Nghị định số 125/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
48
lượt xem
2
download

Nghị định số 125/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 125/2003/NĐ-CP về việc vận tải đa phương thức quốc tế do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 125/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/2003/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 125/2003/N -CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2003 V V N T I A PHƯƠNG TH C QU C T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 30 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t H p tác xã ngày 20 tháng 3 năm 1996; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 9 tháng 6 năm 2000; Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v ho t ng v n t i a phương th c qu c t c a t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư t i Vi t Nam và doanh nghi p nư c ngoài ăng ký kinh doanh v n t i a phương th c qu c t theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Ngh nh này thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích t ng
 2. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "V n t i a phương th c qu c t " (sau ây g i t t là v n t i a phương th c) là vi c v n chuy n hàng hoá b ng ít nh t hai phương th c v n t i khác nhau trên cơ s m t h p ng v n t i a phương th c t nơi ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ti p nh n hàng hoá m t nư c n m t a i m ư c ch nh giao tr hàng nư c khác. 2. "Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c" là doanh nghi p ký k t h p ng v n t i a phương th c, t ch u trách nhi m th c hi n h p ng ó mà không ph i là i lý ho c i di n c a ngư i g i hàng ho c thay m t ngư i v n chuy n tham gia các ho t ng th c hi n v n t i a phương th c. 3. "H p ng v n t i a phương th c" là văn b n theo ó ngư i kinh doanh v n t i a phương th c cam k t th c hi n ho c t ch c vi c th c hi n v n t i a phương th c và ư c thanh toán ti n cư c v n chuy n. 4. "Ch ng t v n t i a phương th c" là văn b n do ngư i kinh doanh v n t i a phương th c phát hành, là b ng ch ng c a h p ng v n t i a phương th c, xác nh n ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ã nh n hàng v n chuy n và cam k t giao hàng ó theo úng nh ng i u kho n c a h p ng ã ký k t. 5. "Ngư i v n chuy n" là ngư i th c hi n ho c cam k t th c hi n m t ph n ho c toàn b vi c v n chuy n, dù ngư i ó là ngư i kinh doanh v n t i a phương th c hay không ph i là ngư i kinh doanh v n t i a phương th c. 6. "Ngư i g i hàng" là ngư i ký k t h p ng v n t i a phương th c v i ngư i kinh doanh v n t i a phương th c. 7. "Ngư i nh n hàng" là ngư i ư c quy n nh n hàng hoá t ngư i kinh doanh v n t i a phương th c. 8. "Ti p nh n hàng" là vi c hàng hoá ã th c s ư c giao cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c t ngư i g i hàng ho c t ngư i ư c ngư i g i hàng u quy n và ư c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ti p nh n v n chuy n. 9. "Giao tr hàng" là m t trong các trư ng h p sau ây: a) Vi c giao tr hàng hoá cho ngư i nh n hàng; b) Hàng hoá ư c t dư i s nh o t c a ngư i nh n hàng phù h p v i quy nh c a h p ng v n t i a phương th c ho c quy nh c a pháp lu t ho c t p quán thương m i áp d ng t i nơi giao tr hàng; c) Vi c giao hàng hoá cho m t nhà ch c trách ho c m t bên th ba khác mà theo quy nh c a pháp lu t áp d ng t i nơi giao tr hàng thì hàng hoá ph i ư c giao như v y. 10." Hàng hoá" là b t c tài s n nào, k c công-te-nơ, cao b n ho c các công c v n chuy n, óng gói tương t khác mà không do ngư i kinh doanh v n t i a phương th c cung c p.
 3. 11. "B ng văn b n" là m t trong các hình th c sau: i n tín, telex, fax ho c b t c phương ti n nào khác ư c in n, ghi l i, nh c l i ho c truy n các văn b n b ng cơ h c, i n t ho c b ng b t kỳ lo i thi t b nào ư c dùng cho nh ng m c ích ó. 12. "Ký h u" là vi c xác nh n c a ngư i nh n hàng ho c c a ngư i ư c quy n xác nh n sau khi ưa ra ch d n trên ch ng t v n t i a phương th c d ng chuy n như ng ư c chuy n giao hàng hoá nêu trong ch ng t ó cho ngư i ư c xác nh. 13. "Quy n rút v n c bi t" (SDR) là ơn v tính toán do Qu Ti n t qu c t quy nh. T giá c a SDR i v i ng Vi t Nam do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b . 14. " n tỳ" là nh ng khuy t t t c a hàng hoá, n u ch ki m tra bên ngoài hàng hoá m t cách thông thư ng thì không th phát hi n ư c. 15. "Trư ng h p b t kh kháng" là nh ng trư ng h p x y ra m t cách khách quan, không th lư ng trư c ư c và không th kh c ph c ư c m c dù ã áp d ng m i bi n pháp c n thi t và kh năng cho phép. i u 3. Th t c H i quan Hàng hoá v n t i a phương th c ư c mi n ki m tra h i quan. B Tài chính quy nh th t c h i quan i v i hàng hoá v n t i a phương th c. i u 4. Qu n lý nhà nư c v v n t i a phương th c 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v v n t i a phương th c. 2. B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v v n t i a phương th c, là u m i giúp Chính ph i u ph i ho t ng liên ngành và hư ng d n th c hi n quy nh liên quan n ho t ng v n t i a phương th c. Chương 2: I U KI N KINH DOANH V N T I A PHƯƠNG TH C i u 5. i u ki n kinh doanh v n t i a phương th c Doanh nghi p Vi t Nam, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c doanh nghi p nư c ngoài ch ư c kinh doanh v n t i a phương th c sau khi ư c Cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c ho c Gi y phép u tư trong lĩnh v c kinh doanh v n t i a phương th c (sau ây g i chung là Gi y phép). i u 6. i u ki n c p Gi y phép 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam có các i u ki n sau ây s ư c c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c:
 4. a) Là doanh nghi p Vi t Nam có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i a phương th c; b) Có b o hi m trách nhi m ngh nghi p v n t i a phương th c ho c có b o lãnh c a ngân hàng cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c i v i t n th t v m t mát, hư h ng hàng hoá, giao hàng ch m và nh ng r i ro khác; c) Có tài s n t i thi u tương ương 80.000 SDR ho c có b o lãnh tương ương. 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài u tư t i Vi t Nam có các i u ki n sau ây s ư c c p Gi y phép u tư trong lĩnh v c kinh doanh v n t i a phương th c: a) Có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. b) Có b o hi m trách nhi m ngh nghi p v n t i a phương th c ho c có b o lãnh c a ngân hàng cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c i v i t n th t v m t mát, hư h ng hàng hoá, giao hàng ch m và nh ng r i ro khác; c) Có tài s n t i thi u tương ương 80.000 SDR ho c có b o lãnh tương ương. 3. Doanh nghi p nư c ngoài không thu c i tư ng quy nh t i kho n 2 i u này, có các i u ki n sau ây s ư c c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c: a) Là doanh nghi p c a nư c thành viên ASEAN ã ký k t Hi p nh khung ASEAN v v n t i a phương th c ho c là doanh nghi p c a nư c ã ký hi p nh song phương, a phương v i Vi t Nam v v n t i a phương th c; b) Có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i a phương th c do Cơ quan có thNm quy n c a nư c ó c p và ã ư c h p pháp hoá lãnh s ; c) Có i di n pháp lý t i Vi t Nam là doanh nghi p v n t i ho c i lý v n t i c a Vi t Nam, trong trư ng h p là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thì v n góp c a phía Vi t Nam không dư i 51%. i u 7. Th t c c p Gi y phép 1. Doanh nghi p Vi t Nam quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Ngh nh này g i h sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c n B Giao thông v n t i. H sơ bao g m: a) ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c theo m u do B Giao thông v n t i quy nh; b) B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) B n kê khai tài s n c a doanh nghi p ho c gi y t b o lãnh tương ương; d) B n sao h p ng b o hi m trách nhi m ngh nghi p ho c b n sao Gi y b o lãnh c a ngân hàng.
 5. 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài u tư t i Vi t Nam ư c quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Ngh nh này g i h sơ ngh c p Gi y phép u tư trong lĩnh v c kinh doanh v n t i a phương th c n B K ho ch và u tư. H sơ bao g m: a) Các lo i gi y t theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. b) B n kê khai tài s n c a doanh nghi p ho c gi y t b o lãnh tương ương; c) B n sao h p ng b o hi m trách nhi m ngh nghi p ho c b n sao Gi y b o lãnh c a ngân hàng. 3. Doanh nghi p nư c ngoài quy nh t i kho n 3 i u 6 c a Ngh nh này g i h sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c n B Giao thông v n t i. H sơ bao g m: a) ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c theo m u do B Giao thông v n t i quy nh; b) B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i a phương th c do Cơ quan có thNm quy n c a nư c ó c p và ã ư c h p pháp hoá lãnh s ; c) H p ng i lý v i doanh nghi p Vi t Nam quy nh t i i m c, kho n 3 i u 6 c a Ngh nh này. 4. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Giao thông v n t i thNm nh và c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c cho các i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 6 c a Ngh nh này. Trư ng h p không c p ph i tr l i rõ lý do b ng văn b n trong th i h n nêu trên. B Giao thông v n t i quy nh chi ti t th t c thNm nh h sơ và c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c. 5. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư c p Gi y phép u tư trong lĩnh v c kinh doanh v n t i a phương th c cho các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Ngh nh này sau khi có văn b n ch p thu n c a B Giao thông v n t i. Trư ng h p không c p ph i tr l i rõ lý do b ng văn b n trong th i h n nêu trên. Quy trình th t c thNm nh h sơ và c p Gi y phép u tư trong lĩnh v c kinh doanh v n t i a phương th c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t u tư nư c ngoài. 6. Cơ quan c p Gi y phép ư c thu l phí theo quy nh c a B Tài chính. i u 8. Thu h i Gi y phép 1. Cơ quan c p Gi y phép có quy n thu h i Gi y phép n u ngư i kinh doanh v n t i a phương th c vi ph m m t trong các trư ng h p sau: a) Vi ph m i u ki n ho c th t c c p Gi y phép quy nh t i i u 6 và i u 7 c a Ngh nh này;
 6. b) Trong th i h n 01 năm, k t ngày ư c c p Gi y phép không th c hi n ư c t i thi u 01 h p ng v n t i a phương th c. 2. Gi y phép b thu h i t m th i trong th i h n 06 tháng, n u ngư i kinh doanh v n t i a phương th c vi ph m l n u theo quy nh t i kho n 1 i u này và b thu h i, n u ngư i kinh doanh v n t i a phương th c vi ph m l n th hai. Chương 3: CH NG T V N T I A PHƯƠNG TH C i u 9. Phát hành ch ng t v n t i a phương th c 1. Khi ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ã ti p nh n hàng hoá thì ph i phát hành m t ch ng t v n t i a phương th c d ng chuy n như ng ư c ho c không chuy n như ng ư c, tuỳ ngư i g i hàng l a ch n, tr trư ng h p h p ng v n t i a phương th c có quy nh khác. 2. Ch ng t v n t i a phương th c do ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ký ho c do ngư i ư c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c u quy n ký. 3. Ch ký trên ch ng t v n t i a phương th c có th là ch ký tay, ch ký ư c in qua fax, c l , óng d u, ký hi u ho c b ng b t kỳ phương ti n cơ h c ho c i n t nào khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. M u ch ng t v n t i a phương th c ph i ư c ăng ký v i B Giao thông v n t i. i u 10. Các d ng ch ng t v n t i a phương th c 1. Ch ng t v n t i a phương th c d ng chuy n như ng ư c thì ư c phát hành theo m t trong các hình th c sau: a) Xu t trình; b) Theo l nh; c) Theo l nh c a ngư i có tên trong ch ng t g c. 2. Ch ng t v n t i a phương th c d ng không chuy n như ng ư c thì ư c phát hành theo hình th c: ích danh ngư i nh n hàng. i u 11. Chuy n như ng ch ng t v n t i a phương th c Vi c chuy n như ng ch ng t v n t i a phương th c th c hi n theo quy nh sau: 1. i v i hình th c "Xu t trình": không c n ký h u; 2. i v i hình th c "Theo l nh": ph i có ký h u;
 7. 3. i v i hình th c "Theo l nh c a ngư i có tên trong ch ng t g c" : ph i có ký h u c a ngư i có tên trong ch ng t g c. i u 12. N i dung c a ch ng t v n t i a phương th c 1. Ch ng t v n t i a phương th c bao g m các n i dung chính sau ây: a) c tính t nhiên chung c a hàng hoá; ký hi u, mã hi u c n thi t nh n bi t hàng hoá; tính ch t nguy hi m ho c mau h ng c a hàng hoá; s lư ng ki n ho c chi c; tr ng lư ng c bì c a hàng hoá ho c s lư ng c a hàng hoá ư c di n t cách khác. T t c các chi ti t nói trên do ngư i g i hàng cung c p; b) Tình tr ng bên ngoài c a hàng hoá; c) Tên và tr s chính c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c; d) Tên c a ngư i g i hàng; ) Tên ngư i nh n hàng n u ngư i g i hàng ã nêu tên; e) a i m và ngày ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ti p nh n hàng hoá; g) a i m giao tr hàng; h) Ngày ho c th i h n giao tr hàng t i a i m giao tr hàng, n u các bên liên quan ã tho thu n; i) Nêu rõ ch ng t v n t i a phương th c là lo i ch ng t chuy n như ng ư c ho c không chuy n như ng ư c; k) Ch ký c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ho c c a ngư i ư c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c u quy n ; l) Cư c phí v n chuy n cho m i phương th c v n t i n u các bên liên quan ã tho thu n, ho c cư c phí v n chuy n, ng ti n thanh toán cư c phí mà ngư i nh n hàng thanh toán, ho c s di n t khác v cư c phí s ư c ngư i nh n hàng thanh toán; m) Tuy n hành trình d nh, phương th c v n t i trong t ng ch ng và các a i m chuy n t i n u ã ư c bi t khi phát hành ch ng t v n t i a phương th c; n) Các chi ti t khác mà các bên liên quan nh t trí ưa vào ch ng t v n t i a phương th c, n u không trái v i quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c thi u m t ho c m t s chi ti t ã ư c c p t i kho n 1 c a i u này s không nh hư ng n tính pháp lý c a ch ng t v n t i a phương th c. i u 13. Hi u l c b ng ch ng c a ch ng t v n t i a phương th c
 8. 1. Ch ng t v n t i a phương th c là b ng ch ng ban u v vi c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ã ti p nh n hàng hoá v n t i như ã nêu trong ch ng t v n t i a phương th c, tr trư ng h p ch ng minh ngư c l i. 2. Trong trư ng h p ch ng t v n t i a phương th c ư c phát hành dư i d ng chuy n như ng ư c và ã ư c chuy n giao h p th c cho ngư i nh n hàng ho c t ngư i nh n hàng cho bên th ba, n u ngư i nh n hàng ho c bên th ba ã d a vào s mô t hàng hoá và th c hi n úng theo s mô t ó, thì s ch ng minh ngư c l i s không ư c ch p nh n. i u 14. B o lưu trong ch ng t v n t i a phương th c 1. N u ch ng t v n t i a phương th c có ghi nh ng chi ti t v tính ch t chung, ký hi u, mã hi u, s lư ng ki n ho c chi c, tr ng lư ng ho c s lư ng hàng hoá mà ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ho c ngư i ư c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c u quy n bi t ho c có cơ s h p lý nghi ng là mô t không chính xác hàng hoá th c s nh n ư c ho c n u ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ho c ngư i ư c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c u quy n không có thi t b h p lý ki m tra nh ng chi ti t ó, h s ghi b o lưu vào ch ng t v n t i a phương th c nói rõ s mô t thi u chính xác, cơ s nghi ng ho c vi c thi u phương ti n h p lý ki m tra. 2. N u ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ho c ngư i ư c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c u quy n không ghi b o lưu trên ch ng t v n t i a phương th c v tình tr ng bên ngoài c a hàng hoá, thì ư c coi là hàng hoá tình tr ng bên ngoài t t. Chương 4: TRÁCH NHI M C A NGƯ I KINH DOANH V N T I A PHƯƠNG TH C i u 15. Th i h n trách nhi m Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ph i ch u trách nhi m v hàng hoá k t khi ti p nh n hàng cho n khi giao tr hàng cho ngư i nh n hàng. i u 16. Trách nhi m i v i ngư i làm công, i lý ho c ngư i v n chuy n 1. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ph i ch u trách nhi m v m i hành vi và sai sót c a ngư i làm công ho c i lý c a mình, khi h ã hành ng trong ph m vi ư c thuê, ho c m i hành vi và sai sót c a b t c ngư i nào khác mà ngư i kinh doanh v n t i a phương th c s d ng d ch v c a h th c hi n h p ng v n t i a phương th c. 2. Trong trư ng h p ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ký h p ng v n chuy n ơn th c v i ngư i v n chuy n thì ph i áp d ng pháp lu t chuyên ngành c a v n t i ơn th c ó. i u 17. Trách nhi m giao tr hàng
 9. 1. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c cam k t th c hi n ho c t ch c th c hi n t t c các công vi c c n thi t nh m m b o vi c giao tr hàng cho ngư i có quy n nh n hàng. 2. Khi ch ng t v n t i a phương th c ã ư c phát hành dư i d ng chuy n như ng ư c, tuỳ theo hình th c ch ng t , vi c giao tr hàng quy nh như sau: a) Ch ng t hình th c "Xu t trình" thì hàng hoá ư c giao tr cho ngư i xu t trình m t b n g c c a ch ng t ó; b) Ch ng t hình th c "Theo l nh" thì hàng hoá ư c giao tr cho ngư i xu t trình m t b n g c c a ch ng t ó ã ư c ký h u m t cách phù h p; c) Ch ng t hình th c "Theo l nh c a ngư i có tên trong ch ng t g c" thì hàng hoá ư c giao tr cho ngư i ch ng minh ư c mình là ngư i có tên trong ch ng t và xu t trình m t b n ch ng t g c. N u ch ng t ó ã ư c chuy n i sang hình th c "Theo l nh" thì hàng hoá ư c giao tr theo quy nh t i i m b, Kho n này. 3. Khi ch ng t v n t i a phương th c ã ư c phát hành dư i d ng không chuy n như ng ư c thì hàng hoá ư c giao tr cho ngư i có tên là ngư i nh n hàng trong ch ng t , khi ngư i ó ch ng minh ư c mình là ngư i có tên ngư i nh n hàng trong ch ng t . 4. Khi h p ng v n t i a phương th c quy nh không phát hành ch ng t thì hàng hoá ư c giao tr cho m t ngư i theo ch nh c a ngư i g i hàng ho c theo ch nh c a ngư i có quy n c a ngư i g i hàng ho c c a ngư i có quy n c a ngư i nh n hàng theo quy nh c a h p ng v n t i a phương th c. 5. Sau khi ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ã giao tr hàng cho ngư i xu t trình m t b n g c ch ng t v n t i a phương th c thì các b n g c khác c a ch ng t không còn giá tr nh n hàng. i u 18. Trách nhi m v t n th t do m t mát, hư h ng ho c giao tr hàng ch m 1. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ph i ch u trách nhi m v t n th t do m t mát ho c hư h ng hàng hoá ho c do vi c giao tr hàng ch m gây nên, n u s vi c ó x y ra trong th i h n và ph m vi trách nhi m quy nh t i Ngh nh này, tr khi ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ch ng minh ư c mình, ngư i làm công, i lý ho c b t c ngư i nào khác quy nh t i i u 16 Ngh nh này, ã th c hi n các bi n pháp h p lý nh m tránh h u qu x u x y ra. 2. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ph i ch u trách nhi m thanh toán chi phí giám nh, ngay c khi ngư i nh n hàng yêu c u giám nh, n u không ch ng minh ư c r ng hàng hoá b m t mát, hư h ng ngoài ph m vi trách nhi m c a mình. Trong các trư ng h p khác ngư i yêu c u giám nh ph i thanh toán chi phí giám nh. 3. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c không ch u trách nhi m và ư c coi là ã giao tr hàng hoá và úng như ghi trong ch ng t v n t i a phương th c cho ngư i nh n hàng, n u ngư i nh n hàng không thông báo b ng văn b n cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c v các m t mát, hư h ng hàng hoá ch m nh t là m t
 10. ngày tính t ngày nh n hàng. Trư ng h p hàng hoá b m t mát, hư h ng không th phát hi n t bên ngoài, thì ngư i nh n hàng ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c trong vòng 06 ngày (k c ngày l và ngày ngh ), sau ngày hàng hoá ã ư c giao tr cho ngư i nh n hàng. Trư ng h p hàng hoá ã ư c giám nh theo yêu c u c a ngư i nh n hàng ho c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c trư c khi giao tr hàng, thì không c n thông báo b ng văn b n. 4. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ph i ch u trách nhi m v t n th t ti p theo do giao tr hàng ch m, khi ngư i g i hàng ã có văn b n yêu c u giao tr hàng úng h n và văn b n ó ã ư c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ch p nh n. i u 19. Th i h n giao tr hàng b coi là ch m ho c hàng hoá b coi là m t 1.Vi c giao tr hàng b coi là ch m khi x y ra m t trong các trư ng h p sau: a) Hàng hoá không ư c giao tr trong th i h n ã ư c tho thu n trong h p ng v n t i a phương th c. b) Trư ng h p không có s tho thu n trong h p ng v n t i a phương th c mà hàng hoá không ư c giao tr trong th i gian h p lý òi h i trong khi ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ã làm h t kh năng c a mình có th giao tr hàng, có xét n hoàn c nh c a t ng trư ng h p c th . 