy t toán thu, chi ngân sách c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương; thNm nh quy t toán ngân sách a phương; thNm nh và phê duy t quy t toán v n u tư các d án do Qu c h i quy t nh ch trương và cho phép u tư, Th tư ng Chính ph quy t nh u tư; t ng h p, trình Chính ph trình Qu c h i phê chuNn t ng quy t toán ngân sách nhà nư c; l) Chi ng trư c ngân sách trung ương theo thNm quy n ho c theo quy t nh c a c p có thNm quy n cho các nhi m v quan tr ng, c p bách ư c xác nh thu c d toán năm sau, nhưng ph i th c hi n ngay trong năm, chưa ư c b trí trong d toán và ngu n d phòng không áp ng ư c; ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph chi ng trư c cho các d án, công trình qu c gia và công trình xây d ng cơ b n thu c nhóm A i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng, ang th c hi n và c n ph i Ny nhanh ti n ; m) Thu h i các kho n chi ng trư c c a ngân sách trung ương; n) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan có liên quan xây d ng, trình Chính ph quy t nh chính sách và gi i pháp tài chính trong ph m vi ư c phân công ki m ch và ch ng l m phát ho c thi u phát trong n n kinh t . 6. V qu n lý thu , phí, l phí và thu khác c a ngân sách nhà nư c: a) Th ng nh t qu n lý, ch o, ki m tra vi c t ch c th c hi n công tác thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác c a ngân sách nhà nư c theo úng quy nh c a pháp lu t i v i cơ quan thu , h i quan và cơ quan khác ư c nhà nư c giao nhi m v thu phí, l phí ho c thu khác c a ngân sách nhà nư c; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v thu , phí, l phí, thu ti n s d ng t, ti n cho thuê t, m t nư c, ti n cho thuê và ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c, l phí trư c b và các kho n thu khác c a ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c trong các lĩnh v c tài s n nhà nư c, t ai, môi trư ng, tài nguyên khoáng s n; c) Quy t nh theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c mi n thu , gi m thu , hoàn thu , truy thu thu , xoá n thu , ti n ph t ho c bãi b các hình th c x ph t khác i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v thu theo quy nh c a pháp lu t và các v n phát sinh trong quá trình th c hi n các i u ư c qu c t song phương ho c a phương v thu ;
 4. d) Ban hành quy nh v th t c, quy trình nghi p v thu, n p thu , phí, l phí và các kho n thu khác c a ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n các nghi p v : khai thu , tính thu , n p thu , phát hành l nh thu thu và các nghi p v khác có liên quan; ) Ki m tra, ki m soát các ngu n thu c a ngân sách nhà nư c, vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v thu, n p ngân sách nhà nư c và x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t v thu , phí, l phí và các kho n thu khác c a ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. e) ánh giá s phù h p c a chính sách thu , phí, l phí và các kho n thu khác c a ngân sách nhà nư c v i các cơ ch , chính sách khác hi n hành và tình hình kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ i u ch nh, s a i, b sung theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n k p th i i u ch nh, s a i, b sung. 7. V qu n lý qu ngân sách, qu d tr nhà nư c và các qu tài chính khác c a Nhà nư c: a) Th ng nh t qu n lý, ch o, ki m tra và ch u trách nhi m i v i qu ngân sách nhà nư c ư c qu n lý t i Kho b c Nhà nư c; qu n lý qu d tr nhà nư c và các qu khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c th c hi n chi ngân sách nhà nư c theo úng d toán ư c giao và có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c; c) Ki m soát, thanh toán, chi tr , quy t toán các kho n chi t ngân sách nhà nư c qua h th ng Kho b c Nhà nư c theo úng quy nh c a pháp lu t; d) Hư ng d n nghi p v công tác thu n p và chi tr , thanh toán, quy t toán qu ngân sách nhà nư c; x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t v qu n lý qu ngân sách nhà nư c, qu d tr nhà nư c và qu tài chính khác c a Nhà nư c; ) Ban hành các quy nh v ch qu n lý tài chính c a các qu tài chính c a Nhà nư c; hư ng d n, ki m tra, giám sát ho t ng thu, chi và x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t v ch tài chính c a các qu tài chính nhà nư c; e) Ki m tra vi c qu n lý, s d ng qu d tr phát hành, qu d tr ngo i t , qu d tr ngo i h i c a Nhà nư c. 8. V qu n lý d tr nhà nư c: a) Ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , cơ quan liên quan xây d ng, trình Chính ph danh m c hàng d tr , t ng m c d tr , t ng m c tăng d tr nhà nư c, k ho ch d tr nhà nư c và l p d toán, phương án phân b v n b sung d tr nhà nư c hàng năm cho các B , ngành ư c phân công d tr nhà nư c; b) Ban hành quy nh v ch qu n lý tài chính, m c giá mua, bán hàng d tr , chi phí mua, bán, nh p, xu t, b o qu n hàng d tr nhà nư c; ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, ban hành tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia, nh m c kinh t - k thu t i v i hàng d tr nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t;
 5. c) Căn c d toán ngân sách nhà nư c, k ho ch d tr nhà nư c ư c duy t, m b o ngu n tài chính cho các ho t ng d tr nhà nư c c a các B , ngành qu n lý hàng d tr ; thNm nh và t ng h p quy t toán ngân sách chi cho d tr nhà nư c. d) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n d tr nhà nư c c a các B , ngành qu n lý hàng d tr nhà nư c theo quy nh; ) Tr c ti p t ch c, qu n lý t p trung d tr nhà nư c b ng ti n và m t s m t hàng d tr nhà nư c theo quy nh c a Chính ph . 9. V qu n lý tài s n nhà nư c: a) Th ng nh t qu n lý tài s n nhà nư c; ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng chính sách tài chính v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c; b) Ch trì, xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ban hành quy nh tiêu chuNn, nh m c s d ng tài s n nhà nư c; c) Quy t nh theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c mua s m, thu h i, i u chuy n, thanh lý, bán, chuy n i s h u i v i tài s n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; d) Quy nh ch qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i các cơ quan, ơn v , t ch c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a Chính ph ; ) ThNm nh d th o tiêu chuNn, nh m c, ch qu n lý, s d ng tài s n chuyên dùng do các B , cơ quan khác trung ương xây d ng trư c khi ban hành; e) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c; t ng h p tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c trong c nư c, báo cáo Chính ph trình Qu c h i. 10. V tài chính doanh nghi p và qu n lý v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p: a) Xây d ng, trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph ban hành theo thNm quy n ch qu n lý tài chính doanh nghi p, cơ ch giám sát v tài chính i v i các lo i hình doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ; cơ ch , chính sách tài chính ph c v chuy n i s h u, s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, chuy n i ơn v s nghi p công l p thành doanh nghi p, c ph n hoá ơn v s nghi p công l p; cơ ch tài chính ph c v chính sách phát tri n h p tác xã, kinh t t p th ; b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n cơ ch , chính sách c a Nhà nư c v tài chính doanh nghi p; c) Ch trì ho c tham gia thNm nh vi c u tư v n, h tr tài chính c a Nhà nư c vào các doanh nghi p và theo dõi, giám sát vi c th c hi n u tư c a Nhà nư c i v i các doanh nghi p sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t và gi i quy t chính sách khi s p x p l i doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t;
 6. d) Theo dõi, giám sát, t ng h p, ánh giá tình hình b o toàn, phát tri n v n nhà nư c t i các doanh nghi p trong c nư c; ch trì, ph i h p th c hi n quy ch giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng c a các doanh nghi p theo quy nh c a Chính ph ; ) T ng h p, phân tích, ánh giá và xây d ng, trình Th tư ng Chính ph quy t nh k ho ch i u hoà ngu n v n, qu c a các T ng công ty Nhà nư c, T p oàn kinh t c a Nhà nư c; e) Làm u m i t ng h p v tình hình th c hi n quy n, nghĩa v i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t; x lý theo thNm quy n nh ng v n v v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p theo phân c p c a Chính ph ; th c hi n quy n, nghĩa v ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p thu c B Tài chính, T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c, các qu tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a Chính ph . 11. V qu n lý vay n , tr n trong nư c, ngoài nư c c a Chính ph , n c a khu v c công, n qu c gia và ngu n vi n tr qu c t : a) Xây d ng, trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph ban hành theo thNm quy n chính sách, ch v qu n lý vay n và tr n trong nư c và ngoài nư c c a Chính ph , c a khu v c công, n qu c gia; b) Xây d ng, trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph phê duy t chi n lư c, k ho ch trung h n và hàng năm v vay n trong nư c và ngoài nư c c a Chính ph và khu v c công phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia và chính sách tài chính qu c gia t ng th i kỳ; c) Là u m i giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v vay và tr n c a Chính ph , n c a khu v c công, vay và tr n c a qu c gia; qu n lý tài chính i v i các kho n vay nư c ngoài c a Chính ph bao g m: vay h tr phát tri n chính th c (ODA), vay thương m i c a Chính ph và phát hành trái phi u Chính ph ra nư c ngoài; qu n lý, giám sát các ch s n (n qu c gia, n c a khu v c công, n c a Chính ph , n c a chính quy n a phương và c a doanh nghi p); d) T ch c huy ng v n cho ngân sách nhà nư c và cho u tư phát tri n thông qua phát hành công trái, trái phi u Chính ph trong và ngoài nư c theo phân công c a Chính ph ; ) Là i di n “Bên vay” c a Chính ph và Nhà nư c Vi t Nam, tr nh ng kho n vay mà Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c u quy n àm phán và ký k t; t ch c th c hi n àm phán, ký k t hi p nh vay v n nư c ngoài c a Chính ph theo phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c chương trình, d án ư c c p phát ho c cho vay l i toàn b ho c vay l i m t ph n ngu n v n vay nư c ngoài c a Chính ph ; t ch c cho vay l i i v i các chương trình, d án theo danh m c ã ư c phê duy t; hư ng d n, ki m tra, ki m soát quá trình gi i ngân và qu n lý, s d ng các ngu n vay n nư c ngoài c a Chính ph ; e) Ch trì, xây d ng k ho ch b trí ngu n v n tr n nư c ngoài t ngân sách nhà nư c; ph i h p v i B k ho ch và u tư t ng h p, l p k ho ch gi i ngân v n
 7. ODA, k ho ch v n i ng hàng năm t ngu n ngân sách i v i các Chương trình, d án ODA; g) Th c hi n c p b o lãnh và qu n lý b o lãnh Chính ph cho các a phương, doanh nghi p, t ch c tín d ng vay v n nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; b o lãnh phát hành trái phi u công trình, trái phi u chính quy n a phương huy ng v n trong nư c; h) Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c tr n t ngân sách nhà nư c i v i các kho n vay c a Chính ph , th c hi n nghĩa v c a ngư i b o lãnh; qu n lý Qu tích lũy tr n . i) T ng h p và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình vay, s d ng v n vay và tr n c a Chính ph , c a khu v c v c công và c a qu c gia theo quy nh c a pháp lu t; k) Th ng nh t qu n lý các ngu n vi n tr qu c t ; t ch c ti p nh n, phân ph i và th c hi n qu n lý tài chính i v i các ngu n vi n tr qu c t theo quy nh c a Chính ph ; l) Là u m i t ng h p và công b thông tin v n c a Chính ph , c a khu v c công và n qu c gia. 12. V k toán, ki m toán: a) Xây d ng, trình Chính ph ban hành và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n theo thNm quy n các ch k toán, ki m toán (bao g m ki m toán c l p và ki m toán n i b c a các doanh nghi p, các t ch c thu c khu v c s n xu t, kinh doanh), ch báo cáo, công khai tài chính - ngân sách; b) Ban hành quy nh v nguyên t c, chuNn m c, phương pháp chuyên môn, nghi p v k toán, ki m toán; tiêu chuNn nghi p v k toán viên, k toán trư ng, ki m toán viên; tiêu chuNn, i u ki n thành l p doanh nghi p d ch v k toán, ki m toán c l p; c) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v k toán, ki m toán, ho t ng hành ngh k toán, ki m toán; có ý ki n cu i cùng v các b t ng và tranh ch p v k toán và ki m toán c l p. 13. Qu n lý nhà nư c v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán: a) Xây d ng, trình Chính ph ban hành chính sách phát tri n th trư ng ch ng khoán; b) Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t phương án thành l p, ình ch ho t ng, gi i th ho c chuy n i hình th c s h u, phương th c ho t ng, mô hình t ch c c a S Giao d ch ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán; c) C p, ình ch ho c thu h i Gi y phép ho t ng i v i công ty kinh doanh ch ng khoán, công ty qu n lý qu u tư ch ng khoán, qu u tư ch ng khoán, công ty
 8. ch ng khoán, các t ch c phát hành ch ng khoán ra công chúng và t ch c lưu ký, d ch v ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t; d) Ki m tra, giám sát ho t ng c a c a các t ch c có liên quan n vi c phát hành, kinh doanh, d ch v ch ng khoán; ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan áp d ng các bi n pháp c n thi t b o m cho các ho t ng th trư ng ch ng khoán di n ra an toàn, hi u qu và úng pháp lu t. 14. Qu n lý nhà nư c v b o hi m: a) Xây d ng, trình Chính ph ban hành cơ ch , chính sách phát tri n th trư ng b o hi m; b) C p, ình ch ho c thu h i Gi y phép thành l p và ho t ng i v i các doanh nghi p kinh doanh b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; gi y phép t Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam; c) Ki m tra, giám sát ho t ng c a các doanh nghi p kinh doanh b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m và các t ch c, cá nhân có liên quan; d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan áp d ng các bi n pháp c n thi t b o m cho các ho t ng th trư ng b o hi m di n ra có hi u qu và úng pháp lu t. 15. V qu n lý tài chính các t ch c tài chính và d ch v tài chính: a) Xây d ng, trình Chính ph quy nh chính sách và mô hình t ch c ho t ng kinh doanh x s , t cư c, casino và trò chơi i n t có thư ng; b) Qu n lý, ki m tra, giám sát, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t i v i ho t ng kinh doanh x s , t cư c, casino và trò chơi i n t có thư ng; c p và thu h i Gi y phép kinh doanh x s , t cư c, casino và trò chơi i n t có thư ng theo quy nh c a pháp lu t; c) Qu n lý v tài chính i v i ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các ngân hàng thương m i nhà nư c, Ngân hàng Chính sách Xã h i, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, B o hi m ti n g i Vi t Nam, B o hi m xã h i Vi t Nam, T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; d) Hư ng d n, ki m tra, giám sát i v i các t ch c ho t ng d ch v tài chính, k toán, ki m toán, tư v n thu , thNm nh giá, kê khai thuê h i quan và các d ch v khác thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 16. V h i quan: a) Xây d ng, trình Chính ph ban hành các quy nh c th v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan, i u ki n ăng ký và ho t ng c a i lý làm th t c h i quan,
 9. trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c t i c a khNu, v ho t ng c a kho ngo i quan, kho b o thu , v ki m tra sau thông quan; b) Ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n, ch o th c hi n nghi p v ki m tra, giám sát h i quan, ki m tra sau thông quan, ch ng buôn l u và th ng kê h i quan theo quy nh c a pháp lu t; c) T ch c, hư ng d n, ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v c a ngành h i quan theo quy nh c a Lu t H i quan và các quy nh khác c a pháp lu t; ki m tra và x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t v h i quan. 17. V lĩnh v c giá: a) Xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n nh hư ng i u hành giá hàng năm, 05 năm và 10 năm; quy ho ch phát tri n d ch v thNm nh giá; b) Xây d ng, trình Chính ph ban hành quy nh v ki m soát giá hàng hóa, d ch v thu c lĩnh v c c quy n nhà nư c; ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh ki m soát các y u t hình thành giá i v i hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan xây d ng, trình c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t phương án giá hàng hoá, d ch v thu c danh m c hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá; hư ng d n nguyên t c và phương pháp xác nh giá hàng hóa, d ch v ; ban hành Quy ch tính giá chung, th ng nh t hư ng d n các B , ngành, a phương, các t ch c s n xu t, kinh doanh l p phương án giá và làm cơ s thNm nh các phương án giá, ki m soát các y u t hình thành giá; d) Ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph quy t nh danh m c hàng hoá, d ch v th c hi n bình n giá; danh m c hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá và phân c p qu n lý giá; ) Ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá trong trư ng h p giá c hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá có bi n ng b t thư ng ho c quy t nh và công b áp d ng theo thNm quy n; hư ng d n i u ki n th c hi n các bi n pháp bình n giá theo quy nh c a pháp lu t. e) ThNm nh d th o ngh nh v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t do B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng; thNm nh phương án giá do các B , cơ quan, doanh nghi p nhà nư c xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh ho c các B quy t nh theo thNm quy n; ch o, hư ng d n vi c th c hi n chính sách, bi n pháp v giá và các quy t nh v giá tài s n, hàng hoá, d ch v do Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c phê duy t; g) Quy t nh theo thNm quy n giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c danh m c Nhà nư c nh giá; hư ng d n vi c quy t nh m c giá c th hàng hóa, d ch v sau khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh giá t i thi u, giá t i a, khung giá theo quy nh c a pháp lu t;
 10. h) Quy nh h sơ và th t c hi p thương giá. T ch c hi p thương giá i v i hàng hóa, d ch v có ph m vi nh hư ng trong c nư c và khu v c là hàng hoá, d ch v áp ng các i u ki n: không thu c danh m c do Nhà nư c nh giá; hàng hoá, d ch v quan tr ng ư c s n xu t, cung ng trong i u ki n c thù, có tính ch t c quy n mua, c quy n bán và các bên mua, bán ph thu c l n nhau không th thay th ư c, th trư ng c nh tranh h n ch ; ho c các hàng hoá, d ch v theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; i) Quy nh các tiêu chuNn thNm nh giá, tiêu chuNn thNm nh viên v giá, c p và thu h i th thNm nh viên v giá, i u ki n ho t ng d ch v thNm nh giá; th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v thNm nh giá theo quy nh c a pháp lu t; k) Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan quy nh c th danh m c hàng hóa, d ch v ph i ăng ký giá, kê khai giá; hư ng d n th t c, h sơ ăng ký giá, kê khai giá thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t và giám sát vi c th c hi n; l) Hư ng d n, ki m tra, ki m soát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý giá, thNm nh giá. 18. T ch c và ch o th c hi n ng d ng công ngh thông tin, công tác th ng kê trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 19. V h p tác qu c t : a) Th c hi n h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t; b) Xây d ng phương án và t ch c àm phán v các d th o i u ư c qu c t song phương, a phương v thu (thu xu t khNu, thu nh p khNu, tránh ánh thu trùng và các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t), d ch v tài chính, k toán, ki m toán, h i quan và các lĩnh v c tài chính khác theo y quy n c a Chính ph ; c) àm phán, ký k t i u ư c qu c t v tài chính theo u quy n c a Ch t ch nư c, Chính ph ; i di n c a Chính ph Vi t Nam t i các di n àn tài chính qu c t song phương, a phương theo phân công c a Chính ph ; 20. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh qu n lý trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 21. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B . 22. Qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a h i và t ch c phi chính ph trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 23. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, quan liêu, hách d ch, c a quy n; th c hành ti t ki m, phòng, ch ng lãng phí trong
 11. s d ng tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v ch qu n lý tài chính, ngân sách và các lĩnh v c khác thu c ph m vi qu n lý c a B . 24. V c i cách hành chính: a) Xây d ng, trình Chính ph ban hành chương trình i m i cơ ch qu n lý tài chính công ph c v chương trình c i cách hành chính nhà nư c t ng th i kỳ; b) Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 25. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c trong toàn ngành thu c ph m vi qu n lý c a B . 26. Qu n lý và t ch c th c hi n công tác tài chính, tài s n nhà nư c, u tư phát tri n và xây d ng trong toàn ngành thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 27. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V Ngân sách nhà nư c. 2. V u tư. 3. V I. 4. V Tài chính hành chính s nghi p. 5. V Chính sách thu . 6. V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính. 7. V Ch k toán và Ki m toán. 8. V H p tác qu c t . 9. V Pháp ch . 10. V K ho ch - Tài chính. 11. V T ch c cán b .
 12. 12. V Thi ua - Khen thư ng. 13. Thanh tra. 14. Văn phòng (có i di n t i thành ph H Chí Minh). 15. C c Qu n lý công s n. 16. C c Tài chính doanh nghi p. 17. C c Qu n lý n và Tài chính i ngo i. 18. C c Qu n lý, giám sát b o hi m. 19. C c Qu n lý giá. 20. C c Tin h c và Th ng kê tài chính. 21. T ng c c Thu . 22. T ng c c H i quan. 23. T ng c c D tr Nhà nư c. 24. Kho b c Nhà nư c. 25. y ban Ch ng khoán Nhà nư c. 26. Vi n Chi n lư c và Chính sách tài chính. 27. Th i báo Tài chính Vi t Nam. 28. T p chí Tài chính. 29. Trư ng B i dư ng cán b tài chính. T i i u này, các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 25 là các t ch c hành chính giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t kho n 26 n kho n 29 là các t ch c s nghi p nhà nư c ph c v qu n lý nhà nư c thu c B . V Ngân sách nhà nư c, V u tư, V Tài chính hành chính s nghi p, V Chính sách thu , V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, V Ch k toán và Ki m toán, V H p tác qu c t , V Pháp ch , V K ho ch - Tài chính, V T ch c cán b , Thanh tra, Văn phòng ư c t ch c phòng do B trư ng B Tài chính quy t nh. B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph ban hành các quy t nh: quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a T ng c c Thu , T ng c c
 13. H i quan, T ng c c D tr Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c, y ban Ch ng khoán Nhà nư c và danh sách các t ch c s nghi p khác hi n có thu c B . i u 4. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. 3. Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan h t hi u l c thi hành khi Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan thu c B Tài chính ư c ban hành và b t u có hi u l c thi hành. 4. C c D tr qu c gia ư c ti p t c duy trì t ch c, ho t ng, con d u và tài kho n hi n có theo quy nh t i Quy t nh s 270/2003/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c D tr qu c gia tr c thu c B Tài chính cho n th i i m Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c D tr Nhà nư c thu c B Tài chính ư c ban hành và b t u có hi u l c thi hành. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Tài chính, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b). M
Đồng bộ tài khoản