Nghị định số 12/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
125
lượt xem
10
download

Nghị định số 12/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 12/2003/NĐ-CP về sinh con theo phương pháp khoa học do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 12/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2003/NĐ-CP Hà N i, ngày 12 tháng 2 năm 2003 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 12/2003/N -CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2003 V SINH CON THEO PHƯƠNG PHÁP KHOA H C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân năm 1989; Căn c i u 63 c a Lu t Hôn nhân và Gia ình năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh vi c th tinh nhân t o, th tinh trong ng nghi m; quy nh vi c cho tinh trùng, nh n tinh trùng; cho noãn, nh n noãn; cho phôi, nh n phôi; cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi và xác nh cha, m cho tr sinh ra b ng k thu t h tr sinh s n. i u 2. Ngh nh này áp d ng i v i các c p v ch ng vô sinh, ph n s ng c thân mu n sinh con b ng k thu t h tr sinh s n; ngư i cho tinh trùng, ngư i nh n tinh trùng, ngư i g i tinh trùng; ngư i cho noãn, ngư i nh n noãn; ngư i cho phôi, ngư i nh n phôi; cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi; các cơ s y t ư c B Y t cho phép áp d ng k thu t h tr sinh s n sinh con (sau ây g i là cơ s y t ). i u 3. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Sinh con theo phương pháp khoa h c là vi c sinh con ư c th c hi n b ng các k thu t h tr sinh s n như th tinh nhân t o, th tinh trong ng nghi m. 2. Th tinh nhân t o là th thu t bơm tinh trùng c a ch ng ho c c a ngư i cho tinh trùng vào t cung c a ngư i ph n có nhu c u sinh con t o phôi. 3. Th tinh trong ng nghi m là s k t h p gi a noãn và tinh trùng trong ng nghi m t o thành phôi. 4. C p v ch ng vô sinh là c p v ch ng s ng g n nhau liên t c, không áp d ng bi n pháp tránh thai nào mà không có thai sau 01 năm.
  2. 5. Noãn là t bào tr ng. 6. Phôi là s n phNm c a quá trình k t h p gi a noãn và tinh trùng. i u 4. Nguyên t c áp d ng k thu t h tr sinh s n: 1. Các c p v ch ng vô sinh và ph n s ng c thân có quy n sinh con b ng k thu t h tr sinh s n theo ch nh c a bác sĩ chuyên khoa. 2. Vi c th c hi n các k thu t h tr sinh s n ph i theo úng quy trình k thu t do B Y t ban hành. 3. Vi c th c hi n các k thu t h tr sinh s n; cho noãn, nh n noãn; cho tinh trùng, nh n tinh trùng; cho phôi, nh n phôi ph i ư c ti n hành trên nguyên t c t nguy n. 4. Vi c cho và nh n tinh trùng, cho và nh n phôi ư c th c hi n trên nguyên t c bí m t. i u 5. 1. Ngư i nư c ngoài ư c áp d ng k thu t h tr sinh s n n u ư c cơ s y t Vi t Nam khám và xác nh vô sinh, xác nh tinh trùng c a ngư i ch ng, noãn c a ngư i v b o m ch t lư ng th thai. 2. Không th c hi n vi c cho, nh n noãn; cho, nh n tinh trùng; cho, nh n phôi iv i ngư i nư c ngoài. i u 6. Nghiêm c m các hành vi sau: 1. Mang thai h . 2. Sinh s n vô tính. Chương 2: QUY Đ NH V CHO VÀ NH N TINH TRÙNG, CHO VÀ NH N NOÃN, CHO VÀ NH N PHÔI i u 7. Ngư i cho tinh trùng, cho noãn ph i b o m các i u ki n sau: 1. Tu i: a) T 20 tu i n 55 tu i i v i ngư i cho tinh trùng. b) T 18 tu i n 35 tu i i v i ngư i cho noãn. 2. Có s c kh e, không m c các b nh lây truy n qua ư ng tình d c, HIV/AIDS, b nh tâm th n, b nh truy n nhi m hay các b nh di truy n khác. 3. T nguy n cho.
  3. 4. Không tìm hi u v tên, tu i, a ch và hình nh c a ngư i nh n. i u 8. Ngư i nh n tinh trùng, ngư i nh n noãn, ngư i nh n phôi ph i b o m các i u ki n sau: 1. T 20 tu i n 45 tu i. 2. Có s c kh e th thai, mang thai và sinh , không m c các b nh lây truy n qua ư ng tình d c, HIV/AIDS, b nh tâm th n, b nh truy n nhi m hay các b nh di truy n khác. 3. Không tìm hi u v tên, tu i, a ch và hình nh c a ngư i cho. i u 9. 1. Tinh trùng c a ngư i cho ch ư c s d ng cho m t ngư i. Ngư i nh n tinh trùng ph i là ngư i v trong c p v ch ng ang i u tr vô sinh mà nguyên nhân vô sinh là do ngư i ch ng, ph n s ng c thân có nhu c u sinh con ã ư c cơ s y t xác nh có noãn b o m ch t lư ng th thai. 2. Noãn c a ngư i cho ch ư c s d ng cho m t ngư i. Ngư i nh n noãn ph i là ngư i v trong c p v ch ng ang i u tr vô sinh mà nguyên nhân vô sinh là do ngư i v có nhu c u sinh con nhưng không có noãn ho c noãn không b o m ch t lư ng th thai. 3. Phôi c a ngư i cho có th ư c s d ng cho m t ngư i. Ngư i nh n phôi ph i là ngư i v trong c p v ch ng ang i u tr vô sinh mà nguyên nhân vô sinh là do c ngư i v và ngư i ch ng. i u 10. Cán b y t có trách nhi m: 1. Xem xét tr ng thái tâm lý c a ngư i cho và ngư i nh n tinh trùng, noãn. 2. Tư v n y các r i ro có th xNy ra trong quá trình l y tinh trùng, noãn. 3. Ki m tra s c kh e và làm y các xét nghi m i v i ngư i cho và ngư i nh n tinh trùng, ngư i cho noãn và ngư i nh n noãn, ngư i nh n phôi. 4. Ghi nh n y các thông s v ch t lư ng tinh trùng, ch t lư ng noãn c a ngư i cho. 5. Th c hi n úng quy trình k thu t h tr sinh s n theo quy nh c a B Y t . 6. Gi bí m t các thông tin v tên, tu i, a ch và hình nh c a ngư i cho, ngư i nh n tinh trùng, phôi. i u 11.
  4. 1. Các c p v ch ng sau khi có con b ng phương pháp th tinh trong ng nghi m, n u không có nhu c u s d ng s phôi còn dư thì có th t ng l i cho cơ s y t nơi lưu gi s phôi ó v i s ng ý c a c hai v , ch ng thông qua h p ng t ng, cho. 2. Cơ s y t ch ư c phép s d ng phôi th c hi n k thu t h tr sinh s n theo quy nh t i kho n 1 i u này. 3. H i ng chuyên môn v k thu t h tr sinh s n c a cơ s y t có trách nhi m tư v n cho Giám c cơ s y t trong vi c cho phép s d ng phôi theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. Chương 3: K THU T H TR SINH S N i u 12. 1. Ch các cơ s y t ư c B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công nh n i u ki n m i ư c th c hi n k thu t th tinh nhân t o, th tinh trong ng nghi m. 2. B Y t quy nh c th v quy trình k thu t th tinh nhân t o, th tinh trong ng nghi m; i u ki n i v i cơ s y t ư c th c hi n k thu t h tr sinh s n. i u 13. 1. B Y t thNm nh và công nh n cơ s y t i u ki n th c hi n k thu t th tinh trong ng nghi m. 2. B Y t thNm nh và công nh n cơ s y t tr c thu c B Y t ho c tr c thu c các b , ngành khác i u ki n th c hi n k thu t th tinh nhân t o. 3. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thNm nh v i s tham gia c a B nh vi n ph s n khu v c ho c trung ương và công nh n cơ s y t thu c quy n qu n lý c a a phương i u ki n th c hi n k thu t th tinh nhân t o. i u 14. 1. H sơ ngh th c hi n k thu t h tr sinh s n g i v các cơ s y t ư c công nh n th c hi n các k thu t này, g m: a) ơn ngh ư c th c hi n k thu t h tr sinh s n. b) H sơ khám xác nh vô sinh c a c p v , ch ng ng tên trong ơn ngh ư c th c hi n k thu t h tr sinh s n. 2. Khi nh n h sơ theo quy nh t i kho n 1 i u này, cơ s y t ph i t ch c h i chNn, thông qua H i ng chuyên môn c a cơ s y t , trình Giám c cơ s y t ho c ngư i ư c Giám c y quy n phê duy t vi c ch nh áp d ng k thu t h tr sinh
  5. s n. Trong trư ng h p không th th c hi n ư c k thu t h tr sinh s n thì cơ s y t ph i tr l i ương s b ng văn b n, ng th i nêu rõ lý do không th c hi n ư c. i u 15. 1. Kinh phí th c hi n các k thu t h tr sinh s n theo s th a thu n gi a c p v ch ng vô sinh v i cơ s y t trên nguyên t c b o m chi phí cho vi c th c hi n các k thu t trên theo hư ng d n c a B Y t . 2. Trư ng h p ngư i th c hi n k thu t h tr sinh s n c bi t khó khăn, cán b y t có th ngh Giám c cơ s y t thông qua H i ng chuyên môn v k thu t h tr sinh s n xem xét vi c mi n, gi m kinh phí th c hi n k thu t h tr sinh s n. 3. Vi c mi n, gi m kinh phí th c hi n k thu t h tr sinh s n ư c trích t ti n thu m t ph n vi n phí và t các ngu n tài tr nhân o khác (n u có). i u 16. 1. H i ng chuyên môn v k thu t h tr sinh s n ư c thành l p B Y t và cơ s y t ư c phép th c hi n k thu t h tr sinh s n. 2. H i ng chuyên môn v k thu t h tr sinh s n B Y t có ch c năng tư v n cho B trư ng B Y t v các v n chuyên môn k thu t, v o c y sinh h c và các v n khác có liên quan n k thu t h tr sinh s n trong ph m vi c nư c. 3. H i ng chuyên môn v k thu t h tr sinh s n c a cơ s y t có ch c năng tư v n cho Giám c cơ s y t v các v n chuyên môn k thu t, v o c y sinh h c, v vi c mi n, gi m kinh phí và các v n khác liên quan n k thu t h tr sinh s n trong ph m vi cơ s y t ó. 4. B Y t quy nh v t ch c và ho t ng c a H i ng chuyên môn v k thu t h tr sinh s n. Chương 4: CƠ S LƯU GI TINH TRÙNG, LƯU GI PHÔI i u 17. 1. Cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi ư c t ch c trong các cơ s y t lưu gi , b o qu n tinh trùng, phôi ph c v cho vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n. 2. Tinh trùng, phôi ư c lưu gi trong quá trình c p v ch ng vô sinh th c hi n k thu t h tr sinh s n. 3. Sau khi th c hi n k thu t h tr sinh s n thành công, n u ngư i g i tinh trùng, g i phôi không còn nhu c u s d ng tinh trùng, phôi và cho cơ s y t thì cơ s y t ư c quy n s d ng tinh trùng, phôi ó th c hi n k thu t h tr sinh s n cho ngư i khác. H i ng chuyên môn v k thu t h tr sinh s n c a cơ s y t có trách nhi m
  6. tư v n cho Giám c cơ s y t trong vi c s d ng phôi c a ngư i cho theo quy nh t i i u 8, và kho n 3 i u 9 c a Ngh nh này. i u 18. 1. Vi c g i tinh trùng ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: a) Ngư i ch ng trong nh ng c p v ch ng ang i u tr vô sinh. b) Ngư i có nguy n v ng mu n lưu gi cá nhân. 2. Ngư i g i tinh trùng ph i tr chi phí lưu gi , b o qu n theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p ngư i g i tinh trùng b ch t, cơ s lưu gi tinh trùng ph i h y s tinh trùng c a ngư i ó. 3. Ngư i g i tinh trùng, g i phôi n u sau ó mu n cho tinh trùng thì cơ s lưu gi ph i s d ng bi n pháp mã hóa các thông tin v ngư i cho. i u 19. Cơ s lưu gi tinh trùng, lưu gi phôi ph i t các i u ki n theo quy nh c aB Yt . Chương 5: XÁC Đ NH CHA, M CHO CON SINH RA B NG K THU T H TR SINH S N i u 20. 1. Tr ra i do th c hi n k thu t h tr sinh s n ph i ư c sinh ra t ngư i m trong c p v ch ng vô sinh ho c ngư i ph n s ng c thân. 2. Nh ng ngư i theo quy nh t i kho n 1 i u này ư c xác nh là cha, m iv i tr sinh ra do th c hi n k thu t h tr sinh s n. i u 21. Con ư c sinh ra do th c hi n k thu t h tr sinh s n không ư c quy n yêu c u quy n th a k , quy n ư c nuôi dư ng i v i ngư i cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 22. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n k thu t h tr sinh s n ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Ngư i nào vi ph m các quy nh c a Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7:
  7. I U KHO N THI HÀNH i u 24. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 25. B trư ng B Y t có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 26. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản