Nghị định số 12/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
44
lượt xem
4
download

Nghị định số 12/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 12/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 12/1999/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1999/NĐ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 3 năm 1999 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 12/1999 NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 1999 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C S H U CÔNG NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Đ nâng cao hi u l c b o h quy n s h u công nghi p c a các t ch c, cá nhân, b o v quy n và l i ích chính đáng c a ngư i tiêu dùng, góp ph n ch ng s n xu t, buôn bán hàng gi và gian l n thương m i; Theo đ ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, NGH Đ NH: Chương 1: CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Gi i thích thu t ng Các thu t ng trong Ngh đ nh này đư c hi u như sau: 1. "Đ i tư ng s h u công nghi p" đư c hi u là: sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá (bao g m c nhãn hi u d ch v ), tên g i xu t x hàng hoá. 2. "Ch s h u công nghi p" đư c hi u là: ch văn b ng b o h , ch s h u đăng ký qu c t nhãn hi u hàng hoá, ho c ngư i đư c chuy n giao h p pháp quy n s h u công nghi p đ i v i đ i tư ng s h u công nghi p đang đư c b o h . 3. "Văn b ng b o h " đư c hi u là: B ng đ c quy n sáng ch , B ng đ c quy n gi i pháp h u ích, B ng đ c quy n ki u dáng công nghi p, Gi y ch ng nh n đăng ký nhãn hi u hàng hoá, Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá. 4. "Y u t vi ph m" đư c hi u là: D u hi u trùng ho c tương t gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá đang đư c b o h ;
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. D u hi u, ch d n vi ph m quy đ nh v ch d n b o h quy n s h u công nghi p, nghĩa v s h u công nghi p; B ph n s n ph m, s n ph m ho c quy trình s n xu t s n ph m đ ng nh t v i b ph n s n ph m, s n ph m ho c quy trình s n xu t đang đư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích; B ph n s n ph m, s n ph m có hình dáng bên ngoài là ki u dáng công nghi p ho c có ch a m t ho c các b ph n là thành ph n t o dáng cơ b n c a ki u dáng công nghi p đang đư c b o h . Đi u 2. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng 1. Ngh đ nh này quy đ nh c th các hành vi vi ph m, hình th c, m c, th t c và th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o h và qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p. 2. M i t ch c, cá nhân có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy đ nh v b o h và qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p chưa đ n m c ph i truy c u trách nhi m hình s đ u b x ph t theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh đ nh này. 3. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o h và qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p trong lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cũng b x ph t theo Ngh đ nh này tr trư ng h p các Đi u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác. Đi u 3. Nguyên t c áp d ng các hình th c x ph t, m c ph t 1. Đ i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p, t ch c, cá nhân vi ph m ph i b áp d ng m t trong hai hình th c x ph t chính: c nh cáo ho c ph t ti n. Ph t c nh cáo đư c áp d ng đ i v i trư ng h p vô ý vi ph m; vi ph m nh , l n đ u và có tình ti t gi m nh . Trong trư ng h p ph t ti n, m c ph t ti n ph i tương ng v i tính ch t, m c đ c a hành vi vi ph m. Trư ng h p vi ph m có tình ti t gi m nh thì áp d ng m c ph t th p hơn nhưng không dư i m c t i thi u c a khung ph t ti n. Trư ng h p vi ph m có tình ti t tăng n ng thì áp d ng m c ph t cao hơn nhưng không vư t quá m c t i đa c a khung ph t ti n. 2. Tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau đây: a) Tư c có th i h n ho c không th i h n quy n s d ng gi y phép kinh doanh ho c gi y phép ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p; b) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Kèm theo các hình th c x ph t quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này, trong t ng trư ng h p c th t ch c, cá nhân vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau: a) Bu c lo i b các y u t vi ph m trên s n ph m hàng hoá, phương ti n kinh doanh; bu c c i chính thông tin sai l ch gây ra vi ph m; bu c th c hi n các nghĩa v s h u công nghi p; bu c b sung các ch d n v s h u công nghi p; b) Bu c tiêu hu v t ph m mang y u t vi ph m, hàng hoá vi ph m có ch t lư ng kém có h i cho s c kho con ngư i; c) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra. Vi c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p đư c ti n hành theo nguyên t c tho thu n gi a bên gây ra thi t h i và bên b thi t h i. Đ i v i nh ng thi t h i v v t ch t do vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p gây ra có giá tr đ n 1.000.000 đ ng mà các bên không t tho thu n đư c thì m c b i thư ng do ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh, nh ng thi t h i có giá tr trên 1.000.000 đ ng n u các bên không t tho thu n đư c thì gi i quy t theo th t c t t ng dân s . Các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp quy đ nh t i các kho n 2, 3 Đi u này đư c áp d ng trong trư ng h p c n thi t nh m tri t đ x lý vi ph m, lo i tr nguyên nhân, đi u ki n ti p t c vi ph m và kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính v s h u công nghi p gây ra. Đi u 4. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p là m t năm k t ngày th c hi n hành vi vi ph m. Đ i v i hành vi s n xu t, kinh doanh hàng hoá vi ph m v nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá, ki u dáng công nghi p đang đư c b o h thì th i hi u x ph t là hai năm tính t ngày th c hi n hành vi vi ph m. N u quá các th i h n nói trên thì t ch c, cá nhân đã th c hi n hành vi vi ph m không b x ph t, nhưng có th b áp d ng bi n pháp bu c tiêu hu v t ph m, hàng hoá vi ph m gây h i cho s c kho con ngư i. 2. Đ i v i cá nhân th c hi n hành vi vi ph m quy đ nh v b o h quy n s h u công nghi p mà b kh i t , truy t v t i làm hàng gi , buôn bán hàng gi ho c có quy t đ nh đưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s , sau đó có quy t đ nh đình ch đi u tra ho c đình ch v án thì th i hi u x ph t hành chính là ba tháng k t ngày có quy t đ nh đình ch nói trên. 3. N u trong th i h n quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này mà t ch c, cá nhân vi ph m th c hi n hành vi vi ph m m i v s h u công nghi p thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m, trong đó th i hi u x ph t đư c tính t ngày th c hi n vi ph m m i. N u trong th i h n quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này mà t ch c, cá nhân vi ph m c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì th i hi u x ph t đư c tính t ngày t ch c, cá nhân ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr .
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: CÁC HÀNH VI VI PH M, HÌNH TH C VÀ M C PH T Đi u 5. Hành vi vi ph m quy đ nh v th t c xác l p, th c hi n quy n s h u công nghi p và th t c xin c p phép ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau đây: a) Ti n hành th t c xác l p quy n, th c hi n quy n s h u công nghi p đ l n tránh ho c th c hi n các hành vi trong các lĩnh v c khác b pháp lu t c m ho c h n ch ; b) Ti n hành th t c xác l p quy n, th c hi n quy n s h u công nghi p nh m m c đích c nh tranh không lành m nh, đ c quy n, kh ng ch th trư ng m t cách b t h p pháp, th tiêu đ i tư ng s h u công nghi p, h n ch ho c thu h p ph m vi b o h quy n s h u công nghi p c a ngư i khác, l i d ng ho c h th p uy tín thương m i c a cơ s kinh doanh khác; c) Cung c p các thông tin, ch ng c sai l ch trong th t c khi u n i v quy n s h u công nghi p. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau đây: a) S a ch a, t y xoá, gi m o văn b ng b o h , gi y ch ng nh n v b o h quy n s h u công nghi p nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s ; b) Gi m o gi y t , gian d i trong th t c xin c p, gia h n, s a đ i văn b ng b o h , đ ngh phê duy t, đăng ký h p đ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p, xin c p li-xăng không t nguy n nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s ; c) Gi m o gi y t , gian d i trong th t c xin c p, gia h n Gi y ch ng nh n T ch c d ch v đ i di n s h u công nghi p, Th Ngư i đ i di n s h u công nghi p nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s . 3. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh t 1 đ n 3 tháng đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 1; t 3 đ n 6 tháng đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) T ch thu gi y t tài li u, văn b ng b o h , gi y ch ng nh n b o h quy n s h u công nghi p b s a ch a ho c gi m o đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; c) T ch thu văn b ng b o h , gi y ch ng nh n đã c p cho t ch c, cá nhân có các hành vi quy đ nh t i các đi m a, b kho n 1 Đi u này. Đi u 6. Hành vi vi ph m quy đ nh v ch d n b o h quy n s h u công nghi p
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau đây: a) Ch d n sai (k c ch d n dư i d ng ký hi u) v ch s h u công nghi p; b) Ch d n sai (k c ch d n dư i d ng ký hi u) v vi c s n ph m, d ch v có y u t đư c b o h quy n s h u công nghi p; c) S d ng nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá, ki u dáng công nghi p không đúng như m u đã đư c đăng ký nhưng ch d n r ng nhãn hi u hàng hóa, tên g i xu t x hàng hoá, ki u dáng công nghi p đó đã đư c đăng ký b o h quy n s h u công nghi p; d) Ch d n sai v vi c s n ph m đư c s n xu t, d ch v đư c th c hi n theo li-xăng; e) Ch d n sai v tác gi sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p. 2. C nh cáo ho c ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau đây: a) Không nêu ch d n v vi c s n xu t s n ph m, th c hi n d ch v theo li-xăng đ i v i các s n ph m, d ch v đư c s n xu t, th c hi n theo li-xăng; b) Không ghi ho c ghi không rõ ràng, đ y đ trên s n ph m c m t "s n xu t t i Vi t Nam" đ i v i các s n ph m đư c s n xu t t i Vi t Nam theo li-xăng c a nư c ngoài; s n ph m đư c s n xu t t i Vi t Nam mang nhãn hi u hàng hoá gây hi u sai l ch r ng hàng hoá là c a nư c ngoài ho c có ngu n g c nư c ngoài. 3. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh t 1 đ n 3 tháng đ i v i các hành vi quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này; b) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính đ i v i các hành vi quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này. 4. Ngoài các hình th c x ph t quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau đây: a) Bu c lo i b các y u t vi ph m trên s n ph m hàng hoá, phương ti n kinh doanh đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; b) Bu c b sung ch d n đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 7. Hành vi vi ph m quy đ nh v ho t đ ng d ch v tư v n, đ i di n s h u công nghi p 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i T ch c d ch v đ i di n s h u công nghi p, Ngư i đ i di n s h u công nghi p th c hi n m t trong các hành vi sau đây:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) C ý tư v n, thông báo sai v các quy đ nh pháp lu t v s h u công nghi p, thông tin ho t đ ng s h u công nghi p gây thi t h i cho ngư i có quy n s h u công nghi p h p pháp; b) C n tr ti n trình bình thư ng c a vi c xác l p, th c hi n quy n s h u công nghi p gây thi t h i cho ngư i có quy n s h u công nghi p h p pháp; c) Tư v n, ch d n sai gây nh m l n, hi u sai v ch c năng, ph m vi quy n h n, trách nhi m c a T ch c d ch v đ i di n s h u công nghi p, Ngư i đ i di n s h u công nghi p; d) Thu c a khách hàng các kho n và các m c l phí qu c gia ho c phí d ch v liên quan đ n th t c xác l p và b o h quy n s h u công nghi p không đúng theo quy đ nh; e) L a d i, ép bu c khách hàng trong vi c giao k t h p đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s ; g) Đ i di n đ ng th i cho các bên tranh ch p v quy n s h u công nghi p gây thi t h i cho ngư i có quy n s h u công nghi p h p pháp; h) Cho mư n th , s d ng th vào nh ng công vi c không đúng ch c năng, s d ng gi y phép, th không còn hi u l c; i) Không cung c p thông tin theo yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n ho c cung c p thông tin sai l ch v các v n đ liên quan đ n ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p. 2. C nh cáo ho c ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có hành vi th c hi n ho t đ ng d ch v tư v n, d ch v đ i di n s h u công nghi p trong vi c xác l p, th c hi n quy n s h u công nghi p mà không đư c c p gi y phép ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p h p pháp. 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có hành vi s a ch a, t y xoá, gi m o Gi y ch ng nh n T ch c d ch v đ i di n s h u công nghi p, Th Ngư i đ i di n s h u công nghi p nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s . 4. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i T ch c d ch v đ i di n s h u công nghi p, Ngư i đ i di n s h u công nghi p th c hi n m t trong các hành vi sau đây: a) Th c hi n các công vi c liên quan đ n ho t đ ng s h u công nghi p ngoài ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n đư c phép; b) M o danh cơ quan qu n lý Nhà nư c, ngư i c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p đ th c hi n ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s . 5. Hình th c x ph t b sung:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh t 1 đ n 3 tháng đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p t 1 đ n 3 tháng đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 1; t 3 đ n 6 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 3 Đi u này; c) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p t 6 tháng đ n 1 năm ho c không th i h n đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 4 Đi u này; d) T ch thu gi y t gi m o đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 3 Đi u này. 6. Ngoài các hình th c x ph t quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, và 5 Đi u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau đây: a) Bu c c i chính thông tin sai l ch đ i v i các hành vi quy đ nh t i các đi m a, c kho n 1 Đi u này; b) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra đ i v i các hành vi quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này. Đi u 8. Hành vi vi ph m quy đ nh v nghĩa v s h u công nghi p 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau đây: a) Không th c hi n nghĩa v l p h p đ ng, đăng ký h p đ ng cho vi c chuy n giao quy n s h u công nghi p v i hình th c, n i dung, th t c theo quy đ nh pháp lu t s h u công nghi p; b) Không th c hi n nghĩa v đăng ký nhãn hi u hàng hoá đ i v i các s n ph m, d ch v trong các lĩnh v c có quy đ nh b t bu c ph i đăng ký nhãn hi u hàng hoá. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân s d ng nh ng d u hi u làm hi u sai l ch, gây nh m l n ho c có tính ch t l a d i ngư i tiêu dùng v xu t x , tính năng, công d ng, ch t lư ng, giá tr c a hàng hoá, d ch v làm nhãn hi u hàng hoá. 3. C nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có hành vi không th c hi n nghĩa v tr thù lao cho ch s h u sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p theo quy t đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n v c p li-xăng không t nguy n. 4. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh t 1 đ n 3 tháng đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 1; t 3 tháng đ n 1 năm ho c không th i h n đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này;
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính đ i v i các hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 1 và kho n 2 Đi u này. 5. Ngoài các hình th c x ph t quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 Đi u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau đây: a) Bu c th c hi n các nghĩa v v s h u công nghi p đ i v i các hành vi quy đ nh t i các đi m a, b kho n 1 và kho n 3 Đi u này; bu c lo i b y u t vi ph m trên hàng hoá, phương ti n kinh doanh đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra đ i v i các hành vi quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này. Đi u 9. Hành vi vi ph m quy đ nh v b o h quy n s h u công nghi p 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân không ph i là ch s h u công nghi p, ngư i có quy n s d ng trư c (đ i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p) th c hi n m t trong các hành vi sau đây nh m m c đích kinh doanh, mà không đư c ch s h u công nghi p cho phép ho c B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c p gi y phép s d ng (li- xăng không t nguy n): a) S n xu t (ch t o, gia công, l p ráp, ch bi n, đóng gói) s n ph m, b ph n s n ph m đang đư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p; b) áp d ng quy trình đang đư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích; c) Khai thác s n ph m, b ph n s n ph m đang đư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích; d) Đưa vào lưu thông (bán, v n chuy n), qu ng cáo (th hi n trên các phương ti n thông tin, bi n hi u, phương ti n kinh doanh, các s n ph m hàng hoá khác, phương ti n d ch v , chào hàng, khuy n m i, gi y t giao d ch kinh doanh) nh m đ bán, chào bán, tàng tr đ bán các s n ph m, b ph n s n ph m đang đư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích ho c đư c s n xu t theo quy trình đang đư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích; e) Nh p kh u, xu t kh u các s n ph m, b ph n s n ph m đang đư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích ho c s n ph m đư c s n xu t theo quy trình đang đư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích; g) Đưa vào lưu thông (bán, v n chuy n), qu ng cáo (th hi n trên các phương ti n thông tin, bi n hi u, phương ti n kinh doanh, các s n ph m hàng hoá khác, phương ti n d ch v , chào hàng, khuy n m i, gi y t giao d ch kinh doanh) nh m đ bán, chào bán, tàng tr đ bán các lo i s n ph m sau: S n ph m, b ph n s n ph m có hình dáng bên ngoài đư c b o h là ki u dáng công nghi p ho c có ch a m t ho c các b ph n là thành ph n t o dáng cơ b n c a ki u dáng công nghi p đang đư c b o h ;
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S n ph m, b ph n s n ph m mang d u hi u ho c có bao bì mang d u hi u trùng ho c tương t gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá đang đư c b o h cho hàng hoá cùng lo i ho c tương t v i s n ph m đó, k c trư ng h p dùng tên g i xu t x hàng hoá đư c d ch sang ngôn ng khác ho c kèm theo các t "lo i", "ki u", "ph ng theo" ho c các t tương t như v y; h) Nh p kh u, xu t kh u các lo i s n ph m quy đ nh t i đi m g kho n này; i) G n (th hi n dư i m i hình th c như: in, dán, đính, đúc, d p khuôn...) lên s n ph m, bao bì s n ph m d u hi u trùng ho c tương t gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá đư c b o h cho hàng hoá cùng lo i ho c tương t v i s n ph m đó; k) Ti n hành d ch v dư i tên g i, bi u tư ng ho c g n trên phương ti n d ch v d u hi u trùng ho c tương t gây nh m l n v i nhãn hi u d ch v đư c b o h cho d ch v cùng lo i ho c tương t v i d ch v đó. 2. Ph t ti n t 20.000.000 đ ng đ n 50.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có hành vi quy đ nh t i kho n 1 Đi u này trong trư ng h p tái ph m và ph t ti n t 50.000.000 đ ng đ n 100.000.000 đ ng trong trư ng h p vi ph m có t ch c, quy mô l n nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s . 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi: s n xu t, buôn bán, v n chuy n, tàng tr đ buôn bán, nh p kh u, xu t kh u đ can, nhãn s n ph m, m u nhãn hi u, bao bì s n ph m mang d u hi u trùng ho c tương t gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ho c ki u dáng công nghi p đang đư c b o h . 4. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh t 1 đ n 6 tháng đ i v i các hành vi quy đ nh t i các kho n 1, 3; t 6 tháng đ n 1 năm ho c không th i h n đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính đ i v i các hành vi quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này. 5. Ngoài các hình th c x ph t quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 Đi u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau đây: a) Bu c lo i b các y u t vi ph m trên s n ph m, hàng hoá, phương ti n kinh doanh đ i v i các hành vi quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này; b) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra đ i v i các hành vi quy đ nh các kho n 1, 2 Đi u này; c) Bu c tiêu h y v t ph m mang y u t vi ph m đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 3 Đi u này; bu c tiêu hu hàng hoá vi ph m có ch t lư ng kém gây h i cho s c kho con ngư i đ i v i các hành vi quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M Đi u 10. Th m quy n x ph t c a y ban nhân dân các c p y ban nhân dân các c p có th m quy n x ph t các hành vi vi ph m hành chính v s h u công nghi p x y ra trong đ a phương thu c ph m vi qu n lý theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7, 8 và 9 Ngh đ nh này. Th m quy n x ph t c a y ban nhân dân các c p đư c quy đ nh c th như sau: 1. Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 10.000.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng đ vi ph m hành chính có giá tr đ n 100.000.000 đ ng; d) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh do c p huy n c p có th i h n ho c không th i h n; e) Bu c lo i b y u t vi ph m trên s n ph m, hàng hoá, phương ti n kinh doanh; bu c c i chính thông tin sai l ch gây ra vi ph m; g) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra; h) Bu c tiêu h y v t ph m mang y u t vi ph m, hàng hoá vi ph m có ch t lư ng kém gây h i cho s c kho con ngư i. 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 100.000.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng đ vi ph m hành chính; d) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh do c p huy n c p, c p t nh c p có th i h n ho c không th i h n; e) Bu c lo i b y u t vi ph m trên s n ph m, hàng hoá, phương ti n kinh doanh; bu c c i chính thông tin sai l ch gây ra vi ph m; g) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra; h) Bu c tiêu h y v t ph m mang y u t vi ph m, hàng hoá vi ph m có ch t lư ng kém gây h i cho s c kho con ngư i.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 11. Th m quy n x ph t c a Thanh tra chuyên ngành s h u công nghi p Thanh tra chuyên ngành s h u công nghi p thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có th m quy n x ph t hành chính đ i v i các hành vi vi ph m trong ph m vi c nư c. Thanh tra chuyên ngành s h u công nghi p thu c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có th m quy n x ph t đ i v i các hành vi vi ph m x y ra trong đ a phương thu c ph m vi qu n lý. Th m quy n x ph t c a Thanh tra chuyên ngành v s h u công nghi p đư c quy đ nh c th như sau: 1. Thanh tra viên chuyên ngành s h u công nghi p đang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 200.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m có giá tr đ n 500.000 đ ng; d) Bu c lo i b y u t vi ph m trên s n ph m, hàng hoá, phương ti n kinh doanh; bu c c i chính thông tin sai l ch gây ra vi ph m; e) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra; g) Bu c tiêu h y v t ph m mang y u t vi ph m, hàng hoá vi ph m có ch t lư ng kém gây h i cho s c kho con ngư i. 2. Chánh Thanh tra chuyên ngành s h u công nghi p thu c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 10.000.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ gây ra vi ph m có giá tr đ n 100.000.000 đ ng; d) Bu c lo i b các y u t vi ph m trên s n ph m, hàng hoá, phương ti n kinh doanh; bu c c i chính thông tin sai l ch gây ra vi ph m; e) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra; g) Bu c tiêu hu v t ph m mang y u t vi ph m, hàng hoá vi ph m có ch t lư ng kém có h i cho s c kho con ngư i. h) Yêu c u C c trư ng C c S h u công nghi p tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p. 3. Chánh Thanh tra chuyên ngành s h u công nghi p thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có quy n:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 20.000.000 đ ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p có th i h n ho c không th i h n; d) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ gây ra vi ph m; e) Bu c lo i b các y u t vi ph m trên s n ph m, hàng hoá, phương ti n kinh doanh; bu c c i chính thông tin sai l ch gây ra vi ph m; g) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra; h) Bu c tiêu hu v t ph m mang y u t vi ph m, hàng hoá vi ph m có ch t lư ng kém có h i cho s c kho con ngư i. Đi u 12. Th m quy n x ph t c a cơ quan c nh sát, cơ quan h i quan, cơ quan qu n lý th trư ng Trư ng Công an c p huy n, Trư ng phòng C nh sát kinh t , Giám đ c Công an c p t nh, C c trư ng C c C nh sát kinh t , Đ i trư ng Đ i ki m soát h i quan c a kh u, Giám đ c H i quan c p t nh, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng, C c trư ng C c Qu n lý th trư ng có quy n áp d ng các hình th c x ph t hành chính và các bi n pháp khác đ i v i các hành vi vi ph m các quy đ nh v b o h quy n s h u công nghi p trong lĩnh v c thu c th m quy n đư c quy đ nh t i các kho n 1, 3, 4, 5 c a Đi u 9 Ngh đ nh này và các Đi u 29, 30, 33 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 13. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v s h u công nghi p trong vi c x lý vi ph m hành chính C c S h u công nghi p th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p theo pháp lu t và có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan khác trung ương và đ a phương có th m quy n trong vi c x lý vi ph m hành chính v s h u công nghi p khi các cơ quan này yêu c u. Đi u 14. Th t c x ph t 1. Khi phát hi n hành vi vi ph m ho c có d u hi u vi ph m hành chính v s h u công nghi p, ngư i có th m quy n x ph t ph i ra l nh đình ch ngay hành vi vi ph m và gi i thích rõ cho t ch c, cá nhân vi ph m bi t v quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v s h u công nghi p cũng như quy đ nh c a pháp lu t v s h u công nghi p có liên quan và yêu c u t ch c, cá nhân th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. 2. Trư ng h p xác đ nh đư c rõ ràng hành vi vi ph m thu c di n áp d ng hình th c ph t c nh cáo, thì ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh x ph t ngay t i nơi x y ra vi ph m, có th dư i hình th c văn b n ho c không c n b ng văn b n.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p xét th y vi ph m có th ph i áp d ng hình th c ph t ti n thì ngư i có th m quy n x ph t ph i l p biên b n v vi ph m hành chính tuân theo quy đ nh t i Đi u 47 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Sau khi l p biên b n v vi ph m, n u xét th y vi c x lý vi ph m c n có ý ki n đánh giá, k t lu n c a cơ quan chuyên môn v s h u công nghi p, thì ngư i có th m quy n x ph t ph i g i h sơ, ch ng c vi ph m và văn b n trưng c u giám đ nh cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p đ a phương ho c trung ương theo quy đ nh t i Đi u 13 Ngh đ nh này đ cho ý ki n đánh giá, k t lu n v vi ph m và các hình th c, bi n pháp x lý phù h p v i hành vi vi ph m. Trong th i h n mư i ngày k t ngày nh n đư c văn b n yêu c u và h sơ, ch ng c vi ph m, cơ quan qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p ph i có ý ki n b ng văn b n g i cho ngư i có th m quy n x ph t vi ph m. 4. Trong th i h n mư i lăm ngày k t ngày l p biên b n v vi ph m, ngư i có th m quy n ph i ra quy t đ nh x ph t đ i v i hành vi vi ph m, trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng, có nhi u tình ti t ph c t p, th i h n trên có th kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày. Vi c quy t đ nh x ph t và n i dung quy t đ nh x ph t tuân theo quy đ nh t i Đi u 48 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Ngày có hi u l c c a quy t đ nh x ph t là ngày ký ho c ngày khác đư c quy đ nh trong quy t đ nh x ph t nhưng không đư c quá mư i lăm ngày sau ngày ký quy t đ nh x ph t. Quy t đ nh x ph t ph i đư c g i cho t ch c, cá nhân b x ph t trong th i h n ba ngày k t ngày ký, đ ng th i ph i đư c g i cho C c S h u công nghi p đ C c S h u công nghi p ph i h p theo dõi và th c hi n các th t c v xác l p, s a đ i, đình ch , h y b văn b ng b o h , gi y ch ng nh n, gi y phép liên quan. Đi u 15. Th t c ph t ti n Vi c ph t ti n ph i tuân theo các quy đ nh sau đây: 1. M c ph t ti n, th i h n và nơi n p ph i đư c ghi rõ trong quy t đ nh x ph t; 2. T ch c, cá nhân b ph t ti n ph i n p ti n ph t đúng th i h n và t i nơi ghi trong quy t đ nh x ph t và đư c nh n biên lai thu ti n ph t; khi thu nh n ti n ph t ph i s d ng biên lai thu ti n do B Tài chính phát hành; 3. Nghiêm c m ngư i x ph t thu ti n ph t t i ch ; 4. Ti n ph t thu đư c ph i n p vào ngân sách Nhà nư c qua tài kho n m t i Kho b c Nhà nư c; 5. Quy t đ nh ph t ti n t m c 2.000.000 đ ng tr lên ph i đư c g i cho Vi n ki m sát nhân dân cùng c p. Đi u 16. Th t c tư c quy n s d ng gi y phép
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Th t c tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh, gi y phép ho t đ ng d ch v đ i di n s h u công nghi p tuân theo quy đ nh t i Đi u 50 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Ngư i có th m quy n x ph t áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép trong trư ng h p t ch c, cá nhân vi ph m c tình không ch m d t hành vi vi ph m ho c có nhi u kh năng ti p t c vi ph m sau khi đã có quy t đ nh đình ch vi ph m. Ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép ph i ghi rõ trong quy t đ nh x ph t v tên, lo i, s gi y phép và th i h n tư c quy n s d ng gi y phép, đ ng th i ph i có văn b n thông báo ngay cho cơ quan đã c p gi y phép đó bi t, trong đó ghi rõ lý do và th i h n gi y phép b tư c quy n s d ng. Trư ng h p xét th y lo i gi y phép ho c th i h n tư c quy n s d ng c n áp d ng vư t quá th m quy n quy t đ nh c a mình, ngư i có th m quy n x ph t ph i ra quy t đ nh đình ch hành vi vi ph m và yêu c u cơ quan có th m quy n x ph t c p trên ho c cơ quan đã c p gi y phép đó ra quy t đ nh tư c quy n s d ng ho c thu h i gi y phép. 2. Ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n đ i v i trư ng h p xét th y t ch c, cá nhân vi ph m có th th c hi n các bi n pháp kh c ph c, h n ch h u qu do vi ph m gây ra, ch m d t vi ph m và lo i b các nguyên nhân, đi u ki n ti p t c vi ph m sau m t th i h n nh t đ nh đình ch ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v . Th i h n tư c quy n s d ng gi y phép đư c áp d ng ph i n m trong th i h n đư c quy đ nh đ i v i hành vi vi ph m liên quan và tương ng v i kho ng th i gian c n thi t cho t ch c, cá nhân vi ph m có th kh c ph c, h n ch h u qu vi ph m, th c hi n đ y đ các yêu c u quy đ nh trong quy t đ nh x ph t và lo i b các nguyên nhân, đi u ki n ti p t c vi ph m. K t thúc th i h n ghi trong quy t đ nh x ph t, ngư i có th m quy n đã ra quy t đ nh tư c quy n s d ng gi y phép ph i trao tr l i gi y phép cho t ch c, cá nhân s d ng gi y phép đó. 3. Ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép không th i h n ho c ki n ngh cơ quan đã c p gi y phép đó thu h i gi y phép đ i v i trư ng h p vi ph m có t ch c, quy mô l n ho c tái ph m nhi u l n. Trư ng h p phát hi n th y gi y phép đư c c p không đúng th m quy n, không tuân theo th t c quy đ nh ho c có n i dung trái pháp lu t thì ngư i có th m quy n x ph t ph i thu h i ngay gi y phép, đ ng th i thông báo k p th i cho cơ quan đã c p gi y phép, cơ quan có th m quy n c p, qu n lý gi y phép đó và cơ quan Thanh tra Nhà nư c có th m quy n bi t. Đi u 17. Th t c t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 1. Th m quy n và th t c áp d ng bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính tuân theo quy đ nh t i Đi u 41 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 2. Bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính đư c áp d ng trong trư ng h p c n ph i ngăn ch n ngay hành vi vi ph m ho c b o đ m ch ng c c n thi t đ xác minh tình ti t làm căn c cho vi c quy t đ nh x lý vi ph m.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. K t thúc th i h n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính theo quy đ nh, n u xét th y c n ph i áp d ng bi n pháp t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, thì ngư i có th m quy n đã ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính có th ra quy t đ nh ho c ki n ngh cơ quan có th m quy n x ph t ra quy t đ nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính theo quy đ nh t i Đi u 51 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 18 Ngh đ nh này. Đi u 18. Th t c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 1. Th t c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p tuân theo quy đ nh t i Đi u 51 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p đư c áp d ng trong các trư ng h p sau: a) Vi c t ch thu, niêm phong hàng hoá, phương ti n đó là c n thi t đ có đư c ch ng c , b o đ m ch ng c không b phá hu , th tiêu ho c b thay đ i hi n tr ng; b) Hàng hoá, gi y t , tài li u, phương ti n đó s có kh năng d n đ n hành vi vi ph m ti p theo; c) T ch c, cá nhân vi ph m không có đ kh năng, đi u ki n đ lo i b các y u t vi ph m trên hàng hoá ho c c tình không th c hi n các yêu c u c a ngư i có th m quy n x ph t v vi c lo i b các y u t vi ph m, s a ch a ho c b sung các d u hi u, ch d n trên hàng hoá, phương ti n kinh doanh; d) Hàng hoá trên th trư ng, hàng hoá xu t, nh p kh u có các y u t vi ph m tuy không xác đ nh đư c ngu n g c hàng hoá, ch hàng, ngư i s n xu t, ngư i đưa ra th trư ng, nhưng có đ căn c đ xác đ nh r ng hàng hoá đó không ph i do ch s h u công nghi p c a đ i tư ng s h u công nghi p liên quan s n xu t, đưa ra th trư ng; e) Phương ti n vi ph m là phương ti n có ch c năng ch y u đ s n xu t hàng hoá vi ph m ho c cung c p d ch v vi ph m. Đi u 19. Th t c x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu Th t c x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu trong lĩnh v c s h u công nghi p tuân theo quy đ nh t i Đi u 52 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và quy đ nh sau đây: 1. áp d ng bi n pháp tiêu hu trong trư ng h p tang v t, phương ti n vi ph m là nh ng đ i tư ng sau: a) Hàng hoá vi ph m có ch t lư ng kém gây h i cho tính m ng, s c kho con ngư i và môi trư ng s ng; b) Hàng hoá, v t ph m vi ph m không có giá tr s d ng; c) Hàng hoá, v t ph m vi ph m là đ can, nhãn s n ph m, m u nhãn hi u, bao bì s n ph m, hàng hoá;
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d) Hàng hoá, phương ti n vi ph m tuy có giá tr s d ng nhưng không th x lý b ng các bi n pháp theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. 2. Trư ng h p tang v t là hàng hoá, phương ti n s n xu t, kinh doanh, d ch v có giá tr s d ng thì x lý b ng các bi n pháp sau: a) Lo i b y u t vi ph m trên hàng hoá, phương ti n s n xu t, kinh doanh, d ch v và bán đ u giá v i đi u ki n ngư i mua có các bi n pháp khai thác, t n d ng h p lý và b o đ m không gây ra hành vi vi ph m ti p theo, không làm nh hư ng đ n quy n và l i ích h p pháp c a ch s h u đ i tư ng s h u công nghi p liên quan. Đ i v i các phương ti n có ch c năng ch y u là đ s n xu t hàng hoá, v t ph m vi ph m, cung c p d ch v vi ph m thì không đư c phép bán đ u giá tr trư ng h p ngư i mua có bi n pháp kh c ph c, b o đ m s d ng v i ch c năng khác ho c t n d ng làm nguyên v t li u; b) Bán đ u giá hàng hoá v i đi u ki n ngư i mua đư c ch s h u công nghi p c p li-xăng h p pháp; hàng hoá đáp ng các tiêu chu n ch t lư ng và ngư i mua có các bi n pháp b o đ m b sung các ch d n theo quy đ nh; c) Trư ng h p không th lo i b y u t vi ph m ho c không đ các đi u ki n đ đư c phép bán đ u giá theo quy đ nh t i các đi m a, b kho n này thì có th đư c phân ph i cho các đ i tư ng s d ng không nh m m c đích kinh doanh (như m c đích nhân đ o, phúc l i xã h i, nghiên c u, giáo d c) v i đi u ki n vi c khai thác, s d ng s n ph m đó không nh hư ng đ n quy n và l i ích h p pháp c a ch s h u đ i tư ng công nghi p liên quan. Đi u 20. Thi hành quy t đ nh x ph t 1. Trư ng h p vư t quá năm ngày k t ngày t ch c, cá nhân b x ph t nh n đư c quy t đ nh x ph t mà không t giác ch p hành thì ngư i có th m quy n x ph t ra quy t đ nh cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t. 2. Vi c thi hành quy t đ nh x ph t, cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t, th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m đư c th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 54, 55, 56 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 4: GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M Đi u 21. Khi u n i, t cáo hành vi vi ph m trong x ph t vi ph m 1. Ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p n u có hành vi vi ph m các quy đ nh v x ph t hành chính, sách nhi u, dung túng, bao che cho ngư i vi ph m, không x ph t ho c x ph t không đúng th m quy n, thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t, truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p gây thi t h i v t ch t cho Nhà nư c, t ch c, công dân thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Th t c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i t cáo c a cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p đư c th c hi n theo quy đ nh t i Chương VIII Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và theo Pháp l nh Th t c gi i quy t các v án hành chính. Th t c x lý vi ph m đ i v i ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính và ngư i b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p đư c th c hi n theo Chương IX Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 22. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh t i đi m a kho n 1, đi m a kho n 3 Đi u 15 Ngh đ nh s 57/CP ngày 31 tháng 5 năm 1997 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c đo lư ng và ch t lư ng hàng hóa đư c thay th b ng nh ng đi u kho n v x ph t đ i v i các hành vi s n xu t, buôn bán hàng hoá mang nhãn hi u hàng hoá trùng ho c tương t v i nhãn hi u hàng hoá c a cơ s khác đư c quy đ nh t i Ngh đ nh này. Đi u 23. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B trư ng B Thương m i, B trư ng B Công an, B trư ng B Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c H i quan trong ph m vi ch c năng qu n lý c a mình có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Ngh đ nh này. Đi u 24. Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản