Nghị định số 125/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
59
lượt xem
2
download

Nghị định số 125/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 125/2008/NĐ-CP về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 125/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 125/2008/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 76/2003/N -CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2003 V QUY NNH VÀ HƯ NG D N VI C ÁP D NG BI N PHÁP ƯA VÀO CƠ S GIÁO D C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính s 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh s 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 76/2003/N -CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 v quy nh và hư ng d n vi c áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c: 1. i u 3 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 3. i tư ng ưa vào cơ s giáo d c 1. Ngư i có m t trong các hành vi vi ph m pháp lu t sau ây có tính ch t thư ng xuyên (có t hai l n vi ph m tr lên trong th i h n 12 tháng), nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s và ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c chưa b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n nhưng không có nơi cư trú nh t nh: a) Xâm ph m s c kh e, danh d , nhân phNm c a công dân, c a ngư i nư c ngoài; b) Xâm ph m tài s n c a t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài; c) ua xe trái phép; tàng tr , s d ng vũ khí thô sơ; d) Gây r i tr t t công c ng; ch ng ngư i thi hành công v ;
 2. ) L i d ng quy n t do dân ch , t do tín ngư ng lôi kéo, kích ng ngư i khác xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i tích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân; e) T ch c cư ng ép, lôi kéo, d d ngư i khác tr n i nư c ngoài ho c l i nư c ngoài trái phép; g) ánh b c; h) T ch c ánh b c ho c gá b c; i) T ch c, môi gi i m i dâm, ch a m i dâm; k) T ch c th c hi n ho c th c hi n các hành vi mê tín tr c l i b t chính; l) Các hành vi khác vi ph m pháp lu t v tr t t , an toàn xã h i. 2. Ngư i nghi n ma túy th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v a thu c i tư ng ưa vào cơ s giáo d c, v a thu c i tư ng ưa vào cơ s ch a b nh mà thu c lo i côn hung hãn nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 3. Ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, trong giai o n c t cơn, ph c h i hành vi nhân cách mà có hành vi vi ph m các quy nh t i i m c kho n 2 i u 24 và kho n 2 i u 25 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 t hai l n tr lên trong 6 tháng nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ”. 2. B sung i u 3b như sau: “ i u 3b. Các trư ng h p không áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c 1. Ngư i nư c ngoài. 2. Ngư i chưa 18 tu i. 3. Ngư i trên 55 tu i i v i n , trên 60 tu i i v i nam. Th i i m tính tu i nêu t i kho n 2, kho n 3 i u này là ngày ký quy t nh ưa vào cơ s giáo d c. Căn c pháp lý xác nh tu i là Gi y khai sinh, n u không có Gi y khai sinh thì ph i căn c vào Gi y ch ng minh nhân dân ho c s h khNu. Trong trư ng h p không có các gi y t nêu trên thì căn c vào l i khai và tài li u có giá tr khác xác nh tu i. Trư ng h p ngư i ã b l p h sơ ưa vào cơ s giáo d c, nhưng n ngày ký quy t nh ưa vào cơ s giáo d c thì h ã trên 55 tu i i v i n , trên 60 tu i i v i nam ho c ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s giáo d c mà b tr n, n khi b b t l i, ã trên 55 tu i i v i n , trên 60 tu i i v i nam thì không ra quy t nh ưa vào cơ s giáo d c, trư ng h p ã có quy t nh ưa vào cơ s giáo d c thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh thu h i quy t nh ó và chuy n h sơ Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ra quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n i v i h theo quy nh c a pháp lu t”.
 3. 3. i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 6. Thành l p và qu n lý cơ s giáo d c 1. B trư ng B Công an quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, gi i th cơ s giáo d c trong ph m vi c nư c. Cơ s giáo d c ư c thành l p theo t ng khu v c. Trư ng h p a phương có nhi u i tư ng thu c di n c n áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh l p phương án ngh B trư ng B Công an xem xét, quy t nh thành l p cơ s giáo d c t i a phương mình. 2. Cơ s giáo d c ư c quy ho ch, thi t k , xây d ng theo quy nh th ng nh t c a B Công an, nh m b o m phù h p v i c i m, yêu c u c a công tác qu n lý, giáo d c, cai nghi n, ch a b nh, d y ngh cho tr i viên và b o m các tiêu chuNn v phòng cháy, ch a cháy, v sinh môi trư ng. 3. B Công an th ng nh t qu n lý các cơ s giáo d c trong ph m vi c nư c; ph i h p v i B Giáo d c và ào t o th c hi n chương trình giáo d c cho tr i viên; ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i trong vi c t ch c d y ngh và ph i h p v i B Y t trong vi c t ch c cai nghi n ma túy, phòng b nh, ch a b nh cho tr i viên cơ s giáo d c” 4. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 7. Kinh phí b o m cho vi c áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c 1. Kinh phí b o m cho u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , phương ti n và t ch c ho t ng c a cơ s giáo d c; cho vi c l p, xét duy t h sơ; cho vi c t ch c ưa ngư i vào cơ s giáo d c, truy tìm i tư ng b tr n; cho ăn, m c, , h c t p, phòng b nh, ch a b nh, cai nghi n ma túy cho tr i viên do ngân sách nhà nư c cân i, b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Công an. 2. Cơ s giáo d c ư c ti p nh n s tài tr , giúp v v t ch t c a các t ch c, cá nhân; ư c tham gia h p ng, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong ho t ng kinh t theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n kinh phí h tr cho ho t ng c a cơ s giáo d c”. 5. i u 9 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 9. L p h sơ ngh ưa vào cơ s giáo d c 1. Công an các c p có trách nhi m giúp Ch t ch y ban nhân dân cùng c p trong vi c thu th p tài li u, l p h sơ ngh ưa ngư i vào cơ s giáo d c. 2. Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i chung là y ban nhân dân c p xã) nơi i tư ng b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c cư trú ( i v i ngư i có nơi cư trú nh t nh) ho c nơi ngư i ó th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t ( i v i ngư i không có nơi cư trú nh t nh) xem xét, l p h sơ ngh ưa ngư i vào cơ s giáo d c g i Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là Công
 4. an c p huy n). Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan Công an c p huy n có trách nhi m xác minh, thNm tra h sơ, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân cùng c p. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ do cơ quan công an cùng c p chuy n n, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n xem xét, g i h sơ kèm theo văn b n trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh ưa ngư i vào cơ s giáo d c n Thư ng tr c H i ng Tư v n (t i Công an c p t nh) thNm nh, giúp Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là y ban nhân dân c p t nh). Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ, Thư ng tr c H i ng Tư v n ph i g i h sơ n các thành viên H i ng Tư v n. H sơ ngh ưa ngư i vào cơ s giáo d c g m có b n tóm t t lý l ch, biên b n, tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó; văn b n v các bi n pháp giáo d c ã ư c áp d ng ( i v i ngư i có nơi cư trú nh t nh); nh n xét c a cơ quan Công an, ý ki n c a y ban M t tr n T qu c và các t ch c xã h i cùng c p liên quan. 3. Trư ng h p i tư ng do cơ quan Công an c p huy n, c p t nh tr c ti p phát hi n, th lý, i u tra trong các v vi ph m pháp lu t nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s mà thu c i tư ng ưa vào cơ s giáo d c quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 3 Ngh nh này thì cơ quan Công an ang th lý ph i xác minh, thu th p tài li u, l p h sơ g i Ch t ch y ban nhân dân cùng c p ngh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c. H sơ ngh ưa ngư i vào cơ s giáo d c trong trư ng h p này g m có b n tóm t t lý l ch, tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó; b n trích l c án và các bi n pháp giáo d c ã b áp d ng (n u có). 4. Trư ng h p i tư ng do cơ quan Công an c p huy n th lý, l p h sơ g i Ch t ch y ban nhân dân cùng c p theo quy nh t i kho n 3 i u này thì trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i g i h sơ, kèm theo văn b n ngh ưa vào cơ s giáo d c n Thư ng tr c H i ng Tư v n (t i Công an c p t nh) thNm nh, giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 5. Trong trư ng h p cơ quan Công an c p t nh l p h sơ ngh ưa ngư i vào cơ s giáo d c theo quy nh t i kho n 3 i u này thì Giám c Công an c p t nh báo cáo Ch t ch y ban nhân dân cùng c p và g i h sơ n các thành viên H i ng Tư v n. 6. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ch o cơ quan Công an cùng c p t ch c qu n lý ch t ch các i tư ng ang trong th i gian l p h sơ ưa vào cơ s giáo d c; trư ng h p i tư ng không có nơi cư trú nh t nh, có bi u hi n lNn tr n, gây khó khăn cho quá trình l p h sơ ưa vào cơ s giáo d c thì Trư ng Công an c p huy n làm văn b n báo cáo Giám c Công an c p t nh ra quy t nh qu n lý h t i Công an C p t nh trong th i h n không quá 15 ngày theo quy nh t i kho n 3 i u 14 Ngh nh này l p h sơ ưa vào cơ s giáo d c”. 6. i u 12 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 12. X lý trư ng h p m t ngư i v a thu c i tư ng ưa vào cơ s giáo d c, v a thu c i tư ng ưa vào cơ s ch a b nh
 5. 1. Trư ng h p ngư i th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v a thu c i tư ng ưa vào cơ s giáo d c, v a thu c i tư ng ưa vào cơ s ch a b nh thì áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh. Cơ quan ã th lý h sơ ưa vào cơ s giáo d c có trách nhi m chuy n toàn b h sơ ó cho cơ quan có thNm quy n l p h sơ, xét duy t ưa vào cơ s ch a b nh ti n hành các th t c ưa vào cơ s ch a b nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong trư ng h p i tư ng nghi n ma túy thu c lo i côn hung hãn thì áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c. Cơ quan ã th lý h sơ ưa vào cơ s ch a b nh có trách nhi m chuy n toàn b h sơ ó cho cơ quan có thNm quy n l p h sơ, xét duy t ưa vào cơ s giáo d c ti n hành các th t c ưa vào cơ s giáo d c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c thu c i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 3 Ngh nh này thì Giám c cơ s ch a b nh l p h sơ g i Thư ng tr c H i ng Tư v n (t i Công an c p t nh) thNm nh, giúp Ch t ch y ban nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c i v i ngư i ó theo quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh này. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c trong trư ng h p này không ph i ch p hành ph n th i gian còn l i c a quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh. H sơ ngh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c trong trư ng h p này bao g m: a) Toàn b h sơ ngh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh i v i ngư i b ngh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c; biên b n, tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó trong th i gian ch p hành bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh và các bi n pháp giáo d c ã ư c áp d ng i v i h ; b) Văn b n ngh c a Giám c cơ s ch a b nh trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; c) Các tài li u khác liên quan n vi c ngh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c i v i ngư i ó.” 7. i u 13 ư c s a i, b sung như sau “ i u 13. Quy t nh ưa vào cơ s giáo d c 1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh vi c ưa vào cơ s giáo d c trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo c a H i ng Tư v n 2. Quy t nh ưa vào cơ s giáo d c có hi u l c thi hành k t ngày ký và ph i ư c g i ngay cho Công an c p t nh, H i ng nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú, cơ s ch a b nh i v i trư ng h p i tư ng b ưa vào cơ s giáo d c là ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh và giao cho ngư i ph i ch p hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c trư c khi thi hành. 3. N i dung quy t nh ưa vào cơ s giáo d c ph i ghi rõ ngày, tháng, năm ra quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i ra quy t nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, ngh
 6. nghi p, nơi cư trú c a ngư i b ưa vào cơ s giáo d c; hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i ó; i u, kho n c a văn b n ư c áp d ng; th i h n ph i ch p hành quy t nh; nơi ch p hành quy t nh theo hư ng d n c a B Công an; quy n khi u n i, kh i ki n i v i quy t nh ưa vào cơ s giáo d c theo quy nh c a pháp lu t”. 8. i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 14. Thi hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c 1. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh, Công an c p t nh ho c cơ s ch a b nh i v i trư ng h p ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c thu c i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 3 Ngh nh này ph i t ch c ưa ngư i ó vào cơ s giáo d c. Th i h n ch p hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c ư c tính t ngày ngư i b áp d ng bi n pháp này ư c ưa i cơ s giáo d c. 2. Khi nh n ư c quy t nh ưa vào cơ s giáo d c, Công an c p huy n, y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ph i h p v i Công an c p t nh trong vi c m b o thi hành quy t nh ó. 3. Trong trư ng h p c n ph i có th i gian ti n hành các th t c trư c khi ưa ngư i có quy t nh vào cơ s giáo d c thì Giám c Công an c p t nh ra quy t nh qu n lý h t i Công an c p t nh trong th i h n không quá 15 ngày ti n hành các th t c c n thi t. Th i h n b qu n lý t i Công an c p t nh ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh t i cơ s giáo d c. Ch ăn, c a ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s giáo d c trong th i gian b qu n lý t i Công an c p t nh ư c hư ng như ch ăn, c a tr i viên trong cơ s giáo d c. Công an c p t nh ph i b trí nơi dành riêng cho vi c qu n lý ngư i ã có quy t nh ưa vào cơ s giáo d c trong th i gian h b qu n lý t i Công an t nh. B Công an hư ng d n c th vi c qu n lý i tư ng t i Công an c p t nh i v i các trư ng h p nêu trên và các trư ng h p quy nh t i kho n 6 i u 9 Ngh nh này. 4. Khi ưa ngư i ph i ch p hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c ph i có h sơ kèm theo; h sơ g m có: a) Quy t nh ưa vào cơ s giáo d c; quy t nh lưu gi hành chính t i Công an c p t nh (n u có); b) B n tóm t t lý l ch và hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c; c) Danh b n c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c;
 7. d) Nh ng tài li u c n thi t khác liên quan n nhân thân c a ngư i ph i ch p hành quy t nh và ph c v cho vi c qu n lý, giáo d c ngư i ó (n u có). 5. Khi ti p nh n ngư i có quy t nh ưa vào cơ s giáo d c ph i i chi u, ki m tra ngư i ư c giao nh n v i h sơ, ch ng minh nhân dân và gi y t tùy thân khác c a ngư i ó và l p biên b n giao nh n, ghi rõ nh ng tài li u có trong h sơ; tình tr ng s c kh e hi n t i c a ngư i ư c giao nh n; tư trang, dùng cá nhân mang theo và nh ng v n khác liên quan n vi c giao nh n i tư ng.” 9. i u 16 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 16. Th i hi u thi hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c 1. Quy t nh ưa vào cơ s giáo d c h t th i hi u thi hành sau 01 năm, k t ngày ra quy t nh. Trư ng h p ngư i b ưa vào cơ s giáo d c c tình tr n tránh vi c thi hành thì th i hi u nêu trên ư c tính l i k t th i i m hành vi tr n tránh ư c ch m d t. 2. Trư ng h p ngư i b ưa vào cơ s giáo d c th c hi n hành vi vi ph m t i trong th i gian b tr n và b Tòa án x ph t tù giam thì sau khi ch p hành xong hình ph t tù giam, ngư i ó ph i ti p t c ch p hành quy t nh ưa vào cơ s giáo d c; trư ng h p hình ph t do Tòa án tuyên không ph i là hình ph t tù giam thì ph i ch p hành ngay quy t nh ưa vào cơ s giáo d c theo quy nh c a Ngh nh này”. 10. i u 19 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 19. T ch c cơ s giáo d c 1. T ch c b máy c a cơ s giáo d c g m có Giám c, các Phó Giám c; i trư ng, i phó; Trư ng phân khu, Phó Trư ng phân khu; sĩ quan, h sĩ quan nghi p v ; sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t; sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ vũ trang b o v và công nhân viên. 2. Vi c b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c, Trư ng phân khu, Phó Trư ng phân khu, i trư ng, quy t nh biên ch , t ch c b máy c a cơ s giáo d c do B trư ng B Công an quy nh. 3. Quy mô m i cơ s giáo d c qu n lý t 500 n 3.000 tr i viên. Cơ s giáo d c có trên 1.000 tr i viên có th thành l p các phân khu theo quy nh c a B Công an. Trong cơ s giáo d c ph i b trí khu v c, bu ng riêng (m i bu ng không quá 15 ngư i) qu n lý i tư ng ang ư c cai nghi n ma túy, qu n lý tr i viên nhi u l n vi ph m N i quy, thư ng xuyên ch ng i làm nh hư ng tiêu c c n tr i viên khác.” 11. i u 21 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 21. Tiêu chu n c a Giám c, Phó Giám c, Trư ng phân khu, Phó Trư ng phân khu, i trư ng, i phó, sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ, công nhân viên cơ s giáo d c.
 8. 1. Giám c, Phó Giám c, Trư ng phân khu, Phó Trư ng phân khu, i trư ng, i phó, sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ, công nhân viên ph i là ngư i có phNm ch t chính tr t t, trung thành v i ch , v i ng, có ý th c t ch c k lu t, n m v ng ư ng l i, chính sách, hi u bi t chuyên môn nghi p v , tôn tr ng và ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t. 2. Giám c, Phó Giám c, Trư ng phân khu, i trư ng ph i là ngư i ã t t nghi p m t trong các trư ng: H c vi n C nh sát nhân dân; H c vi n An ninh nhân dân; i h c C nh sát nhân dân; i h c An ninh nhân dân; i h c Lu t; i h c Khoa h c xã h i và Nhân văn; i h c Sư ph m; i h c Y khoa ho c tương ương và có kinh nghi m qu n lý, giáo d c nh ng ngư i vi ph m pháp lu t. 3. Phó Trư ng phân khu, i phó, sĩ quan, h sĩ quan nghi p v và sĩ quan vũ trang b o v ph i là ngư i ã t t nghi p Trung h c C nh sát nhân dân, Trung h c An ninh nhân dân tr lên ho c có trình tương ương. 4. Sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t ph i là ngư i có trình trung h c chuyên nghi p tr lên v lĩnh v c chuyên môn mà mình m nh n. H sĩ quan, chi n sĩ b o v ph i là ngư i ã ư c ào t o, hu n huy n v nghi p v công tác b o v . Công nhân viên ph i là ngư i ư c ào t o, n m v ng ki n th c v lĩnh v c công tác chuyên môn mà mình m nh n.” 12. i u 28 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 28. Ch ăn, m c 1. M i năm, m i tr i viên ư c c p 02 b qu n áo dài, 02 b qu n áo lót, 02 khăn m t, 01 ôi dép, 02 bàn ch i ánh răng, 02 chi c chi u cá nhân, 01 áo mưa, 01 chi c mũ che mưa, n ng; m i quý ư c c p 01 h p kem ánh răng 150 gam, 0,6 kg xà phòng; 02 năm ư c c p 01 chăn s i, 01 màn; i v i tr i viên các cơ s giáo d c t Th a Thiên Hu tr ra ư c c p thêm 01 áo m và 01 chăn bông nhưng không quá 02 kg dùng trong 02 năm. Tr i viên là ph n ư c c p ti n v sinh cá nhân m i tháng tương ương v i 02 kg g o tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 2. nh m c ăn hàng tháng c a tr i viên ư c quy nh như sau: g o 17kg, th t ho c cá 1,5kg, ư ng bình thư ng 0,5 kg, mu i 1,0kg, b t ng t 500 gam, nư c m m 01 lít, rau xanh 15kg, ch t t 15kg c i ho c tương ương. Ngày l , ngày T t dương l ch ư c ăn thêm không quá 03 l n tiêu chuNn ngày thư ng; các ngày T t Nguyên án ư c ăn thêm không quá 05 l n tiêu chuNn ngày thư ng. i v i nh ng ngư i lao ng n ng ho c trong môi trư ng c h i có th tăng thêm 15% so v i tiêu chuNn, nh lư ng trên. Các tiêu chuNn ăn ư c tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 3. Ch ăn, ngh c a tr i viên b b nh do Giám c cơ s quy t nh theo ch nh c a cơ quan y t .”
 9. 13. i u 29 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 29. Ch sinh ho t, h c t p 1. Tr i viên ư c ho t ng th d c th thao, văn hóa, văn ngh , vui chơi gi i trí; ư c c sách, báo, nghe ài, nghe ph bi n th i s , chính sách, ư c xem vô tuy n truy n hình theo quy nh c a B Công an. M i cơ s giáo d c ư c thành l p 01 thư vi n, khu vui chơi, sân th thao. C 30 tr i viên ư c phát 01 t báo Nhân dân và 01 t báo Pháp lu t. M i phân khu ư c trang b h th ng truy n thanh ho c 01 h th ng truy n hình cáp n i b , m i bu ng t p th ư c trang b 01 vô tuy n truy n hình màu 21 inches tr lên. 2. Tr i viên ư c h c các chương trình giáo d c công dân m i tu n 01 bu i, m i bu i 04 gi . 3. Tr i viên mù ch ph i h c văn hóa xóa mù ch m i tu n 02 bu i, m i bu i 4 gi . 4. Căn c vào i u ki n c th c a cơ s giáo d c, Giám c cơ s giáo d c có th s p x p th i gian h c văn hóa cho nh ng i tư ng khác và b trí cho tr i viên lao ng k t h p v i h c nh ng ngh phù h p. 5. Kinh phí hàng tháng chi cho vi c h c văn hóa, h c ngh , giáo d c công dân cho m i tr i viên tương ương v i 03 kg g o tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 6. B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o quy nh chương trình h c t p và ào t o, b trí giáo viên d y văn hóa, d y ngh cho các cơ s giáo d c.” 14. i u 32 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 32. Ch khám, ch a b nh và gi i quy t trư ng h p tr i viên b ch t 1. Giám c cơ s giáo d c có trách nhi m t ch c cai nghi n cho các tr i viên còn nghi n ma túy. Kinh phí t ch c cai nghi n ma túy do ngân sách nhà nư c c p. 2. Căn c vào i u ki n c th c a cơ s giáo d c, Giám c cơ s giáo d c t ch c khám s c kh e nh kỳ và có bi n pháp phòng b nh cho tr i viên. Ti n thu c, khám, ch a b nh thư ng xuyên hàng tháng cho m i tr i viên ư c c p tương ương v i 02 kg g o theo giá th trư ng c a t ng a phương. Trư ng h p tr i viên b b nh, thì căn c vào ch nh c a cán b y t , Giám c cơ s giáo d c xét cho h t m ngh lao ng, h c t p ho c gi m nh m c, gi m gi lao ng trong th i gian b b nh; trư ng h p c n thi t thì cho i u tr t i b nh xá c a cơ s ho c cho i b nh vi n; trư ng h p b nh n ng, c n ưa v gia ình i u tr thì Giám c cơ s giáo d c báo cáo C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh theo quy nh t i i u 25 Ngh nh này.
 10. Trư ng h p tr i viên b thương tích do tai n n lao ng, thiên tai, h a ho n thì Giám c cơ s giáo d c ph i làm các th t c th c hi n ch tr c p cho tr i viên theo quy nh. Trư ng h p tr i viên có bi u hi n c a b nh th n kinh thì Giám c cơ s giáo d c có văn b n g i B nh vi n tâm th n Trung ương theo khu v c và c cán b ưa tr i viên n ngh giám nh tâm th n. Các b nh vi n tâm th n Trung ương theo khu v c có trách nhi m giám nh tâm th n cho tr i viên và có k t lu n b ng văn b n g i Giám c cơ s giáo d c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Khi có tr i viên b ch t thì Giám c cơ s giáo d c ph i báo ngay cho Cơ quan C nh sát i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân có thNm quy n n l p biên b n làm rõ nguyên nhân ch t, có tr i viên cùng cơ s giáo d c làm ch ng và làm th t c khai t v i chính quy n a phương. Sau ó ph i g i gi y ch ng t cho gia ình ngư i ch t bi t và thông báo cho y ban nhân dân c p t nh nơi ã ra quy t nh ưa ngư i ó vào cơ s giáo d c, y ban nhân dân c p xã nơi trư c ây h cư trú. Trư ng h p tr i viên ch t do b HIV/AIDS có k t lu n c a cơ s y t t c p huy n tr lên thì Giám c cơ s giáo d c m i i di n Cơ quan C nh sát i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân, cơ s y t , i di n h p pháp c a tr i viên ch t (n u có) n l p biên b n theo quy nh và không c n giám nh pháp y. Trư ng h p tr i viên ch t khi ang i u tr t i các cơ s y t nhà nư c t c p huy n tr lên thì cơ s y t có trách nhi m thông báo và g i gi y ch ng t cho cơ s giáo d c. Trong th i h n 24 gi , k t khi làm xong các th t c nêu trên, Giám c cơ s giáo d c có trách nhi m t ch c mai táng t thi; kinh phí mai táng do ngân sách nhà nư c c p. N u thân nhân ho c i di n h p pháp c a tr i viên ch t có ơn ngh ư c nh n t thi v mai táng ho c ngh ư c nh n hài c t ã ư c a táng 03 năm tr lên thì Giám c cơ s giáo d c xem xét, quy t nh cho nh n thi th , hài c t. ơn ngh ph i có xác nh n y ban nhân dân c p xã và ph i cam oan th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t , v sinh môi trư ng.” 15. i u 33 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 33. Ch thăm g p ngư i thân; nh n, g i thư; nh n ti n, quà 1. Tr i viên ư c g p ngư i thân m i tháng 02 l n, m i l n không quá 02 gi t i nhà ti p ón c a cơ s giáo d c và ph i ch p hành úng nh ng quy nh v thăm g p. Trư ng h p g p lâu hơn thì ph i ư c s ng ý c a Giám c cơ s giáo d c, nhưng cũng không quá 04 gi . Tr i viên có nhi u c g ng trong lao ng, h c t p, ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t và n i quy cơ s giáo d c thì Giám c cơ s giáo d c có th cho g p v ho c ch ng n 48 gi và ư c l i qua êm t i nhà ti p ón c a cơ s giáo d c.
 11. 2. Ngư i n thăm tr i viên ph i có Gi y ch ng minh nhân dân, ơn xin thăm, n u là v ho c ch ng n thăm và ư c ngh qua êm thì ph i có thêm gi y ăng ký k t hôn. 3. Tr i viên ư c nh n và g i thư; ư c nh n quà, ti n (Vi t Nam); ư c liên l c v i thân nhân trong nư c b ng i n tho i m i tháng t 01 n 02 l n, m i l n không quá 05 phút. Các cu c i n tho i, thư và quà u ph i qua ki m tra c a cơ s giáo d c. Riêng ti n m t, tr i viên ph i g i vào b ph n lưu ký c a cơ s giáo d c s d ng theo quy nh c a B Công an.” 16. i u 38 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 38. Trách nhi m c a B Y t B Y t có trách nhi m ph i h p v i B Công an hư ng d n vi c cai nghi m ma túy; phòng b nh, ch a b nh cho ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c”. i u 2. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Công an hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản