intTypePromotion=1

Nghị định số 12/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
6
download

Nghị định số 12/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 12/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 12/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 12/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C HUY N TH T N T, HUY N VĨNH TH NH, HUY N C ; THÀNH L P QU N TH T N T VÀ CÁC PHƯ NG TR C THU C; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N C THÀNH L P HUY N TH I LAI THU C THÀNH PH C N THƠ CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ, NGHN NNH i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c huy n Th t N t, huy n Vĩnh Th nh, huy n C ; thành l p qu n Th t N t và các phư ng tr c thu c; i u ch nh a gi i hành chính huy n C thành l p huy n Th i Lai thu c thành ph C n Thơ như sau: I. I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C HUY N TH T N T, HUY N VĨNH TH NH, HUY N C 1. Thành l p xã Vĩnh Bình thu c huy n Th t N t trên cơ s i u ch nh 1.095,67 ha di n tích t nhiên và 3.191 nhân khNu c a xã Th i Thu n; 857,84 ha di n tích t nhiên và 4.038 nhân khNu c a xã Trung Nh t. Xã Vĩnh Bình có 1.953,51 ha di n tích t nhiên và 7.229 nhân khNu. a gi i hành chính xã Vĩnh Bình: ông giáp xã Th i Thu n, xã Trung Nh t; Tây giáp huy n Vĩnh Th nh; Nam giáp xã Trung An và huy n Vĩnh Th nh; B c giáp xã Thu n An và huy n Vĩnh Th nh. 2. i u ch nh toàn b 1.953,51 ha di n tích t nhiên và 7.229 nhân khNu c a xã Vĩnh Bình, huy n Th t N t v huy n Vĩnh Th nh qu n lý. 3. i u ch nh 201,85 ha di n tích t nhiên và 1.047 nhân khNu c a xã Trung Hưng thu c huy n Vĩnh Th nh v xã Trung Th nh thu c huy n Th t N t qu n lý. Xã Trung Th nh có 2.399,56 ha di n tích t nhiên và 18.063 nhân khNu.
  2. 4. i u ch nh 1.197,90 ha di n tích t nhiên và 11.116 nhân khNu c a xã Trung An thu c huy n Th t N t v huy n C qu n lý. 5. i u ch nh toàn b 2.399,56 ha di n tích t nhiên và 18.063 nhân khNu c a xã Trung Th nh thu c huy n Th t N t v huy n C qu n lý. 6. Thành l p xã Th nh L i thu c huy n Vĩnh Th nh trên cơ s i u ch nh 4.323,81 ha di n tích t nhiên và 10.472 nhân khNu c a xã Th nh Th ng. Xã Th nh L i có 4.323,81 ha di n tích t nhiên và 10.472 nhân khNu. a gi i hành chính xã Th nh L i: ông giáp xã Th nh An, xã Th nh Th ng; Tây giáp t nh Kiên Giang và t nh An Giang; Nam giáp xã Th nh Th ng và t nh Kiên Giang; B c giáp xã Th nh An và t nh An Giang. 7. i u ch nh 545,19 ha di n tích t nhiên và 2.426 nhân khNu c a xã Trung Hưng v xã Th nh L c, huy n Vĩnh Th nh qu n lý. Xã Th nh L c có 3.593,13 ha di n tích t nhiên và 15.148 nhân khNu. 8. i u ch nh toàn b 9.570,53 ha di n tích t nhiên và 20.520 nhân khNu c a xã Th nh Phú thu c huy n Vĩnh Th nh v huy n C qu n lý. 9. i u ch nh toàn b 3.459,87 ha di n tích t nhiên và 20.469 nhân khNu còn l i c a xã Trung Hưng thu c huy n Vĩnh Th nh v huy n C qu n lý. 10. Thành l p xã ông Th ng thu c huy n C trên cơ s i u ch nh 1.501,82 ha di n tích t nhiên và 5.128 nhân khNu c a xã ông Hi p. Xã ông Th ng có 1.501,82 ha di n tích t nhiên và 5.128 nhân khNu. a gi i hành chính xã ông Th ng: ông giáp xã ông Hi p; Tây giáp xã Th i Xuân, th tr n C ; Nam giáp xã ông Bình, xã ông Thu n; B c giáp xã Th i Hưng. 11. Thành l p xã Th i Xuân thu c huy n C trên cơ s i u ch nh 1.710,64 ha di n tích t nhiên và 7.009 nhân khNu c a xã Th i ông. Xã Th i Xuân có 1.710,64 ha di n tích t nhiên và 7.009 nhân khNu. a gi i hành chính xã Th i Xuân: ông giáp xã ông Bình, xã ông Th ng; Tây giáp xã Th i ông và huy n Vĩnh Th nh; Nam giáp xã ông Bình, xã Th i ông; B c giáp th tr n C và huy n Vĩnh Th nh. 12. Thành l p xã Tân Th nh thu c huy n C trên cơ s i u ch nh 1.631,58 ha di n tích t nhiên và 7.928 nhân khNu c a xã Th i Th nh. Xã Tân Th nh có 1.631,58 ha di n tích t nhiên và 7.928 nhân khNu.
  3. a gi i hành chính xã Tân Th nh: ông giáp xã Th i Th nh, xã nh Môn; Tây giáp xã Th i Hưng, xã Xuân Th ng, th tr n Th i Lai; Nam giáp th tr n Th i Lai, xã nh Môn; B c giáp xã Th i Hưng và qu n Ô Môn. 13. Thành l p xã Trư ng Xuân B thu c huy n C trên cơ s i u ch nh 2.014,89 ha di n tích t nhiên và 7.503 nhân khNu c a xã Trư ng Xuân A. Xã Trư ng Xuân B có 2.014,89 ha di n tích t nhiên và 7.503 nhân khNu a gi i hành chính xã Trư ng Xuân B: ông giáp t nh H u Giang; Tây giáp xã ông Thu n; Nam giáp xã Trư ng Xuân A; B c giáp xã ông Thu n, xã Trư ng Xuân. 14. Thành l p xã Trư ng Th ng thu c huy n C trên cơ s i u ch nh 1.481,86 ha di n tích t nhiên và 6.466 nhân khNu c a xã Trư ng Thành; 656,54 ha di n tích t nhiên và 4.711 nhân khNu c a xã Th i Lai. Xã Trư ng Th ng có 2.138,4 ha di n tích t nhiên và 11.177 nhân khNu. a gi i hành chính xã Trư ng Th ng: ông giáp xã Trư ng Thành, xã nh Môn; Tây giáp xã Th i Lai, xã Trư ng Xuân; Nam giáp xã Trư ng Xuân, xã Trư ng Thành; B c giáp xã nh Môn, xã Th i Lai, th tr n Th i Lai. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã và thành l p xã thu c các huy n Th t N t, C , Vĩnh Th nh: - Xã Th i Thu n còn l i 1.803,15 ha di n tích t nhiên và 30.268 nhân khNu. - Xã Trung Nh t còn l i 1.679,94 ha di n tích t nhiên và 18.085 nhân khNu. - Ph n còn l i 186 ha di n tích t nhiên và 2.755 nhân khNu c a xã Trung An s ư c i u ch nh thành l p phư ng thu c qu n Th t N t. Huy n Th t N t có 11.780,74 ha di n tích t nhiên và 160.580 nhân khNu, có 7 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Th i Thu n, Trung Nh t, Trung Kiên, Thu n Hưng, Tân Hưng, Tân L c và th tr n Th t N t. - Xã Th nh Th ng còn l i 2.327,02 ha di n tích t nhiên và 7.124 nhân khNu. Huy n Vĩnh Th nh có 29.759,06 ha di n tích t nhiên và 117.930 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Th nh M , Th nh Qu i, Th nh An, Th nh Ti n, Th nh Th ng, Th nh L i, Th nh L c, th tr n Vĩnh Th nh và th tr n Th nh An. - Xã ông Hi p còn l i 1.642,66 ha di n tích t nhiên và 6.288 nhân khNu. - Xã Th i ông còn l i 1.874,42 ha di n tích t nhiên và 6.121 nhân khNu. - Xã Th i Th nh còn l i 1.397,05 ha di n tích t nhiên và 11.791 nhân khNu. - Xã Trư ng Xuân A còn l i 1.664,32 ha di n tích t nhiên và 7.157 nhân khNu.
  4. - Xã Th i Lai còn l i 1.762,76 ha di n tích t nhiên và 6.600 nhân khNu ( ư c i tên thành xã Th i Tân). - Xã Trư ng Thành còn l i 1.897,41 ha di n tích t nhiên và 12.427 nhân khNu. - Xã Trung An có 1.197,90 ha di n tích t nhiên và 11.116 nhân khNu. Huy n C có 56.613,97 ha di n tích t nhiên và 249.306 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Th i Th nh, Tân Th nh, nh Môn, Trư ng Thành, Trư ng Xuân, Trư ng Xuân A, Trư ng Xuân B, Xuân Th ng, Trư ng Th ng, Th i Tân, ông Bình, ông Thu n, Th i Hưng, ông Hi p, ông Th ng, Th i ông, Th i Xuân, Trung An, Trung Th nh, Th nh Phú, Trung Hưng, th tr n C và th tr n Th i Lai. II. THÀNH L P QU N TH T N T VÀ CÁC PHƯ NG TR C THU C 1. Thành l p qu n Th t N t: Thành l p qu n Th t N t thu c thành ph C n Thơ trên cơ s toàn b 11.780,74 ha di n tích t nhiên và 160.580 nhân khNu c a huy n Th t N t (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a th tr n Th t N t và các xã: Th i Thu n, Trung Nh t, Trung Kiên, Thu n Hưng, Tân Hưng và Tân L c). Qu n Th t N t có 11.780,74 ha di n tích t nhiên và 160.580 nhân khNu. a gi i hành chính qu n Th t N t: ông giáp t nh ng Tháp; Tây giáp huy n Vĩnh Th nh, huy n C ; Nam giáp huy n C , qu n Ô Môn; B c giáp t nh An Giang và t nh ng Tháp. 2. Thành l p các phư ng thu c qu n Th t N t: a. Thành l p phư ng Th i Thu n thu c qu n Th t N t trên cơ s i u ch nh 1.026,06 ha di n tích t nhiên và 16.296 nhân khNu c a xã Th i Thu n. Phư ng Th i Thu n có 1.026,06 ha di n tích t nhiên và 16.296 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th i Thu n: ông giáp phư ng Tân L c và t nh ng Tháp; Tây giáp huy n Vĩnh Th nh; Nam giáp phư ng Thu n An, phư ng Tân L c; B c giáp t nh An Giang và t nh ng Tháp. b. Thành l p phư ng Thu n An thu c qu n Th t N t trên cơ s 777,09 ha di n tích t nhiên và 13.972 nhân khNu còn l i c a xã Th i Thu n. Phư ng Thu n An có 777,09 ha di n tích t nhiên và 13.972 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Thu n An: ông giáp phư ng Tân L c; Tây giáp huy n Vĩnh Th nh; Nam giáp phư ng Trung Nh t, phư ng Th t N t, phư ng Tân L c; B c giáp phư ng Th i Thu n.
  5. c. Thành l p phư ng Th t N t thu c qu n Th t N t trên cơ s toàn b 575,48 ha di n tích t nhiên và 23.266 nhân khNu c a th tr n Th t N t. Phư ng Th t N t có 575,48 ha di n tích t nhiên và 23.266 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th t N t: ông giáp phư ng Tân L c; Tây giáp phư ng Thu n An, phư ng Trung Nh t; Nam giáp phư ng Trung Nh t, phư ng Trung Kiên; B c giáp phư ng Thu n An, phư ng Tân L c. d. Thành l p phư ng Th nh Hòa thu c qu n Th t N t trên cơ s i u ch nh 556,64 di n tích t nhiên và 5.377 nhân khNu c a xã Trung Nh t; 186 ha di n tích t nhiên và 2.755 nhân khNu còn l i c a xã Trung An. Phư ng Th nh Hòa có 742,64 ha di n tích t nhiên và 8.132 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th nh Hòa: ông giáp phư ng Trung Kiên; Tây giáp phư ng Trung Nh t và huy n C ; Nam giáp huy n C ; B c giáp phư ng Trung Nh t, phư ng Trung Kiên. . Thành l p phư ng Trung Nh t thu c qu n Th t N t trên cơ s 1.123,30 ha di n tích t nhiên và 12.708 nhân khNu còn l i c a xã Trung Nh t. Phư ng Trung Nh t có 1.123,30 ha di n tích t nhiên và 12.708 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Trung Nh t: ông giáp phư ng Trung Kiên; Tây giáp huy n Vĩnh Th nh; Nam giáp phư ng Th nh Hòa; B c giáp phư ng Thu n An, phư ng Th t N t. e. Thành l p phư ng Trung Kiên thu c qu n Th t N t trên cơ s toàn b 1.416,37 ha di n tích t nhiên và 28.105 nhân khNu c a xã Trung Kiên. Phư ng Trung Kiên có 1.416,37 ha di n tích t nhiên và 28.105 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Trung Kiên: ông giáp phư ng Tân L c; Tây giáp phư ng Th nh Hòa, phư ng Trung Nh t; Nam giáp phư ng Thu n Hưng, phư ng Tân Hưng và huy n C ; B c giáp phư ng Th t N t, phư ng Trung Nh t, phư ng Tân L c. g. Thành l p phư ng Thu n Hưng thu c qu n Th t N t trên cơ s toàn b 1.385,39 ha di n tích t nhiên và 18.290 nhân khNu c a xã Thu n Hưng. Phư ng Thu n Hưng có 1.385,39 ha di n tích t nhiên và 18.290 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Thu n Hưng: ông giáp phư ng Tân L c; Tây giáp phư ng Trung Kiên, phư ng Tân Hưng; Nam giáp phư ng Tân Hưng và qu n Ô Môn; B c giáp phư ng Trung Kiên, phư ng Tân L c. h. Thành l p phư ng Tân Hưng thu c qu n Th t N t trên cơ s toàn b 1.466,25 ha di n tích t nhiên và 9.216 nhân khNu c a xã Tân Hưng.
  6. Phư ng Tân Hưng có 1.466,25 ha di n tích t nhiên và 9.216 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Hưng: ông giáp phư ng Thu n Hưng và qu n Ô Môn; Tây giáp huy n C ; Nam giáp huy n C và qu n Ô Môn; B c giáp phư ng Thu n Hưng, phư ng Trung Kiên. i. Thành l p phư ng Tân L c thu c qu n Th t N t trên cơ s toàn b 3.268,16 ha di n tích t nhiên và 30.595 nhân khNu c a xã Tân L c. Phư ng Tân L c có 3.268,16 ha di n tích t nhiên và 30.595 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân L c: ông giáp t nh ng Tháp; Tây giáp phư ng Th i Thu n, phư ng Thu n An, phư ng Th t N t, phư ng Trung Kiên, phư ng Thu n Hưng; Nam giáp phư ng Thu n Hưng, qu n Ô Môn và t nh ng Tháp; B c giáp phư ng Thu n An, phư ng Th i Thu n và t nh ng Tháp. III. I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N C THÀNH L P HUY N TH I LAI Thành l p huy n Th i Lai thu c thành ph C n Thơ trên cơ s i u ch nh 25.566,30 ha di n tích t nhiên và 126.842 nhân khNu c a huy n C (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a 13 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Th i Th nh, Tân Th nh, nh Môn, Trư ng Thành, Trư ng Xuân, Trư ng Xuân A, Trư ng Xuân B, Trư ng Th ng, Xuân Th ng, Th i Tân, ông Bình, ông Thu n và th tr n Th i Lai). Huy n Th i Lai có 25.566,30 ha di n tích t nhiên và 126.842 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Th i Th nh, Tân Th nh, nh Môn, Trư ng Thành, Trư ng Xuân, Trư ng Xuân A, Trư ng Xuân B, Trư ng Th ng, Xuân Th ng, Th i Tân, ông Bình, ông Thu n và th tr n Th i Lai. a gi i hành chính huy n Th i Lai: ông giáp huy n Phong i n, qu n Ô Môn; Tây giáp huy n C , thành ph C n Thơ và t nh Kiên Giang; Nam giáp huy n Phong i n, thành ph C n Thơ và t nh H u Giang, t nh Kiên Giang; B c giáp huy n C , qu n Ô Môn. Sau khi thành l p qu n Th t N t và các phư ng tr c thu c; i u ch nh a gi i hành chính huy n C thành l p huy n Th i Lai: Qu n Th t N t có 11.780,74 ha di n tích t nhiên và 160.580 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c, g m các phư ng: Th t N t, Th i Thu n, Thu n An, Trung Nh t, Th nh Hòa, Trung Kiên, Thu n Hưng, Tân Hưng, Tân L c. Huy n Th i Lai có 25.566,30 ha di n tích t nhiên và 126.842 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Th i Th nh, Tân Th nh, nh Môn, Trư ng Thành, Trư ng Xuân, Trư ng Xuân A, Trư ng Xuân B, Trư ng Th ng, Xuân Th ng, Th i Tân, ông Bình, ông Thu n và th tr n Th i Lai. Huy n C còn l i 31.047,67 ha di n tích t nhiên và 122.464 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Th i Hưng, ông Hi p, ông Th ng, Th i
  7. ông, Th i Xuân, Trung Hưng, Th nh Phú, Trung An, Trung Th nh và th tr n C . a gi i hành chính huy n C : ông giáp qu n Th t N t, qu n Ô Môn; Tây giáp huy n Vĩnh Th nh và t nh Kiên Giang; Nam giáp huy n Th i Lai; B c giáp huy n Vĩnh Th nh, qu n Th t N t. Huy n Vĩnh Th nh có 29.759,06 ha di n tích t nhiên và 117.930 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Th nh M , Th nh Qu i, Th nh An, Th nh Ti n, Th nh Th ng, Th nh L i, Th nh L c và th tr n Vĩnh Th nh, th tr n Th nh An. Thành ph C n Thơ có 140.161,60 ha di n tích t nhiên và 1.147.067 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các qu n: Ninh Ki u, Bình Th y, Cái Răng, Ô Môn, Th t N t và các huy n: Phong i n, C , Th i Lai, Vĩnh Th nh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2