Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
67
lượt xem
5
download

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 124/2008/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T THU THU NH P DOANH NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p ngày 03 tháng 6 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p ngày 03 tháng 6 năm 2008 (sau ây g i t t là Lu t Thu thu nh p doanh nghi p). i u 2. Ngư i n p thu Ngư i n p thu th c hi n theo quy nh t i i u 2 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p 1. Ngư i n p thu theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p bao g m: a. Doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t u tư, Lu t Các t ch c tín d ng, Lu t Kinh doanh b o hi m, Lu t Ch ng khoán, Lu t D u khí, Lu t Thương m i và quy nh t i các văn b n pháp lu t khác dư i các hình th c: công ty c ph n; công ty trách nhi m h u h n; công ty h p danh; doanh nghi p tư nhân; công ty Nhà nư c; các bên trong h p ng h p tác kinh doanh; các bên trong h p ng phân chia s n phNm d u khí, xí nghi p liên doanh d u khí, công ty i u hành chung;
 2. b. Doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t nư c ngoài (sau ây g i là doanh nghi p nư c ngoài) có cơ s thư ng trú ho c không có cơ s thư ng trú t i Vi t Nam; c. Các ơn v s nghi p công l p, ngoài công l p s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v có thu nh p ch u thu theo quy nh t i i u 3 Ngh nh này. d. Các t ch c ư c thành l p và ho t ng theo Lu t H p tác xã; . T ch c khác ngoài t ch c quy nh t i các i m a, b, c, d kho n này có ho t ng s n xu t, kinh doanh và có thu nh p ch u thu theo quy nh t i i u 3 Ngh nh này. 2. T ch c ư c thành l p và ho t ng (ho c ăng ký ho t ng) theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, cá nhân kinh doanh là ngư i n p thu theo phương pháp kh u tr t i ngu n trong trư ng h p mua d ch v (k c mua d ch v g n v i hàng hóa) c a doanh nghi p quy nh t i i m c, d kho n 2 i u 2 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. B Tài chính hư ng d n c th vi c kh u tr thu quy nh t i kho n này. i u 3. Thu nh p ch u thu 1. Thu nh p ch u thu bao g m thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v và thu nh p khác quy nh t i kho n 2 i u này. i v i doanh nghi p ăng ký kinh doanh và có thu nh p quy nh t i kho n 2 i u này thì thu nh p này ư c xác nh là thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh c a cơ s . 2. Thu nh p khác bao g m: a. Thu nh p t chuy n như ng v n bao g m thu nh p t vi c chuy n như ng m t ph n ho c toàn b s v n ã u tư vào doanh nghi p, k c trư ng h p bán doanh nghi p, chuy n như ng ch ng khoán và các hình th c chuy n như ng v n khác theo quy nh c a pháp lu t; b. Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n quy nh t i i u 13 Ngh nh này; c. Thu nh p t quy n s h u, quy n s d ng tài s n bao g m c ti n thu v b n quy n dư i m i hình th c, thu v quy n s h u trí tu ; thu nh p t chuy n giao công ngh theo quy nh c a pháp lu t. Cho thuê tài s n dư i m i hình th c; d. Thu nh p t chuy n như ng, thanh lý tài s n (tr b t ng s n), các lo i gi y t có giá khác; . Thu nh p t lãi ti n g i, lãi cho vay v n, bán ngo i t bao g m: lãi ti n g i t i các t ch c tín d ng, lãi cho vay v n dư i m i hình th c theo quy nh c a pháp lu t, phí b o lãnh tín d ng và các kho n phí khác trong h p ng cho vay v n. Thu nh p t bán ngo i t ; e. Hoàn nh p các kho n d phòng, các kho n trích trư c vào chi phí nhưng không s d ng ho c s d ng không h t theo kỳ h n trích l p;
 3. g. Kho n n khó òi ã xóa nay òi ư c; h. Kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; i. Kho n thu nh p t kinh doanh c a nh ng năm trư c b b sót phát hi n ra; k. Chênh l ch gi a thu v ti n ph t, ti n b i thư ng do vi ph m h p ng kinh t tr (-) i kho n b ph t, tr b i thư ng do vi ph m h p ng theo quy nh c a pháp lu t; l. Các kho n tài tr b ng ti n ho c hi n v t nh n ư c, tr kho n tài tr quy nh t i kho n 6 i u 4 Ngh nh này; m. Chênh l ch do ánh giá l i tài s n theo quy nh c a pháp lu t góp v n, i u chuy n khi chia, tách, sáp nh p, h p nh t, chuy n i lo i hình doanh nghi p, tr trư ng h p ánh giá tài s n c nh khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n. Doanh nghi p nh n tài s n ư c h ch toán theo giá ánh giá l i khi xác nh chi phí ư c tr quy nh t i i u 9 Ngh nh này; n. Thu nh p nh n ư c t ho t ng s n xu t, kinh doanh ngoài Vi t Nam; o. Các kho n thu nh p khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thu nh p ch u thu phát sinh t i Vi t Nam c a các doanh nghi p quy nh t i i m c, d kho n 2 i u 2 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p là thu nh p nh n ư c có ngu n g c t Vi t Nam t ho t ng cung ng d ch v , cho vay v n, ti n b n quy n cho t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài ang kinh doanh t i Vi t Nam, không ph thu c vào a i m ti n hành kinh doanh. Thu nh p ch u thu quy nh t i kho n này không bao g m thu nh p t d ch v th c hi n ngoài lãnh th Vi t Nam như: s a ch a phương ti n v n t i, máy móc, thi t b nư c ngoài; qu ng cáo, ti p th , xúc ti n u tư và xúc ti n thương m i nư c ngoài; môi gi i bán hàng hóa nư c ngoài; ào t o nư c ngoài; chia cư c d ch v bưu chính, vi n thông qu c t cho phía nư c ngoài. B Tài chính hư ng d n c th v thu nh p ch u thu quy nh t i kho n này. i u 4. Thu nh p ư c mi n thu Thu nh p ư c mi n thu th c hi n theo quy nh t i i u 4 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p 1. i v i thu nh p t vi c th c hi n d ch v k thu t tr c ti p ph c v nông nghi p ư c mi n thu g m: thu nh p t d ch v tư i, tiêu nư c; cày, b a t, n o vét kênh, mương n i ng; d ch v phòng tr sâu, b nh cho cây tr ng, v t nuôi; d ch v thu ho ch s n phNm nông nghi p. 2. i v i thu nh p t vi c th c hi n h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , thu nh p t kinh doanh s n phNm s n xu t th nghi m và thu nh p t s n
 4. xu t s n phNm làm ra t công ngh m i l n u tiên áp d ng t i Vi t Nam, th i gian mi n thu t i a không quá 01 năm, k t ngày b t u s n xu t s n phNm theo h p ng nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh , s n xu t th nghi m ho c s n xu t theo công ngh m i. B Tài chính hư ng d n c th quy nh t i kho n này. 3. Thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v c a doanh nghi p có t 51% s lao ng bình quân trong năm tr lên là ngư i khuy t t t, ngư i sau cai nghi n, ngư i nhi m HIV. Thu nh p ư c mi n thu quy nh t i kho n này không bao g m thu nh p khác quy nh t i kho n 2 i u 3 Ngh nh này. 4. Thu nh p t ho t ng d y ngh dành riêng cho ngư i dân t c thi u s , ngư i khuy t t t, tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, i tư ng t n n xã h i. Trư ng h p cơ s d y ngh có c các i tư ng khác thì ph n thu nh p ư c mi n thu ư c xác nh theo t l gi a s ngư i dân t c thi u s , ngư i khuy t t t, tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn, i tư ng t n n xã h i so v i t ng s ngư i h c c a cơ s . 5. Thu nh p ư c chia t ho t ng góp v n, mua c ph n, liên doanh, liên k t kinh t v i doanh nghi p trong nư c, sau khi bên nh n góp v n, phát hành c phi u, liên doanh, liên k t ã n p thu theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, k c trư ng h p bên nh n góp v n, phát hành c phi u, bên liên doanh, liên k t ang ư c hư ng ưu ãi thu quy nh t i Chương IV Ngh nh này. 6. Kho n tài tr nh n ư c s d ng cho ho t ng giáo d c, nghiên c u khoa h c, văn hóa, ngh thu t, t thi n, nhân o và ho t ng xã h i khác t i Vi t Nam. Trư ng h p t ch c nh n tài tr s d ng không úng m c ích các kho n tài tr trên thì ph i n p l i thu thu nh p doanh nghi p theo m c thu su t 25% tính trên s ti n nh n tài tr s d ng không úng m c ích. T ch c nh n tài tr quy nh t i kho n này là t ch c ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v k toán th ng kê. Chương 2. CĂN C VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU i u 5. Căn c tính thu Căn c tính thu là thu nh p tính thu trong kỳ và thu su t. Kỳ tính thu th c hi n theo quy nh t i i u 5 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và quy nh c a pháp lu t qu n lý thu . Doanh nghi p ư c l a ch n kỳ tính thu theo năm dương l ch ho c năm tài chính nhưng ph i ăng ký v i cơ quan thu trư c khi th c hi n.
 5. i u 6. Xác nh thu nh p tính thu 1. Thu nh p tính thu trong kỳ tính thu ư c xác nh như sau: Các kho n l Thu nh p Thu nh p Thu nh p ư ck t = - ư c + tính thu ch u thu chuy n theo mi n thu quy nh 2. Thu nh p ch u thu ư c xác nh như sau: Các Thu nh p Doanh Chi phí kho n thu = - + ch u thu thu ư c tr nh p khác Doanh nghi p có nhi u ho t ng kinh doanh thì thu nh p ch u thu t ho t ng s n xu t, kinh doanh là t ng thu nh p c a t t c các ho t ng kinh doanh. Trư ng h p n u có ho t ng kinh doanh b l thì ư c bù tr s l vào thu nh p ch u thu c a các ho t ng kinh doanh có thu nh p do doanh nghi p t l a ch n. Ph n thu nh p còn l i sau khi bù tr áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p c a ho t ng kinh doanh còn thu nh p. Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n ph i h ch toán riêng kê khai n p thu , không ư c bù tr vào thu nh p ho c l c a các ho t ng kinh doanh khác. 3. Vi c xác nh thu nh p ch u thu i v i m t s ho t ng s n xu t, kinh doanh ư c quy nh như sau: a. i v i thu nh p t chuy n như ng v n (tr thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán quy nh t i i m b kho n này) ư c xác nh b ng t ng s ti n thu theo h p ng chuy n như ng tr (-) giá mua ph n v n ư c chuy n như ng, tr (-) chi phí liên quan n vi c chuy n như ng; b. i v i thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán ư c xác nh b ng giá bán tr (- ) giá mua c a ch ng khoán ư c chuy n như ng, tr (-) các chi phí liên quan n vi c chuy n như ng ch ng khoán; c. i v i thu nh p t b n quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh ư c xác nh b ng t ng s ti n thu ư c tr (-) giá v n ho c chi phí t o ra quy n s h u trí tu , công ngh ư c chuy n giao, tr (-) chi phí duy trì, nâng c p, phát tri n quy n s h u trí tu , công ngh ư c chuy n giao và các kho n chi ư c tr khác; d. i v i thu nh p v cho thuê tài s n ư c xác nh b ng doanh thu cho thuê tr (-) các kho n trích kh u hao cơ b n, chi phí duy tu, s a ch a, b o dư ng tài s n, chi phí thuê tài s n cho thuê l i (n u có) và các chi phí khác ư c tr liên quan n vi c cho thuê tài s n. . Thu nh p t chuy n như ng, thanh lý tài s n (tr b t ng s n) b ng s ti n thu t chuy n như ng, thanh lý tài s n tr (-) giá tr còn l i c a tài s n ghi trên s sách k
 6. toán t i th i i m chuy n như ng, thanh lý và các kho n chi phí ư c tr liên quan n vi c chuy n như ng, thanh lý tài s n; e. Thu nh p t ho t ng bán ngo i t b ng t ng s ti n thu t bán ngo i t tr (-) giá mua c a s lư ng ngo i t bán ra (không bao g m chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các kho n m c ti n t có g c ngo i t cu i năm tài chính, chênh l ch t giá phát sinh trong quá trình u tư xây d ng cơ b n giai o n trư c ho t ng s n xu t kinh doanh); g. Chênh l ch do ánh giá l i tài s n c nh khi góp v n là ph n chênh l ch gi a giá tr ánh giá l i v i giá tr còn l i c a tài s n c nh, ư c phân b theo s năm còn ư c trích kh u hao c a tài s n c nh ánh giá l i t i doanh nghi p góp v n; i v i tài s n c nh ư c i u chuy n khi chia, tách, h p nh t, sáp nh p, chuy n i lo i hình doanh nghi p, là ph n chênh l ch gi a giá tr ánh giá l i so v i giá tr ghi trên s sách k toán ho c so v i giá tr còn l i c a tài s n c nh. i v i tài s n không ph i là tài s n c nh là ph n chênh l ch gi a giá ánh giá l i v i giá tr ghi trên s sách k toán; h. Các kho n thu nh p nh n ư c t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v nư c ngoài là t ng các kho n thu nh p trư c thu . 4. Thu nh p t ho t ng thăm dò, khai thác d u khí ư c xác nh theo t ng h p ng d u khí. i u 7. Xác nh l và chuy n l 1. L phát sinh trong kỳ tính thu là s chênh l ch âm (-) v thu nh p ch u thu ư c xác nh theo công th c quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh này; 2. Doanh nghi p có l thì ư c chuy n l sang năm sau; s l này ư c tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l tính liên t c không quá 5 năm, k t năm ti p sau năm phát sinh l . 3. L t ho t ng chuy n như ng b t ng s n ph i ư c h ch toán riêng và ch ư c bù tr v i thu nh p ch u thu c a ho t ng này, th i gian chuy n l t i a không quá 5 năm liên t c, k t năm ti p sau năm phát sinh l . i u 8. Doanh thu Doanh thu tính thu nh p ch u thu th c hi n theo quy nh t i i u 8 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p 1. Doanh thu tính thu nh p ch u thu là toàn b ti n bán hàng, ti n gia công, ti n cung ng d ch v k c tr giá, ph thu, ph tr i mà doanh nghi p ư c hư ng, không phân bi t ã thu ư c ti n hay chưa thu ư c ti n. i v i doanh nghi p kê khai, n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu thì doanh thu tính thu thu nh p doanh nghi p là doanh thu không có thu giá tr
 7. gia tăng. i v i doanh nghi p kê khai, n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng thì doanh thu tính thu thu nh p doanh nghi p bao g m c thu giá tr gia tăng. 2. Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu i v i hàng hóa bán ra là th i i m chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng hàng hóa cho ngư i mua. Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu i v i d ch v là th i i m hoàn thành vi c cung ng d ch v cho ngư i mua ho c th i i m l p hóa ơn cung ng d ch v . 3. Doanh thu tính thu nh p ch u thu i v i m t s trư ng h p ư c quy nh c th như sau: a. i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp ư c xác nh theo giá bán hàng hóa tr ti n m t l n, không bao g m ti n lãi tr góp, tr ch m; b. i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i, bi u, t ng, tiêu dùng n i b ư c xác nh theo giá bán c a s n phNm, hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m trao i, bi u, t ng, tiêu dùng n i b ; c. i v i ho t ng gia công hàng hóa là ti n thu v ho t ng gia công bao g m c ti n công, chi phí v nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác ph c v cho vi c gia công hàng hóa; d. i v i ho t ng cho thuê tài s n là s ti n bên thuê tr t ng kỳ theo h p ng thuê. Trư ng h p bên thuê tr ti n thuê trư c cho nhi u năm thì doanh thu tính thu nh p ch u thu ư c phân b cho s năm tr ti n trư c. . i v i ho t ng tín d ng, ho t ng cho thuê tài chính là ti n lãi cho vay, doanh thu v cho thuê tài chính ph i thu phát sinh trong kỳ tính thu ; e. i v i ho t ng kinh doanh sân gôn là ti n bán th h i viên, bán vé chơi gôn và các kho n thu khác trong kỳ tính thu ; g. i v i ho t ng v n t i là toàn b doanh thu cư c v n chuy n hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thu ; h. i v i i n, nư c s ch là s ti n ghi trên hóa ơn giá tr gia tăng; i. i v i ho t ng kinh doanh b o hi m, tái b o hi m là s ti n ph i thu v phí b o hi m g c; phí d ch v i lý (bao g m giám nh t n th t, xét gi i quy t b i thư ng, yêu c u ngư i th ba b i hoàn, x lý hàng b i thư ng 100%); phí nh n tái b o hi m; thu hoa h ng tái b o hi m và các kho n thu khác v kinh doanh b o hi m tr (-) các kho n hoàn ho c gi m phí b o hi m, phí nh n tái b o hi m, các kho n hoàn ho c gi m hoa h ng như ng tái b o hi m; Trư ng h p ng b o hi m, doanh thu tính thu nh p ch u thu là ti n thu phí b o hi m g c ư c phân b theo t l ng b o hi m chưa bao g m thu giá tr gia tăng.
 8. i v i h p ng b o hi m th a thu n tr ti n theo t ng kỳ thì doanh thu tính thu nh p ch u thu là s ti n ph i thu phát sinh trong t ng kỳ. k. i v i ho t ng xây d ng, l p t là giá tr công trình, h ng m c công trình ho c kh i lư ng công trình xây d ng, l p t ư c nghi m thu. Trư ng h p xây d ng, l p t không bao th u nguyên v t li u, máy móc, thi t b thì doanh thu tính thu không bao g m giá tr nguyên v t li u, máy móc, thi t b ; l. i v i ho t ng kinh doanh dư i hình th c ho t ng h p tác kinh doanh mà không thành l p pháp nhân: - Trư ng h p các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh phân chia k t qu kinh doanh b ng doanh thu bán hàng hóa, d ch v thì doanh thu tính thu là doanh thu c a t ng bên ư c chia theo h p ng; - Trư ng h p các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh phân chia k t qu kinh doanh b ng s n phNm thì doanh thu tính thu là doanh thu c a s n phNm ư c chia cho t ng bên theo h p ng; - Trư ng h p các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh phân chia k t qu kinh doanh b ng l i nhu n trư c thu thì doanh thu xác nh thu nh p trư c thu là s ti n bán hàng hóa, d ch v theo h p ng. m. i v i d ch v casino, trò chơi i n t có thư ng, kinh doanh gi i trí có t cư c là s ti n thu t ho t ng này bao g m c thu tiêu th c bi t tr (-) s ti n ã tr thư ng cho khách; n. i v i kinh doanh ch ng khoán là các kho n thu t d ch v môi gi i, t doanh ch ng khoán, b o lãnh phát hành ch ng khoán, tư v n u tư ch ng khoán, qu n lý qu u tư, phát hành ch ng ch qu , d ch v t ch c th trư ng và các d ch v ch ng khoán khác theo quy nh c a pháp lu t; o. i v i ho t ng tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí là toàn b doanh thu bán d u, khí theo h p ng giao d ch sòng ph ng trong kỳ tính thu . p. i v i d ch v tài chính phái sinh là s ti n thu t vi c cung ng các d ch v tài chính phái sinh th c hi n trong kỳ tính thu B Tài chính hư ng d n c th quy nh t i i u này và i v i m t s trư ng h p c thù khác. i u 9. Các kho n chi ư c tr và không ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu 1. Tr các kho n chi quy nh t i kho n 2 i u này, doanh nghi p ư c tr m i kho n chi n u áp ng các i u ki n sau ây: a. Kho n chi th c t phát sinh liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p;
 9. b. Kho n chi có hóa ơn, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. i v i các trư ng h p: mua hàng hóa là nông, lâm, th y s n c a ngư i s n xu t, ánh b t tr c ti p bán ra; mua s n phNm th công làm b ng ay, cói, tre, n a, lá, song, mây, rơm, v d a, s d a ho c nguyên li u t n d ng t s n phNm nông nghi p c a ngư i s n xu t th công tr c ti p bán ra; mua t, á, cát, s i c a ngư i dân t khai thác tr c ti p bán ra; mua ph li u c a ngư i tr c ti p thu nh t, mua dùng, tài s n c a h gia ình, cá nhân ã qua s d ng tr c ti p bán ra và d ch v mua c a cá nhân không kinh doanh ph i có ch ng t thanh toán chi tr ti n cho ngư i bán và B ng kê thu mua hàng hóa, d ch v do ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i ư c y quy n c a doanh nghi p kinh doanh ký và ch u trách nhi m. 2. Các kho n chi không ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 9 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. M t s trư ng h p ư c quy nh như sau: a. Các kho n chi không áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này, tr ph n giá tr t n th t do thiên tai, d ch b nh, h a ho n và trư ng h p b t kh kháng khác không ư c b i thư ng; Ph n giá tr t n th t do thiên tai, d ch b nh, h a ho n và trư ng h p b t kh kháng khác không ư c b i thư ng ư c xác nh b ng t ng giá tr t n th t tr (-) ph n giá tr doanh nghi p b o hi m ho c t ch c, cá nhân khác ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t b. Ph n chi phí qu n lý kinh doanh do doanh nghi p nư c ngoài phân b cho cơ s thư ng trú t i Vi t Nam vư t m c tính theo công th c sau: Doanh thu tính thu c a cơ s Chi phí qu n lý thư ng trú t i Vi t Nam trong T ng s chi phí kinh doanh do kỳ tính thu qu n lý kinh công ty nư c T ng doanh thu c a công ty doanh c a công ngoài phân b cho = x nư c ngoài, bao g m c doanh ty nư c ngoài cơ s thư ng trú thu c a các cơ s thư ng trú trong kỳ tính t i Vi t Nam trong các nư c khác trong kỳ tính thu kỳ tính thu thu c. Ph n chi vư t m c theo quy nh v trích l p d phòng; d. Ph n trích kh u hao tài s n c nh không úng quy nh c a B Tài chính, bao g m: kh u hao i v i ô tô ch ngư i t 9 ch ng i tr xu ng (tr ô tô dùng cho kinh doanh v n t i hành khách, kinh doanh du l ch, khách s n) tương ng v i ph n nguyên giá vư t trên 1,6 t ng/xe; kh u hao c a tàu bay dân d ng, du thuy n không s d ng kinh doanh v n chuy n hàng hóa, hành khách, khách, kinh doanh du l ch, khách s n; . Các kho n trích trư c vào chi phí không úng v i quy nh c a pháp lu t; Các kho n trích trư c bao g m: trích trư c v s a ch a l n tài s n c nh theo chu kỳ, các kho n trích trư c i v i ho t ng ã h ch toán doanh thu nhưng còn ti p t c
 10. ph i th c hi n nghĩa v theo h p ng, các kho n trích trư c khác theo quy nh c a B Tài chính. e. Chi tr lãi ti n vay v n tương ng v i ph n v n i u l còn thi u theo ti n góp v n ghi trong i u l c a doanh nghi p; lãi vay v n tri n khai th c hi n các h p ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; g. Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i (không bao g m hoa h ng môi gi i b o hi m theo quy nh c a pháp lu t v kinh doanh b o hi m, hoa h ng i lý bán hàng úng giá); chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh ; chi h tr ti p th , chi h tr chi phí, chi t kh u thanh toán; chi báo bi u, báo t ng c a cơ quan báo chí liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh vư t quá 10% t ng s chi ư c tr . i v i doanh nghi p m i thành l p t ngày 01 tháng 01 năm 2009 là ph n chi vư t quá 15% trong ba năm u, k t khi ư c thành l p; T ng s chi ư c tr không bao g m các kho n chi quy nh trên ây; i v i ho t ng thương m i không bao g m giá mua hàng hóa bán ra. h. Ph n chi phí ư c phép thu h i vư t quá t l quy nh t i h p ng d u khí ư c duy t; trư ng h p h p ng d u khí không quy nh v t l thu h i chi phí thì ph n chi phí vư t trên 35% không ư c tính vào chi phí ư c tr ; Các chi phí không ư c tính vào chi phí thu h i g m: - Các kho n chi quy nh t i kho n 2 i u 9 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p; - Chi phí phát sinh trư c khi h p ng d u khí có hi u l c, tr trư ng h p ã ư c th a thu n trong h p ng d u khí ho c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - Các lo i hoa h ng d u khí và các kho n chi khác không tính vào chi phí thu h i theo h p ng; - Lãi i v i kho n u tư cho tìm ki m, thăm dò, phát tri n m và khai thác d u khí; - Ti n ph t, ti n b i thư ng thi t h i. i. Thu giá tr gia tăng u vào ã ư c kh u tr , thu thu nh p doanh nghi p và các kho n thu , phí, l phí và thu khác không ư c tính vào chi phí theo quy nh c a B Tài chính; k. Các kho n chi không tương ng v i doanh thu tính thu ; l. Chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các kho n m c ti n t có g c ngo i t cu i kỳ tính thu ; chênh l ch t giá phát sinh trong quá trình u tư xây d ng cơ b n. B Tài chính hư ng d n c th v chi phí ư c tr và không ư c tr quy nh t i i u này. i u 10. Thu su t
 11. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i i u 10 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 1. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 25%, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này và i u 15 Ngh nh này. 2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p i v i ho t ng tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí và tài nguyên quý hi m khác t i Vi t Nam t 32% n 50%. Căn c vào v trí, i u ki n khai thác và tr lư ng m , Th tư ng Chính ph quy t nh m c thu su t c th phù h p v i t ng d án, t ng cơ s kinh doanh theo ngh c a B trư ng B Tài chính. Tài nguyên quý hi m khác quy nh t i kho n này bao g m: b ch kim, vàng, b c, thi c, wonfram, antimoan, á quý, t hi m. i u 11. Phương pháp tính thu 1. S thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong kỳ tính thu b ng thu nh p tính thu nhân (x) v i thu su t; trư ng h p doanh nghi p ã n p thu thu nh p i v i thu nh p phát sinh nư c ngoài thì ư c tr s thu thu nh p ã n p, nhưng t i a không quá s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 2. S thu thu nh p doanh nghi p ph i n p i v i kinh doanh b t ng s n b ng thu nh p t kinh doanh b t ng s n nhân (x) v i thu su t 25%. 3. i v i doanh nghi p quy nh t i i m c, d kho n 2 i u 2 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p ư c tính theo t l % trên doanh thu bán hàng hóa, d ch v t i Vi t Nam, c th như sau: a. D ch v : 5%, riêng trư ng h p cung ng d ch v có g n v i hàng hóa thì hàng hóa ư c tính theo t l 1%; b. Ti n b n quy n: 10%; c. Thuê tàu bay (k c thuê ng cơ, ph tùng tàu bay), tàu bi n: 2%; d. Thuê máy móc, thi t b phương ti n v n t i (tr quy nh t i i m c kho n này): 5%; . Lãi ti n vay: 10%; e. Chuy n như ng ch ng khoán: 0,1%; g. Xây d ng, v n t i, tái b o hi m ra nư c ngoài và ho t ng khác: 2%. 4. i v i ho t ng khai thác d u khí có quy nh vi c h ch toán doanh thu, chi phí b ng ngo i t trong h p ng thì thu nh p tính thu và s thu ph i n p ư c xác nh b ng ngo i t .
 12. i u 12. Nơi n p thu 1. Doanh nghi p n p thu t i a phương nơi óng tr s chính. Trư ng h p doanh nghi p có cơ s s n xu t h ch toán ph thu c a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác v i a phương nơi óng tr s chính thì s thu ư c tính n p nơi có tr s chính và nơi có cơ s s n xu t. S thu thu nh p doanh nghi p tính n p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có cơ s s n xu t h ch toán ph thu c ư c xác nh b ng s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong kỳ c a doanh nghi p nhân (x) v i t l gi a chi phí phát sinh t i cơ s s n xu t h ch toán ph thu c v i t ng chi phí c a doanh nghi p. Vi c n p thu quy nh t i kho n này không áp d ng i v i công trình, h ng m c công trình hay cơ s xây d ng h ch toán ph thu c. Vi c phân c p, qu n lý, s d ng ngu n thu v thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. ơn v h ch toán ph thu c các doanh nghi p h ch toán toàn ngành có thu nh p ngoài ho t ng kinh doanh chính thì n p thu t i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có ho t ng kinh doanh ó. 3. B Tài chính hư ng d n v nơi n p thu quy nh t i i u này. Chương 3. THU NH P T CHUY N NHƯ NG B T NG S N i u 13. Thu nh p t chuy n như ng b t ng s n bao g m thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n như ng quy n thuê t; thu nh p t cho thuê l i t c a doanh nghi p kinh doanh b t ng s n theo quy nh c a pháp lu t v t ai không phân bi t có hay không có k t c u h t ng, công trình ki n trúc g n li n v i t. i u 14. Thu nh p ch u thu t chuy n như ng b t ng s n ư c xác nh b ng doanh thu t ho t ng chuy n như ng b t ng s n tr giá v n c a b t ng s n và các kho n chi phí ư c tr liên quan n ho t ng chuy n như ng b t ng s n. 1. Doanh thu tính thu nh p ch u thu ư c xác nh theo giá th c t chuy n như ng. Trư ng h p giá chuy n quy n s d ng t th p hơn giá t do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh thì tính theo giá do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh t i th i i m chuy n như ng b t ng s n. 2. Th i i m xác nh doanh thu tính thu nh p ch u thu là th i i m bàn giao b t ng s n. Trư ng h p có thu ti n trư c theo ti n thì th i i m xác nh doanh thu tính s thu thu nh p doanh nghi p t m n p thì th i i m thu ti n. B Tài chính hư ng d n vi c t m n p thu quy nh t i kho n này.
 13. 3. Chi phí chuy n như ng b t ng s n ư c tr : a. Giá v n c a t chuy n quy n ư c xác nh phù h p v i ngu n g c quy n s d ng t, c th như sau: - i v i t Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t, thu ti n cho thuê t thì giá v n là s ti n s d ng t, s ti n cho thuê t th c n p ngân sách nhà nư c; - i v i t nh n quy n s d ng c a t ch c, cá nhân khác thì căn c vào h p ng và ch ng t tr ti n h p pháp khi nh n quy n s d ng t, quy n thuê t; trư ng h p không có h p ng và ch ng t tr ti n h p pháp thì giá v n ư c tính theo giá do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh t i th i i m doanh nghi p nh n chuy n như ng b t ng s n; - iv i t nh n góp v n thì giá v n là giá th a thu n khi góp v n; - i v i t nh n th a k , ư c bi u, t ng, cho mà không xác nh ư c giá v n thì xác nh theo giá các lo i t do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh t i th i i m nh n th a k , cho, bi u, t ng. Trư ng h p t nh n th a k , cho, bi u, t ng trư c năm 1994 thì giá v n ư c xác nh theo giá các lo i t do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh năm 1994 căn c vào B ng khung giá các lo i t quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph . b. Chi phí b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t; c. Các lo i phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t liên quan n c p quy n s d ng t. d. Chi phí c i t o t, san l p m t b ng; . Giá tr k t c u h t ng, công trình ki n trúc có trên t; e. Chi phí khác liên quan nb t ng s n ư c chuy n như ng. Chương 4. ƯU ÃI THU THU NH P DOANH NGHI P i u 15. Thu su t ưu ãi 1. Thu su t ưu ãi 10% trong th i h n 15 năm áp d ng i v i: a. Doanh nghi p thành l p m i t d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này, khu kinh t , khu công ngh cao ư c thành l p theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . b. Doanh nghi p thành l p m i t d án u tư thu c các lĩnh v c:
 14. - Công ngh cao theo quy nh c a pháp lu t; nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; - u tư phát tri n nhà máy nư c, nhà máy i n, h th ng c p thoát nư c; c u, ư ng b , ư ng s t; c ng hàng không, c ng bi n, c ng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ s h t ng c bi t quan tr ng khác do Th tư ng Chính ph quy t nh; - S n xu t s n phNm ph n m m. 2. Doanh nghi p thành l p m i t d án u tư thu c lĩnh v c quy nh t i i m b kho n 1 i u này có quy mô l n, công ngh cao ho c m i c n c bi t thu hút u tư, thì th i gian áp d ng thu su t ưu ãi có th kéo dài nhưng t ng th i gian áp d ng thu su t 10% không quá 30 năm. Th tư ng Chính ph quy t nh vi c kéo dài thêm th i gian áp d ng thu su t ưu ãi 10% quy nh t i kho n này theo ngh c a B trư ng B Tài chính. 3. Thu su t 10% trong su t th i gian ho t ng áp d ng i v i ph n thu nh p c a doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c - ào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th thao và môi trư ng (sau ây g i chung là lĩnh v c xã h i hóa). Danh m c các ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa quy nh t i kho n này do Th tư ng Chính ph quy nh. 4. Thu su t ưu ãi 20% áp d ng trong th i gian 10 năm i v i doanh nghi p thành l p m i t d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 5. Thu su t ưu ãi 20% áp d ng trong su t th i gian ho t ng i v i h p tác xã d ch v nông nghi p và qu tín d ng nhân dân. i v i h p tác xã d ch v nông nghi p, qu tín d ng nhân dân sau khi h t th i h n áp d ng m c thu su t 10% quy nh t i i m a kho n 1 i u này thì chuy n sang áp d ng m c thu su t 20%. 6. Th i gian áp d ng thu su t ưu ãi quy nh t i i u này ư c tính liên t c t năm u tiên doanh nghi p có doanh thu t ho t ng ư c hư ng ưu ãi thu . i u 16. Mi n thu , gi m thu 1. Mi n thu 4 năm, gi m 50% s thu ph i n p trong 9 năm ti p theo i v i: a. Doanh nghi p thành l p m i t d án u tư quy nh t i kho n 1 i u 15 Ngh nh này; b. Doanh nghi p thành l p m i trong lĩnh v c xã h i hóa th c hi n t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c c bi t khó khăn quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. Mi n thu 4 năm, gi m 50% s thu ph i n p trong 5 năm ti p theo i v i doanh nghi p thành l p m i trong lĩnh v c xã h i hóa th c hi n t i a bàn không thu c
 15. danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c c bi t khó khăn quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 3. Mi n thu 2 năm, gi m 50% s thu ph i n p trong 4 năm ti p theo i v i doanh nghi p thành l p m i t d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 4. Th i gian mi n thu , gi m thu quy nh t i i u này ư c tính liên t c t năm u tiên doanh nghi p có thu nh p ch u thu t d án u tư; trư ng h p doanh nghi p không có thu nh p ch u thu trong ba năm u, k t năm u tiên có doanh thu t d án thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm th tư. Trong năm tính thu u tiên mà doanh nghi p có th i gian ho t ng s n xu t, kinh doanh ư c mi n thu , gi m thu dư i 12 (mư i hai) tháng, doanh nghi p ư c hư ng mi n thu , gi m thu ngay năm ó ho c ăng ký v i cơ quan thu th i gian b t u ư c mi n thu , gi m thu t năm tính thu ti p theo. i u 17. Gi m thu cho các trư ng h p khác 1. Doanh nghi p s n xu t, xây d ng, v n t i s d ng nhi u lao ng n ư c gi m thu thu nh p doanh nghi p b ng s chi thêm cho lao ng n , g m: a. Chi ào t o l i ngh ; b. Chi phí ti n lương và ph c p (n u có) cho cô giáo d y nhà tr , m u giáo do doanh nghi p t ch c và qu n lý; c. Chi khám s c kho thêm trong năm; d. Chi b i dư ng cho lao ng n sau khi sinh con. Căn c quy nh c a pháp lu t v lao ng, B Tài chính ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh c th m c chi b i dư ng quy nh t i kho n này; . Lương, ph c p tr cho th i gian lao ng n ư c ngh sau khi sinh con, ngh cho con bú theo ch nhưng v n làm vi c. 2. Doanh nghi p s d ng lao ng là ngư i dân t c thi u s ư c gi m thu thu nh p doanh nghi p b ng s chi thêm cho lao ng là ngư i dân t c thi u s ào t o ngh , ti n h tr v nhà , b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i dân t c thi u s trong trư ng h p chưa ư c Nhà nư c h tr theo ch quy nh. i u 18. Trích l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p Vi c trích l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p ư c th c hi n theo quy nh t i i u 17 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p 1. Doanh nghi p ư c thành l p, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ư c trích t i a 10% trên thu nh p tính thu hàng năm l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p.
 16. Hàng năm, doanh nghi p t quy t nh m c trích l p Qu phát tri n khoa h c theo quy nh trên ây và l p Báo cáo trích, s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh cùng t khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. M u Báo cáo trích l p, s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p do B Tài chính quy nh. 2. Doanh nghi p ang ho t ng mà có thay i v hình th c s h u, h p nh t, sáp nh p thì doanh nghi p m i thành l p t vi c i hình th c s h u, h p nh t, sáp nh p ư c k th a và ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p trư c khi chuy n i, h p nh t, sáp nh p. Doanh nghi p có Qu phát tri n khoa h c và công ngh chưa s d ng h t khi chia, tách thì doanh nghi p m i thành l p t vi c chia, tách ư c k th a và ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a doanh nghi p trư c khi chia, tách. Vi c phân chia Qu phát tri n khoa h c và công ngh do doanh nghi p quy t nh và ăng ký v i cơ quan Thu . i u 19. i u ki n áp d ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p i u ki n áp d ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i i u 18 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p 1. Doanh nghi p ph i h ch toán riêng thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p (bao g m m c thu su t ưu ãi ho c mi n, gi m thu ); trư ng h p có kho n doanh thu ho c chi phí ư c tr không th h ch toán riêng ư c thì kho n doanh thu ho c chi phí ư c tr ó xác nh theo t l gi a chi phí ư c tr ho c doanh thu c a ho t ng s n xu t, kinh doanh hư ng ưu ãi thu trên t ng chi phí ư c tr ho c doanh thu c a doanh nghi p. 2. Thu nh p không ư c áp d ng quy nh v ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p g m: các kho n thu nh p ư c quy nh t i i m a, b và c kho n 3 i u 18 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và thu nh p t ho t ng khai thác khoáng s n. 3. Trong cùng m t th i gian, n u doanh nghi p ư c hư ng nhi u m c ưu ãi thu khác nhau i v i cùng m t kho n thu nh p thì doanh nghi p ư c l a ch n áp d ng m c ưu ãi thu có l i nh t. 4. Trong th i gian ư c ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p, n u trong năm tính thu mà doanh nghi p không áp ng m t trong các i u ki n ưu ãi thu quy nh t i i u 18 Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và quy nh t i i u này thì năm tính thu ó không ư c hư ng ưu ãi thu mà ph i n p thu theo m c thu su t 25%. 5. Doanh nghi p thành l p m i t d án u tư ư c hư ng ưu ãi thu quy nh t i i u 15 và i u 16 Ngh nh này là doanh nghi p ăng ký kinh doanh l n u, tr các trư ng h p sau: a. Doanh nghi p thành l p trong các trư ng h p chia, tách, sáp nh p, h p nh t theo quy nh c a pháp lu t;
 17. b. Doanh nghi p thành l p do chuy n i hình th c doanh nghi p, chuy n i s h u, tr trư ng h p giao, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c; c. Doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên m i thành l p mà ch doanh nghi p là ch h kinh doanh cá th và không có thay i v ngành ngh kinh doanh trư c ây; d. Doanh nghi p tư nhân, công ty h p danh, công ty trách nhi m h u h n ho c h p tác xã m i thành l p mà ngư i i di n theo pháp lu t (tr trư ng h p ngư i i di n theo pháp lu t không ph i là thành viên góp v n), thành viên h p danh ho c ngư i có s v n góp cao nh t ã tham gia ho t ng kinh doanh v i vai trò là ngư i i di n theo pháp lu t, thành viên h p danh ho c ngư i có s v n góp cao nh t trong các doanh nghi p ang ho t ng ho c ã gi i th nhưng chưa ư c 12 tháng tính t th i i m gi i th doanh nghi p cũ n th i i m thành l p doanh nghi p m i. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 20. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. 2. Doanh nghi p ang hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p s 09/2003/QH11, Lu t D u khí và các văn b n pháp lu t c a Chính ph ban hành trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì ti p t c ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p s 09/2003/QH11, Lu t D u khí và các văn b n pháp lu t c a Chính ph ã ban hành cho th i gian còn l i; trư ng h p m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p (bao g m m c thu su t ưu ãi và th i gian mi n, gi m thu ) th p hơn m c ưu ãi quy nh t i Ngh nh này thì doanh nghi p ư c áp d ng ưu ãi thu theo quy nh c a Ngh nh này cho th i gian còn l i. Vi c xác nh th i gian còn l i hư ng ưu ãi thu ư c tính liên t c k t khi th c hi n quy nh v ưu ãi thu t i các văn b n pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, v khuy n khích u tư trong nư c và v thu thu nh p doanh nghi p ban hành trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. Cơ s kinh doanh ã ư c c p Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư trư c ngày nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam chính th c tr thành thành viên c a T ch c Thương m i th gi i (ngày 11 tháng 01 năm 2007) mà có thu nh p t ho t ng xu t khNu hàng hóa (tr xu t khNu hàng d t may) và ang trong th i gian ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p do áp ng i u ki n v t l xu t khNu theo quy nh t i các văn b n pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, v khuy n khích u tư trong nư c và thu thu nh p doanh nghi p thì ư c ti p t c hư ng ưu ãi thu theo quy nh t i các văn b n pháp lu t này n h t năm 2011.
 18. 3. Doanh nghi p có ho t ng trong lĩnh v c xã h i hóa trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành mà ang áp d ng m c thu su t cao hơn m c 10% thì ư c chuy n sang áp d ng m c thu su t 10% k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. 4. Doanh nghi p có d án u tư m r ng s n xu t n ngày 31 tháng 12 năm 2008 ang u tư xây d ng d dang, trong năm 2009 m i hoàn thành và i vào s n xu t, kinh doanh thì ư c ti p t c hư ng ưu ãi thu v i u ki n u tư m r ng quy nh t i Lu t Thu thu nh p doanh nghi p s 09/2003/QH11 và các văn b n pháp lu t c a Chính ph ban hành trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. 5. Doanh nghi p ang ư c hư ng th i gian mi n thu , gi m thu theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p s 09/2003/QH11 và các văn b n pháp lu t c a Chính ph ban hành trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, nhưng n h t kỳ tính thu 2008 n u: a. Chưa có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu tính t năm u tiên có thu nh p ch u thu ; trư ng h p không có thu nh p ch u thu trong 3 năm u k t năm u tiên có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm th tư; b. ã có doanh thu nhưng chưa 3 năm, k t khi có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm u tiên có thu nh p ch u thu ; trư ng h p không có thu nh p ch u thu trong 3 năm u k t năm u tiên có doanh thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm th tư. c. ã có doanh thu t 3 năm tr lên thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm tính thu 2009. 6. Doanh nghi p thành l p t vi c chuy n i lo i hình doanh nghi p, chuy n i s h u, chia, tách, sáp nh p, h p nh t có trách nhi m th c hi n nghĩa v n p thu thu nh p doanh nghi p (k c ti n ph t n u có), ng th i ư c k th a các ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p (k c các kho n l chưa ư c k t chuy n) c a doanh nghi p trư c khi chuy n i, chia, tách, sáp nh p, h p nh t n u ti p t c áp ng các i u ki n ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p, i u ki n chuy n l theo quy nh c a pháp lu t. 7. Vi c gi i quy t nh ng t n t i v thu , quy t toán thu , mi n, gi m thu trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009 ư c th c hi n theo quy nh c a các văn b n pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p, pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, pháp lu t v khuy n khích u tư trong nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t khác ban hành trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. i u 21. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG
 19. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). PH L C DANH M C NA BÀN ƯU ÃI THU THU NH P DOANH NGHI P (Ban hành kèm theo Ngh nh s 124/2008/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ) STT T nh a bàn có i u ki n kinh t a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn - xã h i khó khăn 1 B cK n Toàn b các huy n và th xã 2 Cao B ng Toàn b các huy n và th xã 3 Hà Giang Toàn b các huy n và th xã 4 Lai Châu Toàn b các huy n và th xã 5 Sơn La Toàn b các huy n và th xã 6 i n Biên Toàn b các huy n và thành ph i n Biên 7 Lào Cai Toàn b các huy n Thành ph Lào Cai 8 Tuyên Quang Các huy n Na Hang, Chiêm Các huy n Hàm Yên, Sơn Hóa Dương, Yên Sơn và th xã Tuyên Quang 9 B c Giang Huy n Sơn ng Các huy n L c Ng n, L c Nam, Yên Th , Hi p Hòa 10 Hòa Bình Các huy n à B c, Mai Châu Các huy n Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, L c Th y, Tân L c, Cao Phong, L c Sơn, Yên Th y
 20. 11 L ng Sơn Các huy n Bình Gia, ình Các huy n B c Sơn, Chi L p, Cao L c, L c Bình, Lăng, H u Lũng Tràng nh, Văn Lãng, Văn Quan 12 Phú Th Các huy n Thanh Sơn, Yên Các huy n oan Hùng, H L p Hòa, Phù Ninh, Sông Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Th y 13 Thái Nguyên Các huy n Võ Nhai, nh Các huy n i T , Ph Yên, Hóa Phú Lương, Phú Bình, ng H 14 Yên Bái Các huy n L c Yên, Mù Các huy n Tr n Yên, Văn Căng Ch i, Tr m T u Ch n, Văn Yên, Yên Bình, th xã Nghĩa L 15 Qu ng Ninh Các huy n Ba Ch , Bình Huy n Vân n Liêu, huy n o Cô Tô và các o, h i o thu c t nh 16 H i Phòng Các huy n o B ch Long Vĩ, Cát H i 17 Hà Nam Các huy n Lý Nhân, Thanh Liêm 18 Nam nh Các huy n Giao Th y, Xuân Trư ng, H i H u, Nghĩa Hưng 19 Thái Bình Các huy n Thái Th y, Ti n H i 20 Ninh Bình Các huy n Nho Quan, Gia Vi n, Kim Sơn, Tam i p, Yên Mô 21 Thanh Hóa Các huy n Mư ng Lát, Quan Các huy n Th ch Thành, Hóa, Bá Thư c, Lang Chánh, Nông C ng Thư ng Xuân, CNm Th y, Ng c L c, Như Thanh, Như Xuân 22 Ngh An Các huy n Kỳ Sơn, Tương Các huy n Tân Kỳ, Nghĩa Dương, Con Cuông, Qu àn, Thanh Chương Phong, Quỳ H p, Quỳ Châu, Anh Sơn 23 Hà Tĩnh Các huy n Hương Khê, Các huy n c Th , Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang Nghi Xuân, Th ch Hà, CNm Xuyên, Can L c 24 Qu ng Bình Các huy n Tuyên Hóa, Minh Các huy n còn l i Hóa, B Tr ch
Đồng bộ tài khoản