intTypePromotion=3

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
109
lượt xem
44
download

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 12/2009/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng v l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; th c hi n d án u tư xây d ng công trình; i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng. Vi c l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng và pháp lu t v qu n lý và s d ng v n ODA. i u 2. Phân lo i d án và qu n lý nhà nư c i v i d án u tư xây d ng công trình 1. Các d án u tư xây d ng công trình (sau ây g i chung là d án) ư c phân lo i như sau: a) Theo quy mô và tính ch t: d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i xem xét, quy t nh v ch trương u tư; các d án còn l i ư c phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy nh t i Ph l c I Ngh nh này; b) Theo ngu n v n u tư: - D án s d ng v n ngân sách nhà nư c; - D án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c;
 2. - D án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c; - D án s d ng v n khác bao g m c v n tư nhân ho c s d ng h n h p nhi u ngu n v n. 2. Vi c u tư xây d ng công trình ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng, b o m an ninh, an toàn xã h i và an toàn môi trư ng, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t khác có liên quan. 3. Ngoài quy nh t i kho n 2 i u này thì tùy theo ngu n v n s d ng cho d án, Nhà nư c còn qu n lý theo quy nh sau ây: a) i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c k c các d án thành ph n, Nhà nư c qu n lý toàn b quá trình u tư xây d ng t vi c xác nh ch trương u tư, l p d án, quy t nh u tư, l p thi t k , d toán, l a ch n nhà th u, thi công xây d ng n khi nghi m thu, bàn giao và ưa công trình vào khai thác s d ng; b) i v i d án c a doanh nghi p s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, Nhà nư c qu n lý v ch trương và quy mô u tư. Doanh nghi p có d án t ch u trách nhi m t ch c th c hi n và qu n lý d án theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; c) i v i các d án s d ng v n khác bao g m c v n tư nhân, ch u tư t quy t nh hình th c và n i dung qu n lý d án. i v i các d án s d ng h n h p nhi u ngu n v n khác nhau thì các bên góp v n tho thu n v phương th c qu n lý ho c qu n lý theo quy nh i v i ngu n v n có t l ph n trăm (%) l n nh t trong t ng m c u tư. 4. i v i d án quan tr ng qu c gia ho c d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n, n u t ng d án thành ph n có th c l p v n hành, khai thác ho c th c hi n theo phân kỳ u tư thì m i d án thành ph n có th ư c qu n lý, th c hi n như m t d án c l p. Vi c phân chia d án thành các d án thành ph n do ngư i quy t nh u tư quy t nh. i u 3. Ch u tư xây d ng công trình Ch u tư xây d ng công trình là ngư i s h u v n ho c là ngư i ư c giao qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình bao g m: 1. i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thì ch u tư xây d ng công trình do ngư i quy t nh u tư quy t nh trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. a) i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư, ch u tư là m t trong các cơ quan, t ch c sau: B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương (g i chung là cơ quan c p B ), y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là y ban nhân dân c p t nh) và doanh nghi p nhà nư c;
 3. b) i v i d án do B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B , Ch t ch y ban nhân dân các c p quy t nh u tư, ch u tư là ơn v qu n lý, s d ng công trình. Trư ng h p chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình ho c ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n làm ch u tư thì ngư i quy t nh u tư có th giao cho ơn v có i u ki n làm ch u tư. Trong trư ng h p ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n làm ch u tư thì ơn v s qu n lý, s d ng công trình có trách nhi m c ngư i tham gia v i ch u tư trong vi c t ch c l p d án, thi t k , theo dõi, qu n lý, nghi m thu và ti p nh n ưa công trình vào khai thác, s d ng; c) Trư ng h p không xác nh ư c ch u tư theo quy nh t i i m b kho n này thì ngư i quy t nh u tư có th u thác cho ơn v khác có i u ki n làm ch u tư ho c ng th i làm ch u tư. 2. i v i các d án s d ng v n tín d ng, ngư i vay v n là ch u tư. 3. i v i các d án s d ng v n khác, ch u tư là ch s h u v n ho c là ngư i i di n theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Giám sát, ánh giá u tư i v i d án u tư xây d ng công trình 1. D án s d ng v n nhà nư c trên 50% t ng m c u tư thì ph i ư c giám sát, ánh giá u tư. i v i d án s d ng v n khác, vi c giám sát, ánh giá u tư do ngư i quy t nh u tư quy t nh. 2. Yêu c u và n i dung giám sát, ánh giá u tư bao g m: a) ánh giá tính hi u qu , tính kh thi c a d án; b) Giám sát, ánh giá vi c th c hi n d án c a ch u tư theo các n i dung ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v u tư xây d ng; c) Qua giám sát, ánh giá u tư, phát hi n các n i dung phát sinh, i u ch nh và xu t, ki n ngh v i c p có thNm quy n x lý b o m tính hi u qu , tính kh thi c a d án. 3. T ch c th c hi n giám sát, ánh giá u tư: a) Ngư i quy t nh u tư ho c ngư i u quy n quy t nh u tư có trách nhi m t ch c th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư. Riêng i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư thì B qu n lý ngành t ch c th c hi n giám sát, ánh giá u tư. i v i d án do B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c giám sát, ánh giá u tư thì ph i báo cáo tình hình th c hi n các d án u tư g i B K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph ;
 4. b) B K ho ch và u tư hư ng d n vi c giám sát, ánh giá u tư các d án; t ng h p công tác giám sát, ánh giá u tư trong toàn qu c, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . Chương II L P, TH M NNH, PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 5. L p Báo cáo u tư xây d ng công trình (Báo cáo nghiên c u ti n kh thi) và xin phép u tư 1. i v i các d án quan tr ng qu c gia, ch u tư ph i l p Báo cáo u tư xây d ng công trình trình Qu c h i xem xét, quy t nh v ch trương u tư. i v i các d án khác, ch u tư không ph i l p Báo cáo u tư. 2. N i dung Báo cáo u tư xây d ng công trình bao g m: a) S c n thi t ph i u tư xây d ng công trình, các i u ki n thu n l i và khó khăn; ch khai thác và s d ng tài nguyên qu c gia n u có; b) D ki n quy mô u tư: công su t, di n tích xây d ng; các h ng m c công trình thu c d án; d ki n v a i m xây d ng công trình và nhu c u s d ng t; c) Phân tích, l a ch n sơ b v công ngh , thông s k thu t; các i u ki n cung c p v t tư thi t b , nguyên li u, năng lư ng, d ch v , h t ng k thu t; phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư n u có; các nh hư ng c a d án i v i môi trư ng, sinh thái, phòng, ch ng cháy n , an ninh, qu c phòng; d) Hình th c u tư, xác nh sơ b t ng m c u tư, th i h n th c hi n d án, phương án huy ng v n theo ti n và hi u qu kinh t - xã h i c a d án và phân kỳ u tư n u có. i u 6. L p D án u tư xây d ng công trình (Báo cáo nghiên c u kh thi) 1. Khi u tư xây d ng công trình, ch u tư ph i t ch c l p d án u tư và trình ngư i quy t nh u tư thNm nh, phê duy t, tr nh ng trư ng h p sau ây: a) Công trình ch yêu c u l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình quy nh t i kho n 1 i u 13 Ngh nh này; b) Các công trình xây d ng là nhà riêng l c a dân quy nh t i kho n 5 i u 35 c a Lu t Xây d ng. 2. N i dung d án bao g m ph n thuy t minh theo quy nh t i i u 7 và ph n thi t k cơ s theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này. 3. i v i các d án không có trong quy ho ch ngành ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo B qu n lý ngành ho c a phương theo phân c p
 5. xem xét, ch p thu n b sung quy ho ch theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ch p thu n b sung quy ho ch trư c khi l p d án u tư xây d ng công trình. V trí, quy mô xây d ng công trình ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p d án chưa có trong quy ho ch xây d ng thì v trí, quy mô xây d ng ph i ư c y ban nhân dân c p t nh ch p thu n b ng văn b n i v i các d án nhóm A ho c có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n phê duy t v quy ho ch i v i các d án nhóm B, C. Th i gian xem xét, ch p thu n v quy ho ch ngành ho c quy ho ch xây d ng không quá 15 ngày làm vi c. i u 7. N i dung ph n thuy t minh c a D án u tư xây d ng công trình 1. S c n thi t và m c tiêu u tư; ánh giá nhu c u th trư ng, tiêu th s n phNm i v i d án s n xu t, kinh doanh; tính c nh tranh c a s n phNm; tác ng xã h i i v i a phương, khu v c (n u có); hình th c u tư xây d ng công trình; a i m xây d ng, nhu c u s d ng t; i u ki n cung c p nguyên li u, nhiên li u và các y u t u vào khác. 2. Mô t v quy mô và di n tích xây d ng công trình, các h ng m c công trình thu c d án; phân tích l a ch n phương án k thu t, công ngh và công su t. 3. Các gi i pháp th c hi n bao g m: a) Phương án chung v gi i phóng m t b ng, tái nh cư và phương án h tr xây d ng h t ng k thu t n u có; b) Các phương án thi t k ki n trúc i v i công trình trong ô th và công trình có yêu c u ki n trúc; c) Phương án khai thác d án và s d ng lao ng; d) Phân o n th c hi n, ti n th c hi n và hình th c qu n lý d án. 4. ánh giá tác ng môi trư ng, các gi i pháp phòng cháy, ch a cháy và các yêu c u v an ninh, qu c phòng. 5. T ng m c u tư c a d án; kh năng thu x p v n, ngu n v n và kh năng c p v n theo ti n ; phương án hoàn tr v n i v i d án có yêu c u thu h i v n và phân tích ánh giá hi u qu kinh t - tài chính, hi u qu xã h i c a d án. i u 8. N i dung thi t k cơ s c a D án u tư xây d ng công trình 1. Thi t k cơ s là thi t k ư c th c hi n trong giai o n l p D án u tư xây d ng công trình trên cơ s phương án thi t k ư c l a ch n, b o m th hi n ư c các thông s k thu t ch y u phù h p v i các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng, là căn c tri n khai các bư c thi t k ti p theo. N i dung thi t k cơ s bao g m ph n thuy t minh và ph n b n v . 2. Ph n thuy t minh thi t k cơ s bao g m các n i dung:
 6. a) Gi i thi u tóm t t a i m xây d ng, phương án thi t k ; t ng m t b ng công trình, ho c phương án tuy n công trình i v i công trình xây d ng theo tuy n; v trí, quy mô xây d ng các h ng m c công trình; vi c k t n i gi a các h ng m c công trình thu c d án và v i h t ng k thu t c a khu v c; b) Phương án công ngh , dây chuy n công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; c) Phương án ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc; d) Phương án k t c u chính, h th ng k thu t, h t ng k thu t ch y u c a công trình; ) Phương án b o v môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t; e) Danh m c các quy chuNn, tiêu chuNn ch y u ư c áp d ng. 3. Ph n b n v thi t k cơ s bao g m: a) B n v t ng m t b ng công trình ho c b n v bình phương án tuy n công trình i v i công trình xây d ng theo tuy n; b) Sơ công ngh , b n v dây chuy n công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; c) B n v phương án ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc; d) B n v phương án k t c u chính, h th ng k thu t, h t ng k thu t ch y u c a công trình, k t n i v i h t ng k thu t c a khu v c. i u 9. H sơ trình th m nh D án u tư xây d ng công trình H sơ trình thNm nh D án u tư xây d ng công trình bao g m: 1. T trình thNm nh d án theo m u t i Ph l c II kèm theo Ngh nh này. 2. D án bao g m ph n thuy t minh và thi t k cơ s . 3. Các văn b n pháp lý có liên quan. i u 10. Th m quy n th m nh D án u tư xây d ng công trình 1. Ngư i quy t nh u tư có trách nhi m t ch c thNm nh d án trư c khi phê duy t. u m i thNm nh d án là ơn v chuyên môn tr c thu c c p quy t nh u tư. ơn v u m i thNm nh d án có trách nhi m l y ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý nhà nư c theo quy nh t i kho n 6 i u này và l y ý ki n các cơ quan liên quan thNm nh d án. Ngư i quy t nh u tư có th thuê tư v n thNm tra m t ph n ho c toàn b n i dung quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 11 Ngh nh này.
 7. i v i các d án ã ư c phân c p ho c u quy n quy t nh u tư thì ngư i ư c phân c p ho c u quy n quy t nh u tư có trách nhi m t ch c thNm nh d án. 2. Th tư ng Chính ph thành l p H i ng ThNm nh nhà nư c v các d án u tư t ch c thNm nh d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án khác n u th y c n thi t. B trư ng B K ho ch và u tư là Ch t ch H i ng ThNm nh nhà nư c v các d án u tư. 3. i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) Cơ quan c p B t ch c thNm nh d án do mình quy t nh u tư. u m i t ch c thNm nh d án là ơn v chuyên môn tr c thu c ngư i quy t nh u tư; b) y ban nhân dân c p t nh t ch c thNm nh d án do mình quy t nh u tư. S K ho ch và u tư là u m i t ch c thNm nh d án. y ban nhân dân c p huy n, c p xã t ch c thNm nh d án do mình quy t nh u tư. u m i thNm nh d án là ơn v có ch c năng qu n lý k ho ch ngân sách tr c thu c ngư i quy t nh u tư. 4. i v i d án khác thì ngư i quy t nh u tư t t ch c thNm nh d án. 5. i v i d án u tư xây d ng công trình c thù thì vi c thNm nh d án th c hi n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình c thù. 6. Vi c thNm nh thi t k cơ s ư c th c hi n cùng lúc v i vi c thNm nh d án u tư, không ph i t ch c thNm nh riêng. Các cơ quan qu n lý nhà nư c có trách nhi m tham gia ý ki n v thi t k cơ s : a) B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành i v i d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A; b) S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành i v i d án nhóm B, nhóm C. B Xây d ng ban hành Thông tư quy nh c th v thNm quy n và trách nhi m tham gia ý ki n v thi t k cơ s c a các cơ quan nêu trên. 7. Th i gian thNm nh d án, ư c tính t ngày nh n h sơ h p l , c th : a) i v i d án quan tr ng qu c gia: th i gian thNm nh d án không quá 90 ngày làm vi c; b) i v i d án nhóm A: th i gian thNm nh d án không quá 40 ngày làm vi c; c) i v i d án nhóm B: th i gian thNm nh d án không quá 30 ngày làm vi c; d) i v i d án nhóm C: th i gian thNm nh d án không quá 20 ngày làm vi c.
 8. i u 11. N i dung th m nh D án u tư xây d ng công trình 1. Xem xét các y u t m b o tính hi u qu c a d án, bao g m: s c n thi t u tư; các y u t u vào c a d án; quy mô, công su t, công ngh , th i gian, ti n th c hi n d án; phân tích tài chính, t ng m c u tư, hi u qu kinh t - xã h i c a d án. 2. Xem xét các y u t m b o tính kh thi c a d án, bao g m: s phù h p v i quy ho ch; nhu c u s d ng t, tài nguyên (n u có); kh năng gi i phóng m t b ng, kh năng huy ng v n áp ng ti n c a d án; kinh nghi m qu n lý c a ch u tư; kh năng hoàn tr v n vay; gi i pháp phòng cháy, ch a cháy; các y u t nh hư ng n d án như qu c phòng, an ninh, môi trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Xem xét thi t k cơ s bao g m: a) S phù h p c a thi t k cơ s v i quy ho ch chi ti t xây d ng ho c t ng m t b ng ư c phê duy t; s phù h p c a thi t k cơ s v i phương án tuy n công trình ư c ch n i v i công trình xây d ng theo tuy n; s phù h p c a thi t k cơ s v i v trí, quy mô xây d ng và các ch tiêu quy ho ch ã ư c ch p thu n i v i công trình xây d ng t i khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t; b) S phù h p c a vi c k t n i v i h t ng k thu t c a khu v c; c) S h p lý c a phương án công ngh , dây chuy n công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; d) Vi c áp d ng các quy chuNn, tiêu chuNn v xây d ng, môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy; ) i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c tư v n, năng l c hành ngh c a cá nhân l p thi t k cơ s theo quy nh. i u 12. Th m quy n quy t nh u tư xây d ng công trình 1. i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) Th tư ng Chính ph quy t nh u tư các d án quan tr ng qu c gia theo Ngh quy t c a Qu c h i và các d án quan tr ng khác; b) B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B quy t nh u tư các d án nhóm A, B, C. B trư ng, Th trư ng cơ quan c p B ư c u quy n ho c phân c p quy t nh u tư i v i các d án nhóm B, C cho cơ quan c p dư i tr c ti p; c) Ch t ch y ban nhân dân các c p quy t nh u tư các d án nhóm A, B, C trong ph m vi và kh năng cân i ngân sách c a a phương sau khi thông qua H i ng nhân dân cùng c p. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, c p huy n ư c u quy n ho c phân c p quy t nh u tư i v i các d án nhóm B, C cho cơ quan c p dư i tr c ti p;
 9. d) Tùy theo i u ki n c th c a t ng a phương, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy nh c th cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, c p xã ư c quy t nh u tư các d án có s d ng ngu n v n h tr t ngân sách c p trên. 2. Các d án s d ng v n khác, v n h n h p ch u tư t quy t nh u tư và ch u trách nhi m. 3. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch ư c quy t nh u tư khi ã có k t qu thNm nh d án. Riêng i v i các d án s d ng v n tín d ng, t ch c cho vay v n thNm nh phương án tài chính và phương án tr n ch p thu n cho vay ho c không cho vay trư c khi ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. 4. N i dung quy t nh u tư xây d ng công trình theo m u t i Ph l c III Ngh nh này. i u 13. Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình 1. Khi u tư xây d ng các công trình sau ây, ch u tư không ph i l p d án u tư xây d ng công trình mà ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình trình ngư i quy t nh u tư phê duy t: a) Công trình xây d ng cho m c ích tôn giáo; b) Các công trình xây d ng m i, c i t o, s a ch a, nâng c p có t ng m c u tư dư i 15 t ng (không bao g m ti n s d ng t), phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng; tr trư ng h p ngư i quy t nh u tư th y c n thi t và yêu c u ph i l p d án u tư xây d ng công trình. 2. N i dung c a Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 35 c a Lu t Xây d ng. 3. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy nh t i i u 12 Ngh nh này có trách nhi m t ch c thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và quy t nh u tư. 4. Ch u tư có trách nhi m t ch c thNm nh thi t k b n v thi công và d toán ngư i quy t nh u tư phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t. i u 14. i u ch nh d án u tư xây d ng công trình 1. D án u tư xây d ng công trình ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) B nh hư ng b i thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, sóng th n, ch h a ho c các s ki n b t kh kháng khác; b) Xu t hi n các y u t em l i hi u qu cao hơn cho d án; c) Khi quy ho ch xây d ng thay i tr c ti p nh hư ng n a i m, quy mô, tính ch t, m c tiêu c a d án;
 10. d) Do bi n ng b t thư ng c a giá nguyên li u, nhiên li u, v t li u, t giá h i oái i v i ph n v n có s d ng ngo i t ho c do Nhà nư c ban hành các ch , chính sách m i có quy nh ư c thay i m t b ng giá u tư xây d ng công trình. 2. Khi i u ch nh d án làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu d án ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh. Trư ng h p i u ch nh d án không làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu và không vư t t ng m c u tư thì ch u tư ư c phép t i u ch nh d án. Nh ng n i dung thay i ph i ư c thNm nh l i. 3. Ngư i quy t nh i u ch nh d án u tư xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. i u 15. Thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng 1. Khuy n khích vi c thi tuy n thi t k ki n trúc i v i công trình xây d ng có yêu c u v ki n trúc. 2. i v i công trình công c ng có quy mô l n, có yêu c u ki n trúc c thù thì ngư i quy t nh u tư quy t nh vi c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc t i ưu áp ng yêu c u m quan, c nh quan ô th . 3. Tác gi c a phương án thi t k ki n trúc ã l a ch n ư c b o m quy n tác gi , ư c l a ch n tr c ti p àm phán, ký k t h p ng th c hi n vi c l p d án u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng khi tác gi c a phương án thi t k ki n trúc có i u ki n năng l c theo quy nh; trư ng h p tác gi phương án thi t k ki n trúc không i u ki n năng l c thì có th liên danh v i t ch c tư v n thi t k có i u ki n năng l c ký k t h p ng v i ch u tư. N u tác gi c a phương án thi t k ki n trúc ư c l a ch n t ch i th c hi n l p d án u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng thì ch u tư t ch c l a ch n nhà th u khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương III TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH M c 1. THI T K XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 16. Các bư c thi t k xây d ng công trình 1. Thi t k xây d ng công trình bao g m các bư c: thi t k cơ s , thi t k k thu t, thi t k b n v thi công và các bư c thi t k khác theo thông l qu c t do ngư i quy t nh u tư quy t nh khi phê duy t d án. a) Thi t k cơ s ư c quy nh t i kho n 1 i u 8 Ngh nh này; b) Thi t k k thu t là thi t k ư c th c hi n trên cơ s thi t k cơ s trong d án u tư xây d ng công trình ư c phê duy t, b o m th hi n ư c y các thông s k thu t và v t li u s d ng phù h p v i các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng, là căn c tri n khai bư c thi t k b n v thi công;
 11. c) Thi t k b n v thi công là thi t k b o m th hi n ư c y các thông s k thu t, v t li u s d ng và chi ti t c u t o phù h p v i các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng, m b o i u ki n tri n khai thi công xây d ng công trình. 2. D án u tư xây d ng công trình có th g m m t ho c nhi u lo i công trình v i m t ho c nhi u c p công trình khác nhau. Tùy theo quy mô, tính ch t c a công trình c th , vi c thi t k xây d ng công trình ư c th c hi n m t bư c, hai bư c ho c ba bư c như sau: a) Thi t k m t bư c là thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. Trư ng h p này, bư c thi t k cơ s , bư c thi t k k thu t và bư c thi t k b n v thi công ư c g p thành m t bư c và g i là thi t k b n v thi công. i v i trư ng h p thi t k m t bư c, có th s d ng thi t k m u, thi t k i n hình do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành tri n khai thi t k b n v thi công; b) Thi t k hai bư c bao g m bư c thi t k cơ s và bư c thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án tr các công trình ư c quy nh t i i m a, i m c kho n này. Trư ng h p này, bư c thi t k k thu t và bư c thi t k b n v thi công ư c g p thành m t bư c và g i là bư c thi t k b n v thi công; c) Thi t k ba bư c bao g m bư c thi t k cơ s , bư c thi t k k thu t và bư c thi t k b n v thi công ư c áp d ng i v i công trình quy nh ph i l p d án. Tuỳ theo m c ph c t p c a công trình, vi c th c hi n thi t k ba bư c do ngư i quy t nh u tư quy t nh. Trư ng h p th c hi n thi t k hai bư c ho c ba bư c thì thi t k bư c ti p theo ph i phù h p v i thi t k bư c trư c ã ư c phê duy t. 3. Ch u tư có trách nhi m t ch c l p thi t k xây d ng công trình, trư ng h p ch u tư có năng l c thì ư c t thi t k , trư ng h p ch u tư không có năng l c thì thuê t ch c tư v n thi t k . Riêng i v i trư ng h p thi t k ba bư c thì nhà th u thi công có th ư c giao l p thi t k b n v thi công khi có i u ki n năng l c theo quy nh. i u 17. H sơ thi t k , d toán xây d ng công trình 1. H sơ thi t k ư c l p cho t ng công trình bao g m thuy t minh thi t k , các b n v thi t k , các tài li u kh o sát xây d ng liên quan, quy trình b o trì công trình, d toán xây d ng công trình. 2. H sơ thi t k xây d ng công trình ph i ư c lưu tr theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr . i u 18. Th m nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công 1. ThNm nh, phê duy t thi t k i v i trư ng h p thi t k ba bư c
 12. a) i v i thi t k k thu t: Ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t. K t qu thNm nh, phê duy t thi t k k thu t ư c th hi n b ng văn b n, bao g m các n i dung sau: - S phù h p c a thi t k k thu t v i thi t k cơ s ; - S h p lý c a các gi i pháp k t c u công trình; - S tuân th các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng; - ánh giá m c an toàn công trình; - S h p lý c a vi c l a ch n dây chuy n và thi t b công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; - S tuân th các quy nh v môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy. Ch u tư có th thuê tư v n thNm tra m t ph n ho c toàn b các n i dung trên làm cơ s cho vi c thNm nh. K t qu thNm tra ư c th hi n b ng văn b n. b) i v i thi t k b n v thi công: Thi t k b n v thi công ph i ư c ch u tư ho c i di n ư c u quy n c a ch u tư xác nh n b ng ch ký và óng d u ã phê duy t vào b n v trư c khi ưa ra thi công. Ch u tư có th thuê tư v n giám sát thi công xây d ng ki m tra thi t k b n v thi công và ký xác nh n trong b n v trư c khi phê duy t. 2. ThNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công i v i các trư ng h p thi t k hai bư c và thi t k m t bư c a) i v i trư ng h p thi t k hai bư c, ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công. i v i trư ng h p thi t k m t bư c, ch u tư t ch c thNm nh thi t k b n v thi công ngư i quy t nh u tư phê duy t cùng v i Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. b) N i dung thNm nh thi t k b n v thi công ư c th c hi n như quy nh t i i m a kho n 1 i u này. c) Vi c óng d u xác nh n b n v trư c khi ưa ra thi công th c hi n như quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 3. Chi phí thNm nh, thNm tra thi t k xây d ng công trình ư c tính vào t ng m c u tư, d toán xây d ng công trình. M c 2. GI Y PHÉP XÂY D NG i u 19. Gi y phép xây d ng công trình
 13. 1. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i có gi y phép xây d ng, tr trư ng h p xây d ng các công trình sau ây: a) Công trình thu c bí m t Nhà nư c, công trình xây d ng theo l nh khNn c p, công trình t m ph c v xây d ng công trình chính; b) Công trình xây d ng theo tuy n không i qua ô th nhưng phù h p v i quy ho ch xây d ng ư c duy t, công trình thu c d án u tư xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; c) Công trình xây d ng thu c d án khu ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu nhà có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; d) Các công trình s a ch a, c i t o, l p t thi t b bên trong không làm thay i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình; ) Công trình h t ng k thu t quy mô nh thu c các xã vùng sâu, vùng xa; e) Nhà riêng l t i vùng sâu, vùng xa không thu c ô th , không thu c i m dân cư t p trung; nhà riêng l t i các i m dân cư nông thôn chưa có quy ho ch xây d ng ư c duy t. 2. Vi c xây d ng công trình, nhà riêng l trong vùng ã công b quy ho ch xây d ng ư c duy t nhưng chưa th c hi n thì ch ư c c p Gi y phép xây d ng t m có th i h n theo th i h n th c hi n quy ho ch. 3. i u ki n c p phép xây d ng công trình trong ô th th c hi n theo quy nh t i i u 65 c a Lu t Xây d ng. Quy n và nghĩa v c a ngư i xin c p phép xây d ng th c hi n theo quy nh t i i u 68 c a Lu t Xây d ng. 4. Gi y phép xây d ng theo m u quy nh t i Ph l c VI Ngh nh này. i u 20. H sơ xin c p Gi y phép xây d ng công trình và nhà ô th H sơ xin c p Gi y phép xây d ng g m: 1. ơn xin c p Gi y phép xây d ng theo m u t i Ph l c IV kèm theo Ngh nh này. Trư ng h p xin c p Gi y phép xây d ng t m có th i h n thì trong ơn xin c p Gi y phép xây d ng còn ph i có cam k t t phá d công trình khi Nhà nư c th c hi n gi i phóng m t b ng. 2. B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 3. B n v thi t k th hi n ư c v trí m t b ng, m t c t, các m t ng chính; m t b ng móng c a công trình; sơ v trí ho c tuy n công trình; sơ h th ng và i m u n i k thu t c p i n, c p nư c, thoát nư c mưa, thoát nư c th i. Riêng i v i công trình s a ch a, c i t o yêu c u ph i có Gi y phép xây d ng thì ph i có nh ch p hi n tr ng công trình.
 14. i u 21. H sơ xin c p Gi y phép xây d ng nhà nông thôn H sơ xin c p Gi y phép xây d ng nhà nông thôn g m: 1. ơn xin c p Gi y phép xây d ng theo m u t i Ph l c V kèm theo Ngh nh này. 2. B n sao m t trong nh ng gi y t v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Sơ m t b ng xây d ng công trình trên lô t và các công trình li n k n u có do ch nhà ót v . i u 22. Ti p nh n h sơ xin c p Gi y phép xây d ng 1. Cơ quan c p Gi y phép xây d ng có nhi m v ti p nh n h sơ xin c p Gi y phép xây d ng, căn c vào lo i h sơ xin c p Gi y phép xây d ng ki m tra tính h p l theo quy nh t i i u 20 ho c i u 21 Ngh nh này. 2. Khi nh n h sơ h p l , cơ quan c p Gi y phép xây d ng ph i có gi y biên nh n, trong ó h n ngày tr k t qu . Gi y biên nh n ư c l p thành 02 b n, 01 b n giao cho ngư i xin c p Gi y phép xây d ng và 01 b n lưu t i cơ quan c p Gi y phép xây d ng. 3. Trư ng h p h sơ xin c p Gi y phép xây d ng chưa h p l , cơ quan c p Gi y phép xây d ng gi i thích, hư ng d n cho ngư i xin c p Gi y phép xây d ng, b sung h sơ theo úng quy nh. Th i gian hoàn ch nh h sơ không tính vào th i h n c p Gi y phép xây d ng. i u 23. Th m quy n c p Gi y phép xây d ng 1. y ban nhân dân c p t nh t ch c c p Gi y phép xây d ng i v i các công trình xây d ng c p c bi t, c p I; công trình tôn giáo; công trình di tích l ch s - văn hoá; công trình tư ng ài, qu ng cáo, tranh hoành tráng thu c a gi i hành chính do mình qu n lý; nh ng công trình trên các tuy n, tr c ư ng ph chính trong ô th ; công trình thu c d án có v n u tư tr c ti p nư c ngoài; công trình thu c d án và các công trình khác do y ban nhân dân c p t nh quy nh. 2. y ban nhân dân c p huy n c p Gi y phép xây d ng các công trình còn l i và nhà riêng l ô th thu c a gi i hành chính do mình qu n lý, tr các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này. 3. y ban nhân dân xã c p Gi y phép xây d ng nhà riêng l t i nh ng i m dân cư nông thôn ã có quy ho ch xây d ng ư c duy t thu c a gi i hành chính do mình qu n lý. i u 24. i u ch nh Gi y phép xây d ng 1. Khi có nhu c u i u ch nh thi t k xây d ng công trình khác v i n i dung Gi y phép xây d ng ã ư c c p, ch u tư ph i xin i u ch nh Gi y phép xây d ng trư c khi thi công xây d ng công trình theo n i dung i u ch nh. Cơ quan c p Gi y phép xây d ng là cơ quan có thNm quy n i u ch nh Gi y phép xây d ng b o m phù h p quy ho ch xây d ng và ch u trách nhi m v n i dung cho phép i u ch nh. N i dung
 15. i u ch nh Gi y phép xây d ng ư c ghi b sung vào m c “gia h n, i u ch nh” trong Gi y phép xây d ng ã c p. 2. H sơ xin i u ch nh Gi y phép xây d ng g m: a) ơn xin i u ch nh Gi y phép xây d ng; b) B n chính Gi y phép xây d ng ã ư c c p; c) B n v thi t k i u ch nh. 3. Th i h n xét i u ch nh Gi y phép xây d ng ch m nh t là 10 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i u 25. Trách nhi m c a cơ quan c p Gi y phép xây d ng 1. Niêm y t công khai i u ki n, trình t và các th t c c p Gi y phép xây d ng t i tr s cơ quan c p Gi y phép xây d ng. 2. Cung c p b ng văn b n thông tin liên quan n c p Gi y phép xây d ng khi có yêu c u c a ngư i xin c p Gi y phép xây d ng. Th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n yêu c u. 3. L y ý ki n các cơ quan có liên quan khi c n làm rõ thông tin ph c v vi c c p Gi y phép xây d ng. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c công văn xin ý ki n, các t ch c ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p Gi y phép xây d ng. Quá th i h n trên n u không có văn b n tr l i thì coi như ã ng ý và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu x y ra do vi c không tr l i ho c tr l i ch m tr . 4. C p Gi y phép xây d ng trong th i h n không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i v i nhà riêng l thì th i h n c p Gi y phép xây d ng không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 5. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i do vi c c p gi y phép sai ho c c p Gi y phép ch m so v i th i h n quy nh t i kho n 4 i u này. 6. Ph i h p v i y ban nhân dân c p xã nơi có công trình xây d ng ki m tra vi c th c hi n xây d ng theo gi y phép và x lý vi ph m theo quy nh. Trư ng h p ã có quy t nh ình ch xây d ng mà ngư i ư c c p Gi y phép xây d ng không ch p hành thì thu h i Gi y phép xây d ng và chuy n cho c p có thNm quy n x lý theo quy nh. 7. Yêu c u y ban nhân dân c p xã nơi có công trình xây d ng thông báo cho cơ quan có thNm quy n không cung c p các d ch v i n, nư c, ình ch các ho t ng kinh doanh, d ch v i v i công trình xây d ng sai quy ho ch, xây d ng không có gi y phép ho c công trình xây d ng không úng v i Gi y phép xây d ng ư c c p.
 16. 8. Gi i quy t các khi u n i, t cáo v vi c c p Gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Thu l phí c p Gi y phép xây d ng theo quy nh. 10. Không ư c ch nh t ch c, cá nhân thi t k ho c l p các ơn v thi t k tr c thu c th c hi n thi t k cho ngư i xin c p Gi y phép xây d ng. i u 26. Gia h n Gi y phép xây d ng 1. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày ư c c p Gi y phép xây d ng mà công trình chưa kh i công thì ngư i xin c p Gi y phép xây d ng ph i xin gia h n Gi y phép xây d ng. 2. H sơ xin gia h n Gi y phép xây d ng bao g m: a) ơn xin gia h n Gi y phép xây d ng; b) B n chính Gi y phép xây d ng ã ư c c p. 3. Th i gian xét c p gia h n Gi y phép xây d ng ch m nh t là 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. Cơ quan c p Gi y phép xây d ng là cơ quan gia h n Gi y phép xây d ng. M c 3. QU N LÝ THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 27. N i dung qu n lý thi công xây d ng công trình Qu n lý thi công xây d ng công trình bao g m qu n lý ch t lư ng xây d ng, qu n lý ti n xây d ng, qu n lý kh i lư ng thi công xây d ng công trình, qu n lý an toàn lao ng trên công trư ng xây d ng, qu n lý môi trư ng xây d ng. Riêng qu n lý ch t lư ng xây d ng ư c th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 28. Qu n lý ti n thi công xây d ng công trình 1. Công trình xây d ng trư c khi tri n khai ph i ư c l p ti n thi công xây d ng. Ti n thi công xây d ng công trình ph i phù h p v i t ng ti n c a d án ã ư c phê duy t. 2. i v i công trình xây d ng có quy mô l n và th i gian thi công kéo dài thì ti n xây d ng công trình ph i ư c l p cho t ng giai o n theo tháng, quý, năm. 3. Nhà th u thi công xây d ng công trình có nghĩa v l p ti n thi công xây d ng chi ti t, b trí xen k k t h p các công vi c c n th c hi n nhưng ph i b o m phù h p v i t ng ti n c a d án. 4. Ch u tư, nhà th u thi công xây d ng, tư v n giám sát và các bên có liên quan có trách nhi m theo dõi, giám sát ti n thi công xây d ng công trình và i u ch nh ti n
 17. trong trư ng h p ti n thi công xây d ng m t s giai o n b kéo dài nhưng không ư c làm nh hư ng n t ng ti n c a d án. Trư ng h p xét th y t ng ti n c a d án b kéo dài thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư ưa ra quy t nh vi c i u ch nh t ng ti n c a d án. 5. Khuy n khích vi c Ny nhanh ti n xây d ng trên cơ s b o m ch t lư ng công trình. Trư ng h p Ny nhanh ti n xây d ng em l i hi u qu cao hơn cho d án thì nhà th u xây d ng ư c xét thư ng theo h p ng. Trư ng h p kéo dài ti n xây d ng gây thi t h i thì bên vi ph m ph i b i thư ng thi t h i và b ph t vi ph m h p ng. i u 29. Qu n lý kh i lư ng thi công xây d ng công trình 1. Vi c thi công xây d ng công trình ph i ư c th c hi n theo kh i lư ng c a thi t k ư c duy t. 2. Kh i lư ng thi công xây d ng ư c tính toán, xác nh n gi a ch u tư, nhà th u thi công xây d ng, tư v n giám sát theo th i gian ho c giai o n thi công và ư c i chi u v i kh i lư ng thi t k ư c duy t làm cơ s nghi m thu, thanh toán theo h p ng. 3. Khi có kh i lư ng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình ư c duy t thì ch u tư và nhà th u thi công xây d ng ph i xem xét x lý. Riêng i v i công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c, khi có kh i lư ng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình làm vư t t ng m c u tư thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. Kh i lư ng phát sinh ư c ch u tư ho c ngư i quy t nh u tư ch p thu n, phê duy t là cơ s thanh toán, quy t toán công trình. 4. Nghiêm c m vi c khai kh ng, khai tăng kh i lư ng ho c thông ng gi a các bên tham gia d n n làm sai kh i lư ng thanh toán. i u 30. Qu n lý an toàn lao ng trên công trư ng xây d ng 1. Nhà th u thi công xây d ng ph i l p các bi n pháp an toàn cho ngư i và công trình trên công trư ng xây d ng. Trư ng h p các bi n pháp an toàn liên quan n nhi u bên thì ph i ư c các bên th a thu n. 2. Các bi n pháp an toàn, n i quy v an toàn ph i ư c th hi n công khai trên công trư ng xây d ng m i ngư i bi t và ch p hành; nh ng v trí nguy hi m trên công trư ng ph i b trí ngư i hư ng d n, c nh báo phòng tai n n. 3. Nhà th u thi công xây d ng, ch u tư và các bên có liên quan ph i thư ng xuyên ki m tra giám sát công tác an toàn lao ng trên công trư ng. Khi phát hi n có vi ph m v an toàn lao ng thì ph i ình ch thi công xây d ng. Ngư i x y ra vi ph m v an toàn lao ng thu c ph m vi qu n lý c a mình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t.
 18. 4. Nhà th u xây d ng có trách nhi m ào t o, hư ng d n, ph bi n các quy nh v an toàn lao ng. i v i m t s công vi c yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng thì ngư i lao ng ph i có gi y ch ng nh n ào t o an toàn lao ng. Nghiêm c m s d ng ngư i lao ng chưa ư c ào t o và chưa ư c hư ng d n v an toàn lao ng. 5. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m c p y các trang b b o h lao ng, an toàn lao ng cho ngư i lao ng theo quy nh khi s d ng lao ng trên công trư ng. 6. Khi có s c v an toàn lao ng, nhà th u thi công xây d ng và các bên có liên quan có trách nhi m t ch c x lý và báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn lao ng theo quy nh c a pháp lu t ng th i ch u trách nhi m kh c ph c và b i thư ng nh ng thi t h i do nhà th u không b o m an toàn lao ng gây ra. i u 31. Qu n lý môi trư ng xây d ng 1. Nhà th u thi công xây d ng ph i th c hi n các bi n pháp b o m v môi trư ng cho ngư i lao ng trên công trư ng và b o v môi trư ng xung quanh, bao g m có bi n pháp ch ng b i, ch ng n, x lý ph th i và thu d n hi n trư ng. i v i nh ng công trình xây d ng trong khu v c ô th , ph i th c hi n các bi n pháp bao che, thu d n ph th i ưa n úng nơi quy nh. 2. Trong quá trình v n chuy n v t li u xây d ng, ph th i ph i có bi n pháp che ch n b o m an toàn, v sinh môi trư ng. 3. Nhà th u thi công xây d ng, ch u tư ph i có trách nhi m ki m tra giám sát vi c th c hi n b o v môi trư ng xây d ng, ng th i ch u s ki m tra giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng. Trư ng h p nhà th u thi công xây d ng không tuân th các quy nh v b o v môi trư ng thì ch u tư, cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng có quy n ình ch thi công xây d ng và yêu c u nhà th u th c hi n úng bi n pháp b o v môi trư ng. 4. Ngư i x y ra các hành vi làm t n h i n môi trư ng trong quá trình thi công xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra. i u 32. Phá d công trình xây d ng 1. Vi c phá d công trình, b ph n công trình xây d ng ư c th c hi n trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Gi i phóng m t b ng; b) Công trình có nguy cơ s p gây nguy hi m cho tính m ng con ngư i và công trình lân c n; c) Công trình xây d ng trong khu v c c m xây d ng theo quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Lu t Xây d ng;
 19. d) Ph n công trình xây d ng ho c toàn b công trình xây d ng sai v i quy ho ch xây d ng, sai v i Gi y phép xây d ng; ) Nh ng trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c phá d công trình xây d ng ph i b o m các nguyên t c sau: a) Có quy t nh phá d ; b) Có phương án phá d theo quy nh; c) B o m an toàn cho ngư i và công trình lân c n; d) B o m v sinh môi trư ng; ) Vi c phá d ph i ư c giám sát ngăn ch n nh ng r i ro có th x y ra. M c 4. CÁC HÌNH TH C QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 33. Các hình th c qu n lý d án 1. Ngư i quy t nh u tư quy t nh hình th c qu n lý d án theo quy nh t i kho n 2 i u 45 c a Lu t Xây d ng. 2. Trư ng h p ch u tư tr c ti p qu n lý d án thì ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án giúp ch u tư làm u m i qu n lý d án. Ban Qu n lý d án ph i có năng l c t ch c th c hi n nhi m v qu n lý d án theo yêu c u c a ch u tư. Ban Qu n lý d án có th thuê tư v n qu n lý, giám sát m t s ph n vi c mà Ban Qu n lý d án không có i u ki n, năng l c th c hi n nhưng ph i ư c s ng ý c a ch u tư. i v i d án có quy mô nh , ơn gi n có t ng m c u tư dư i 7 t ng thì ch u tư có th không l p Ban Qu n lý d án mà s d ng b máy chuyên môn c a mình qu n lý, i u hành d án ho c thuê ngư i có chuyên môn, kinh nghi m giúp qu n lý th c hi n d án. 3. Trư ng h p ch u tư thuê t ch c tư v n qu n lý i u hành d án thì t ch c tư v n ó ph i có i u ki n năng l c t ch c qu n lý phù h p v i quy mô, tính ch t c a d án. Trách nhi m, quy n h n c a tư v n qu n lý d án ư c th c hi n theo h p ng tho thu n gi a hai bên. Tư v n qu n lý d án ư c thuê t ch c, cá nhân tư v n tham gia qu n lý nhưng ph i ư c ch u tư ch p thu n và phù h p v i h p ng ã ký v i ch u tư. Khi áp d ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án, ch u tư v n ph i s d ng các ơn v chuyên môn thu c b máy c a mình ho c ch nh u m i ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án. i u 34. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư và Ban Qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án
 20. 1. Ch u tư th c hi n nhi m v , quy n h n k t giai o n chuNn b d án, th c hi n d án n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng b o m tính hi u qu , tính kh thi c a d án và tuân th các quy nh c a pháp lu t. Ban Qu n lý d án có th ư c giao qu n lý nhi u d án nhưng ph i ư c ngư i quy t nh u tư ch p thu n và ph i b o m nguyên t c: t ng d án không b gián o n, ư c qu n lý và quy t toán theo úng quy nh. Vi c giao nhi m v và u quy n cho Ban Qu n lý d án ph i ư c th hi n trong quy t nh thành l p Ban Qu n lý d án. Ch u tư có trách nhi m ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v k t qu th c hi n nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý d án. 2. Ban Qu n lý d án th c hi n nhi m v do ch u tư giao và quy n h n do ch u tư u quy n. Ban Qu n lý d án ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t theo nhi m v ư c giao và quy n h n ư c u quy n. i u 35. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư và tư v n qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thuê tư v n qu n lý d án 1. Ch u tư th c hi n nhi m v , quy n h n k t giai o n chuNn b d án, th c hi n d án n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng b o m tính hi u qu , tính kh thi c a d án và tuân th các quy nh c a pháp lu t. Ch u tư có trách nhi m l a ch n và ký h p ng v i t ch c tư v n qu n lý d án có i u ki n năng l c t ch c qu n lý giúp ch u tư qu n lý th c hi n d án. Ch u tư có trách nhi m ki m tra, theo dõi vi c th c hi n h p ng c a tư v n qu n lý d án. 2. Tư v n qu n lý d án th c hi n nhi m v , quy n h n theo tho thu n trong h p ng ký k t gi a ch u tư và tư v n qu n lý d án. Tư v n qu n lý d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v vi c th c hi n các cam k t trong h p ng. Chương IV I U KI N NĂNG L C C A T CH C, CÁ NHÂN TRONG HO T NG XÂY D NG i u 36. Quy nh chung v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân 1. Các t ch c, cá nhân khi tham gia ho t ng xây d ng ph i có i u ki n năng l c phù h p v i lo i d án; lo i, c p công trình và công vi c theo quy nh c a Ngh nh này. 2. T ch c, cá nhân khi tham gia các lĩnh v c sau ây ph i có i u ki n v năng l c: a) L p d án u tư xây d ng công trình; b) Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; c) Thi t k quy ho ch xây d ng; d) Thi t k xây d ng công trình;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản