Nghị định số 120/2005 của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2005

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
118
lượt xem
16
download

Nghị định số 120/2005 của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định " Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh" của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 120/2005 của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2005

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : 120/2005/Nð-CP ð c l p - T do - H nh phúc ----- o0o ----- Hà N i , Ngày 30 tháng 09 năm 2005 NGH ð NH Quy ñ nh v x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c c nh tranh CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t C nh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; Theo ñ ngh c a B trư ng B Thương m i, NGH ð NH: Chương I NH NG QUY ð NH CHUNG ði u 1. Ph m vi ñi u ch nh 1. Ngh ñ nh này quy ñ nh vi c x lý ñ i v i các t ch c, cá nhân có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy ñ nh pháp lu t v c nh tranh. 2. Hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh theo quy ñ nh c a Ngh ñ nh này bao g m: a) Hành vi vi ph m quy ñ nh v ki m soát hành vi h n ch c nh tranh, bao g m hành vi vi ph m quy ñ nh v tho thu n h n ch c nh tranh, l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng, l m d ng v trí ñ c quy n và t p trung kinh t ; b) Hành vi vi ph m quy ñ nh v c nh tranh không lành m nh; c) Hành vi vi ph m quy ñ nh pháp lu t v c nh tranh khác. ði u 2. ð i tư ng áp d ng Ngh ñ nh này áp d ng ñ i v i các t ch c, cá nhân sau:
 2. 1. T ch c, cá nhân kinh doanh (sau ñây g i là doanh nghi p) và hi p h i ngành ngh ho t ñ ng Vi t Nam (sau ñây g i là hi p h i) ñư c quy ñ nh t i ði u 2 c a Lu t C nh tranh. 2. T ch c, cá nhân khác th c hi n các hành vi ñư c quy ñ nh t i M c 5 Chương II c a Ngh ñ nh này. ði u 3. Nguyên t c x lý vi ph m pháp lu t v c nh tranh 1. Vi c x lý hành vi vi ph m quy ñ nh v ki m soát hành vi h n ch c nh tranh ph i tuân theo các nguyên t c sau ñây: a) M i hành vi vi ph m ph i ñư c phát hi n k p th i. Vi c x lý hành vi vi ph m ph i ñư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ñ ; m i h u qu do hành vi vi ph m gây ra ph i ñư c kh c ph c theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t; b) Vi c x lý hành vi vi ph m ph i tuân theo các trình t , th t c trong t t ng c nh tranh ñư c quy ñ nh t i chương III c a Ngh ñ nh s 116/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Lu t C nh tranh và các quy ñ nh t i Ngh ñ nh này; c) Vi c x lý hành vi vi ph m ph i do ngư i có th m quy n ti n hành theo ñúng th m quy n do pháp lu t quy ñ nh; d) M t hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh ch b x lý m t l n; m t doanh nghi p th c hi n nhi u hành vi vi ph m thì b x lý ñ i v i t ng hành vi vi ph m; ñ) Không ti n hành x lý hành vi vi ph m theo quy ñ nh c a Ngh ñ nh này ñ i v i nh ng hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m. 2. Vi c x lý hành vi vi ph m quy ñ nh v c nh tranh không lành m nh ph i tuân theo các nguyên t c quy ñ nh t i kho n 1 ði u này và ði u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Vi c x lý hành vi vi ph m quy ñ nh pháp lu t v c nh tranh khác ph i tuân theo các nguyên t c ñư c quy ñ nh t i ði u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. ði u 4. Các hình th c x lý vi ph m pháp lu t v c nh tranh 1. Hình th c x lý vi ph m pháp lu t v c nh tranh bao g m các hình th c x ph t và các bi n pháp kh c ph c h u qu . 2. ð i v i m i hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ñây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. 3. Tùy theo tính ch t, m c ñ vi ph m, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v c nh
 3. tranh còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung sau ñây: a) Thu h i gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh, tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh. 4. Ngoài các hình th c x ph t quy ñ nh t i kho n 2 và 3 ði u này, doanh nghi p vi ph m pháp lu t v c nh tranh còn có th b áp d ng m t ho c m t s bi n pháp kh c ph c h u qu sau ñây: a) Bu c cơ c u l i doanh nghi p l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng; b) Bu c chia, tách doanh nghi p ñã sáp nh p, h p nh t; bu c bán l i ph n doanh nghi p ñã mua; c) Bu c c i chính công khai; d) Bu c lo i b nh ng ñi u kho n vi ph m pháp lu t ra kh i h p ñ ng ho c giao d ch kinh doanh; ñ) Bu c s d ng ho c bán l i các sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p ñã mua nhưng không s d ng; e) Bu c lo i b nh ng bi n pháp ngăn c n, kìm hãm doanh nghi p khác tham gia th trư ng ho c phát tri n kinh doanh; g) Bu c khôi ph c các ñi u ki n phát tri n k thu t, công ngh mà doanh nghi p ñã c n tr ; h) Bu c lo i b các ñi u ki n b t l i ñã áp ñ t cho khách hàng; i) Bu c khôi ph c l i các ñi u kho n h p ñ ng ñã thay ñ i mà không có lý do chính ñáng; k) Bu c khôi ph c l i h p ñ ng ñã hu b mà không có lý do chính ñáng. ði u 5. M c ph t ti n ñ i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh 1. ð i v i hành vi vi ph m quy ñ nh v ki m soát hành vi h n ch c nh tranh, cơ quan có th m quy n x lý vi ph m có th ph t ti n theo các m c c th ñư c quy ñ nh t i M c 1, 2 và 3 Chương II c a Ngh ñ nh này nhưng t i ña ñ n 10% t ng doanh thu c a doanh nghi p vi ph m trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m. Trư ng h p doanh nghi p vi ph m m i thành l p và ho t ñ ng chưa ñ m t năm tài chính, t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m quy ñ nh t i kho n này ñư c xác ñ nh là t ng doanh thu c a doanh nghi p k t ngày thành l p cho ñ n ngày ra quy t ñ nh ñi u tra chính th c v hành vi vi ph m.
 4. 2. ð i v i các hành vi vi ph m quy ñ nh v c nh tranh không lành m nh và hành vi vi ph m quy ñ nh pháp lu t v c nh tranh khác không thu c trư ng h p quy ñ nh t i kho n 1 ði u này, cơ quan có th m quy n ti n hành ph t ti n theo các m c c th quy ñ nh t i M c 4 và 5 Chương II c a Ngh ñ nh này. ði u 6. B i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh gây ra 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh gây thi t h i ñ n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân khác thì ph i b i thư ng. 2. Vi c b i thư ng thi t h i quy ñ nh t i kho n 1 ði u này ñư c th c hi n theo các quy ñ nh c a pháp lu t v dân s . ði u 7. Căn c xác ñ nh m c ñ x lý ñ i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh Khi xác ñ nh m c ñ x lý ñ i v i t ng hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh, cơ quan có th m quy n có quy n căn c vào m t ho c m t s y u t sau ñây: 1. M c ñ gây h n ch c nh tranh do hành vi vi ph m gây ra. 2. M c ñ thi t h i do hành vi vi ph m gây ra. 3. Kh năng gây h n ch c nh tranh c a các ñ i tư ng vi ph m. 4. Th i gian th c hi n hành vi vi ph m. 5. Kho n l i nhu n thu ñư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m. 6. Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng ñư c quy ñ nh t i ði u 8 c a Ngh ñ nh này. ði u 8. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng 1. ð i v i hành vi vi ph m quy ñ nh v ki m soát hành vi h n ch c nh tranh và c nh tranh không lành m nh, cơ quan có th m quy n có th áp d ng các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy ñ nh t i m c 6 chương III c a Ngh ñ nh s 116/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Lu t C nh tranh. 2. ð i v i các hành vi vi ph m quy ñ nh pháp lu t v c nh tranh khác, cơ quan có th m quy n có th áp d ng các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng ñư c quy ñ nh t i ði u 8 và 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. ði u 9. Th i hi u khi u n i v vi c c nh tranh, th i hi u ra quy t ñ nh ñi u tra trong trư ng h p cơ quan qu n lý c nh tranh phát hi n hành vi có d u hi u vi ph m pháp lu t v c nh tranh 1. Th i hi u khi u n i v vi c c nh tranh, th i hi u ra quy t ñ nh ñi u tra trong trư ng
 5. h p cơ quan qu n lý c nh tranh phát hi n hành vi có d u hi u vi ph m pháp lu t v c nh tranh theo quy ñ nh t i kho n 2 ði u 65 c a Lu t C nh tranh là 2 năm k t ngày hành vi vi ph m ñư c th c hi n. 2. Trong th i h n ñư c quy ñ nh t i kho n 1 ði u này mà t ch c, cá nhân th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh m i ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x lý c a cơ quan có th m quy n thì th i hi u theo quy ñ nh t i kho n 1 ði u này ñư c tính l i k t th i ñi m th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v c nh tranh m i ho c th i ñi m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x lý. Chương II HÀNH VI VI PH M PHÁP LU T V C NH TRANH, HÌNH TH C VÀ M C ð X LÝ M c1 HÀNH VI VI PH M QUY ð NH V THO THU N H N CH C NH TRANH ði u 10. Hành vi th a thu n n ñ nh giá hàng hóa, d ch v m t cách tr c ti p ho c gián ti p 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Tho thu n áp d ng th ng nh t m c giá v i m t s ho c t t c khách hàng; b) Tho thu n tăng giá ho c gi m giá m c c th ; c) Tho thu n áp d ng công th c tính giá chung; d) Tho thu n duy trì t l c ñ nh v giá c a s n ph m liên quan; ñ) Tho thu n không chi t kh u giá ho c áp d ng m c chi t kh u giá th ng nh t; e) Tho thu n dành h n m c tín d ng cho khách hàng; g) Tho thu n không gi m giá n u không thông báo cho các thành viên khác c a tho thu n; h) Tho thu n s d ng m c giá th ng nh t t i th i ñi m các cu c ñàm phán b t ñ u. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p sau ñây:
 6. a) Hàng hoá, d ch v liên quan là các m t hàng lương th c, th c ph m, trang thi t b y t , thu c phòng và ch a b nh cho ngư i, thu c thú y, phân bón, th c ăn chăn nuôi, thu c b o v th c v t, gi ng cây tr ng, v t nuôi và các d ch v y t , chăm sóc s c kho ; b) Doanh nghi p vi ph m gi vai trò t ch c, lôi kéo các ñ i tư ng khác tham gia vào tho thu n. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu sau ñây: a) T ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m, bao g m c t ch thu toàn b kho n l i nhu n thu ñư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m; b) Bu c lo i b nh ng ñi u kho n vi ph m pháp lu t ra kh i h p ñ ng ho c giao d ch kinh doanh. ði u 11. Hành vi th a thu n phân chia th trư ng tiêu th , ngu n cung c p hàng hóa, cung ng d ch v 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Th a thu n v s lư ng ho c ñ a ñi m mua, bán hàng hoá, d ch v ho c nhóm khách hàng ñ i v i m i bên tham gia tho thu n; b) Tho thu n m i bên tham gia tho thu n ch ñư c mua hàng hoá, d ch v t m t ho c m t s ngu n cung c p nh t ñ nh. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. ði u 12. Hành vi tho thu n h n ch ho c ki m soát s lư ng, kh i lư ng s n xu t, mua, bán hàng hoá, d ch v 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Tho thu n c t, gi m s lư ng, kh i lư ng s n xu t, mua, bán hàng hoá, cung ng
 7. d ch v trên th trư ng liên quan so v i trư c ñó; b) Tho thu n n ñ nh s lư ng, kh i lư ng s n xu t, mua, bán hàng hoá, cung ng d ch v m c ñ ñ t o s khan hi m trên th trư ng. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. ði u 13. Hành vi th a thu n h n ch phát tri n k thu t, công ngh , h n ch ñ u tư 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Tho thu n th ng nh t mua sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p ñ tiêu h y ho c không s d ng; b) Tho thu n không ñưa thêm v n ñ m r ng s n xu t, c i ti n ch t lư ng hàng hóa, d ch v ho c ñ m r ng phát tri n khác. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. ði u 14. Hành vi th a thu n áp ñ t cho doanh nghi p khác ñi u ki n ký k t h p ñ ng mua, bán hàng hóa, d ch v ho c bu c doanh nghi p khác ch p nh n các nghĩa v không liên quan tr c ti p ñ n ñ i tư ng c a h p ñ ng 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p trên th trư ng liên quan t 30% tr lên ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Tho thu n áp ñ t cho doanh nghi p khác ñi u ki n tiên quy t sau ñây trư c khi ký k t h p ñ ng mua, bán hàng hoá, d ch v : - H n ch v s n xu t, phân ph i hàng hoá khác; mua, cung ng d ch v khác không
 8. liên quan tr c ti p ñ n cam k t c a bên nh n ñ i lý theo quy ñ nh c a pháp lu t v ñ i lý; - H n ch v ñ a ñi m bán l i hàng hoá, tr nh ng hàng hoá thu c danh m c m t hàng kinh doanh có ñi u ki n, m t hàng h n ch kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t; - H n ch v khách hàng mua hàng hoá ñ bán l i, tr nh ng hàng hoá thu c danh m c m t hàng kinh doanh có ñi u ki n, m t hàng h n ch kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t; - H n ch v hình th c, s lư ng hàng hoá ñư c cung c p. b) Tho thu n ràng bu c doanh nghi p khác khi mua, bán hàng hoá, d ch v v i b t kỳ doanh nghi p nào tham gia tho thu n ph i mua hàng hoá, d ch v khác t nhà cung c p ho c ngư i ñư c ch ñ nh trư c ho c th c hi n thêm m t ho c m t s nghĩa v n m ngoài ph m vi c n thi t ñ th c hi n h p ñ ng. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n có th ph n k t h p t 30% tr lên trên th trư ng liên quan ñ i v i m t trong các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. ði u 15. Hành vi th a thu n ngăn c n, kìm hãm, không cho doanh nghi p khác tham gia th trư ng ho c phát tri n kinh doanh 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Tho thu n không giao d ch v i doanh nghi p không tham gia tho thu n; b) Tho thu n cùng yêu c u, kêu g i, d d khách hàng c a mình không mua, bán hàng hoá, không s d ng d ch v c a doanh nghi p không tham gia tho thu n; c) Tho thu n cùng mua, bán hàng hoá, d ch v v i m c giá ñ ñ doanh nghi p không tham gia tho thu n không th tham gia th trư ng liên quan; d) Tho thu n cùng yêu c u, kêu g i, d d các nhà phân ph i, nhà bán l ñang giao d ch v i mình phân bi t ñ i x khi mua, bán hàng hoá c a doanh nghi p không tham gia tho thu n theo hư ng gây khó khăn cho vi c tiêu th hàng hoá c a doanh nghi p này; ñ) Tho thu n cùng mua, bán hàng hoá, d ch v v i m c giá ñ ñ doanh nghi p không tham gia tho thu n không th m r ng thêm quy mô kinh doanh.
 9. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n ñ i v i m t trong các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này n u vi ph m thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. ði u 16. Hành vi th a thu n lo i b kh i th trư ng nh ng doanh nghi p không ph i là các bên c a th a thu n 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Tho thu n không giao d ch v i doanh nghi p không tham gia tho thu n và cùng yêu c u, kêu g i, d d khách hàng c a mình không mua, bán hàng hoá, không s d ng d ch v c a doanh nghi p không tham gia th a thu n; b) Tho thu n không giao d ch v i doanh nghi p không tham gia tho thu n và cùng mua, bán hàng hóa, d ch v v i m c giá ñ ñ doanh nghi p không tham gia th a thu n ph i rút lui kh i th trư ng liên quan. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n ñ i v i m t trong các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này n u vi ph m thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. ði u 17. Hành vi thông ñ ng ñ m t ho c các bên c a th a thu n th ng th u trong vi c cung c p hàng hóa, cung ng d ch v 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n ñ i v i m t trong các hành vi trong ñ u th u sau ñây: a) Tho thu n v vi c m t ho c nhi u bên tham gia tho thu n rút kh i vi c d th u ho c rút ñơn d th u ñư c n p trư c ñó ñ m t ho c các bên trong tho thu n th ng th u; b) Tho thu n v vi c m t ho c nhi u bên tham gia tho thu n gây khó khăn cho các bên không tham gia tho thu n khi d th u b ng cách t ch i cung c p nguyên li u, không ký h p ñ ng th u ph ho c các hình th c gây khó khăn khác; c) Tho thu n v vi c các bên tham gia tho thu n th ng nh t ñưa ra nh ng m c giá không có tính c nh tranh ho c ñ t m c giá c nh tranh nhưng kèm theo nh ng ñi u
 10. ki n mà bên m i th u không th ch p nh n ñ xác ñ nh trư c m t ho c nhi u bên s th ng th u; d) Tho thu n v vi c các bên tham gia tho thu n xác ñ nh trư c s l n m i bên ñư c th ng th u trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a t ng doanh nghi p là các bên tham gia th a thu n ñ i v i m t trong các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này n u vi ph m thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 10 c a Ngh ñ nh này. M c2 HÀNH VI VI PH M QUY ð NH V L M D NG V TRÍ TH NG LĨNH TH TRƯ NG, L M D NG V TRÍ ð C QUY N ði u 18. Hành vi bán hàng hoá, cung ng d ch v dư i giá thành toàn b nh m lo i b ñ i th c nh tranh 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ho c t ng doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi bán hàng hoá, cung ng d ch v dư i giá thành toàn b nh m lo i b ñ i th c nh tranh. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p sau ñây: a) Hàng hoá, d ch v liên quan là các m t hàng quy ñ nh t i ñi m a kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này; b) Doanh nghi p vi ph m có th ph n trên th trư ng liên quan t 50% tr lên. 3. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p sau ñây: a) Là doanh nghi p có th ph n trên th trư ng liên quan l n nh t trong nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng; b) Là doanh nghi p gi vai trò t ch c, lôi kéo các doanh nghi p khác trong nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh cùng th c hi n hành vi vi ph m. 4. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1, 2 và 3 ði u này, doanh nghi p vi
 11. ph m các quy ñ nh v l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu sau ñây: a) T ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m bao g m c t ch thu toàn b kho n l i nhu n thu ñư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m; b) Bu c lo i b nh ng ñi u kho n vi ph m pháp lu t ra kh i h p ñ ng ho c giao d ch kinh doanh liên quan; c) Bu c cơ c u l i doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng. ði u 19. Hành vi áp ñ t giá mua, giá bán hàng hoá, d ch v b t h p lý ho c n ñ nh giá bán l i t i thi u gây thi t h i cho khách hàng 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ho c t ng doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Áp ñ t giá mua, giá bán hàng hoá, d ch v b t h p lý gây thi t h i cho khách hàng; b) n ñ nh giá bán l i t i thi u gây thi t h i cho khách hàng. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 3. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 3 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 4. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1, 2 và 3 ði u này, doanh nghi p vi ph m các quy ñ nh v l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 4 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. ði u 20. Hành vi h n ch s n xu t, phân ph i hàng hoá, d ch v , gi i h n th trư ng, c n tr s phát tri n k thu t, công ngh gây thi t h i cho khách hàng 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ho c t ng doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) C t, gi m lư ng cung ng hàng hoá, d ch v trên th trư ng liên quan so v i lư ng hàng hoá, d ch v cung ng trư c ñó trong ñi u ki n không có bi n ñ ng l n v quan h cung c u; không có khung ho ng kinh t , thiên tai, ñ ch ho ; không có s c l n v
 12. k thu t ho c không có tình tr ng kh n c p; b) n ñ nh lư ng cung ng hàng hoá, d ch v m c ñ ñ t o s khan hi m trên th trư ng; c) Găm hàng l i không bán ñ gây m t n ñ nh th trư ng; d) Ch cung ng hàng hoá, d ch v trong m t ho c m t s khu v c ñ a lý nh t ñ nh; ñ) Ch mua hàng hoá, d ch v t m t ho c m t s ngu n cung nh t ñ nh tr trư ng h p các ngu n cung khác không ñáp ng ñư c nh ng ñi u ki n h p lý và phù h p v i t p quán thương m i thông thư ng do bên mua ñ t ra; e) Mua sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p ñ tiêu hu ho c không s d ng; g) ðe do ho c ép bu c ngư i ñang nghiên c u phát tri n k thu t, công ngh ph i d ng ho c hu b vi c nghiên c u ñó. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 3. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 3 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 4. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1, 2 và 3 ði u này, doanh nghi p vi ph m các quy ñ nh v l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu sau ñây: a) Các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 4 ði u 18 c a Ngh ñ nh này; b) Bu c s d ng ho c bán l i các sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p ñã mua nhưng không s d ng; c) Bu c lo i b nh ng bi n pháp ngăn c n, kìm hãm doanh nghi p khác tham gia th trư ng ho c phát tri n kinh doanh; d) Bu c khôi ph c các ñi u ki n phát tri n k thu t, công ngh mà doanh nghi p ñã c n tr . ði u 21. Hành vi áp ñ t ñi u ki n thương m i khác nhau trong giao d ch như nhau nh m t o b t bình ñ ng trong c nh tranh 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ho c t ng doanh nghi p thu c
 13. nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi phân bi t ñ i x v i các doanh nghi p v ñi u ki n mua, bán, giá c , th i h n thành toán, s lư ng trong nh ng giao d ch mua, bán hàng hoá, d ch v tương t v m t giá tr ho c tính ch t hàng hoá, d ch v ñ ñ t m t ho c m t s doanh nghi p vào v trí c nh tranh có l i hơn so v i doanh nghi p khác. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 3. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 3 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 4. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1, 2 và 3 ði u này, doanh nghi p vi ph m các quy ñ nh v l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 4 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. ði u 22. Hành vi áp ñ t ñi u ki n cho doanh nghi p khác ký k t h p ñ ng mua, bán hàng hoá, d ch v ho c bu c doanh nghi p khác ch p nh n các nghĩa v không liên quan tr c ti p ñ n ñ i tư ng c a h p ñ ng 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ho c t ng doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Áp ñ t cho doanh nghi p khác ñi u ki n tiên quy t sau ñây trư c khi ký k t h p ñ ng mua, bán hàng hoá, d ch v : - H n ch v s n xu t, phân ph i hàng hoá khác; mua, cung ng d ch v khác không liên quan tr c ti p ñ n cam k t c a bên nh n ñ i lý theo quy ñ nh c a pháp lu t v ñ i lý; - H n ch v ñ a ñi m bán l i hàng hoá, tr nh ng hàng hoá thu c danh m c m t hàng kinh doanh có ñi u ki n, m t hàng h n ch kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t; - H n ch v khách hàng mua hàng hoá ñ bán l i, tr nh ng hàng hoá thu c danh m c m t hàng kinh doanh có ñi u ki n, m t hàng h n ch kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t; - H n ch v hình th c, s lư ng hàng hoá ñư c cung c p. b) Ràng bu c doanh nghi p khác khi mua, bán hàng hoá, d ch v v i b t kỳ doanh nghi p nào tham gia tho thu n ph i mua hàng hoá, d ch v khác t nhà cung c p ho c ngư i ñư c ch ñ nh trư c ho c th c hi n thêm m t ho c m t s nghĩa v n m ngoài
 14. ph m vi c n thi t ñ th c hi n h p ñ ng. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 3. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 3 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 4. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1, 2 và 3 ði u này, doanh nghi p vi ph m các quy ñ nh v l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 4 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. ði u 23. Hành vi ngăn c n vi c tham gia th trư ng c a nh ng ñ i th c nh tranh m i 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ho c t ng doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Yêu c u khác hàng c a mình không giao d ch v i ñ i th c nh tranh m i; b) ðe do ho c cư ng ép các nhà phân ph i, các c a hàng bán l không ch p nh n phân ph i nh ng m t hàng c a ñ i th c nh tranh m i; c) Bán hàng hoá v i m c giá ñ ñ ñ i th c nh tranh m i không th gia nh p th trư ng nhưng không thu c trư ng h p quy ñ nh t i kho n 1 ði u 19 c a Ngh ñ nh này. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 2 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 3. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p thu c nhóm doanh nghi p có v trí th ng lĩnh th trư ng ñ i v i hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p quy ñ nh t i kho n 3 ði u 18 c a Ngh ñ nh này. 4. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1, 2 và 3 ði u này, doanh nghi p vi ph m các quy ñ nh v l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 4 ði u 18 c a Ngh ñ nh này.
 15. ði u 24. Hành vi l m d ng v trí ñ c quy n 1. Ph t ti n ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p có v trí ñ c quy n ñ i v i m t trong các hành vi l m d ng sau ñây: a) Các hành vi quy ñ nh t i kho n 1 ði u 18, kho n 1 ði u 19, kho n 1 ði u 20, kho n 1 ði u 21, kho n 1 ði u 22 và kho n 1 ði u 23 c a Ngh ñ nh này; b) Áp ñ t các ñi u ki n b t l i cho khách hàng; c) ðơn phương thay ñ i ho c hu b h p ñ ng ñã giao k t mà không c n thông báo trư c cho khách hàng và không ph i ch u bi n pháp ch tài nào; d) ðơn phương thay ñ i ho c hu b h p ñ ng ñã giao k t căn c vào m t ho c m t s lý do không liên quan tr c ti p ñ n các ñi u ki n c n thi t ñ ti p t c th c hi n ñ y ñ h p ñ ng và không ph i ch u bi n pháp ch tài nào. 2. Ngoài vi c b ph t ti n quy ñ nh t i kho n 1 ði u này, doanh nghi p l m d ng v trí ñ c quy n có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu sau ñây: a) T ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m bao g m c t ch thu toàn b kho n l i nhu n thu ñư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m; b) Bu c lo i b nh ng ñi u kho n vi ph m pháp lu t ra kh i h p ñ ng ho c giao d ch kinh doanh liên quan; c) Bu c khôi ph c các ñi u ki n phát tri n k thu t, công ngh mà doanh nghi p ñã c n tr ; d) Bu c lo i b các ñi u ki n b t l i ñã áp ñ t cho khách hàng; ñ) Bu c khôi ph c l i các ñi u kho n h p ñ ng ñã thay ñ i mà không có lý do chính ñáng; e) Bu c khôi ph c l i h p ñ ng ñã hu b mà không có lý do chính ñáng. M c3 HÀNH VI VI PH M QUY ð NH V T P TRUNG KINH T ði u 25. Hành vi sáp nh p doanh nghi p b c m 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a các doanh nghi p nh n sáp nh p và doanh nghi p b sáp nh p ñ i v i hành vi sáp nh p b c m theo quy ñ nh t i ði u 18 c a Lu t C nh tranh. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a các doanh nghi p nh n sáp nh p và doanh nghi p b sáp nh p ñ i
 16. v i hành vi sáp nh p quy ñ nh t i kho n 1 ði u này trong trư ng h p doanh nghi p nh n sáp nh p chèn ép, bu c doanh nghi p b sáp nh p ph i sáp nh p. 3. Ngoài vi c b ph t ti n quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p nh n sáp nh p có th b bu c th c hi n chia, tách thành doanh nghi p b sáp nh p và doanh nghi p nh n sáp nh p như trư c khi sáp nh p. ði u 26. Hành vi h p nh t doanh nghi p b c m 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a các doanh nghi p b h p nh t ñ i v i hành vi h p nh t b c m theo quy ñ nh t i ði u 18 c a Lu t C nh tranh. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a các doanh nghi p b h p nh t ñ i v i hành vi h p nh t quy ñ nh t i kho n 1 ði u này trong trư ng h p h p nh t làm tăng giá hàng hoá, d ch v m t cách ñáng k trên th trư ng liên quan. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p h p nh t có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu sau ñây: a) Thu h i gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh ñã c p cho doanh nghi p h p nh t; b) Bu c chia, tách doanh nghi p h p nh t. ði u 27. Hành vi mua l i doanh nghi p b c m 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p mua l i ñ i v i hành vi mua l i m t ph n ho c toàn b tài s n c a doanh nghi p khác b c m theo quy ñ nh t i ði u 18 c a Lu t C nh tranh. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a doanh nghi p mua l i ñ i v i hành vi mua l i quy ñ nh t i kho n 1 ði u này trong trư ng h p doanh nghi p mua l i chèn ép, bu c doanh nghi p b mua l i ph i bán toàn b ho c m t ph n tài s n c a mình. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p mua l i còn b bu c ph i bán l i ph n tài s n mà doanh nghi p ñã mua. ði u 28. Hành vi liên doanh gi a các doanh nghi p b c m 1. Ph t ti n ñ n 5% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a m i bên liên doanh tương ng ñ i v i hành vi liên doanh b c m theo quy ñ nh t i ði u 18 c a Lu t C nh tranh. 2. Ph t ti n t 5% ñ n 10% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a m i bên liên doanh tương ng ñ i v i hành vi liên doanh quy ñ nh t i kho n 1 ði u này trong trư ng h p liên doanh làm tăng giá hàng hoá, d ch v
 17. m t cách ñáng k trên th trư ng liên quan. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, các bên liên doanh, doanh nghi p liên doanh còn có th b thu h i gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh. ði u 29. Hành vi không thông báo v t p trung kinh t Ph t ti n t 1% ñ n 3% t ng doanh thu trong năm tài chính trư c năm th c hi n hành vi vi ph m c a các doanh nghi p quy ñ nh t i kho n 1 ði u 25, kho n 1 ði u 26, kho n 1 ði u 27 và kho n 1 ði u 28 c a Ngh ñ nh này ñ i v i hành vi t p trung kinh t mà không th c hi n nghĩa v thông báo theo quy ñ nh t i ði u 20 c a Lu t C nh tranh. M c4 HÀNH VI VI PH M QUY ð NH V C NH TRANH KHÔNG LÀNH M NH ði u 30. Hành vi ch d n gây nh m l n 1. Ph t ti n t 5.000.000 ñ ng ñ n 10.000.000 ñ ng ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) S d ng ch d n ch a ñ ng thông tin gây nh m l n v tên thương m i, kh u hi u kinh doanh, bi u tư ng kinh doanh, bao bì, ch d n ñ a lý ñ làm sai l ch nh n th c c a khách hàng v hàng hóa, d ch v c a mình và c a doanh nghi p khác nh m m c ñích c nh tranh; b) Kinh doanh hàng hoá, d ch v có s d ng ch d n gây nh m l n quy ñ nh t i ñi m a kho n này. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ñ ng ñ n 20.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi ch d n gây nh m l n quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p sau ñây: a) Hàng hoá, d ch v liên quan là các m t hàng quy ñ nh t i ñi m a kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này; b) Hàng hoá, d ch v ñư c lưu thông, cung ng trên ph m vi t hai t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c sau ñây: a) T ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m bao g m c t ch thu toàn b kho n l i nhu n thu ñư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m; b) Bu c c i chính công khai. ði u 31. Hành vi xâm ph m bí m t kinh doanh
 18. 1. Ph t ti n t 5.000.000 ñ ng ñ n 10.000.000 ñ ng ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) Ti p c n, thu th p thông tin thu c bí m t kinh doanh b ng cách ch ng l i các bi n pháp b o m t c a ngư i s h u h p pháp bí m t kinh doanh ñó; b) Ti t l , s d ng thông tin thu c bí m t kinh doanh mà không ñư c phép c a ch s h u bí m t kinh doanh; c) Vi ph m h p ñ ng b o m t ho c l a g t, l i d ng lòng tin c a ngư i có nghĩa v b o m t nh m ti p c n, thu th p và làm l thông tin thu c bí m t kinh doanh c a ch s h u bí m t kinh doanh ñó; d) Ti p c n, thu th p thông tin thu c bí m t kinh doanh c a ngư i khác khi ngư i này làm th t c theo quy ñ nh c a pháp lu t liên quan ñ n kinh doanh, làm th t c lưu hành s n ph m ho c b ng cách ch ng l i các bi n pháp b o m t c a cơ quan nhà nư c ho c s d ng nh ng thông tin ñó nh m m c ñích kinh doanh, xin c p gi y phép liên quan ñ n kinh doanh ho c lưu hành s n ph m. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ñ ng ñ n 20.000.000 ñ ng ñ i v i m t trong các hành vi xâm ph m bí m t kinh doanh quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p sau ñây: a) S d ng bí m t kinh doanh ñ s n xu t và lưu thông hàng hoá, cung ng d ch v trên ph m vi t hai t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên; b) Ti t l , cung c p bí m t kinh doanh cho ñ i th c nh tranh c a ch s h u bí m t kinh doanh ñó. 3. Ngoài vi c b ph t theo kho n 1 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b t ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m bao g m c t ch thu toàn b kho n l i nhu n thu ñư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m. ði u 32. Hành vi ép bu c trong kinh doanh 1. Ph t ti n t 5.000.000 ñ ng ñ n 10.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi ép bu c khách hàng, ñ i tác kinh doanh c a doanh nghi p khác b ng hành vi ñe do ho c cư ng ép ñ bu c h không giao d ch ho c ng ng giao d ch v i doanh nghi p ñó. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ñ ng ñ n 20.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi vi ph m ép bu c trong kinh doanh quy ñ nh t i kho n 1 ði u này trong trư ng h p ép bu c khách hàng ho c ñ i tác kinh doanh l n nh t c a ñ i th c nh tranh. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn b t ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m bao g m c t ch thu toàn b kho n l i nhu n thu ñư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m. ði u 33. Hành vi gièm pha doanh nghi p khác
 19. 1. Ph t ti n t 5.000.000 ñ ng ñ n 10.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi gièm pha doanh nghi p khác b ng hành vi gián ti p ñưa ra thông tin không trung th c, gây nh hư ng x u ñ n uy tín, tình tr ng tài chính và ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p khác. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ñ ng ñ n 20.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi gièm pha doanh nghi p khác b ng hành vi tr c ti p ñưa ra thông tin không trung th c, gây nh hư ng x u ñ n uy tín, tình tr ng tài chính và ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p khác. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 30 c a Ngh ñ nh này. ði u 34. Hành vi gây r i ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p khác 1. Ph t ti n t 5.000.000 ñ ng ñ n 10.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi gây r i ho t ñ ng kinh doanh h p pháp c a doanh nghi p khác b ng hành vi tr c ti p ho c gián ti p c n tr , làm gián ño n ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p ñó. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ñ ng ñ n 20.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi gây r i ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p khác làm cho doanh nghi p b gây r i không th ti p t c ti n hành ho t ñ ng kinh doanh m t cách bình thư ng. 3. Ngoài vi c b ph t ti n theo quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 30 c a Ngh ñ nh này. ði u 35. Hành vi qu ng cáo nh m c nh tranh không lành m nh 1. Ph t ti n t 15.000.000 ñ ng ñ n 25.000.000 ñ ng ñ i v i m t trong các hành vi qu ng cáo sau ñây: a) So sánh tr c ti p hàng hoá, d ch v c a mình v i hàng hoá, d ch v cùng lo i c a doanh nghi p khác; b) B t chư c m t s n ph m qu ng cáo khác ñ gây nh m l n cho khách hàng; c) ðưa thông tin gian d i ho c gây nh m l n cho khách hàng v m t trong các n i dung sau ñây: - Giá, s lư ng, ch t lư ng, công d ng, ki u dáng, ch ng lo i, bao bì, ngày s n xu t, th i h n s d ng, xu t x hàng hoá, ngư i s n xu t, nơi s n xu t, ngư i gia công, nơi gia công; - Cách th c s d ng, phương th c ph c v , th i h n b o hành; - Các thông tin gian d i ho c gây nh m l n khác. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ñ ng ñ n 50.000.000 ñ ng ñ i v i m t trong các hành vi vi ph m quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p sau ñây:
 20. a) Hàng hoá, d ch v liên quan là các m t hàng quy ñ nh t i ñi m a kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này; b) Quy mô qu ng cáo thu c ph m vi t hai t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên. 3. Ngoài vi c b ph t ti n quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 30 c a Ngh ñ nh này. ði u 36. Hành vi khuy n m i nh m c nh tranh không lành m nh 1. Ph t ti n t 15.000.000 ñ ng ñ n 25.000.000 ñ ng ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) T ch c khuy n m i mà gian d i v gi i thư ng; b) Khuy n m i không trung th c ho c gây nh m l n v hàng hoá, d ch v ñ l a d i khách hàng; c) Phân bi t ñ i x ñ i v i các khách hàng như nhau t i các ñ a bàn t ch c khuy n m i khác nhau trong cùng m t chương trình khuy n m i; d) T ng hàng hoá cho khách hàng dùng th nhưng l i yêu c u khách hàng ñ i hàng hoá cùng lo i do doanh nghi p khác s n xu t mà khách hàng ñó ñang s d ng ñ dùng hàng hóa c a mình. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ñ ng ñ n 50.000.000 ñ ng ñ i v i m t trong các hành vi vi ph m quy ñ nh t i kho n 1 ði u này thu c m t trong các trư ng h p sau ñây: a) Hàng hoá, d ch v ñư c khuy n m i là các m t hàng quy ñ nh t i ñi m a kho n 2 ði u 10 c a Ngh ñ nh này; b) Quy mô t ch c khuy n m i thu c ph m vi t hai t nh, thành ph tr c thu c trung ương tr lên. 3. Ngoài vi c b ph t ti n quy ñ nh t i kho n 1 và 2 ði u này, doanh nghi p th c hi n các ho t ñ ng khuy n m i nh m c nh tranh không lành mành còn có th b áp d ng m t ho c m t s hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 30 c a Ngh ñ nh này. ði u 37. Hành vi phân bi t ñ i x c a hi p h i 1. Ph t ti n t 15.000.000 ñ ng ñ n 25.000.000 ñ ng ñ i v i m t trong các hành vi sau ñây: a) T ch i doanh nghi p có ñ ñi u ki n gia nh p ho c rút kh i hi p h i n u vi c t ch i ñó mang tính phân bi t ñ i x và làm cho doanh nghi p ñó b b t l i trong c nh tranh;
Đồng bộ tài khoản