2. Hàng hoá b coi là m t n u chưa ư c giao tr trong vòng 90 ngày (k c ngày l và ngày ngh ) ti p sau ngày giao tr hàng ã ư c tho thu n trong h p ng ho c th i gian h p lý như nêu t i i m b, kho n 1 i u này, tr trư ng h p ngư i kinh doanh v n t i a phương th c có b ng ch ng ch ng minh ngư c l i. i u 20. Mi n tr trách nhi m M c dù có quy nh t i kho n 1 i u 16, kho n 1 và kho n 4 i u 18 Ngh nh này, ngư i kinh doanh v n t i a phương th c không ph i ch u trách nhi m v m t mát, hư h ng ho c giao tr hàng ch m i v i hàng hoá ư c v n chuy n n u ch ng minh ư c vi c gây nên m t mát, hư h ng ho c giao tr hàng ch m trong quá trình v n chuy n là do m t ho c nhi u nguyên nhân sau ây: 1. B t kh kháng; 2. Hành vi ho c s ch nh m ng c a ngư i g i hàng, ngư i nh n hàng, ngư i ư c u quy n ho c i lý c a h ; 3. óng gói, ghi ký hi u, mã hi u ho c ánh s hàng hoá không y ho c khi m khuy t; 4. Giao nh n, x p d , ch t x p hàng hoá dư i h m t u do ngư i g i hàng, ngư i nh n hàng, ngư i ư c u quy n ho c ngư i i lý th c hi n; 5. n tỳ ho c tính ch t t nhiên v n có c a hàng hoá; 6. ình công, b xư ng, b ngăn ch n s d ng m t b ph n ho c toàn b nhân công;
 11. 7. Trư ng h p hàng hoá ư c v n chuy n b ng ư ng bi n, ho c ư ng thu n i a, khi m t mát, hư h ng ho c ch m tr x y ra trong quá trình v n chuy n do: a) Hành vi, s ch nh m ng ho c l i c a thuy n trư ng, thuy n viên, hoa tiêu ho c ngư i làm công cho ngư i v n chuy n trong i u hành ho c qu n tr t u; b) Cháy, tr khi gây ra b i hành vi c ý th c hi n ho c thông ng th c hi n c a ngư i v n chuy n. Trư ng h p m t mát, hư h ng hàng hoá x y ra trong quá trình v n chuy n nói t i kho n này do t u không có kh năng i bi n thì ngư i kinh doanh v n t i a phương th c v n không ph i ch u trách nhi m n u ch ng minh ư c r ng khi b t u hành trình t u có kh năng i bi n. i u 21. Cách tính ti n b i thư ng 1. Vi c tính ti n b i thư ng do m t mát ho c hư h ng hàng hoá ư c th c hi n trên cơ s tham kh o giá tr c a hàng hoá ó t i a i m và th i gian hàng hoá ư c giao tr cho ngư i nh n hàng ho c t i a i m và th i gian áng l hàng hoá ư c giao tr theo quy nh c a h p ng v n t i a phương th c. 2. Giá tr hàng hoá ư c xác nh theo giá c trao i hàng hoá hi n hành, n u không có giá c ó thì theo giá th trư ng hi n hành; n u không có giá c trao i ho c giá c th trư ng thì tham kh o giá tr trung bình c a hàng hoá cùng lo i và cùng ch t lư ng. i u 22. Gi i h n trách nhi m c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c 1. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ch ch u trách nhi m trong b t c trư ng h p nào v m t mát ho c hư h ng hàng hoá v i m c t i a tương ương 666,67 SDR cho m t ki n ho c cho m t ơn v ho c 2,00 SDR cho m t ki-lô-gam tr ng lư ng c bì c a hàng hoá b m t mát, hư h ng, tuỳ theo cách tính nào cao hơn, tr khi tính ch t và giá tr c a hàng hoá ã ư c ngư i g i hàng kê khai trư c khi hàng hoá ư c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ti p nh n v n chuy n và ã ư c ghi trong ch ng t v n t i a phương th c. 2. Trư ng h p trong m t công-te-nơ, cao b n ho c công c v n chuy n, óng gói tương ương khác ư c x p nhi u ki n, nhi u ơn v mà các ki n ho c các ơn v ó ư c li t kê trong ch ng t v n t i a phương th c thì s ư c coi là các ki n ho c các ơn v . Trong nh ng trư ng h p khác, container, cao b n ho c công c v n chuy n, óng gói tương ương khác ó ph i ư c coi là ki n ho c ơn v . 3. M c dù có quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, n u trong h p ng v n t i a phương th c không bao g m vi c v n chuy n hàng hoá b ng ư ng bi n ho c ư ng thu n i a, thì trách nhi m c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ư c gi i h n b i s ti n không vư t quá 8,33 SDR cho m t kilogram tr ng lư ng c bì c a hàng hoá b m t mát ho c hư h ng. 4. Trư ng h p m t mát ho c hư h ng hàng hoá x y ra trong m t công o n c th c a v n t i a phương th c, mà công o n ó i u ư c qu c t ho c pháp lu t qu c gia có quy nh m t gi i h n trách nhi m khác, n u h p ng v n t i ư c ký riêng cho
 12. công o n ó, thì gi i h n trách nhi m c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c i v i m t mát ho c hư h ng hàng hoá s ư c áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó ho c c a pháp lu t qu c gia ó. 5. N u ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ph i ch u trách nhi m v t n th t do vi c giao tr hàng ch m, ho c t n th t ti p theo do giao tr hàng ch m mà không ph i là m t mát ho c hư h ng i v i chính hàng hoá ó, thì trách nhi m c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ư c gi i h n trong s ti n không vư t quá s ti n tương ương v i ti n cư c v n chuy n theo h p ng v n t i a phương th c. 6. Toàn b trách nhi m c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c s không vư t quá gi i h n trách nhi m i v i t n th t toàn b hàng hoá. 7. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c không ư c hư ng quy n gi i h n trách nhi m b i thư ng, n u ngư i có quy n l i liên quan ch ng minh ư c s m t mát, hư h ng ho c giao tr hàng ch m là do ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ã hành ng ho c không hành ng v i ch ý gây ra m t mát, hư h ng, ch m tr ó ho c ã hành ng ho c không hành ng m t cách li u lĩnh và bi t r ng s m t mát, hư h ng, ch m tr ó ch c ch n s x y ra. Chương 5: TRÁCH NHI M C A NGƯ I G I HÀNG i u 23. Trách nhi m cung c p thông tin v hàng hoá 1. Ngư i g i hàng ho c ngư i ư c ngư i g i hàng u quy n ph i b o m cung c p chính xác thông tin v hàng hoá sau ây cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c: a) Các chi ti t liên quan n hàng hoá ghi vào ch ng t v n t i a phương th c: - c tính t nhiên chung, ký hi u, mã hi u, s lư ng, tr ng lư ng, kh i lư ng và ch t lư ng c a hàng hoá; - Tình tr ng bên ngoài c a hàng hoá . b) Các gi y t liên quan n hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t ho c theo tho thu n c a h p ng mua bán. 2. Khi ngư i g i hàng ho c ngư i ư c ngư i g i hàng u quy n chuy n giao hàng nguy hi m cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c v n chuy n, thì ngoài trách nhi m nói t i kho n 1 i u này, còn ph i th c hi n các quy nh sau: a) Cung c p cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c các tài li u và ch d n c n thi t v tính ch t nguy hi m c a hàng hoá và n u c n c nh ng bi n pháp phòng; b) Ghi ký hi u, mã hi u ho c dán nhãn hi u i v i hàng nguy hi m theo quy nh c a các i u ư c qu c t ho c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t qu c gia;
 13. c) C ngư i áp t i, trong trư ng h p hàng nguy hi m b t bu c ph i có ngư i áp t i . i u 24. Trách nhi m i v i t n th t hàng hoá 1. Ngư i g i hàng do c ý ho c vô ý u ph i ch u trách nhi m v t n th t hàng hoá do khai báo hàng hoá không y ho c cung c p thông tin v hàng hoá không chính xác, không y theo quy nh t i i u 23 Ngh nh này. 2. Khi ngư i g i hàng ho c ngư i ư c ngư i g i hàng u quy n không th c hi n các quy nh t i kho n 2 i u 23 Ngh nh này và ngư i kinh doanh v n t i a phương th c không có cách nào bi t các c tính c a hàng hoá và tính ch t nguy hi m c a hàng hoá ó thì ngư i g i hàng ph i ch u trách nhi m v i ngư i kinh doanh v n t i a phương th c v m i thi t h i do vi c v n chuy n hàng hoá ó gây ra, k c vi c ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ph i d hàng hoá xu ng, tiêu hu ho c làm cho vô h i, tuỳ t ng trư ng h p c th , n u hàng hoá nguy hi m tr thành m i e d a th c s n ngư i và tài s n. 3. Trong trư ng h p hàng hoá b d xu ng, tiêu hu ho c làm cho vô h i khi chúng tr thành m i e d a th c s n ngư i và tài s n, thì ngư i kinh doanh v n t i a phương th c không ph i thanh toán ti n b i thư ng, tr khi có nghĩa v óng góp vào t n th t chung ho c khi ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ph i ch u trách nhi m theo quy nh t i i u 18 Ngh nh này. 4. Ngư i g i hàng ph i b i thư ng cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c v các t n th t gây ra b i s thi u chính xác ho c không y v các thông tin ã ư c quy nh t i i u 23 Ngh nh này. 5. Ngư i g i hàng ph i ch u trách nhi m v m i t n th t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4, i u này ngay c khi ch ng t v n t i a phương th c ã ư c ngư i g i hàng chuy n giao. 6. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ư c quy n nh n b i thư ng theo quy nh t i kho n 2, kho n 4 i u này, nhưng v n ph i ch u trách nhi m theo h p ng v n t i a phương th c i v i b t kỳ ngư i nào khác ngoài ngư i g i hàng. Chương 6: TRÁCH NHI M C A NGƯ I NH N HÀNG i u 25. Nh n hàng 1. Ngư i nh n hàng ph i chuNn b y i u ki n nh n hàng khi nh n ư c thông báo c a ngư i v n chuy n v vi c hàng ã n ích. 2. N u ngư i nh n hàng không n nh n hàng ho c t ch i nh n hàng ho c trì hoãn vi c d hàng quá th i h n quy nh c a h p ng ho c quy nh c a pháp lu t, thì ngư i kinh doanh v n t i a phương th c có quy n d hàng, ký g i vào nơi an toàn, x lý và thông báo cho ngư i g i hàng bi t. i v i hàng hoá mau h ng, ngư i kinh doanh v n t i a phương th c có quy n x lý ngay. M i chi phí và t n th t phát sinh do ngư i nh n hàng ch u trách nhi m.
 14. 3. Sau 90 ngày tính t ngày ph i nh n hàng theo h p ng v n t i a phương th c, n u không có ngư i n nh n hàng ký g i quy nh t i kho n 2 i u này, thì ngư i kinh doanh kho bãi có quy n bán u giá hàng hoá. Ti n bán u giá hàng hoá sau khi tr chi phí h p lý c a các bên liên quan, s còn l i n p vào ngân sách nhà nư c. i u 26. Thanh toán cư c và các chi phí khác 1. Ngư i nh n hàng ph i thanh toán y cư c và các chi phí khác liên quan n v n t i a phương th c cho ngư i kinh doanh v n t i a phương th c theo ch ng t v n t i a phương th c. 2. N u ngư i kinh doanh v n t i a phương th c không ư c thanh toán các kho n ti n theo quy nh trong h p ng v n t i a phương th c thì có quy n lưu gi hàng hoá và thông báo b ng văn b n cho ngư i nh n hàng. Sau 60 ngày k t ngày thông báo mà ngư i kinh doanh v n t i a phương th c v n không ư c thanh toán y các kho n ti n nói trên thì có quy n ký h p ng u quy n bán u giá hàng hoá ang lưu gi . Ti n bán u giá hàng hoá ó ư c x lý theo quy nh hi n hành. Th i h n mà hàng hoá thu c quy n s h u c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c do th c hi n quy n lưu gi hàng hoá nói trên không ư c g p l i tính th i gian giao tr hàng ch m theo các quy nh t i i u 18, i u 19 Ngh nh này. Chương 7: KHI U N I, KH I KI N i u 27. Ph m vi khi u n i, kh i ki n 1. M i khi u n i, kh i ki n liên quan t i vi c th c hi n h p ng v n t i a phương th c nói trong Ngh nh này bao g m c tranh ch p trong h p ng và ngoài h p ng u ph i gi i quy t theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. 2. M i khi u n i, kh i ki n i v i ngư i kinh doanh v n t i a phương th c liên quan t i vi c th c hi n h p ng v n t i a phương th c ư c ti n hành i v i c ngư i làm công, ngư i i lý ho c ngư i khác mà ngư i kinh doanh v n t i a phương th c ã s d ng d ch v c a h nh m th c hi n h p ng v n t i a phương th c b t k nh ng khi u n i, kh i ki n ó trong h p ng ho c ngoài h p ng. Trách nhi m toàn b c a ngư i kinh doanh v n t i a phương th c và nh ng ngư i làm công, i lý ho c nh ng ngư i khác s không vư t quá các gi i h n quy nh t i i u 22 Ngh nh này. 3. Ngư i kinh doanh v n t i a phương th c không ư c hư ng gi i h n trách nhi m, n u ngư i có quy n l i liên quan ch ng minh ư c s m t mát, hư h ng, giao tr hàng ch m là do ngư i làm công, ngư i i lý ho c ngư i khác mà ngư i kinh doanh v n t i a phương th c s d ng d ch v c a h th c hi n h p ng v n t i a phương th c ã hành ng ho c không hành ng v i ch nh gây ra m t mát, hư h ng, ch m tr ó; ho c ã hành ng ho c không hành ng m t cách li u lĩnh và bi t r ng s m t mát, hư h ng, ch m tr ó ch c ch n s x y ra.
 15. i u 28. Các quy nh liên quan n ch ng t v n t i a phương th c 1. Các n i dung trong ch ng t v n t i a phương th c s không có giá tr và không có hi u l c pháp lý n u nh ng n i dung ó tr c ti p ho c gián ti p không phù h p v i quy nh c a Ngh nh này, c bi t n u các n i dung ó gây phương h i n ngư i g i hàng và ngư i nh n hàng. Quy nh này s không nh hư ng n nh ng n i dung khác trong ch ng t v n t i a phương th c. 2. M c dù có các quy nh t i kho n 1 i u này, n u ư c s ng ý c a ngư i g i hàng thì ngư i kinh doanh v n t i a phương th c có th tăng thêm trách nhi m c a mình theo các quy nh t i Ngh nh này. 3. Quy nh trong Ngh nh này không nh hư ng n vi c áp d ng các quy t c v gi i quy t t n th t chung theo quy nh có liên quan c a pháp lu t qu c gia. i u 29. Th i h n khi u n i, th i hi u kh i ki n 1. Th i h n khi u n i do hai bên tho thu n trong h p ng v n t i a phương th c, n u không có tho thu n thì th i h n khi u n i là 90 ngày k t khi hàng hoá ư c giao tr xong cho ngư i nh n hàng theo quy nh t i kho n 3 i u 18 Ngh nh này, ho c sau ngày áng l hàng hoá ư c giao tr theo quy nh trong h p ng v n t i a phương th c ho c sau ngày theo quy nh t i i m b, kho n 1 i u 19 Ngh nh này. 2. Th i hi u kh i ki n là 9 tháng, k t khi hàng hoá ư c giao tr xong cho ngư i nh n hàng theo quy nh t i kho n 3 i u 18 Ngh nh này ho c sau ngày áng l hàng hoá ư c giao tr theo quy nh trong h p ng v n t i a phương th c ho c sau ngày theo quy nh t i i m b, kho n 1 i u 19 Ngh nh này. i u 30. Gi i quy t tranh ch p Vi c gi i quy t các tranh ch p liên quan t i ký k t và th c hi n h p ng v n t i a phương th c ư c gi i quy t thông qua thương lư ng gi a các bên ho c t i tr ng tài ho c t i toà án theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 31. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2004. 2. Các t ch c, cá nhân ang kinh doanh v n t i a phương th c ph i làm th t c c p Gi y phép kinh doanh v n t i a phương th c trong vòng 90 ngày, k t ngày Ngh nh này có hi u l c. i u 32. Trách nhi m thi hành
 16. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản